งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมหลัก สำหรับ กลุ่มยุว เกษตรกรที่พึง ประสงค์ กลุ่ม ที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมหลัก สำหรับ กลุ่มยุว เกษตรกรที่พึง ประสงค์ กลุ่ม ที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมหลัก สำหรับ กลุ่มยุว เกษตรกรที่พึง ประสงค์ กลุ่ม ที่ 2

2 สมาชิก กลุ่ม นายอำพรขานกระโทกโคราช ประธานกลุ่ม นายอำนาจไหมละเอียด นครศรีฯ นายยอดชายอุปัญญ์ มุกดาหาร นายสุปรีชาอุปัญญ์บึง กาฬ นายสระไกรผาสุทรบึง กาฬ นายสุภกิจเพชรรื่น ปราจีนบุรี นายชวลิตวิไลลักษณ์ระยอง นายพรชัยศิริสาร พะเยา นางสาวจงจิตต์จันทร์เกษมมณี สมุทรสงคราม นายสุรชัยเงื่อนเพชรน่าน

3 นางสาวอุไรกลิ่นเกษร พังงา นายมานะสาระภี อยุธยา นายภารดรนันทารัมภ์ อ่างทอง นายเดชศักดาศรีมา การณ์พิจิตร นายจอมธนูทอง เพชรบุรี นายไพรินทร์ธุวะคำ เชียงราย นายสะอาดแก้วแท้สุ ราษฎร์ธาณี นางสุธิตราญาณนันท์ เลย เลขาฯ

4 คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ 8 ข้อ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ไฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการ ทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ

5 กิจกรรมหลัก สำหรับ กลุ่มยุเกษตรกรที่ พึงประสงค์กลุ่มยุวเกษตรกร การฝึก อาชีพ เกษตร เคหะกิจเกษตร กระบวนการเรียนรู้ อบรมดู งาน โครงการกิจกรรม ตามความ สนใจ

6 กิจกรรมหลักสำหรับกลุ่มยุว เกษตรกรที่พึงประสงค์ 1. นำหลักปรัชญญาเศรษฐกิจ พอเพียง เป็นแนวทาง ดำเนินงาน ( 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ) 2. บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาต่างๆ 3. เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำงานเป็นทีม นำความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน

7 กิจกรรมหลักสำหรับกลุ่มยุว เกษตรกรที่พึงประสงค์ ( ต่อ ) 4. ศึกษาสภาพและแก้ปัญหา อย่างต่อเนื่อง ครบวงจร 5. จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้าน การเกษตร และใช้ เทคโนโลยีการเกษตร โดยการ ฝึกปฏิบัติจริง ( รู้จริง ) ถ่ายทอด ได้ 6. มีรูปแบบการประชุมสภายุว เกษตรกรทำได้ถูกต้อง

8

9 ใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นปัจจัย ขับเคลื่อน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา • เด็กรู้จักความพอเพียง และมีความ พอประมาณ • เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ และคิด สังเคราะห์ ( ตนเอง รู้ชุมชน รู้จัก ตัดสินใจ มีเหตุผล ) • เด็กรู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุลตาม แนวเศรษฐกิจพอพียง - เห็นคุณค่าทรัพยากร - เอื้อเฟื้อแบ่งปัน อยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้ - มีจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม - เห็นคุณค่าวัฒนธรรม ค่านิยม ความเป็นไทย

10 “ ท่านจะทำงานอะไรก็ตามขอให้ระลึก ว่า งานเกษตรกรรมนี้ กว้างขวางมาก ตั้งแต่การผลิต การค้นคว้าเพื่อการผลิตการจัด กิจการ จนกระทั่ง การ จำหน่ายผลผลิต แต่ละคนจง พยายามทำงานให้สุดความสามารถ ตามความรู้ความชำนาญของตัว และร่วมมือกันทุก ๆ ฝ่าย การเกษตร จึงจะก้าวหน้าเป็นผลดีถึงส่วนรวม ได้ ” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญา บัตรและอนุปริญญาบัตร ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗

11 ขอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมหลัก สำหรับ กลุ่มยุว เกษตรกรที่พึง ประสงค์ กลุ่ม ที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google