งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “ พัฒนา ชุมชนใสสะอาด ” สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2554 การ ดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “ พัฒนา ชุมชนใสสะอาด ” สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2554 การ ดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “ พัฒนา ชุมชนใสสะอาด ” สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2554 การ ดำเนินงาน

2 บัญญัติ 9 ประการ มาตรฐานงานบริการสำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัด นครศรีธรรมราช 1. ถูกต้องและ เชื่อถือได้ 2. สะดวก 3. รวดเร็ว 4. ยิ้มแย้มแจ่มใส 5. สุภาพ เรียบร้อย 6. สะอาด 7. ตรงต่อเวลา 8. โปร่งใส 9. สื่อสาร ทันสมัย

3 หัวใจของการ บริการ 1. ลูกค้าถูกเสมอ 2. ประทับใจแรก พบ 3. ประทับใจก่อน จาก

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานในการ ปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการพัฒนาชุมชน 2. ทบทวนแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนา ชุมชนใสสะอาด ปี 2553 – จัดทำโครงการ ปี 2554 – จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ สพจ. นศ.ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต – จัดทำแผนปฏิบัติการเชิดชูเกียรติข้าราชการ พัฒนาชุมชน 5 ประเภท  พัฒนาการอำเภอ ดีเด่น  พัฒนากรขวัญใจ ชุมชน  ข้าราชการผู้มีผลงาน ดีเด่น  ทูตค่านิยมองค์กร  ข้าราชการผู้ประพฤติตนด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามแผนโครงการและ แผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์โครงการ ติดตามผลการดำเนินงาน - ระดับจังหวัด - ระดับอำเภอ 4. สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ / แผนปฏิบัติการ / ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

6 (4 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ / 4 มาตรการกรมฯ ) ด้านจริยธรรมคุณธรรมและความ โปร่งใสในการปฏิบัติงานจริยธรรม โปร่งใส ( ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่บุคลากร ) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนส่วนร่วม ( รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ) การดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใส สะอาด การดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใส สะอาด

7 ผลการดำเนินงาน การดำเนินการปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบปราบปรามการ ทุจริต ( เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน ต่อต้านการทุจริต ) การสร้างหลักธรรมาภิบาลใน หน่วยงานหลักธรรมาภิบาล ( สร้างบุคลากรมืออาชีพปราบปรามการทุจริต )

8 ขอบคุณครับ พช. ยุคใหม่หัวใจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “ พัฒนา ชุมชนใสสะอาด ” สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2554 การ ดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google