งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 1.7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 1.7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image ระบบบริหาร จัดการ มคอ. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน

2 ระบบจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( มคอ.)  รับผิดชอบโครงการโดยส่วนพัฒนาการศึกษา สถาบันพระ บรมราชชนก  ข้อมูลของมคอ. ต่างๆ ได้แก่  มคอ. 2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร  มคอ. 3 การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา  มคอ. 4 การพัฒนารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  มคอ. 5 การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  มคอ. 6 การรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  มคอ. 7 การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร  มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง มอค. ต่างๆ

3 ระบบจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( มคอ.) (2)  มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศต่างๆ ซึ่งพัฒนาโดย ทีมงานมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่  ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  การจัดตารางเรียน / ตารางสอน  ระบบประเมินการศึกษา  ระบบบุคลากร

4 เป้าหมายของโครงการระบบบริหารจัดการ มคอ.  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสาร มคอ.  ทำให้เอกสารมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง แก้ไขได้ง่าย  สร้างมาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติเดียวกันใน สถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย  เพื่อความต้องการที่จะจัดเก็บ เข้าถึง ค้นหา และจัดทำ รายงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( มคอ.) ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 หน้าจอแรกหลังจาก login

6 หน้าจอจัดการข้อมูล มคอ.2 เบื้องต้น

7 หน้าจอหมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

8 หน้าจอหมวดที่ 2 : ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

9 หน้าจอหมวดที่ 3 : ระบบการจัดการศึกษา การ ดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร (Curriculum mapping)

10 หน้าจอหมวดที่ 4 : ระบบการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ( แผนการรับ นักศึกษา )

11 หน้าจอหมวดที่ 5 : จัดการหลักเกณฑ์ในการ ประเมินผลนักศึกษา

12 หน้าจอหมวดที่ 6 : จัดการการพัฒนา คณาจารย์และบุคลากร

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 1.7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google