งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเกษตร ผสมผสาน กลุ่มสระปทุม สมุทรลพบุรี จ. สระบุรี จ. ลพบุรี จ. ปทุมธานี จ. สมุทรปราการ ประธานกลุ่ม นาย วิชิต ใจเฉื่อย ผู้นำเสนอ นายสุ ชาติ หามนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเกษตร ผสมผสาน กลุ่มสระปทุม สมุทรลพบุรี จ. สระบุรี จ. ลพบุรี จ. ปทุมธานี จ. สมุทรปราการ ประธานกลุ่ม นาย วิชิต ใจเฉื่อย ผู้นำเสนอ นายสุ ชาติ หามนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเกษตร ผสมผสาน กลุ่มสระปทุม สมุทรลพบุรี จ. สระบุรี จ. ลพบุรี จ. ปทุมธานี จ. สมุทรปราการ ประธานกลุ่ม นาย วิชิต ใจเฉื่อย ผู้นำเสนอ นายสุ ชาติ หามนตรี ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม อ. สมชาย หอมกระหลบ ที่ปรึกษาผู้ช่วย น. ส. รัตน์ตนา บัวศรีคำ

2 รายชื่อประจำกลุ่มที่ 10 ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล 1 นางสาวแสงสุรีย์ ยา วิเศษ 2 นางสาวจินตนา เตือ ประโคน 3 นางสาวสุดารัตน์ ผิว เผือน ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล 14 นายวุฒิชัย พล หนองหลวง 15 นางสาวมนันยา คง เจริญ 16 นางสาวจิตรลดา แก้วคำ 17 นายโกสินทร์ แสงส วงค์ 18 นางสาวสิริรัตน์ หิน อ่อน 19 นางสาวนลินี กิตติวัฒนกุล 20 นางสาวสุนทรี เรือง ศรี 21 นางสาวสุภาวดี พรหมมา 22 นางสาวสายใหม แก้วเจิม 23 นายวิชัย เอกจิตร์ 24 นางสาวประภาภร ต่ายแจ้ง 4 นางสมใจ วงษ์เนตร 5 นางสาวเปมิกา ไสย ประภาส 6 นายบดีศร พุ่มรุ่งเรือง 7 นางสาวประภาศรี ดาบส 8 นายเตชินทร์ ศรีเหนี่ยง 9 นางจิราภรณ์ สงวนชม 10 นายสถาพร บูรณ สมภพ 11 นายวิชิต ใจเฉื่อย 12 นายชาญยุทธ โพธิ์เงิน 13 นางสาวรัตนา เที่ยงบุญ 25 นายสุชาติ หา มนตรี

3 ผลสัมฤทธิ์ ทำให้เกษตรกรมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะทาง การเกษตร ใช้วัสดุในพื้นที่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

4 ผลลัพธ์ เป็นจุดสาธิต และศึกษาดูงาน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ผลผลิต ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย

5 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ แจ้งคณะกรรมการศูนย์และ ประชาสัมพันธ์ จัดเวทีชุมชน รับสมัครเกษตรกรและ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย จัดทำแผน ข้อตกลงร่วมในการ ดำเนินงาน ดำเนินการตามแผน ติดตามและประเมินผล

6 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน - เป็นโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่ ๘ - เน้นประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และ เศรษฐกิจพอเพียง การเมือง - ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังคมการเกษตร - เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม

7 เศรษฐกิจ - มีตลาดรองรับ เทคโนโลยี - ภูมิปัญญาท้องถิ่น - มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย - ได้รับข่าวสารทางด้านการเกษตร ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน

8 ปัจจัยนำเข้า คน - เจ้าหน้าที่ - วิทยากร - เกษตรกร

9 เทคโนโลยี - เครื่องจักร - การศึกษาดูงาน - จุดสาธิต วัตถุดิบ - พันธุ์พืช - พันธุ์สัตว์ - โรงเรือน - อุปกรณ์ทาง การเกษตร ปัจจัยนำเข้า

10 เงินทุน 150,000 บาท /10 ไร่ จากภาครัฐ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ปัจจัยนำเข้า

11


ดาวน์โหลด ppt โครงการเกษตร ผสมผสาน กลุ่มสระปทุม สมุทรลพบุรี จ. สระบุรี จ. ลพบุรี จ. ปทุมธานี จ. สมุทรปราการ ประธานกลุ่ม นาย วิชิต ใจเฉื่อย ผู้นำเสนอ นายสุ ชาติ หามนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google