งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังย่อปฏิบัติการ “ มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด ” ( ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) วิเคราะห์ประเมินผลปรับแผนปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังย่อปฏิบัติการ “ มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด ” ( ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) วิเคราะห์ประเมินผลปรับแผนปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ผังย่อปฏิบัติการ “ มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด ” ( ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) วิเคราะห์ประเมินผลปรับแผนปฏิบัติการ สถานการณ์ยาเสพติด (2) ตรวจค้นจับกุม (CLEAN UP) พื้นที่ ให้ปลอดยาเสพติด ใช้เครื่องตรวจสารเสพติด จำนวน 789 เครื่อง ทุกจังหวัด ๆ ละ 9 เครื่อง รวม 675 เครื่อง จังหวัดปัญหารุนแรง 26 จังหวัด เพิ่มให้จังหวัดละ 2 เครื่อง (52 เครื่อง ) จังหวัดประชากร 1 ล้านคนขึ้นไป 18 จังหวัด เพิ่มให้จังหวัดละ 2 เครื่อง (36 เครื่อง ) ชุดเฉพาะกิจส่วนกลาง พร้อมปฏิบัติ หน้าที่ในทุกจังหวัด 26 เครื่อง ประชาคมวิธีลับ / เปิดช่องทาง รับแจ้งข่าว พิสูจน์ข่าวยืนยันพื้นที่ ที่มีปัญหายาเสพติด ปิดล้อมตรวจค้น ในหมู่บ้าน / ชุมชน สถานบริการ / ประกอบการ ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต หอพัก และพื้นที่ ที่ได้รับการยืนยัน ข่าวยาเสพติด ประกาศตนเองเป็นพื้นที่สีขาว มอบธงสัญลักษณ์ ดำรงความยั่งยืนโดยประชาคม ชุดเฝ้าระวังยาเสพติด โดยผู้ประสาน พลังแผ่นดินฯ และกลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัครในพื้นที่ ประสิทธิภาพ / ผลการปฏิบัติงาน ถือเป็นผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งจะใช้ใน การพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ ความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย (3) ส่วนกลางจัดชุดเฉพาะกิจ เป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว เชิงปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกจังหวัด / อำเภอ หรือตามที่ได้รับการร้องขอ นโยบายรัฐบาล วิเคราะห์ SWOT จุดอ่อน – จุดแข็ง โอกาส - ข้อจำกัด เป็นการปฏิบัติการเชิงรุก 75 จังหวัด (1) SEAL สกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ เล็ดลอดเข้าจังหวัด / อำเภอ ขั้นตอนการปฏิบัติ เป้าหมายปฏิบัติการ การประเมินผล ภายใน 3 เดือน จำนวนยาเสพติด ในพื้นที่จะต้องลดลงทุกพื้นที่ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อเดือน ของจำนวนหมู่บ้าน / ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติด ปฏิบัติการทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นนโยบายสำคัญ ปฏิบัติการจิตวิทยากับประชาชน ในพื้นที่มีการปิดล้อมตรวจค้น

6

7

8

9 เป้าหมาย ปฏิบัติการ เป็นการปฏิบัติการเชิงรุก 75 จังหวัด ใช้เครื่องตรวจสารเสพติด จำนวน 789 เครื่อง ทุกจังหวัดๆ ละ 9 เครื่อง รวม 675 เครื่อง จังหวัดปัญหารุนแรง 26 จังหวัด เพิ่มให้จังหวัดละ 2 เครื่อง (52) เครื่อง จังหวัดประชากร 1 ล้านคน ขึ้นไป 18 จังหวัด เพิ่มให้จังหวัดละ 2 เครื่อง (36 เครื่อง ) ชุดเฉพาะกิจส่วนกลาง พร้อม ปฏิบัติ หน้าที่ในทุกจังหวัด 26 เครื่อง ปฏิบัติการทำความดี เพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยา เสพติด

10 แบ่งพื้นที่ รับผิดชอบชัดเจน กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จะใช้กลไกท้องถิ่นดำเนินการในเขตเมือง พื้นที่ชนบท กลไกปกครอง ท้องที่ภายใต้การกำกับดูแลของ ศตส. อำเภอ

11

12 หากหมู่บ้าน / ชุมชนใดได้ทำประชาคม ตรวจสอบจนมั่นใจก็จะประกาศเป็นหมู่บ้านชุมชนสี ขาว กระทรวงมหาดไทย จัดระบบตรวจสอบอย่าง เป็นวิทยาศาสตร์โดย ถ้าพบปัญหาให้จัดระบบ กวาดล้างและป้องกันใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ หมด การให้คุณให้โทษ ( มีหมู่บ้าน / ชุมชนสีขาว ตำบลดีเด่น อบต. สีขาว ) หมู่บ้าน / ชุมชนใดมีการแพร่ระบาดมาก จะต้องพยายามแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาใน ระดับพื้นที่ ให้ทุกจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการ ทำงานด้านยาเสพติด และบูรณาการ ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา เชิงบวก ยกย่องให้รางวัล บำเหน็จ ความชอบ เชิงลบ ประกาศรายชื่อ หมู่บ้าน / ชุมชน แพร่ระบาด ฯลฯ

13 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผังย่อปฏิบัติการ “ มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด ” ( ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) วิเคราะห์ประเมินผลปรับแผนปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google