งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 1.7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 1.7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 1.7. ระบบบริหาร จัดการ มคอ. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน

2 ระบบจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( มคอ.)  รับผิดชอบโครงการโดยส่วนพัฒนาการศึกษา สถาบันพระ บรมราชชนก  ข้อมูลของมคอ. ต่างๆ ได้แก่  มคอ. 2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร  มคอ. 3 การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา  มคอ. 4 การพัฒนารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  มคอ. 5 การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  มคอ. 6 การรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  มคอ. 7 การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร  มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง มอค. ต่างๆ

3 ระบบจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( มคอ.) (2)  มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศต่างๆ ซึ่งพัฒนาโดย ทีมงานมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่  ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  การจัดตารางเรียน / ตารางสอน  ระบบประเมินการศึกษา  ระบบบุคลากร

4 เป้าหมายของโครงการระบบบริหารจัดการ มคอ.  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสาร มคอ.  ทำให้เอกสารมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง แก้ไขได้ง่าย  สร้างมาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติเดียวกันใน สถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย  เพื่อความต้องการที่จะจัดเก็บ เข้าถึง ค้นหา และจัดทำ รายงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( มคอ.) ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 หน้าจอแรกหลังจาก login

6 หน้าจอจัดการข้อมูล มคอ.2 เบื้องต้น

7 หน้าจอหมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

8 หน้าจอหมวดที่ 2 : ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

9 หน้าจอหมวดที่ 3 : ระบบการจัดการศึกษา การ ดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร (Curriculum mapping)

10 หน้าจอหมวดที่ 4 : ระบบการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ( แผนการรับ นักศึกษา )

11 หน้าจอหมวดที่ 5 : จัดการหลักเกณฑ์ในการ ประเมินผลนักศึกษา

12 หน้าจอหมวดที่ 6 : จัดการการพัฒนา คณาจารย์และบุคลากร

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 1.7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google