งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 จังหวัด แพร่  จังหวัด อุตรดิตถ์  วิทยากรประจำกลุ่ม อ. รัชนี ปฏิพัทธ์ รงรอง  ผู้ช่วยวิทยากร นาย ทศพล เหลืองศีลธรรม กลุ่มที่ 16 ชื่อกลุ่ม สักงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " จังหวัด แพร่  จังหวัด อุตรดิตถ์  วิทยากรประจำกลุ่ม อ. รัชนี ปฏิพัทธ์ รงรอง  ผู้ช่วยวิทยากร นาย ทศพล เหลืองศีลธรรม กลุ่มที่ 16 ชื่อกลุ่ม สักงาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  จังหวัด แพร่  จังหวัด อุตรดิตถ์  วิทยากรประจำกลุ่ม อ. รัชนี ปฏิพัทธ์ รงรอง  ผู้ช่วยวิทยากร นาย ทศพล เหลืองศีลธรรม กลุ่มที่ 16 ชื่อกลุ่ม สักงาม

2 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม สักงาม จังหวัด แพร่ นายบรรยงค์ วงษ์จักรนาย ไพศาล วงศ์ ณ รัตน์ นายเสถียร จิตผ่องนายมิตร ชัย มั่งคั่ง นายทองเหรียญ โยธานาย อมรรัตน์ วงค์เนาวรัตน์ นายสมเกียรติ ศรีใจวงศ์นายเหรียญ หมายมั่น นายสนอง เกยงค์นางเสาวภา อุสสาพันธ์ นายประยุทธ จันพีนายชาติ คำชื่น นายนิวัฒน์ ชุมภูขอดนาย สุกิจ แม่นยำ นายไพฑูรย์ สินมณีนางพัชรา ภรณ์ ภู่สวัสดิ์ นางจรรฎา ดีปาละนายวัลยนต์ ปาติ๊บ จังหวัด อุตรดิตถ์ นายเทเวศน์ เรืองฤทธิ์โรจน์ นางกัญญาพร ทีกว้าง นางสาวนงนุช มี มา นายเชิดชัย เย็น สุขศิริ นางสาวลำดวน สระทองอินทร์ นายรัฐพล ปิ่น ชัยมูล นางจงกล เพ็ง วัน นางจิตติมา ชว พันธ์

3 โครงการ พัฒนาศูนย์ฯให้ เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ที่ ยั่งยืน

4 1. ผลสัมฤทธิ์ ศูนย์บริการฯได้รับการ ยอมรับจากชุมชนเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ ยั่งยืน

5 2. ผลลัพธ์ ชุมชนให้การยอมรับ และสามารถนำไป ปฏิบัติเพิ่มขึ้นจาก เดิม 50 %

6 3. ผลผลิต ศูนย์บริการฯสามารถ ตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการ ของชุมชนได้อย่าง แท้จริง

7 4. กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ 4.1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาตัวศูนย์บริการฯ การจัดทำเวทีชุมชน ( การระดมความคิด ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ) การทำ Workshops ( หน่วยงานภายใต้ ศูนย์บริการฯ ) จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯความกระบวนการ เรียนรู้แบบมีส่วน ร่วม การศึกษาดูงาน

8 4. กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ( ต่อ ) 4.2. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร และชุมชน - การจัดทำเวทีชุมชน 4.3. วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ - การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ( ตามขั้นตอนการ ดำเนินงาน ) - ปฏิบัติงานตามแผน

9 5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน 1. กลยุทธ์บูรณาการองค์กรภายใน และภายนอกเพื่อพัฒนาสู่องค์ ความรู้ที่ยั้งยืน 2. การเห็นความสำคัญของศูนย์ จากภาครัฐ 3. องค์กรต่างๆในชุมชนมีส่วนร่วม 4. เกษตรกรมีรายได้สามารถพึ่งพา ตนเองได้ 5. มีการบริหารจัดการถ่ายทอด เทคโนโลยีที่ดี

10 6. ปัจจัยนำเข้า 1. องค์กรและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 2. จุดสาธิต, การทัศนศึกษา, ดู งาน ( ภายในศูนย์บริการฯ ) 3. สื่อ, โสตฯ และทักษะที่ทันสมัย 4. งบประมาณ – งบประมาณการลงทุน = 130,000 บาท – งบประมาณการดำเนินการ = 99,400 บาท รวม = 229,400 บาท

11 นำเสนอโดย นายบรรยงค์ วงษ์จักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว. สำนักงานเกษตรจังหวัด แพร่


ดาวน์โหลด ppt  จังหวัด แพร่  จังหวัด อุตรดิตถ์  วิทยากรประจำกลุ่ม อ. รัชนี ปฏิพัทธ์ รงรอง  ผู้ช่วยวิทยากร นาย ทศพล เหลืองศีลธรรม กลุ่มที่ 16 ชื่อกลุ่ม สักงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google