งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม เก็บตะวัน กลุ่มที่ 5 กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม เก็บตะวัน กลุ่มที่ 5 กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี สุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม เก็บตะวัน กลุ่มที่ 5 กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี สุพรรณบุรี

2

3 สมาชิกกลุ่ม เก็บตะวัน 1. นางวิสาข์ ลิมังกูร ( ประธาน ) 2. นายมนตรี เชื้อใจ 3. นายวีระศักดิ์ สุขทอง 4. นายคำรน ยศสมบัติ 5. นายสมชาย ทรัพย์ บริบูรณ์ 6. นางศิริสินธุ์ อมรพันธ์ ศักดิ์ 7. นายอนันต์ ทรัพย์พลับ 8. นายประสิทธิ์ พูลขวัญ 9. นายศักดา วงษ์สนิท 10. นายการันต์ แพบำรุง 11. นายสำริ จันทร์เกิด 12. นายธานี ธรรมสุวรรณ 13. นายสำเนา จันทร์จวง 14. นายวันชัย นิลวงศ์ 15. นายพินิจ เจริญเร็ว 16. นายละออ เสร็จกิจ 17. นายบุญยิ่ง ศรีสุวรรณ์ 18. นายประจิม เนียม สุวรรณ์ 19. นายเสนีย์ ตรุยานนท์ 20. นางปรึกษา ชำนาญ 21. นายจรัณ ยอดเกื้อ 22. นายวิโรจน์ ชะริทอง 23. นายสมพร เจียร ประวัติ 24. นายสมชาย ศรีสังข์ งาม 25. นายประกอบ แสง สุวรรณ

4 อาจารย์ ชู ศักดิ์ สังวาลย์ นาย สมเกียรติ์ จินดารัตน์ ผู้ช่วยวิทยากร วิทยากรประจำกลุ่ม

5 โครงการสร้าง คลังพลังงาน และปุ๋ย อินทรีย์ กลุ่มที่ 5

6 ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้น เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้น

7 ผลลัพธ์ เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายจาก ผลิตปุ๋ยและแก๊ส เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายจาก ผลิตปุ๋ยและแก๊ส เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจาก การขายปุ๋ยและแก๊ส

8 ผลผลิต ได้ปุ๋ยอินทรีย์แห้งและปุ๋ยอินทรีย์น้ำได้แก๊สหุงต้มและไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน ใช้ในครัวเรือน

9 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงและรับสมัคร ประชุมชี้แจงและรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ดำเนินการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง ติดตามและประเมินผล ติดตามและประเมินผล

10 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน 1. กลยุทธ์หน่วยงาน ตรงตามกลยุทธ์ข้อที่ 7 ของ กรมส่งเสริม คือ ส่งเสริมการผลิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง คือ ส่งเสริมการผลิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง 2. การเมืองผู้ว่า ผู้ว่า CEO ให้การสนับสนุน ผู้ว่า CEO ให้การสนับสนุน 3. สังคมการเกษตร สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน(ต่อ) ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน(ต่อ) 4. เศรษฐกิจ มีการลดรายจ่ายและ เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งตัวเองได้ สามารถพึ่งตัวเองได้ 5. เทคโนโลยี ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

12 ช่างก่อสร้างบ่อแก๊ส วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ องค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยและนำแก๊สไปใช้ องค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยและนำแก๊สไปใช้ งบ 2,000,000 บาท : 1 ปี งบ 2,000,000 บาท : 1 ปี (ปีละ 10 บ่อๆ ละ 200,000 บาท ) (ปีละ 10 บ่อๆ ละ 200,000 บาท ) ปัจจัยนำเข้า

13


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม เก็บตะวัน กลุ่มที่ 5 กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google