งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะ การเงินการคลัง ภาวะ การเงินการคลัง การให้บริการ การบริหาร กระบวนการ การบริหาร กระบวนการ การวิจัย / พัฒนา สนับสนุน การวิจัย / พัฒนา สนับสนุน รายงานทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะ การเงินการคลัง ภาวะ การเงินการคลัง การให้บริการ การบริหาร กระบวนการ การบริหาร กระบวนการ การวิจัย / พัฒนา สนับสนุน การวิจัย / พัฒนา สนับสนุน รายงานทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะ การเงินการคลัง ภาวะ การเงินการคลัง การให้บริการ การบริหาร กระบวนการ การบริหาร กระบวนการ การวิจัย / พัฒนา สนับสนุน การวิจัย / พัฒนา สนับสนุน รายงานทาง การเงิน รายงานทาง การเงิน อาการ ปัญหา.. อยู่ตรงไหน สาเหตุ ? Root Cause Analysis Dr. Samart Thirasak M.D., Ob&Gyn, M.B.A. Concept พยากรณ์ ทาง การเงิน พยากรณ์ ทาง การเงิน แก้ไข

2 Financial Management: Plan,Control,AFN รายรับ รายจ่าย สินทรัพ ย์ หมุนเวีย น สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน กำไร ส่วนทุน กำไร หนี้ การค้า AFN ต้อง การ ของ ลูกค้ า พื้นที่ UC ขรก ปกส etc Product ;A Product ;B Supplier ;A Supplier ;B ลงทุน เหมาะ สม ? ลงทุน เหมาะ สม ? Service Plan ปัจจัย อื่น Logistics อาการ ปัญหา สาเหตุ IC กล ยุท ธ์ Dr. Samart Thirasak, M.D., Ob&Gyn, M.B.A. ยา เวชภั ณฑ์ Lab Etc Human Resourse HRM/HRD

3 CFO Management Tool: example

4 Revenues-Expenses Statement 1.เพิ่ม การตรวจสุขภาพ ทั้ง อปท ประกันสังคม แรงงานต่างด้าว 2.เพิ่ม บริการแพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด 3.ปรับปรุงระบบ Clearing House ภายในโรงพยาบาลกับ พรบ. บุคคลที่ 3 1.เพิ่ม การตรวจสุขภาพ ทั้ง อปท ประกันสังคม แรงงานต่างด้าว 2.เพิ่ม บริการแพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด 3.ปรับปรุงระบบ Clearing House ภายในโรงพยาบาลกับ พรบ. บุคคลที่ 3

5 เปรียบเทียบ รายรับรวม - ค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายรวม ( ล้านบาท )

6

7 Financial-Position Statement

8 เปรียบเทียบ งบแสดงสถานะ ทางการเงิน Total Liabilities (ล้านบาท) Total Equities(ล้านบาท)

9 แนวทางการควบคุม ค่าใช้จ่าย ปี 2556ประมาณการปี 2557 ยา วัสดุใช้ไป เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม ค่าใช้จ่าย ตามโครงการ งบลงทุน เงินบำรุง งบลงทุน UC

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt ภาวะ การเงินการคลัง ภาวะ การเงินการคลัง การให้บริการ การบริหาร กระบวนการ การบริหาร กระบวนการ การวิจัย / พัฒนา สนับสนุน การวิจัย / พัฒนา สนับสนุน รายงานทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google