งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Print Monitoring and Cost Control

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Print Monitoring and Cost Control"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Print Monitoring and Cost Control
Printing Solution ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องพิมพ์จำนวนมาก ภายในองค์กร Print Monitoring and Cost Control Thaicomponent Software Co., Ltd.

2 เหตุผลที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ของเรา
=ระดับปฏิบัติการ =ระดับผู้บริหาร  เครื่องพิมพ์จำนวนมาก หลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ คุณต้องการบริหารจัดการ การใช้งานของเครื่องพิมพ์ทั้งหมดภายใน เครือข่าย สะดวกในเรื่องการดูแลและ Support บริการงานด้านการพิมพ์ให้กับหน่วยงานภายในได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เครื่องพิมพ์ให้เช่า ต้นทุนคือเครื่องพิมพ์และระยะเวลาสัญญาเช่า รายได้คือเครื่องพิมพ์ของคุณต้องถูกเปิดให้สามารถใช้งานได้ ตลอดเวลาเพื่อพร้อมที่จะทำงานและทำเงินให้กับคุณ หากเครื่องพิมพ์ 1 ตัวไม่ถูกใช้งานคุณจะสูญเสียรายได้ไปแค่ไหน  กระดาษหาย ทำไมกระดาษที่ทำการเบิกจ่ายไปใช้งาน ไม่สอดคล้องกับค่า Pages มิเตอร์ของแต่ละเครื่องพิมพ์ที่ถูกใช้งานไปใน แต่ละเดือน  เครื่องพิมพ์ค่าใช้จ่ายหมึกพิมพ์ถูกแพงไม่เท่ากัน ต้องการให้พนักงานเลือกเครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมกับงานที่จะสั่งพิมพ์เพื่อลด ค่าใช้จ่ายหมึก ออกเป็นนโยบายบริษัท ขอความร่วมมือแล้วแต่ไม่สามารถควบคุมได้  เครื่องพิมพ์เสียไวรับงานพิมพ์ไม่ไหว พนักงานส่วนใหญ่ไม่นิยมแบ่งหน้าในการสั่งพิมพ์ทำให้เครื่องพิมพ์ต้องรับงานจำนวนหน้าที่ สั่งพิมพ์เข้ามาจำนวนมาก เครื่องพิมพ์ทำงานหนัก อายุการใช้งานเครื่องพิมพ์สั้นลง มีค่าใช้จ่าย สูญเสียค่าบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ต่อเดือนที่สูงมาก  เก็บสถิติการใช้งานเครื่องพิมพ์ เพื่อเสนอผู้บริหาร วางแผนค่าใช้จ่าย จัดสรรงบประมาณวัสดุสิ้นเปลืองและเครื่องพิมพ์ สำหรับรองรับ ปริมาณงานพิมพ์ให้สอดคล้องกับจำนวนงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  สนับสนุนนโยบายลดโลกร้อน ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย มีระบบบริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่าย ภายในหน่วยงาน ตามนโยบายของภาครัฐ  คำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ เพื่อบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแยกตามโครงการและมีระบบอ้างอิงย้อนหลังได้  เปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์ใหม่ ต้องทำระบบใหม่ เรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ใหม่ สำหรับรองรับเครื่องพิมพ์รุ่นนั้นๆ  ค่าใช้จ่ายคิดตามมิเตอร์การใช้งาน คุณแน่ใจได้แค่ไหนว่าค่ามิเตอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกเก็บเพื่อคิดค่าใช้จ่ายทุกสิ้นเดือนมันตรงกับการ ใช้งานจริงของแต่ละหน่วยงาน คุณคงไม่สามารถสุ่มตรวจค่ามิเตอร์ของเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่จำนวนมากกระจัดกระจายไปตามแผนกและ หน่วยงานต่างๆได้ มันจะดีแค่ไหนถ้ามีระบบคอยตรวจสอบการเก็บค่าใช้จ่ายมิเตอร์ให้ทุกสิ้นเดือนก่อนที่คุณจะอนุมัติเป็นค่าใช้จ่าย นั้นออกไป  เก็บมิเตอร์เครื่องพิมพ์ให้อัตโนมัติ มันจะง่ายแค่ไหนถ้าระบบสามารถเก็บมิเตอร์เครื่องพิมพ์จำนวนมากที่กระจัดกระจายอยู่ใน เครือข่ายให้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบเก็บมิเตอร์ทีละเครื่องพิมพ์ พร้อมออกแบบฟอร์มอนุมัติค่าใช้จ่ายได้ทันที  เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ระหว่างให้บริการเช่า ไม่สามารถตรวจสอบได้ลักษณะตัวเครื่องเหมือนกันแต่ Serial ต่างกัน ไม่ตรงกับ สัญญาเช่าที่ระบุไว้ทำให้หน่วยงานเสียผลประโยชน์จากการให้บริการ 2

3 ระบบบริหารการจัดการเครื่อง Printer ภายในเครือข่าย
ระบบ Monitoring and Cost Control ควบคุมและบริหารจัดการเครื่อง Printer บน Print Server ระบบ Job Control and Monitoring บริหารจัดการงานพิมพ์ตามแต่ละแผนกที่ได้รับมอบหมาย ระบบ Pages Printing Control ควบคุมบริหารจำนวนหน้าสูงสุดที่สั่งพิมพ์ในแต่ละครั้งแยกตาม Printer ระบบ Pages Counter Monitor ระบบ Monitor การ Copy หรือ Print ตามช่วงระยะเวลาขณะใช้งาน ระบบ USB Print Monitoring ระบบ Monitor เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อตรงโดยผ่าน USB ระบบ Inventory and Monitoring ระบบรายงานการเบิกจ่ายกระดาษและนำไปใช้งานจริง ระบบ Help Desk Monitoring ระบบรายงานระยะเวลาในการเข้ามาบริการดูแลรับประกันเครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อกับ LDAP/User Directory Services (AD) ภายในหน่วยงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ รองรับจำนวนผู้ใช้งานพร้อมๆกันได้ไม่จำกัดและสามารถทำงานกับเครื่อง Printer ได้ทุกยี่ห้อ ควบคุมและบริหารจัดการ Printer พร้อมๆ กันได้มากกว่า 100 ตัว และรองรับ User ได้มากกว่า 2,000 คน 3

4 MFP Embedded Software ซอฟต์แวร์ทำงานอยู่หน้าเครื่อง
ปรับเปลี่ยนโลโก้เป็นของหน่วยงานได้ กำหนดโควต้าการ Print, Copy, Scan, Fax และ เป็นราย ผู้ใช้หรือแผนกได้ Single Sign On ไปยังระบบ Active Directory (AD) หรือ LDAP ได้ เชื่อมต่อระบบซอฟต์แวร์ภายในหน่วยงานได้ เช่น ระบบ E-Document , ระบบสารบัญหรือระบบ Workflow ได้ 4

5 ตอบโจทย์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่าน USB โดยตรง
ต้องการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์แต่มีข้อจำกัดใน เรื่องของเครือข่าย Network ภายในหน่วยงาน Tracking Report Status Windows Server 5

6 ตอบโจทย์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่าน Network Print โดยตรง
ต้องการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์แต่ไม่ต้องการ ติดตั้ง Share การใช้งานผ่าน Print Server Tracking Report Status Windows Server 6

7 Print and Copy Billing Report
Framework Print and Copy Billing Report ออกรายงานแจ้งค่าใช้จ่ายการพิมพ์และ Copy แยกสี และขาวดำ 7

8 http://www.thaicomponent.com Print Status Control Status Control
Framework Print Status Control นับจำนวนหน้ากระดาษหลังจากกระดาษถูกสั่งพิมพ์ ออกมาจริง Print Status Status Control Printer User 8

9 Print and Copy Job Tracking
Framework Print and Copy Job Tracking 1 Job printing แยกนับสีและขาวดำในแต่ละหน้า ที่สั่งพิมพ์หรือ Copy ได้ เพื่อคำนวณ Cost ค่าใช้จ่าย 1 Job printing Paper Tracking Paper ฿2.00 ฿5.00 User ฿2.00 9

10 Print Server (Network Print Monitoring)
Framework Print Server (Network Print Monitoring) Network Print Monitor  Monitor Network Printer ระยะไกล Windows Print Server

11 Print Server (Job Monitoring and Pages Control)
Framework Print Server (Job Monitoring and Pages Control) Report Job Code Job Control เลือก Job Code ในการสั่งพิมพ์ Windows Print Server Customer List 1) Job 001= Company A 2) Job 002= Company B 3) Job 003= Company C

12 Print Server (User Print Monitoring and Cost Control)
Framework Print Server (User Print Monitoring and Cost Control) Report User Name : Password  เก็บข้อมูล แยกตาม User ที่สั่งพิมพ์ Windows Print Server

13 Print Release Station (รองรับการ key หรือแตะบัตร)
Framework Print Release Station (รองรับการ key หรือแตะบัตร) Windows Print Server Print Monitoring and Cost Control User Name: Password Top Up Mobile Print app Select Menu Your Job List Your Balance Your Quota Top Up Exit Print Station

14 Print Release PC Station (รองรับการ key หรือแตะบัตร)
Framework Print Release PC Station (รองรับการ key หรือแตะบัตร) Select Menu Your Job List Your Balance Your Quota Top Up Exit 14

15 Print Tracking Customer Information
Framework Print Tracking Customer Information รายงานข้อมูลลูกค้า รายงานข้อมูล Team Service รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ Internet Head Office Customer Monitor 15

16 Print Tracking Location Information
Framework Print Tracking Location Information วิเคราะห์หาตำแหน่งเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นที่กระจาย อยู่ตามพื้นที่จุดต่างๆที่ให้บริการ Internet Head Office Customer Monitor 16

17 Print Tracking Alert Information
Framework Print Tracking Alert Information แจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องพิมพ์ Printer Internet Head Office Support 17

18 Print Workflow Control
Framework Print Workflow Control บริหารควบคุมปริมาณการพิมพ์ เช่นควบคุมจำนวน หน้าสูงสุดกระดาษที่สั่งพิมพ์แต่ละครั้ง ควบคุมมิเตอร์ การใช้งานในแต่ละเดือน Workflow Workflow Control Printer User 18

19 http://www.thaicomponent.com Protect Hack Printing
Framework Protect Hack Printing ป้องกันการสั่งพิมพ์งานที่ไม่ได้อยู่ในส่วนการจัดการ ระบบ Print Job Management ที่ถูกต้อง Job Queue Windows Print Server Job ID Job Monitor 1 2 3 4 19

20 Easy and Faster Configuration to many printer
Framework Easy and Faster Configuration to many printer ง่ายในการตรวจสอบ Solution การติดตั้งและพร้อม ใช้งานกับเครื่องพิมพ์จำนวนมาก 20

21 Best of performance Print Software Monitoring
Framework Best of performance Print Software Monitoring รองรับผู้ใช้งานมากกว่า 1,000 User, Printer 150 ตัว Ram 2 GB. 1 CPU processor 4 Core 21

22 Monitor งานพิมพ์ และควบคุมเครื่อง Printer จำนวนมาก ๆ ได้พร้อมๆกัน
Key feature Monitor งานพิมพ์ และควบคุมเครื่อง Printer จำนวนมาก ๆ ได้พร้อมๆกัน Monitor งานพิมพ์และควบคุมเครื่อง Printer พร้อมๆกันมากกว่า Printers + 22

23 Monitor การทำงานของเครื่องพิมพ์และควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละ Printer
Key feature Monitor การทำงานของเครื่องพิมพ์และควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละ Printer Monitor การทำงานของแต่ละเครื่อง Printer เช่น หมึกหมด, กระดาษติด, เครื่องพิมพ์ Offline กำหนดค่าใช้จ่ายให้กับเครื่อง Printer แยกตามขนาดของกระดาษ, สีและขาวดำ ควบคุมและคำนวณค่าใช้จ่ายของแต่ละเครื่อง Printer แยกตามขนาดของกระดาษ, สีและขาวดำ 23

24 Pages Counter Monitor การทำงานของของแต่ละ Printer
Key feature Pages Counter Monitor การทำงานของของแต่ละ Printer Monitor การ Copy หรือ Print ตามช่วงระยะเวลาขณะใช้งาน 24

25 Key feature Job Authentication http://www.thaicomponent.com
บริหารจัดการงานที่สั่งพิมพ์แยกตามหน่วยงานหรือผู้ใช้งาน 25

26 Mobile Print app ระบบสั่งงานพิมพ์จาก Mobile
Key feature Mobile Print app ระบบสั่งงานพิมพ์จาก Mobile เทคโนโลยี Mobile app อำนวยความสะดวก สามารถควบคุมหรือสั่งงานเพื่อรับเอกสารที่สั่งพิมพ์ย้อนหลังผ่าน Mobile app จากผู้ใช้งานได้โดยตรง 26

27 Web Print ระบบสั่งงานพิมพ์จากหน้า Web
Key feature Web Print ระบบสั่งงานพิมพ์จากหน้า Web อำนวยความสะดวก สามารถควบคุมหรือสั่งงานเพื่อรับเอกสารที่สั่งพิมพ์ย้อนหลังผ่าน Web app จากผู้ใช้งานได้โดยตรง 27

28 สนับสนุนการทำงานร่วมกับ LDAP/User Directory Services (AD)
Key feature สนับสนุนการทำงานร่วมกับ LDAP/User Directory Services (AD) ดึง User และ Group จาก LDAP/User Directory Services (AD) ความสามารถในการ Login เชื่อมต่อไปยัง LDAP/User Directory Services (AD) 28

29 Key feature ระบบ User Management http://www.thaicomponent.com
29

30 รายงานการ Print งานแยกตาม Printer, Group และ User
Key feature รายงานการ Print งานแยกตาม Printer, Group และ User แสดงรายงานแยกตาม Printer, Group และ User 30

31 รายงานสรุปการ Print งานทั้งหมด
Key feature รายงานสรุปการ Print งานทั้งหมด แสดงรายละเอียดการ Print งานทั้งหมดของแต่ละงานพิมพ์ 31

32 Message โต้ตอบขณะสั่ง Print งาน กับผู้ใช้งาน
Key feature Message โต้ตอบขณะสั่ง Print งาน กับผู้ใช้งาน User authentication print jobs with Print Client 32

33 แสดงรายละเอียดของแต่ละผู้ใช้งานที่ Login
Key feature แสดงรายละเอียดของแต่ละผู้ใช้งานที่ Login Show user information by each user login. 33

34 รายงานการ Print งานแยกตามแต่ละ User Login
Key feature รายงานการ Print งานแยกตามแต่ละ User Login Printing report by each user login. 34

35 Key success http://www.thaicomponent.com
Print and Copy Monitoring (รายงานการใช้งานเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร) รองรับเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารทุกรุ่นทุก Model มากกว่า 500 เครื่อง 35


ดาวน์โหลด ppt Print Monitoring and Cost Control

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google