งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบคิด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๐-๑๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบคิด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๐-๑๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรกรมอนามัย โดย แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์

2 กรอบคิด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๐-๑๑
แผนบริหารราชการแผ่นดิน พรบ.ข้าราชการ วาระแห่งชาติด้านคุณธรรมฯ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขรก. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ภาพลักษณ์บุคลากรสาธารณสุข การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

3 ... ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖)
๑. การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ ๒. พัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย และเข้าถึงประชาชน ๓.พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์กร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้นำตนเอง ผู้นำทีม ผู้นำองค์กรและผู้นำเครือข่าย ๔. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทุกคน ทุกระดับ ให้มีพลังกายที่เข้มแข็งและพลังใจที่พร้อมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

4 ..วาระแห่งชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล
๑. การสร้างผู้นำและองค์กรต้นแบบ ๒. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และการพัฒนาข้าราชการ ๓.การให้คำปรึกษา แนะนำ และการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล /๔.

5 ..วาระแห่งชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล (ต่อ)
๔. การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้เอื้อ ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ๖.การวัดผลและตรวจสอบด้านจริยธรรม ๗.การวางระบบสนับสนุน และปัจจัยพื้นฐานด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล

6 ...คุณภาพบุคลากรสาธารณสุข
๑. มีคุณธรรมเป็นฐาน ๒. มีความรัก ความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน ๓. ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๔. เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ๕. มีการพัฒนาจิตใจสูงขึ้น มีปัญญามีเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt กรอบคิด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๐-๑๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google