งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารสำนักงาน ด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารสำนักงาน ด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารสำนักงาน ด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ประเภทการใช้งาน ด้านการบริหารจัดการภายในภาควิชา ด้านการเรียนการสอน

3 การบริหารจัดการภายในภาควิชา โปรแกรมห้องสมุด โปรแกรมโครงงานนักศึกษา โปรแกรมระบบบัญชีภาควิชาฯ โปรแกรมระบบกิจกรรมนักศึกษา โปรแกรมบัณฑิตศึกษาภาควิชาฯ โปรแกรมห้องเครื่องมือ ME 107

4 โปรแกรมห้องสมุดภาควิชาฯ วัตถุประสงค์ 1. จัดระบบหนังสือของภาควิชาฯ ให้เป็นหมวดหมู่ ค้นหาได้ ง่าย 2. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ของภาควิชาฯ ค้นหาหนังสือที่ ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 3. ผู้รับผิดชอบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล และตรวจเช็คสถานะของหนังสือ 4. เพื่อยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการ หลักการและเหตุผล ภาควิชาฯ ได้จัดซื้อหนังสือเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทำให้ยากแก่การค้นหาหนังสือ อาจารย์ นักศึกษา สามารถค้นหา หนังสือผ่านทาง Webpage ได้ ไม่ว่าจะ อยู่ที่ไหน

5 ตัวอย่างโปรแกรมห้องสมุด ภาควิชา

6 โปรแกรมโครงงานนักศึกษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายในการจัดทำโครงงานนักศึกษา 2. เพื่อตรวจสอบการรายการใช้จ่ายรวม ยอดคงเหลือ ได้อย่างรวดเร็ว 3. เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความคล่องตัวในการทำงาน 4. เพื่อรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานนักศึกษา เช่น ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

7 ตัวอย่างโปรแกรมโครงงาน นักศึกษา

8 โปรแกรมระบบบัญชีภาควิชาฯ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 1. เพื่อบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินรายได้ ที่ ได้รับจัดสรรให้ได้ประโยชน์สูงสุด 2. เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว 3. เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และสามารถวาง แผนการใช้จ่ายล่วงหน้าได้

9 ตัวอย่างโปรแกรมระบบบัญชี ภาควิชาฯ

10 โปรแกรมระบบกิจกรรมนักศึกษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถบันทึกข้อมูลของ ตนเองได้ 2. เพื่อให้นักศึกษาลงชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมโดยผ่าน ระบบออนไลน์ได้ 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานการ ดำเนินการอย่างอื่นต่อไป 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของ นักศึกษาที่ต้องการได้ 5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกลให้ดีขึ้น

11 ตัวอย่างโปรแกรมระบบกิจกรรม นักศึกษา

12 โปรแกรมบัณฑิตศึกษาภาควิชา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลนักศึกษาได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 3. เพื่ออำนวยความสะดวก ความถูกต้อง และชัดเจน เกี่ยวกับข้อมูลของนักศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา 4. เพื่อให้การดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษามีความ ทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

13 ตัวอย่างโปรแกรมบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

14 โปรแกรมห้องเครื่องมือ ME 107 วัตถุประสงค์ 1. จัดระบบเครื่องมือต่างๆ ในห้องเครื่องมือให้เป็น หมวดหมู่ สามารถค้นหาง่ายและตรวจสอบข้อมูล ของเครื่องมือนั้นๆ ได้ 2. ผู้รับผิดชอบดูแลสามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลในฐานข้อมูล และตรวจสอบรายการเครื่องมือ ได้ เช่น ผู้ยืม วันที่ยืม และรายละเอียดของเครื่องมือ นั้นๆ 3. เพื่อยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

15 ตัวอย่างโปรแกรมห้องเครื่องมือ ME 107

16 ด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการวิชาฝึกงาน ด้วยระบบ LMS ( ช่วงทดลอง ) การทดสอบข้อสอบ สภาวิศวกร ด้วยระบบ LMS

17 ระบบจำลองการทดสอบข้อสอบ สภาวิศวกร

18 การบริหารจัดการวิชาฝึกงาน


ดาวน์โหลด ppt การบริหารสำนักงาน ด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google