งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ร่าง - แบบรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ร่าง - แบบรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - ร่าง - แบบรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

2 ชื่อตัวชี้วัดสถานะ จังหวัด…………………………………….  ยาเสพติด 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้อหาสำคัญถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 2. ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเทียบกับ ค่าเป้าหมาย 3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) 4. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)  การจำนำข้าว 5. ปริมาณข้าวที่รับจำนำ (อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด) 6. การจัดการข้อร้องเรียน (อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด)  ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา 7. ร้อยละของการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น (อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด) 8. ร้อยละของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 9. ดัชนีด้านการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำ 9.1 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) 9.2 ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) คุณภาพอากาศ 9.3 จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในรอบปีงบประมาณ การจัดการขยะมูลฝอย 9.4 ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 9.5 ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 10. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง 2

3 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้อหาสำคัญ ถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ชื่อตัวชี้วัด : รอบการรายงาน : รายเดือน รายไตรมาสราย 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ : โทร: หน่วยงานรับผิดชอบ : ผลการดำเนินงาน : เป้าหมาย : Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 535354545ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน ผล สถานะ พิจารณาจากจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ถูกดำเนินการตามกระบวน การยุติธรรมในคดียาเสพติด ในฐานความผิด ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย ถูกดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับปริมาณที่จับกุมได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คำอธิบาย : รายปี  3

4 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละ 70 Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 535354545ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน ผล สถานะ คำอธิบาย : รอบการรายงาน : รายเดือน รายไตรมาสราย 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ : โทร: หน่วยงานรับผิดชอบ : ผลการดำเนินงาน : เป้าหมาย : รายปี 2. ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเทียบกับค่าเป้าหมาย พิจารณาจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดโดยเป็นสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ./ สช./สอศ./กศน./สกอ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวง วัฒนธรรม ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส (ป.1 – ม.3) โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนอาชีวศึกษา โดยไม่นับรวมสถานศึกษาที่มีสถานะดังต่อไปนี้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และ กศน.ได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนวิทยากร งบประมาณ บุคลากร ฯลฯ จากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) ศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติดอำเภอ (ศพส.อ.) สาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจ ฯลฯ เทียบกับ สถานศึกษาเป้าหมายกำหนดโดยสำนักงาน ป.ป.ส. ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัดในจังหวัด โดยศูนย์ อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัด สามารถดูข้อมูลรายชื่อ สถานศึกษาเป้าหมายได้จากระบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ NISPA) ของสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ www.nccd.go.th  4


ดาวน์โหลด ppt - ร่าง - แบบรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google