งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 เจริญบุรี กลุ่มที่ 1 เจริญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอำนาจเจริญ วิทยากรประจำกลุ่ม อ. สะรินรา ทรงต่อศรีสกุล ผู้ช่วยวิทยากร น. ส. ทิพย์ รัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 เจริญบุรี กลุ่มที่ 1 เจริญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอำนาจเจริญ วิทยากรประจำกลุ่ม อ. สะรินรา ทรงต่อศรีสกุล ผู้ช่วยวิทยากร น. ส. ทิพย์ รัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 เจริญบุรี กลุ่มที่ 1 เจริญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอำนาจเจริญ วิทยากรประจำกลุ่ม อ. สะรินรา ทรงต่อศรีสกุล ผู้ช่วยวิทยากร น. ส. ทิพย์ รัตน์ สามงามยา

2 สมาชิกกลุ่มเจริญบุรีจังหวัดอำนาจเจริญ 1. นายสิงห์ 2. นายลองชัย ประธาน 3. นางไสว ชานนท์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1. นายชูเกียรติ หอมแม้น 2. น. ส. ฉันทนา นิพัน รัมย์ 3. นายวสันต์ ปัญญาพิมพ์ 4. นายวราพงศ์ กระศิริ 5. น. ส. อ้อมฤทัย เครือพงษ์ศักดิ์ 6. นายอนิรุทธ์ นิตย์กระโทก 7. นายประเสริฐ เทียมเลิศ 8. นายจิรายุ แก้วจำเริญ 9. นายคมสันต์ เจียระบรรพต 10. น. ส. ปิยาภรณ์ ศรีสุข 11. น. ส. ผกามาศ ศรี บุญเรือง 12. นายจารุวัฒน์ ตามสีรมย์ 13. นายทศพร โพธิ์สอาด 14. น. ส. สินีนารถ กีรติ พงศ์พิศาล 15. นายภาณุวัฒน์ กิจ คณะ 16. นายสิทธิชัย ภูบัวดวง 17. น. ส. จารุวรรณ ยวง ทอง 18. นายสรกฤช กระจ่างจิตร 19. นายพงค์ประพันธ์ พรมดีมา 20. นางทัศนีย์ สมาน 21. นางพรรณี ธรรมบุตร 22. นางนลินี เลไสธง

3 โครงการ ส่งเสริมการ เลี้ยง ปลาดุกบิ๊กอุย แก้จน

4 ผลสัมฤท ธิ์ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง

5 ผลลัพ ธ์ ขายปลาดุกบิ๊กอุย ก. ก. ละ 40 บาท 10,000 ก. ก. 400,000 บาท

6 ผลผลิต ผลผลิต ปลาดุกบิ๊กอุย 1 บ่อ 200 ก. ก. 50 บ่อ 10,000 ก. ก.

7 กระบวนการ ทำงานที่มี ประสิทธิภาพ กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน สำรวจข้อมูล พื้นฐาน คัดเลือกเกษตรกร 50 ราย ประชุมวางแผน ศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้

8 กระบวนการ ทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ( ต่อ ) กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) เตรียมพื้นที่ ( บ่อพลาสติก ขนาด 2 x 4 ตรม.) นิเทศและติดตาม เพื่อให้ คำปรึกษา ทำการเลี้ยง และดูแลรักษา ประเมินผล

9 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในด้านการแก้ปัญหาความยากจน การเมือง อบต. ให้การสนับสนุน

10 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน ( ต่อ ) สังคมการเกษตร เกษตรกรมีความขยัน และความสามัคคี ในชุมชน เศรษฐกิจ มีแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น ธกส., สหกรณ์ มีรายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในครัวเรือน

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน ( ต่อ ) เทคโนโลยี โรงเรียนเกษตรกร ในการถ่ายทอดความรู้

12 ปัจจัย นำเข้า คน เกษตรกร 50 ราย เทคโนโลยี เครื่องทำ ออกซิเจน เครื่อง ผสมอาหาร เครื่องสูบ น้ำ

13 ปัจจัยนำเข้า ( ต่อ ) วัตถุดิบ พันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย อาหารปลา ผ้าพลาสติก เงิน ขอสนับสนุนงบประมาณ 136,000 บาท จาก อบต., ส. ส.

14 นำเสนอโดย นายลองชัย ประธาน ( นสว.) ต. นาผือ อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ ต. นาผือ อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 เจริญบุรี กลุ่มที่ 1 เจริญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอำนาจเจริญ วิทยากรประจำกลุ่ม อ. สะรินรา ทรงต่อศรีสกุล ผู้ช่วยวิทยากร น. ส. ทิพย์ รัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google