งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลวิธีการ ดำเนินงาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ. องค์ประกอบของการส่งเสริม สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลวิธีการ ดำเนินงาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ. องค์ประกอบของการส่งเสริม สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลวิธีการ ดำเนินงาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ

2 องค์ประกอบของการส่งเสริม สุขภาพ

3 นโยบาย HPH

4 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลระยอง ทีมนำพัฒนาคุณภาพ ทีมพัฒนาคุณภาพด้านคลินิกบริการ คลินิก บริการ หน่วยงานสนับสนุน คลินิกบริการ 1. PCT สูติกรรม 2. PCT ศัลยกรรม 3. PCT อายุรก รรม 4. PCT กุมารเวชกรรม 5. PCT ออร์โธฯ 6. PCT จักษุ วิทยา 7. PCT โสต ศอ นาสิก 8. PCT MTT ศูนย์พัฒนาคุณภาพ HA&HPH CF RMMAENV MAKHRD ทีมพัฒนาคุณภาพบริการเฉพาะด้าน IC PTC MSONSO CF Customer Focus MAK Measurement Analysis and Knowledge Management MA Medical Audit MIC

5 อบรม HA / HPH ให้เจ้าหน้าที่

6 การประชุมวิชาการ โรงพยาบาลระยอง สร้างสิ่งแวดล้อมและ บรรยากาศ ที่เอื้อ ปรับปรุงผลงาน มหกรรม คุณภาพ สัปดาห์ความ ปลอดภัย

7 การบริหาร ทรัพยากร 1. สนับสนุนงบประมาณ 200,000 บาท / ปี 2. มีระบบตรวจสอบการใช้งบประมาณ 3. จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริม สุขภาพ 4. พัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น ฝังเข็ม โยคะ ไทเก็ก แอโร บิค นวด อาหารเพื่อสุขภาพ

8 ทรัพยากร บุคคล จัดการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ - จัดสวัสดิการบ้านพักและ ห้องพักเวร - เพิ่มค่าสวัสดิการอาหารว่าง - เพิ่มเงินเดือนให้ในระดับลูกจ้าง ชั่วคราว - เพิ่มค่าเวรบ่ายดึกอีก 300 บาท / คน / เดือน - เสนอขออนุมัติค่าตอบแทนเพิ่ม ตามภาระงาน ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยที่ ใช้เครื่องช่วยหายใจ - จัดให้เจ้าหน้าที่ศึกษาดู งาน 5 วัน

9 วันเบาหวาน โลก ออกกำลัง กาย ศูนย์ออก กำลังกาย ตักบาตร สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้าง เสริมสุขภาพ

10 ทำบุญ ศีล สมาธิ ปัญญา

11 สานใยรัก ผูกพันน้องพี่

12 มอบทุนการศึกษา บุตร จนท. ผ่อน คลาย

13 ส่งเสริมการ เรียนรู้ กิจกรรมเพื่อ สังคม ส่งเสริมการ ออม

14 ตรวจสุขภาพประจำปีและ ตามความเสี่ยง

15 - แต่ละ PCT มีการประชุมเพื่อทบทวน ความเสี่ยงทางคลินิก โดยใช้ใบ Concurrent report, การทบทวนเวช ระเบียนในผู้ป่วยเสียชีวิต เช่น ในกลุ่ม ผู้ป่วย และกลุ่มโรคสำคัญของแต่ละสาขา เช่น Multiple trauma, Pneumonia, DHF, STEMI เป็นต้น

16 1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับชุมชน - กำหนดชุมชน ประเมินความต้องการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายในชุมชน - วางแผนออกแบบ ที่ตอบสนองปัญหา - ร่วมมือกับองค์กรอื่น - ประเมินติดตามผลและปรับปรุง 2 การเสริมพลังชุมชน - เครือข่าย คู่พันธมิตร พฤติกรรมสุขภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม การทำงานกับชุมชน

17 กระบวนการดูแลผู้ป่วย จากรพ. สู่ชุมชน 1. การเข้าถึง 2. การประเมิน 3. การวางแผน 4. การดูแลผู้ป่วย 5. การให้ข้อมูลและเสริมพลัง 6. การดูแลต่อเนื่อง

18 การวางแผน จำหน่าย มีการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วย สามารถดูแลตนเอง และได้รับการดูแล อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ หลังจากจำหน่ายจากโรงพยาบาล (1) มีการกำหนดแนวทาง ข้อบ่งชี้ และโรคที่เป็น กลุ่มเป้าหมายสำคัญสำหรับการวางแผน จำหน่าย (2) มีการพิจารณาความจำเป็นในการวางแผน จำหน่ายสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ตั้งแต่เริ่มแรกที่ เป็นไปได้. (3) แพทย์ พยาบาล และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัว มีส่วนร่วมในการ วางแผนจำหน่าย. (4) มีการประเมินและระบุปัญหา / ความต้องการ ของผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้นหลังจำหน่าย และประเมิน ซ้ำเป็นระยะในช่วงที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลอยู่ใน โรงพยาบาล.

19 (5) มีการปฏิบัติตามแผนจำหน่ายในลักษณะที่ เชื่อมโยงกับแผนการดูแลระหว่างอยู่ใน โรงพยาบาล ตามหลักการเสริมพลัง เพื่อให้ ผู้ป่วยและครอบครัวมีศักยภาพและความมั่นใจ ในการจัดการดูแลสุขภาพของตนเอง. (6) มีการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ วางแผนจำหน่าย โดยใช้ข้อมูลจากการติดตาม ผู้ป่วยและข้อมูลสะท้อนกลับจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง. การวางแผน จำหน่าย ( ต่อ )

20 จัดอบรมการทำแผนสร้างสุขภาพโดย ชุมชน เพื่อชุมชน

21 มหกรรมสุขภาพ 3 ธค. 51

22 PCU ตะพง โรคที่พบบ่อย การติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่วนต้น และไข้หวัด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคติดเชื้อและปรสิต โรคปวดข้อ และปวด กล้ามเนื้อ โครงการการดูแลผู้ป่วย DM แบบองค์รวม

23

24 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ ชุมชน ร่วมสร้างแนวคิดในการสร้างสุขภาพ การทำงานเป็นทีม การสร้างนวัตกรรมผลงาน HPH ของ องค์กรและเครือข่าย พัฒนาเครือข่าย PCU สร้างองค์ความรู้ HPH และเชื่อมโยง กับงาน HA

25 Always work in a team


ดาวน์โหลด ppt กลวิธีการ ดำเนินงาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ. องค์ประกอบของการส่งเสริม สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google