งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบดัชนีชี้วัด ปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบดัชนีชี้วัด ปีงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบดัชนีชี้วัด ปีงบประมาณ 2550-2552

2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)

3 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)

4 อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่า Cash Ratio (เท่า)

5 อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์หมุนเวียน AR to Current Asset (เท่า)

6 อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์รวม AR to Total Asset (เท่า)

7 เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ Net Working Capital

8 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา UC

9 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC

10 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา UC ตามจ่าย

11 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของวัสดุคงคลัง

12 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง

13 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า

14 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์

15 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย

16 การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)

17 อัตราส่วนรายได้จากบริการต่อสินทรัพย์หมุนเวียน Current Asset Turnover (เท่า)

18 อัตราส่วนรายได้จากบริการต่อสินทรัพย์รวม Total Asset Turnover (เท่า)

19 อัตรากำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของส่วนบริการ)

20 อัตรากำไรขั้นต้น (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของส่วนบริการ)

21 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของส่วนสนับสนุน)

22 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของส่วนสนับสนุน)

23 อัตรากำไรสุทธิ(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายทั้งหมด)

24 อัตรากำไรสุทธิ(รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายทั้งหมด)


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบดัชนีชี้วัด ปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google