งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารสำนักงาน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารสำนักงาน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารสำนักงาน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ด้านการบริหารจัดการภายในภาควิชา
ประเภทการใช้งาน ด้านการบริหารจัดการภายในภาควิชา ด้านการเรียนการสอน

3 การบริหารจัดการภายในภาควิชา
โปรแกรมห้องสมุด โปรแกรมโครงงานนักศึกษา โปรแกรมระบบบัญชีภาควิชาฯ โปรแกรมระบบกิจกรรมนักศึกษา โปรแกรมบัณฑิตศึกษาภาควิชาฯ โปรแกรมห้องเครื่องมือ ME 107

4 โปรแกรมห้องสมุดภาควิชาฯ
หลักการและเหตุผล ภาควิชาฯ ได้จัดซื้อหนังสือเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทำให้ยากแก่การค้นหาหนังสือ อาจารย์ นักศึกษา สามารถค้นหาหนังสือผ่านทาง Webpage ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน วัตถุประสงค์ จัดระบบหนังสือของภาควิชาฯ ให้เป็นหมวดหมู่ ค้นหาได้ง่าย เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ของภาควิชาฯ ค้นหาหนังสือที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ผู้รับผิดชอบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล และตรวจเช็คสถานะของหนังสือ เพื่อยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการ

5 ตัวอย่างโปรแกรมห้องสมุดภาควิชา

6 โปรแกรมโครงงานนักศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายในการจัดทำโครงงานนักศึกษา เพื่อตรวจสอบการรายการใช้จ่ายรวม ยอดคงเหลือ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความคล่องตัวในการทำงาน เพื่อรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานนักศึกษา เช่น ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

7 ตัวอย่างโปรแกรมโครงงานนักศึกษา

8 โปรแกรมระบบบัญชีภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรรให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และสามารถวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าได้

9 ตัวอย่างโปรแกรมระบบบัญชีภาควิชาฯ

10 โปรแกรมระบบกิจกรรมนักศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถบันทึกข้อมูลของตนเองได้ เพื่อให้นักศึกษาลงชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมโดยผ่านระบบออนไลน์ได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานการดำเนินการอย่างอื่นต่อไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ต้องการได้ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้ดีขึ้น

11 ตัวอย่างโปรแกรมระบบกิจกรรมนักศึกษา

12 โปรแกรมบัณฑิตศึกษาภาควิชา
วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลนักศึกษาได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก ความถูกต้อง และชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลของนักศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษามีความทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

13 ตัวอย่างโปรแกรมบัณฑิตศึกษาภาควิชา

14 โปรแกรมห้องเครื่องมือ ME 107
วัตถุประสงค์ จัดระบบเครื่องมือต่างๆ ในห้องเครื่องมือให้เป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาง่ายและตรวจสอบข้อมูลของเครื่องมือนั้นๆ ได้ ผู้รับผิดชอบดูแลสามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล และตรวจสอบรายการเครื่องมือได้ เช่น ผู้ยืม วันที่ยืม และรายละเอียดของเครื่องมือนั้นๆ เพื่อยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

15 ตัวอย่างโปรแกรมห้องเครื่องมือ ME 107

16 ด้านการเรียนการสอน การทดสอบข้อสอบ สภาวิศวกร ด้วยระบบ LMS
(ช่วงทดลอง)

17 ระบบจำลองการทดสอบข้อสอบสภาวิศวกร

18 การบริหารจัดการวิชาฝึกงาน


ดาวน์โหลด ppt การบริหารสำนักงาน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google