งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลวิธีการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลวิธีการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลวิธีการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

2 องค์ประกอบของการส่งเสริมสุขภาพ

3 นโยบาย HPH

4 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลระยอง
ทีมนำพัฒนาคุณภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ HA&HPH ทีมพัฒนาคุณภาพบริการเฉพาะด้าน ทีมพัฒนาคุณภาพด้านคลินิกบริการ คลินิกบริการ หน่วยงานสนับสนุน คลินิกบริการ CF MAK HRD MSO NSO 1. PCT สูติกรรม 2. PCT ศัลยกรรม PCT อายุรกรรม PCT กุมารเวชกรรม 5. PCT ออร์โธฯ 6. PCT จักษุวิทยา 7. PCT โสต ศอ นาสิก 8. PCT MTT RM ENV IC MA PTC MIC CF Customer Focus MAK Measurement Analysis and Knowledge Management MA Medical Audit

5 อบรม HA / HPH ให้เจ้าหน้าที่

6 สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ที่เอื้อปรับปรุงผลงาน
สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ที่เอื้อปรับปรุงผลงาน การประชุมวิชาการโรงพยาบาลระยอง มหกรรมคุณภาพ สัปดาห์ความปลอดภัย

7 การบริหารทรัพยากร สนับสนุนงบประมาณ 200,000 บาท/ปี
สนับสนุนงบประมาณ 200,000 บาท/ปี มีระบบตรวจสอบการใช้งบประมาณ จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น ฝังเข็ม โยคะ ไทเก็ก แอโรบิค นวด อาหารเพื่อสุขภาพ

8 ทรัพยากรบุคคล จัดการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- จัดสวัสดิการบ้านพักและห้องพักเวร - เพิ่มค่าสวัสดิการอาหารว่าง - เพิ่มเงินเดือนให้ในระดับลูกจ้างชั่วคราว - เพิ่มค่าเวรบ่ายดึกอีก 300 บาท/คน/เดือน - เสนอขออนุมัติค่าตอบแทนเพิ่มตามภาระงาน ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ - จัดให้เจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน 5 วัน

9 สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ตักบาตร วันเบาหวานโลก สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ออกกำลังกาย ศูนย์ออกกำลังกาย

10 Happy Soul ทำบุญ ศีล สมาธิ ปัญญา

11 สานใยรัก ผูกพันน้องพี่
Happy Heart สานใยรัก ผูกพันน้องพี่

12 มอบทุนการศึกษาบุตร จนท.
ผ่อนคลาย Happy Relax Happy Family

13 Happy Society Happy Money Happy Brain
ส่งเสริมการออม ส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมเพื่อสังคม Happy Society Happy Money Happy Brain

14 ตรวจสุขภาพประจำปีและตามความเสี่ยง
Happy Body ตรวจสุขภาพประจำปีและตามความเสี่ยง 14

15 - แต่ละ PCT มีการประชุมเพื่อทบทวนความเสี่ยงทางคลินิก โดยใช้ใบ Concurrent report, การทบทวนเวชระเบียนในผู้ป่วยเสียชีวิต เช่น ในกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มโรคสำคัญของแต่ละสาขา เช่น Multiple trauma, Pneumonia, DHF, STEMI เป็นต้น

16 การทำงานกับชุมชน 1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับชุมชน
1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับชุมชน - กำหนดชุมชน ประเมินความต้องการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายในชุมชน - วางแผนออกแบบ ที่ตอบสนองปัญหา - ร่วมมือกับองค์กรอื่น - ประเมินติดตามผลและปรับปรุง 2 การเสริมพลังชุมชน - เครือข่าย คู่พันธมิตร พฤติกรรมสุขภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม

17 กระบวนการดูแลผู้ป่วยจากรพ.สู่ชุมชน
การเข้าถึง การประเมิน การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง

18 การวางแผนจำหน่าย มีการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง และได้รับการดูแล อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ หลังจากจำหน่ายจากโรงพยาบาล มีการกำหนดแนวทาง ข้อบ่งชี้ และโรคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญสำหรับการวางแผนจำหน่าย (2) มีการพิจารณาความจำเป็นในการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ตั้งแต่เริ่มแรกที่เป็นไปได้. (3) แพทย์ พยาบาล และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัว มีส่วนร่วมในการวางแผนจำหน่าย. (4) มีการประเมินและระบุปัญหา/ความต้องการของผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้นหลังจำหน่าย และประเมินซ้ำเป็นระยะในช่วงที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลอยู่ในโรงพยาบาล.

19 การวางแผนจำหน่าย(ต่อ)
(5) มีการปฏิบัติตามแผนจำหน่ายในลักษณะที่เชื่อมโยงกับแผนการดูแลระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล ตามหลักการเสริมพลัง เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีศักยภาพและความมั่นใจในการจัดการดูแลสุขภาพของตนเอง. (6) มีการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการวางแผนจำหน่าย โดยใช้ข้อมูลจากการติดตามผู้ป่วยและข้อมูลสะท้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

20 จัดอบรมการทำแผนสร้างสุขภาพโดยชุมชน เพื่อชุมชน

21 มหกรรมสุขภาพ 3 ธค. 51

22 โครงการการดูแลผู้ป่วย DM แบบองค์รวม
โรคที่พบบ่อย การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้น และไข้หวัด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคติดเชื้อและปรสิต โรคปวดข้อ และปวดกล้ามเนื้อ PCU ตะพง โครงการการดูแลผู้ป่วย DM แบบองค์รวม

23

24 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ ชุมชน ร่วมสร้างแนวคิดในการสร้างสุขภาพ การทำงานเป็นทีม สร้างองค์ความรู้ HPH และเชื่อมโยงกับงาน HA พัฒนาเครือข่าย PCU การสร้างนวัตกรรมผลงาน HPH ขององค์กรและเครือข่าย

25 Always work in a team


ดาวน์โหลด ppt กลวิธีการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google