งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบดัชนีชี้วัด ปีงบประมาณ 2550-2552. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio ( เท่า )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบดัชนีชี้วัด ปีงบประมาณ 2550-2552. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio ( เท่า )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบดัชนีชี้วัด ปีงบประมาณ 2550-2552

2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio ( เท่า )

3 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio ( เท่า )

4 อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่า Cash Ratio ( เท่า )

5 อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์หมุนเวียน AR to Current Asset ( เท่า )

6 อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์รวม AR to Total Asset ( เท่า )

7 เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ Net Working Capital

8 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา UC

9 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC

10 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา UC ตาม จ่าย

11 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของวัสดุคงคลัง

12 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์คงคลัง

13 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า

14 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์

15 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้ค่า รักษาพยาบาลตามจ่าย

16 การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)

17 อัตราส่วนรายได้จากบริการต่อสินทรัพย์หมุนเวียน Current Asset Turnover ( เท่า )

18 อัตราส่วนรายได้จากบริการต่อสินทรัพย์รวม Total Asset Turnover ( เท่า )

19 อัตรากำไรขั้นต้น ( ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่ายของส่วนบริการ )

20 อัตรากำไรขั้นต้น ( รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่ายของส่วนบริการ )

21 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ( ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่ายของส่วนสนับสนุน )

22 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ( รวมค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่ายของส่วนสนับสนุน )

23 อัตรากำไรสุทธิ ( ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่ายทั้งหมด )

24 อัตรากำไรสุทธิ ( รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่ายทั้งหมด )


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบดัชนีชี้วัด ปีงบประมาณ 2550-2552. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio ( เท่า )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google