งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 จ. พะเยา จ. พิจิตร จ. พิษณุโลก จ. เพชรบูรณ์ จ. แพร่ จ. สุโขทัย จ. อุตรดิตถ์ วิทยากร อาจารย์สมเจตน์ พงทะจิตร์ ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวสุจีรา จันทิภักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 จ. พะเยา จ. พิจิตร จ. พิษณุโลก จ. เพชรบูรณ์ จ. แพร่ จ. สุโขทัย จ. อุตรดิตถ์ วิทยากร อาจารย์สมเจตน์ พงทะจิตร์ ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวสุจีรา จันทิภักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 จ. พะเยา จ. พิจิตร จ. พิษณุโลก จ. เพชรบูรณ์ จ. แพร่ จ. สุโขทัย จ. อุตรดิตถ์ วิทยากร อาจารย์สมเจตน์ พงทะจิตร์ ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวสุจีรา จันทิภักดิ์

2 โครงการ ส่งเสริมการ ผลิตข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ นำเสนอโดย นายสุชิน ฉิมไทย นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 7 ว

3 ผลสัม ฤทธิ์ เกษตรกรมีคุณภาพ ชีวิตดีขึ้น ผลลัพ ธ์ ผลผลิ ต เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น 200 บาท / ไร่ พื้นที่ 10,000 ไร่ รายได้ทั้งหมด เป็นเงิน 34,000,000 บาท ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จากเดิม 800 กก. เป็น 850 กก.

4 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน  ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินงาน  ฝึกอบรมเกษตรกร  เริ่มดำเนินการผลิต  ติดตามและประเมินผล

5 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน  เสริมสร้างขีด ความสามารถของ เกษตรกร ในการผลิต และจัดการ สินค้าเกษตร ที่มีประสิทธิภาพและ ปลอดภัย

6 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน ( ต่อ ) การเมือง  เป็นนโยบายของรัฐ

7 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน ( ต่อ ) สังคมการเกษตร  เกษตรกรให้ความ ร่วมมือ

8 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน ( ต่อ ) เศรษฐกิจ  ตลาดมีความต้องการ สูง

9 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน ( ต่อ ) เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10 ปัจจัยนำเข้า วัตถุดิบ  เมล็ดพันธุ์  ปุ๋ยเคมี

11 ปัจจัยนำเข้า ( ต่อ ) เงิน  งบประมาณ 4,900,000 บาท

12 สมาชิกกลุ่ม สอพอ นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล นายบุญมี ปะระ มะ นายอนุสิทธิ์ ตั๋นเต็ม นางกัลยาพร วัดแก้ว นายสุชิน ฉิม ไทย นายสุทธิ์ สกุล วิวรรธน์ นางพรทิพา ด่านอรุณ นายประเสริฐ ผามั่ง นายสุวัตร พูล ทวี นายธเนศ คณะเกษม นายสมรักษ์ บุณย สุรักษ์ นางศินาถ จันเฟย นายสุทัศน์ ชัย สุวรรณ นางสาวพีรดา จันทร์เกษร นายอิทธิพัทธ์ ประมาณ นายวรวิทย์ จิต เสงี่ยม นายศุภมิตร อินต๊ะ นายสมเจน์ ชีวะ วัฒนา นายโอวาท พัฒน ชัยวงศ์ นายเสรี ศิริดำรง กุล ว่าที่รต. ชัยศรี ไชยศรี ว่าที่ร. อ. นคร โฆษชุณหันท์ นายสมเกียรติ ทะ ฤาษี จังหวัด พะเยา จังหวัด พิจิตร จังหวัด พิษณุโลก จังหวัด เพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัด สุโขทัย จังหวัด อุตรดิตถ์

13


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 จ. พะเยา จ. พิจิตร จ. พิษณุโลก จ. เพชรบูรณ์ จ. แพร่ จ. สุโขทัย จ. อุตรดิตถ์ วิทยากร อาจารย์สมเจตน์ พงทะจิตร์ ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวสุจีรา จันทิภักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google