งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 13 จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดระยอง วิทยากรประจำกลุ่ม อ. ธรสิงห์ ตั้งคุปตานนท์ ผู้ช่วยวิทยากร น. ส. ทิพย์ รัตน์ สามงามยา มะขามทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 13 จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดระยอง วิทยากรประจำกลุ่ม อ. ธรสิงห์ ตั้งคุปตานนท์ ผู้ช่วยวิทยากร น. ส. ทิพย์ รัตน์ สามงามยา มะขามทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 13 จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดระยอง วิทยากรประจำกลุ่ม อ. ธรสิงห์ ตั้งคุปตานนท์ ผู้ช่วยวิทยากร น. ส. ทิพย์ รัตน์ สามงามยา มะขามทอง C.R.P.

2 สมาชิกกลุ่ม มะขามทอง C.R.P. จังหวัดฉะเชิงเทรา 1. นายโชติ ริ้วทอง 2. นายวีระโชติ วงศ์อินทร์ 3. นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสายสมร อุ่นเรือน 2. นางสายัณต์ คงเย็น 3. นายพันธ์ศักดิ์ เตปันวงศ์ 4. นายวสันต์ อินทราวุธ 5. นายอนันต์ ชิดเกษร 6. นายอดิศักดิ์ กลิ่นโกสุม 7. นายวันชัย สุวรรณภูมิ 8. นายฉลอง สมน้อย 9. นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ 10. นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ จังหวัดระยอง 1. นายศิริชัย เรืองอร่าม 2. นายสมควร พูลประดิษฐ์ 3. นายสวัสดิ์ เขียนสุวรรณ 4. นายสมนึก เครือวัลย์ 5. น. ส. สุภาพร พงษ์โพธิ์เจริญ 11. นายวีรยุทธ์ ชะนะ วงษ์ 12. นายจักรพันธ์ เส็งเล็ก 13. นายเชิดชัย คุณา พัทธ์ 14. นายอภิศักดิ์ จันทร์มิ นทร์ 15. น. ส. อาภาภรณ์ ชูเกียรติ ศิริ 16. น. ส. จันทนา คงสมบัติ 17. นายสุเมธ พั่วพัก 18. นายสุภีร์ ธนะสินธุ์ 19. นางอรุณี หาภา

3

4 โครงการมะขามหวานพันธุ์ดีที่เพชรบูรณ์

5 ผลสัมฤท ธิ์ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการรวมกลุ่มของ ผู้ผลิต นำไปสู่ วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตได้ผลิตมะขาม หวานที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐานสู่ผู้บริโภค

6 ผลลัพธ์ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น มะขามหวานเพชรบูรณ์เป็นที่รู้จัก และยอมรับของผู้บริโภค

7 ได้มะขามหวานที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ผลผลิต ผลผลิต

8 กระบวนการ ทำงานที่มี ประสิทธิภาพ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดพื้นที่ คัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ จัดตั้งกลุ่ม จัดอบรมให้ความรู้ กำหนดแผนการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามแผน ( ดำเนินการ ) ติดตามประเมินผล

9 กระบวนการ ทำงาน ที่มี ประสิทธิภาพ ( ต่อ ) การมีส่วนร่วมของ เกษตรกร กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานร่วมกัน เกษตรกรมีส่วนร่วมใน การ วางแผนการผลิต

10 กระบวนการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ ( ต่อ ) วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ ตั้งคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้ ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ส่งเสริมการผลิตมะขามหวาน ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน การเมือง ตรงตามนโยบายรัฐบาล ด้านการ ผลิตอาหารปลอดภัย และได้มาตรฐาน

12 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน ( ต่อ ) สังคมการเกษตร เกษตรกรมีองค์กรที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจ ตลาดมีความต้องการสูง

13 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน ( ต่อ ) เทคโนโลยี บุคลากรภาครัฐ และเอกชน มีความพร้อมในการถ่ายทอด เทคโนโลยี

14 ปัจจัย นำเข้า คน เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ 200 ราย มีความพร้อม เทคโนโลยี เชิญวิทยากร มาถ่ายทอดความรู้ การผลิตมะขามหวานที่มีประสิทธิภาพ

15 ปัจจัยนำเข้า ( ต่อ ) วัตถุดิบ หาได้ง่ายในท้องถิ่น และราคาถูก เงิน ขอรับการสนับสนุน จากรัฐบาล เป็นเงินทั้งสิ้น 579,900 บาท

16 นำเสนอโดย นายเชิดชัย คุณาพัทธ์ ( จพง. การเกษตร 5) ต. ซับเปิบ อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 13 จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดระยอง วิทยากรประจำกลุ่ม อ. ธรสิงห์ ตั้งคุปตานนท์ ผู้ช่วยวิทยากร น. ส. ทิพย์ รัตน์ สามงามยา มะขามทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google