งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 7 บัวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิก 22 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 7 บัวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิก 22 คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 7 บัวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิก 22 คน

2 สมาชิกกลุ่มที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี นางสาววัชราพร สุณูพัฒน์นายภาณุวัฒน์ สุขเลิศ นางสุปราณี ระวังดี นางสาวรัตติยา วันดีนางสาวพัชรี หมายเกื้อ นางเกษกนก พลโชติ นางภัทราวดี เหลาศรีนายอัครวัตร รูปดีนางสาวอ้อย อารีย์ สุดาจันทร์ นางสาวเปรมจิต โทนะบุตรนายจักริน บุดดีสิงห์ นายวิมาน ทาลา นางสาวเพ็ญแข จีราระรื่นศักดิ์นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา นางสาวมาตา ขันดี นายธีรวิทย์ ทองวรณ์นายภิญโญ บำรุงแสง นายประพัฒศิล อิ่มแก้ว นายอิสรา วีระพันธ์นายปิยราช สายดวง นายอภิชน กางกั้น นางสาววชิตา ศรีมันตะ

3 วิสัยทัศน์จังหวัด ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ มี ประตูการค้าและการ ท่องเที่ยวสู่เพื่อนบ้าน การเกษตรมีศักยภาพ ท่องเที่ยวสู่เพื่อนบ้าน การเกษตรมีศักยภาพ

4 วิทย ากร การุณ ศรี ธรรมา ผู้ช่วย วิทยากร นันทิดา รักศรี คุณสุปราณี ระวังดี

5

6 ผลผ ลิต ผลลั พธ์ ผลสัม ฤทธิ์

7 ผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ท้องถิ่นเกิดการสร้างงาน, รายได้ให้กับชุมชนและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด รายได้ให้กับชุมชนและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด ผลลัพธ์  ได้สินค้าที่หลากหลาย สวมใส่สบาย สีสันสดใสสวยงาม ผลผลิต  ได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้าลายกาบบัวทั้ง ผ้าไหมและผ้าฝ้าย

8 กลยุทธ์โครงการ การวิเคราะห์ Swot ของโครงการ  ใช้กลยุทธ์รุกไปข้างหน้า จุดแข็ง  มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ สวมใส่สบาย จุดอ่อ น  ย้อมสีจากธรรมชาติทำให้สี ของผ้าไม่สะดุดตา

9 โอกาส  เป็นสินค้า OTOP ประจำจังหวัด ขายง่าย เพราะตลาดมีความ ต้องการสูง กระแสความนิยมผ้าลาย กาบบัวเพิ่มสูงขึ้น ต้องการสูง กระแสความนิยมผ้าลาย กาบบัวเพิ่มสูงขึ้น  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด อุปสรรค  ผลิตไม่ทันกับความต้องการของตลาด เพราะ แรงงานส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ

10 ปัจจัยนำเข้า คน  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  นักการตลาด เงิน งบประมาณ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  มีการร่วมหุ้นจากกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร

11 วัตถุดิบ เส้นด้าย, เส้นไหม, ดิ้นเงิน, ดิ้นทอง, สีย้อม ผ้า การจัดการ เกิดการรวมกลุ่มและจัดตั้งคณะกรรมการ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

12 กระบวนการทำงาน  รวมกลุ่มแต่งตั้งคณะทำงานและมีการแบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  มีแผนปฏิบัติงานชัดเจนและปฏิบัติงานตามแผน  มีการประชาสัมพันธ์, การตลาด ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน  สถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือพร้อม  บุคลากรมีความรู้ความชำนาญ  การเมืองให้การสนับสนุนและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด  สังคมให้การยอมรับและให้ความร่วมมือ  เศรษฐกิจมีตลาดรองรับสินค้า, กระแสความนิยม ยอมรับมากขึ้น  การคมนาคมสะดวก

13


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 7 บัวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิก 22 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google