งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมกำหนดแนวทางการประเมินผล ดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมกำหนดแนวทางการประเมินผล ดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมกำหนดแนวทางการประเมินผล ดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย

2 วาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความเป็นมาในการประเมินผลดัชนีวัดความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ วาระที่ ๒เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายละเอียดดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานการประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ วาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แนวทางการประเมินผลดัชนีวัดความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามแบบสำรวจ ความโปร่งใสฯ (แบบ ดป ๑-๑-๑) และการ มอบหมายผู้รับผิดชอบ วาระที่ ๔เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3 ความเป็นมา ปี ๒๕๕๒ ป.ป.ช. ได้จัดทำเครื่องมือที่ใช้วัดความโปร่งใส โดย ได้สร้างดัชนีวัดความโปร่งใสและทดลองใช้กับ ๘ หน่วยงานนำร่องใน ภาครัฐ ( กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมการปกครอง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ปี ๒๕๕๔ ได้พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือดังกล่าว โดยเรียก เครื่องมือวัดนี้ว่า “ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔” ประกอบด้วย ๙ ดัชนี ๑๗ ตัวชี้วัด โดยมีหน่วยงานนำร่อง และหน่วยงานอาสาสมัครเข้ารับการประเมิน จำนวน ๔๕ หน่วยงาน และในปี ๒๕๕๕ ก็ได้ปรับปรุงและพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสฯ ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ประกอบด้วย ๗ ดัชนี ๑๘ ตัวชี้วัด (๑๔๘ หน่วยงาน) ประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสนี้ ซึ่ง ป.ป.ช. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้กรมดำเนินการและจัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ วาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความเป็นมาในการประเมินผลดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕

4 รายละเอียดดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑. วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อทราบระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ ระดับกรมหรือเทียบเท่า ๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจหลักให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ๒. ขอบเขตการประเมิน ครอบคลุมระยะเวลาการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึง ณ วันที่รวบรวมข้อมูล ๒. ขอบเขตการประเมิน ครอบคลุมระยะเวลาการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึง ณ วันที่รวบรวมข้อมูล ๓. แนวคิดในการประเมินความโปร่งใสฯ ที่แสดงถึงการมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย ๖ หลัก ดังนี้ - หลักความโปร่งใส (Transparency) - หลักนิติธรรม (Rule of Law) - หลักคุณธรรม (Virtue) - หลักการมีส่วนร่วม (Participation) - หลักความพร้อมรับผิด (Accountability) - หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) วาระที่ ๒ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายละเอียดดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานการประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ วาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แนวทางการประเมินผลดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามแบบสำรวจความโปร่งใสฯ (แบบ ดป ๑-๑-๑) และ การมอบหมายผู้รับผิดชอบ วาระที่ ๒ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายละเอียดดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานการประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ วาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แนวทางการประเมินผลดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามแบบสำรวจความโปร่งใสฯ (แบบ ดป ๑-๑-๑) และ การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

5 ๔. ดัชนีและตัวชี้วัดความโปร่งใส (๗ ดัชนี ๑๘ ตัวชี้วัด) ดัชนีตัวชี้วัด ๑. ดัชนีความโปร่งใสในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง (๓ ตัวชี้วัด) - ตอบแบบสำรวจฯ (ข้อ ๑.๑ – ๑.๓) ๓ ตัวชี้วัด ๑.๑ คุณลักษณะ องค์ประกอบหรือกิจกรรมในการจัดทำแผนและการ ดำเนินการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๒ คุณลักษณะในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราย โครงการ (บนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ) ประจำปีงบประมาณ ๑.๓ กลไกการจัดการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเข้าถึงข้อมูลของ ประชาชนตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน (๔ ตัวชี้วัด) - ตอบแบบสำรวจฯ (ข้อ ๒.๑) ๑ ตัวชี้วัด - ป.ป.ช. จัดเก็บเอง ๒ ตัวชี้วัด - ป.ป.ช ขอจาก สขร. ๑ ตัวชี้วัด ๒.๑ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก ๒.๒ คุณลักษณะของข้อมูลที่ประชาชนเข้าดูได้ทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒.๓ ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.๔ ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน ๓. ดัชนีการมีส่วนร่วมตามภารกิจ หลักของหน่วยงาน (๑ ตัวชี้วัด) - ตอบแบบสำรวจฯ ข้อ (๓.๑) ๑ ตัวชี้วัด ๓.๑ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ หลักของหน่วยงาน ๔. ดัชนีคุณภาพและความเป็น ธรรมในการให้บริการตามภารกิจ หลักของหน่วยงาน (๔ ตัวชี้วัด) - ตอบแบบสำรวจฯ (ข้อ ๔.๑- ๔.๒) ๒ ตัวชี้วัด - ป.ป.ช. จัดเก็บเอง ๒ ตัวชี้วัด ๔.๑ ความเสมอภาคในการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ๔.๒ การประกาศเผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการสำหรับการแก้ปัญหาเรื่อง ร้องเรียนการดำเนินงานของหน่วยงาน ๔.๓ ผลการสังเกตการณ์หน่วยงานที่ให้การบริการประชาชนโดยตรง (Counter Service) ๔.๔ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

6 ๔. ดัชนีและตัวชี้วัดความโปร่งใส (๗ ดัชนี ๑๘ ตัวชี้วัด) (ต่อ) ดัชนีตัวชี้วัด ๕ ดัชนีความเชื่อมั่นในองค์กรของ บุคลากรในหน่วยงาน (๑ ตัวชี้วัด) - ป.ป.ช. จัดเก็บเอง ๑ ตัวชี้วัด (โดยการสุ่มสำรวจ/สัมภาษณ์) ๕.๑ ระดับความเชื่อมั่นในองค์กรของบุคลากรในหน่วยงาน ๖ ดัชนี ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ (๑ ตัวชี้วัด) - ป.ป.ช. ขอจาก ก.พ.ร. ๑ ตัวชี้วัด ๖.๑ ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า ๗ ดัชนีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต (๔ ตัวชี้วัด) - ตอบแบบสำรวจฯ (ข้อ ๗.๑-๗.๓) ๓ ตัวชี้วัด - ป.ป.ช จัดเก็บเอง และขอจาก ป.ป.ท. ๑ ตัวชี้วัด ๗.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๗.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ๗.๓ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่ โปร่งใส ๗.๔ การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โปร่งใสมาก = ๘๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ คะแนน โปร่งใส = ๖๕.๐๐ – ๗๙.๙๙ คะแนน โปร่งแสง = ๕๐.๐๐ – ๖๔.๙๙ คะแนน มัวแสง = ตั้งแต่ ๔๙.๙๙ คะแนนลงมา โปร่งใสมาก = ๘๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ คะแนน โปร่งใส = ๖๕.๐๐ – ๗๙.๙๙ คะแนน โปร่งแสง = ๕๐.๐๐ – ๖๔.๙๙ คะแนน มัวแสง = ตั้งแต่ ๔๙.๙๙ คะแนนลงมา ๕. เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน

7 ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ. ศ. ๒๕๕๕ รวม ๗ ดัชนี ๑๘ ตัวชี้วัด ( ปี ๕๔ รวม ๙ ดัชนี ๑๗ ตัวชี้วัด ) ดัชนีที่ ๑ ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (๓ ตัวชี้วัด) ๑.๑ คุณลักษณะ องค์ประกอบหรือกิจกรรมในการจัดทำแผนและ การดำเนินการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ๑) การประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๕๕ ไม่มีการดำเนินงาน ๒) การจัดทำรายงานผลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๕๔ ในรอบปีที่ผ่านมา กรมอนามัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานใน สังกัด จัดทำรายงานผลการจัดหาพัสดุ เป็นประจำทุกเดือน โดยมีหลักฐานอ้างอิงดังนี้ ๑) สำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหาพัสดุ ๒) ตัวอย่างรายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของสำนัก โภชนาการ และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ๓) การแสดงข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๕๔ (ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดพัสดุของหน่วยงาน) ๓.๑) ชื่อโครงการ ๓.๒) งบประมาณ ๓.๓) ผู้ซื้อซอง ๓.๔) ผู้ยื่นซอง ๓.๕) ผู้ได้รับคัดเลือก ๓.๖) ร้อยละของจำนวนโครงการในแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๗) ร้อยละของจำนวนงบประมาณในแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๕๔ ไม่มีการดำเนินงาน ๕) การปรับปรุงการดำเนินงานปีงบประมาณ ๕๕ ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี๕๔ ไม่มีการดำเนินงาน

8 ๑.๒ คุณลักษณะในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ (บนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ) ประจำปีงบประมาณ ๑) การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการภายในระยะไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ไม่มีการดำเนินงาน ๒) การประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีหลักฐานอ้างอิงดังนี้ ๑) ภาพถ่ายการปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของกองคลัง และบริเวณตึกกรมหน้าลิฟต์ชั้น ๑ ๒) สำเนาหน้าเว็บไซต์กรมอนามัย หัวข้อ “จัดซื้อจัดจ้าง” ๓) สำเนาหน้าเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย หัวข้อ “ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง” ๔) สำเนาหน้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หัวข้อ “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)” ๓) การประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของแต่ละโครงการหรือไม่ ไม่มีการดำเนินงาน ๔) การประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิฯ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีหลักฐานอ้างอิงดังนี้ ๑) สำเนาหน้าเว็บไซต์กรมอนามัย หัวข้อ “จัดซื้อจัดจ้าง” ๒) สำเนาหน้าเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย หัวข้อ “ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง” ๓) สำเนาหน้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หัวข้อ “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)” ๕) การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อ จัดจ้าง มีการสรุปรายงานผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/งาน พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง โดยมีหลักฐานอ้างอิงดังนี้ ๑) ตัวอย่างเอกสารสรุปผลการดำเนินจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม ๒๕๕๔

9 ๑. ๓ กลไกการจัดการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑) การกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน ๒) การกำหนดช่องทางการร้องเรียน ๓) การกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๑ การกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๒ การมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) การแจ้งรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ๕) การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ๖) การปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นร้องเรียน

10 ดัชนีที่ ๒ การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (๔ ตัวชี้วัด ) ๑) หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำ การของหน่วยงาน ๒) ข้อมูลตามภารกิจหลักทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ Social Media ๓) ระบบ Call center ๔) การเผยแพร่ข้อมูลทาง โทรทัศน์ วิทยุ และ/หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ๕) การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ ต่อไปนี้ ๕.๑) หนังสือพิมพ์ ๕.๒) วารสาร ๕.๓) จุลสาร ๕.๔) แผ่นพับ ๕.๕) อื่นๆ โปรดระบุ “กลุ่มสื่อสารองค์กร” สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของกรม มีหน้าที่ติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถาม รวมทั้งเป็นศูนย์รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชย เกี่ยวกับงานตาม ภารกิจของกรมอนามัย ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ชั้น ๑ บริเวณทางเข้าอาคารกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชน และผู้รับบริการ สามารถมาติดต่อสอบถามได้โดยสะดวก หลักฐานอ้างอิง ๑) ภาพถ่ายสถานที่ตั้ง ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นจุดให้บริการติดต่อสอบถาม มีการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของกรม ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอนามัย และเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น หลักฐานอ้างอิง ๑) สำเนาหน้าเว็บไซต์ของกรมอนามัย ๒) ตัวอย่างสำเนาหน้าเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีระบบ Call Center หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐ เป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของกรม เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ง่ายและสะดวกมากขึ้น หลักฐานอ้างอิง ๑) สำเนาหน้าเว็บไซต์กรมอนามัย ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐ ๒) สำเนาหน้าเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐ มีการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของกรมทางโทรทัศน์ เพื่อให้ประชาชน หรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น หลักฐานอ้างอิง ๑) ตัวอย่างซีดีรายการ “Health Me” ซึ่งเป็นรายการสารคดีด้านสุขภาพ ที่ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕ ทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. มีการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของกรม ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น หลักฐานอ้างอิงดัง ๑) ตัวอย่างข่าวกรมอนามัยทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึก หัวข้อข่าว “กรมอนามัยเดินหน้าผลักดัน หมู่บ้านไอโอดีน ๑๐๐% ตั้งเป้า ๗๖,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ และ หัวข้อข่าว “ส้มตำไอโอดีน อร่อยถูกหลักกรมอนามัย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ๒) ตัวอย่างวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – มกราคม ๒๕๕๔ และ วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๑ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓ ๓) ตัวอย่างจดหมายข่าวกรมอนามัย ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๕ ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔) ตัวอย่างแผ่นพับ “กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยไร้พุง” และ “ก้าวเดินเพื่อสุขภาพ” ๒.๑ ช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลตามภารกิจหลัก

11 ๒. ๒ คุณลักษณะของข้อมูลที่ประชาชนเข้าดูได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( ป. ป. ช. จัดเก็บเอง ) ปี ๕๔ ๑ มีข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ๒. มีข้อมูลแผนงาน/โครงการ ๓.มีข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ๔ มีการรายงานการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ ๕. มีการปรับปรุงข้อมูลตามภารกิจหลักของ"หน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๒. ๓ ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( ป. ป. ช. จัดเก็บเอง ) ๒. ๔ ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน ( ป. ป. ช. ขอจาก สขร. เอง )

12 ดัชนีที่ ๓ การมีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ( ๑ ตัวชี้วัด ) ๓. ๑ ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ๑) ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติ ราชการตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน ๒) ส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/ โครงการหรือในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติราชการตามภารกิจ หลักของหน่วยงาน ๓) ส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ หรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติ ราชการตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน ๔) ส่วนร่วมตรวจสอบติดตาม ประเมินผลโครงการหรือประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติ ราชการตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน ๕) ส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาโครงการตามภารกิจหลักของ หน่วยงานอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุด โครงการ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น เชิญให้ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจหลักของกรม อนามัย หลักฐานอ้างอิง ๑) ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนของกรมอนามัย และคำสั่ง คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน ของศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ๒) ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนของกรมอนามัย ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/ โครงการต่างๆ เช่น โครงการ “สาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน” ภายใต้แนวคิด Green & Clean หลักฐานอ้างอิง ๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน ศูนย์ อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ขึ้น เมื่อวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการตามภารกิจหลักของกรมอนามัย เช่น โครงการลดโลกร้อน หลักฐานอ้างอิง ๑) ตัวอย่างสรุปกิจกรรมการดำเนินงานของ คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนของศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา และสรุปการ ดำเนินงานลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายลดโลกร้อน นครชัยบุรินทร์ ภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของกรมอนามัย เช่น การประเมินโครงการรณรงค์ลด โลกร้อนภายใต้แนวคิด Green & Clean หลักฐานอ้างอิง ๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการรณรงค์ลดโลกร้อน ภายใต้แนวคิด Green & Clean อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หลักฐานอ้างอิง ๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ ปรึกษาภาคประชาชน ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

13 ดัชนีที่ ๔ คุณภาพและความเป็นธรรมในการให้บริการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (๔ ตัวชี้วัด) ๔. ๑ ความเสมอภาคในการบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ๑) แนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจ หลักของหน่วยงาน ๒) คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ๓) การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการตาม ภารกิจหลักเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ คือ..... ๔) การแสดงขั้นตอนการให้บริการตาม ภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และ เวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ประชาชน ทราบอย่างชัดเจน ๕) การให้บริการตามภารกิจหลักโดย จัดลำดับก่อน-หลัง ๖) ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน การให้บริการตามภารกิจหลัก ๗) รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หลักฐานอ้างอิง ๑) เอกสารคำอธิบายประกอบการตอบแบบสำรวจฯ ข้อ ๘.๑ มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หลักฐานอ้างอิง ๑) เอกสารคำอธิบายประกอบการตอบแบบสำรวจฯ ข้อ ๘.๑ ๒) คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการที่สร้างคุณค่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการมาตรฐานเดียวกัน หลักฐานอ้างอิง ๑) เอกสารคำอธิบายประกอบการตอบแบบสำรวจฯ ข้อ ๘.๑ ๒) แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการใช้คู่มือการปฏิบัติงานตาม กระบวนการที่สร้างคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ราย กระบวนการ) ตามภารกิจหลัก ๔ ข้อของกรมอนามัย ซึ่งเป็นการบริการทางวิชาการ ผ่านทางภาคีเครือข่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ. อบท. อบต ฯลฯ) มิได้มุ่งเน้นงานบริการแก่ ประชาชนโดยตรง ตามภารกิจหลัก ๔ ข้อของกรมอนามัย มิได้มุ่งเน้นงานบริการแก่ ประชาชนโดยตรง ไม่มีคำถามนี้

14 ๔. ๒ การประกาศเผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการสำหรับการแก้ปัญหา เรื่องร้องเรียนการดำเนินงานของหน่วยงาน ๑) การประกาศเผยแพร่ ขั้นตอน กระบวนการในการ ร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน ๒) ในกรณีที่มีมาตรการที่ต้อง ดำเนินการก่อนการรับเรื่อง ร้องเรียนต้องมีการแจ้งรับ เรื่องร้องเรียนภายใน กำหนดเวลา ๑๕ วัน ๓) การรายงานผลการ ดำเนินการหรือความก้าวหน้า ในการดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน ๔) รายงานสรุปผลการ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนใน รอบเดือน ๕) สรุปผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียนในรอบปี พร้อม ทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ได้มีการประกาศเผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางต่างๆ หลักฐานอ้างอิง ๑) ภาพถ่ายการปิดประกาศ ณ จุดให้บริการ “ศูนย์รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรม อนามัย” อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย ๒) ภาพถ่ายการปิดประกาศ ณ บอร์ดเผยแพร่กิจกรรม บริเวณประตูทางเข้าของอาคาร ๕ ชั้น ๑ กรมอนามัย และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๓) เผยแพร่ทางเอกสารในสมุดบันทึกกรมอนามัย “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรม อนามัย สำหรับประชาชน” ๔. สำเนาหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการกรมอนามัย มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการรับและลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน การจัดการเรื่อง ร้องเรียนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักฐานอ้างอิง ๑) ตัวอย่างแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนของกรมอนามัย (Complaint_01) ๒) ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าการดำเนินการเรื่องร้องเรียน หลักฐานอ้างอิง ๑) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ในการประชุมคณะกรรมการ PMQA หมวด ๓ กรมอนามัย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์วัชโรทัย ๒) รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องทราบ มีการสรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในรอบเดือน หลักฐานอ้างอิง ๑) รายงานสรุปข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย ประจำปี ๕๓ รอบ ๑๒ เดือน และรายงานสรุปข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย ประจำปี ๕๔ รอบ ๙ เดือน มีการสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนในรอบปีที่ผ่านมา หลักฐานอ้างอิง ๑) รายงานสรุปการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย ประจำปี ๕๓

15 ๔.๓ ผลการสังเกตการณ์หน่วยงานที่ ให้การบริการประชาชนโดยตรง (Counter Service) (ป.ป.ช. จัดเก็บเอง) ๔.๔ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ป.ป.ช. ขอจาก ก.พ.ร. เอง)

16 ดัชนีที่ ๕ ความเชื่อมั่นในองค์กรของบุคลากรในหน่วยงาน (๑ ตัวชี้วัด) ๕.๑ ระดับความเชื่อมั่นในองค์กรของบุคลากรในหน่วยงาน (ป.ป.ช. จัดเก็บเอง ปี ๕๕ ๕๐ ชุด) ปี ๕๔ ป.ป.ช. เก็บ ๓๐ ชุด ดัชนีที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ (๑ ตัวชี้วัด) ๖.๑ ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า (ป.ป.ช. ขอจาก ก.พ.ร. เอง)

17 ดัชนีที่ ๗ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๑ ตัวชี้วัด) ๗.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๑) การประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ๒) การจัดทำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓) การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ๔) การปรับปรุงกลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕) การตรวจสอบกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ๖) รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ ๗) การนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทำงาน ๗.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต (ปี ๕๔ ป.ป.ช. เก็บจาก ก.พ.ร. เอง) ๑) การวิเคราะห์ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่ได้รายงานเมื่อปี ๒๕๕๔ ๒) เนื่องจากคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการยกเลิกตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ ๓) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

18 ๗. ๓ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ๑) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ๒) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมี กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี ความโปร่งใสยิ่งขึ้น ๗. ๔ การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (ป.ป.ช. จัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ถูกชี้มูลความผิดในรอบปีที่ผ่านมาของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.)


ดาวน์โหลด ppt ประชุมกำหนดแนวทางการประเมินผล ดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google