งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมอนามัย โดย แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมอนามัย โดย แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมอนามัย โดย แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์

2 กรอบคิด รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาฯฉบับ ที่ ๑๐ - ๑๑ แผนบริหาร ราชการแผ่นดิน พรบ. ข้าราชการ วาระแห่งชาติด้าน คุณธรรมฯ แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา ขรก. นโยบายกระทรวง สาธารณสุข ภาพลักษณ์ บุคลากร สาธารณสุข การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

3 ... ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ( พ. ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ) ๑. การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ ๒. พัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย และเข้าถึงประชาชน ๓. พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกระดับใน องค์กร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้นำตนเอง ผู้นำ ทีม ผู้นำองค์กรและผู้นำเครือข่าย ๔. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ข้าราชการทุกคน ทุกระดับ ให้มีพลังกายที่ เข้มแข็งและพลังใจที่พร้อมอุทิศเพื่อ ผลสัมฤทธิ์ของงาน

4 .. วาระแห่งชาติด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ๑. การสร้างผู้นำและ องค์กรต้นแบบ ๒. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และการพัฒนา ข้าราชการ ๓. การให้คำปรึกษา แนะนำ และการ จัดการความรู้เพื่อส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิ บาล / ๔.

5 .. วาระแห่งชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิ บาล ( ต่อ ) ๔. การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล ให้เอื้อ ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ๖. การวัดผลและตรวจสอบด้าน จริยธรรม ๗. การวางระบบสนับสนุน และ ปัจจัยพื้นฐานด้านจริยธรรม ธรรมาภิ บาล

6 ... คุณภาพบุคลากรสาธารณสุข ๑. มีคุณธรรมเป็นฐาน ๒. มีความรัก ความสามัคคีและเอื้อ อาทรต่อกัน ๓. ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง ๔. เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็น มนุษย์ ๕. มีการพัฒนาจิตใจสูงขึ้น มีปัญญามี เหตุผล เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวม เป็นที่ตั้ง

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมอนามัย โดย แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google