งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มาตรฐานการวัด การประเมินและ การประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มาตรฐานการวัด การประเมินและ การประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มาตรฐานการวัด การประเมินและ การประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

2 ท่านเห็นว่า เรื่องใดสำคัญที่สุด เรียงตามลำดับ(ใส่เลข 1 2 3)........การวางแผน/จัดทำแผนจัดการเรียนรู้/แผนการสอน........การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ/ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย เป็นสำคัญ/ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย........การศึกษา ค้นคว้า พัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน........การวัดและประเมินผลการเรียนรู้........ การประกันคุณภาพการศึกษา

3 ขอบเขตการเสวนา มาตรฐานการปฏิบัติงาน คืออะไร สำคัญอย่างไร มาตรฐานการปฏิบัติงาน คืออะไร สำคัญอย่างไร มาตรฐานการวัดและประเมินระดับสถานศึกษา มาตรฐานการวัดและประเมินระดับสถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินระดับรายวิชา/กลุ่มสาระ มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินระดับรายวิชา/กลุ่มสาระ มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินระดับโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินระดับโรงเรียน มาตรฐานการวัด การประเมินและการประกันคุณภาพภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานการวัด การประเมินและการประกันคุณภาพภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพงานการวัดและประเมินผลของ สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่ มาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพงานการวัดและประเมินผลของ สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่ มาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในของเขตพื้นที่ มาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในของเขตพื้นที่ มาตรฐานการวัด การประเมินและการประกันคุณภาพจาก ภายนอก(สทศ. และ สมศ.) มาตรฐานการวัด การประเมินและการประกันคุณภาพจาก ภายนอก(สทศ. และ สมศ.)

4 มาตรฐาน.. คืออะไร เป็นเงื่อนไขหรือแนวปฏิบัติสำหรับ ผู้รับผิดชอบงาน เพื่อให้งานมีคุณภาพ บรรลุ ตามจุดมุ่งหมายหรือพันธกิจขององค์กร มาตรฐานมักจะระบุครอบคลุม ในเรื่องต่อไปนี้ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และ เกณฑ์คุณภาพ

5 ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ Standard-based Administration... บริหารงาน/ปฏิบัติงาน แบบอิงมาตรฐาน Standard-based Administration... บริหารงาน/ปฏิบัติงาน แบบอิงมาตรฐาน ใช้องค์ความรู้/หลักวิชาในการขับเคลื่อน องค์กร(Theory-Driven Approach) ใช้องค์ความรู้/หลักวิชาในการขับเคลื่อน องค์กร(Theory-Driven Approach) ยุคบริหารแบบอิงมาตรฐาน/ ยุคประกันคุณภาพ

6

7 มาตรฐานเพื่อคุณภาพ (ใคร ๆ ก็พูดถึงมาตรฐาน) มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาตรฐานงานส่งเสริมวิทยฐานะครู มาตรฐานครอบครัวอบอุ่น ฯลฯ ฯลฯ--------------------------------------- มาตรฐานงานวัดและประเมินผล มาตรฐานงานวัดและประเมินผล มาตรฐานงานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานงานประกันคุณภาพภายใน

8 มาตรฐานงานการวัดและประเมิน ระดับสถานศึกษา 8 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและ ประเมินระดับรายวิชา/กลุ่มสาระ มาตรฐานคุณภาพงานวัดและ ประเมินระดับโรงเรียน 1

9 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมิน ระดับรายวิชา/กลุ่มสาระ ความรู้ด้านการวัดและประเมินของครู ความรู้ด้านการวัดและประเมินของครู การออกแบบการวัดและประเมินระดับรายวิชา(สัดส่วน คะแนน ผังการทดสอบกลางภาค ปลายภาค ปฏิทินการวัด และประเมิน) การออกแบบการวัดและประเมินระดับรายวิชา(สัดส่วน คะแนน ผังการทดสอบกลางภาค ปลายภาค ปฏิทินการวัด และประเมิน) วิธีการวัด เครื่องมือวัด วิธีการวัด เครื่องมือวัด การให้ข้อมูลป้อนกลับ การเสริมสมรรถนะผู้เรียน การให้ข้อมูลป้อนกลับ การเสริมสมรรถนะผู้เรียน การตัดสินผลการเรียน การตัดสินผลการเรียน การวิจัยและพัฒนาระบบงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (เช่น พัฒนาเครื่องมือวัดคู่ขนาน O-NET PISA เป็นต้น) การวิจัยและพัฒนาระบบงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (เช่น พัฒนาเครื่องมือวัดคู่ขนาน O-NET PISA เป็นต้น)

10 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินผล ระดับโรงเรียน -------------- มาตรฐานที่ 1 : ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนงานวัดและ ประเมินผล มาตรฐานที่ 1 : ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนงานวัดและ ประเมินผล สมรรถนะของครูในเรื่องการวัดและประเมินผล สมรรถนะของครูในเรื่องการวัดและประเมินผล ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวัดและประเมินผลของครู ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวัดและประเมินผลของครู ปฏิทินงานการวัดและประเมินผลในรอบปี ปฏิทินงานการวัดและประเมินผลในรอบปี มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการงานการวัดและประเมินผลใน ภาพรวม อย่างเป็นระบบ มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการงานการวัดและประเมินผลใน ภาพรวม อย่างเป็นระบบ จัดทำปฏิทินงานการวัดและประเมินผลในรอบปี จัดทำปฏิทินงานการวัดและประเมินผลในรอบปี การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน(กำหนดว่าใคร ทำอะไร เมื่อไร) การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน(กำหนดว่าใคร ทำอะไร เมื่อไร) การกำกับติดตาม นิเทศ งานการวัดและประเมินผล การกำกับติดตาม นิเทศ งานการวัดและประเมินผล ประเมินผล และรับรองมาตรฐานคุณภาพรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผล และรับรองมาตรฐานคุณภาพรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 10

11 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินผล ระดับโรงเรียน(ต่อ) -------------- มาตรฐานที่ 3 : ปฏิบัติการวัดผลระหว่างภาคและปลายภาค การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนและซ่อมเสริม ในระดับรายวิชา/ กลุ่มสาระอย่างเป็นระบบ มาตรฐานที่ 3 : ปฏิบัติการวัดผลระหว่างภาคและปลายภาค การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนและซ่อมเสริม ในระดับรายวิชา/ กลุ่มสาระอย่างเป็นระบบ ร้อยละของครูจำแนกตามกลุ่มสาระ ที่จัดทำแผนการวัดและประเมินใน รายวิชา จัดทำผังข้อสอบกลางภาคและปลายภาคแบบอิงมาตรฐาน ร้อยละของครูจำแนกตามกลุ่มสาระ ที่จัดทำแผนการวัดและประเมินใน รายวิชา จัดทำผังข้อสอบกลางภาคและปลายภาคแบบอิงมาตรฐาน ร้อยละของรายวิชาที่มีการพัฒนาเครื่องมือวัด โดยมีการวิเคราะห์ดัชนี คุณภาพเครื่องมืออย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละของรายวิชาที่มีการพัฒนาเครื่องมือวัด โดยมีการวิเคราะห์ดัชนี คุณภาพเครื่องมืออย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละของครูที่ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนเป็นระยะ ๆ และแจ้งคะแนน ระหว่างภาคแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล ซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ระหว่างภาค(ก่อนการสอบปลายภาค) ร้อยละของครูที่ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนเป็นระยะ ๆ และแจ้งคะแนน ระหว่างภาคแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล ซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ระหว่างภาค(ก่อนการสอบปลายภาค) 11

12 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินผล ระดับโรงเรียน(ต่อ) -------------- มาตรฐานที่ 4 : การวัดและประเมินคุณลักษณะ และทักษะตามที่ หลักสูตรกำหนด มาตรฐานที่ 4 : การวัดและประเมินคุณลักษณะ และทักษะตามที่ หลักสูตรกำหนด มีการนิยามคุณลักษณะ หรือทักษะ อย่างเป็นรูปธรรม มีการนิยามคุณลักษณะ หรือทักษะ อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะหรือทักษะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือตามเกณฑ์ที่กำหนด มีการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะหรือทักษะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือตามเกณฑ์ที่กำหนด มีฐานข้อมูลผลการวัดและประเมินคุณลักษณะ หรือทักษะของนักเรียนเป็น รายบุคคล มีฐานข้อมูลผลการวัดและประเมินคุณลักษณะ หรือทักษะของนักเรียนเป็น รายบุคคล มาตรฐานที่ 5 : ประสิทธิผลจากการวัดและประเมิน ความ น่าเชื่อถือของเกรดผลการเรียน หรือผลการวัดและประเมิน คุณลักษณะหรือทักษะของผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 : ประสิทธิผลจากการวัดและประเมิน ความ น่าเชื่อถือของเกรดผลการเรียน หรือผลการวัดและประเมิน คุณลักษณะหรือทักษะของผู้เรียน สหสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยกับคะแนน O-NET จำแนกตามกลุ่มสาระ สหสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยกับคะแนน O-NET จำแนกตามกลุ่มสาระ มีรายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนรายกลุ่มสาระ ที่ระบุข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน มีรายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนรายกลุ่มสาระ ที่ระบุข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน

13 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินผล ระดับโรงเรียน(ต่อ) -------------- มาตรฐานที่ 6 : การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบงานการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 6 : การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบงานการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา รายงานการวิเคราะห์ วิจัยผลการวัดและประเมิน รายงานการวิเคราะห์ วิจัยผลการวัดและประเมิน รายการนวัตกรรม/เครื่องมือวัด ทั้งประเภทแบบทดสอบ แบบ วัดคุณลักษณะหรือทักษะ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตาม เกณฑ์ รายการนวัตกรรม/เครื่องมือวัด ทั้งประเภทแบบทดสอบ แบบ วัดคุณลักษณะหรือทักษะ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตาม เกณฑ์ ฐานข้อมูลเครื่องมือวัด หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการวัดและ ประเมิน ฐานข้อมูลเครื่องมือวัด หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการวัดและ ประเมิน 13

14 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ งานการวัดและประเมินผล ของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่ ------------------- มาตรฐานที่ 1 : ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนงาน การวัดและประเมินผลแก่สถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 : ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนงาน การวัดและประเมินผลแก่สถานศึกษา สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของศึกษานิเทศก์ สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของศึกษานิเทศก์ ปฏิทินการนิเทศ ติดตามงานการวัดและประเมินผล ปฏิทินการนิเทศ ติดตามงานการวัดและประเมินผล ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวัดและประเมินผลแก่ สถานศึกษา ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวัดและประเมินผลแก่ สถานศึกษา 14

15 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานการวัดและประเมินผลของ สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่(ต่อ) ------------------- มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน พัฒนา งานการวัดและประเมินผลแก่สถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน พัฒนา งานการวัดและประเมินผลแก่สถานศึกษา การสำรวจ วิเคราะห์ ปัญหาด้านการวัดและประเมินผลในรอบปี การสำรวจ วิเคราะห์ ปัญหาด้านการวัดและประเมินผลในรอบปี การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนางานการวัดและ ประเมินผลในรอบปี การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนางานการวัดและ ประเมินผลในรอบปี การจัดกิจกรรมและการนิเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการวัดและ ประเมินผล การจัดกิจกรรมและการนิเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการวัดและ ประเมินผล การประเมินรับรองมาตรฐานด้านการวัดและประเมินผลของ สถานศึกษา การประเมินรับรองมาตรฐานด้านการวัดและประเมินผลของ สถานศึกษา การนิเทศและเสริมสมรรถนะสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการ รับรองมาตรฐานด้านการวัดและประเมิน การนิเทศและเสริมสมรรถนะสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการ รับรองมาตรฐานด้านการวัดและประเมิน 15

16 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานการวัดและประเมินผลของ สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่(ต่อ) ------------------- มาตรฐานที่ 3 : ประสิทธิผลจากการพัฒนางานการวัด และประเมินผล มาตรฐานที่ 3 : ประสิทธิผลจากการพัฒนางานการวัด และประเมินผล ร้อยละของสถานศึกษาที่ทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับชาติหรือระดับเขตพื้นที่แล้วจัดทำโครงการพัฒนา รองรับอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละของสถานศึกษาที่ทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับชาติหรือระดับเขตพื้นที่แล้วจัดทำโครงการพัฒนา รองรับอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละของสถานศึกษาที่เกรดผลการเรียนมีความน่าเชื่อถือ หรือเชื่อถือได้ ร้อยละของสถานศึกษาที่เกรดผลการเรียนมีความน่าเชื่อถือ หรือเชื่อถือได้ รายการนวัตกรรม หรือผลงานศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการ วัดและประเมินผลที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ รายการนวัตกรรม หรือผลงานศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการ วัดและประเมินผลที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 16

17 17 2 มาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายใน ของเขตพื้นที่ --------------- เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อการประกันคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่

18 มาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในของเขตพื้นที่ --------------- มาตรฐานที่ 1 : ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนงาน ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 : ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนงาน ประกันคุณภาพภายใน สมรรถนะของทีมงานและเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ สมรรถนะของทีมงานและเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน คู่มือการดำเนินงานสำหรับผู้ดูแลระบบ และสำหรับสถานศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน คู่มือการดำเนินงานสำหรับผู้ดูแลระบบ และสำหรับสถานศึกษา ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพ ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติการประเมินผลภายในระยะ 1 ปี และระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการประเมินผลภายในระยะ 1 ปี และระยะ 5 ปี มาตรฐานที่ 2 : ความเป็นระบบ มีประสิทธิภาพของ กระบวนการบริหารจัดการเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 : ความเป็นระบบ มีประสิทธิภาพของ กระบวนการบริหารจัดการเพื่อการประกันคุณภาพภายใน การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องงานประกันคุณภาพและจุดเน้นในรอบปีแก่ ผู้เกี่ยวข้องและสถานศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องงานประกันคุณภาพและจุดเน้นในรอบปีแก่ ผู้เกี่ยวข้องและสถานศึกษา การวางแผนและกำหนดปฏิทินการประเมินภายในในรอบปี และ5 ปี การวางแผนและกำหนดปฏิทินการประเมินภายในในรอบปี และ5 ปี การตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานภายใน การตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานภายใน การให้ข้อมูลป้อนกลับ การนิเทศ การผลักดันให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนา ต่อเนื่อง การให้ข้อมูลป้อนกลับ การนิเทศ การผลักดันให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนา ต่อเนื่อง

19 มาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายใน(ต่อ) มาตรฐานที่ 3 : ประสิทธิผลของการประกัน คุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 : ประสิทธิผลของการประกัน คุณภาพภายใน ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานภายใน ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานภายใน ข้อเสนอแนะจากการประเมินมีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีผล ต่อการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ข้อเสนอแนะจากการประเมินมีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีผล ต่อการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง ภายใน 60 วัน หลังทราบผลการประเมิน ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง ภายใน 60 วัน หลังทราบผลการประเมิน การเรียนรู้และพัฒนา/รายการองค์ความรู้ในฐานข้อมูล Best Practices จากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา การเรียนรู้และพัฒนา/รายการองค์ความรู้ในฐานข้อมูล Best Practices จากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา

20 20 กำหนดมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษาในเขต พื้นที่(รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ สพท.) เสริมสร้างสมรรถนะของผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการประกันคุณภาพ การศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ ให้ รองรับ-สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา กำกับ ติดตาม นิเทศ เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนา คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน ที่กำหนด พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ Best Practices เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้สถานศึกษาเกิดการ พัฒนาต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เกิดวัฒนธรรมคุณภาพใน สถานศึกษาและ สพท. Goal

21 วัฒนธรรมคุณภาพ.....คืออะไร “บรรยากาศการทำงาน/การดำเนินชีวิต ที่ 1) มีการวิเคราะห์ สภาพของตนเอง ณ วันนี้ 2) มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพ (กำหนดเป้าหมายที่ควรจะเป็น/ที่ต้องการ) 3) แสวงหาวิธีการ เพื่อไปสู่เป้าหมาย แล้วปฏิบัติการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 4) มีการตรวจสอบความสำเร็จเป็นระยะ ๆ หากบรรลุผลสำเร็จก็จะ กำหนดเป้าหมายคุณภาพใหม่หรือขยายระดับคุณภาพ ต่อไป” 21

22 มาตรฐานของ การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ----------------- มาตรฐานที่ 1 ความตรงของการประเมินคุณภาพ ภายนอกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สมศ.กำหนด มาตรฐานที่ 1 ความตรงของการประเมินคุณภาพ ภายนอกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สมศ.กำหนด (ตรงตามกติกา) (ตรงตามกติกา) มาตรฐานที่ 2 ความถูกต้องสมบูรณ์ของกระบวนการ ประเมิน (กระบวนการประเมินเฉียบคม) มาตรฐานที่ 2 ความถูกต้องสมบูรณ์ของกระบวนการ ประเมิน (กระบวนการประเมินเฉียบคม) มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิผลของการประเมิน (สรุปผลได้ ครบถ้วน ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ) มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิผลของการประเมิน (สรุปผลได้ ครบถ้วน ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ) มาตรฐานที่ 4 ความเป็นไปได้และความเหมาะสม ของข้อเสนอแนะ (แนะทางออกอย่างเฉียบคม) มาตรฐานที่ 4 ความเป็นไปได้และความเหมาะสม ของข้อเสนอแนะ (แนะทางออกอย่างเฉียบคม) 22 3

23 มาตรฐาน การประเมินคุณภาพระดับชาติ(สทศ.) -------------- มาตรฐานที่ 1 : ความตรงของการประเมิน(ตรงตาม มาตรฐานการเรียนรู้-ตรงตามหลักสูตร) มาตรฐานที่ 1 : ความตรงของการประเมิน(ตรงตาม มาตรฐานการเรียนรู้-ตรงตามหลักสูตร) มาตรฐานที่ 2 : ความถูกต้องสมบูรณ์ของ กระบวนการประเมิน มาตรฐานที่ 2 : ความถูกต้องสมบูรณ์ของ กระบวนการประเมิน กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบ กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบ กระบวนการสอบ/บริหารการสอบ กระบวนการสอบ/บริหารการสอบ การแปลผลและนำเสนอผลการประเมิน การแปลผลและนำเสนอผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิผลของการประเมิน มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิผลของการประเมิน การยอมรับผลการประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง การนำผลการประเมินไปใช้ พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ 4

24


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มาตรฐานการวัด การประเมินและ การประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google