งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “พัฒนาชุมชนใสสะอาด”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “พัฒนาชุมชนใสสะอาด”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “พัฒนาชุมชนใสสะอาด”
การดำเนินงาน โครงการ “พัฒนาชุมชนใสสะอาด” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2554

2 มาตรฐานงานบริการสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
บัญญัติ 9 ประการ มาตรฐานงานบริการสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 5. สุภาพเรียบร้อย 6. สะอาด 7. ตรงต่อเวลา 8. โปร่งใส 9. สื่อสารทันสมัย ถูกต้องและเชื่อถือได้ สะดวก รวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส

3 หัวใจของการบริการ ลูกค้าถูกเสมอ 2. ประทับใจแรกพบ 3. ประทับใจก่อนจาก

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานในการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการพัฒนาชุมชน 2.ทบทวนแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี 2553 จัดทำโครงการ ปี 2554 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สพจ.นศ. จัดทำแผนปฏิบัติการเชิดชูเกียรติข้าราชการพัฒนาชุมชน 5 ประเภท  พัฒนาการอำเภอดีเด่น  พัฒนากรขวัญใจชุมชน  ข้าราชการผู้มีผลงานดีเด่น  ทูตค่านิยมองค์กร  ข้าราชการผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามแผนโครงการและแผนปฏิบัติการ
3. ดำเนินการตามแผนโครงการและแผนปฏิบัติการ  ประชาสัมพันธ์โครงการ  ติดตามผลการดำเนินงาน - ระดับจังหวัด - ระดับอำเภอ 4. สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ / แผนปฏิบัติการ / ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

6 การดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
การดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด (4ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ / 4มาตรการกรมฯ)  ด้านจริยธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่บุคลากร)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต)

7 ผลการดำเนินงาน  การดำเนินการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การดำเนินการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต)  การสร้างหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงาน (สร้างบุคลากรมืออาชีพปราบปรามการทุจริต)

8 พช. ยุคใหม่หัวใจพอเพียง
ขอบคุณครับ พช. ยุคใหม่หัวใจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “พัฒนาชุมชนใสสะอาด”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google