งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า การลงทุนของประเทศไทย โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า 31 สิงหาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า การลงทุนของประเทศไทย โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า 31 สิงหาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า การลงทุนของประเทศไทย โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า 31 สิงหาคม 2549

2 2 I. ความสำคัญของการกำหนด ยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน II. ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา

3 3 I. ความสำคัญของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เศรษฐกิจปรับตัวตามกระแส เศรษฐกิจโลก และความจำเป็นภายใน ประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ ชาติต้องมั่นคง

4 4 I. ความสำคัญของยุทธศาสตร์ (ต่อ) คนในชาติต้องมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงในการดำรงชีพ ชาติต้องมีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ nation state VS global state (พลังของ globalization แรงกว่า พลังของ nationalization)

5 5 II. ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา กระแสเศรษฐกิจ/การเมืองโลก –คู่ค้า/คู่แข่งมากขึ้นและหลากหลาย –มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาและต้นทุนที่ สำคัญ Demand shock  ราคาน้ำมันและวัตถุดิบขึ้น Supply shock  สินค้าอุปโภค/บริโภคล้น ตลาด  ราคาตก

6 6 กระแสเศรษฐกิจ/การเมืองโลก –พัฒนาการ ICT + นโยบายส่งเสริมการค้า/ การลงทุนของทุกชาติ มีการเปลี่ยนแปลงขบวนการ/รูปแบบ การผลิตสินค้า + บริการ จะเข้า network จุดไหน/อย่างไร –การขยายตัวของเงินทุน (Finance Capital) ทำให้มีความต้องการลงทุนหลากหลาย –ความขัดแย้งระหว่างชาติตะวันตก กับ มุสลิม ที่มีความเคียดแค้น ทำให้เกิดการแบ่งกลุ่ม II. ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา(ต่อ)

7 7 ความจำเป็นภายในประเทศ –ต้องเพิ่มรายได้และการมีงานทำ –ต้องสร้างโอกาสการประกอบอาชีพให้คนไทย ที่แข่งขันกันได้ –ต้องมีประสิทธิภาพความมั่นคง และความเท่าเทียม –ต้องเกื้อหนุน human security เท่าเทียม ภาคเอกชนต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้เอง เป็นส่วนมาก II. ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา(ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า การลงทุนของประเทศไทย โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า 31 สิงหาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google