งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dr. Samart Thirasak M.D., Ob&Gyn, M.B.A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dr. Samart Thirasak M.D., Ob&Gyn, M.B.A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dr. Samart Thirasak M.D., Ob&Gyn, M.B.A.
Concept ภาวะ การเงินการคลัง รายงานทาง การเงิน อาการ การให้บริการ ปัญหา..อยู่ตรงไหน พยากรณ์ ทางการเงิน การบริหาร กระบวนการ แก้ไข สาเหตุ? การวิจัย/พัฒนา สนับสนุน Root Cause Analysis Dr. Samart Thirasak M.D., Ob&Gyn, M.B.A.

2 Financial Management: Plan,Control,AFN
IC UC ขรก ปกส etc Product ;A รายรับ ต้องการ ของ ลูกค้า พื้นที่ กลยุทธ์ Product ;B รายจ่าย IC ยา เวชภัณฑ์ Lab Etc Human Resourse กำไร Supplier ;A Supplier ;B IC สินทรัพย์ หมุนเวียน AFN Logistics หนี้การค้า HRM/HRD ส่วนทุน IC สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน IC Service Plan ลงทุน เหมาะสม? กำไร ปัจจัยอื่น สาเหตุ ปัญหา อาการ Dr. Samart Thirasak, M.D., Ob&Gyn, M.B.A.

3 CFO Management Tool: example

4 Revenues-Expenses Statement
เพิ่ม การตรวจสุขภาพ ทั้ง อปท ประกันสังคม แรงงานต่างด้าว เพิ่ม บริการแพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด ปรับปรุงระบบ Clearing House ภายในโรงพยาบาลกับ พรบ. บุคคลที่ 3

5 เปรียบเทียบ รายรับรวม - ค่าใช้จ่ายรวม
รายรับรวม (ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายรวม(ล้านบาท)

6 EBITDA (ล้านบาท)

7 Financial-Position Statement

8 เปรียบเทียบ งบแสดงสถานะทางการเงิน
Total Liabilities (ล้านบาท) Total Assets (ล้านบาท) Total Equities(ล้านบาท)

9 แนวทางการควบคุม ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายแปรผัน ค่าใช้จ่ายแปรผัน Ratio 57 /56 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ประมาณการปี 2557 ปี 2556 กำหนด วงเงิน ค่าใช้จ่ายรายหมวด ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ยา วัสดุใช้ไป เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม ควบคุม วงเงิน การใช้ รายหน่วยงาน ควบคุม วงเงิน โดยคณะกรรมการบริหาร ค่าใช้จ่าย ตามโครงการ งบลงทุน เงินบำรุง งบลงทุน UC

10 ตัวอย่าง ควบคุมค่าใช้จ่าย รายหน่วย
ตัวอย่าง ควบคุมค่าใช้จ่าย รายหน่วย ยา

11 ตัวอย่าง ควบคุมค่าใช้จ่าย
งบลงทุน

12 ค่าใช้จ่ายโครงการต่าง
ตัวอย่าง ควบคุม ค่าใช้จ่ายโครงการต่าง


ดาวน์โหลด ppt Dr. Samart Thirasak M.D., Ob&Gyn, M.B.A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google