งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชื่อส่วนงาน..... วันที่นำเสนอ....... 2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission) ข้อมูลทางสถิติ: นักศึกษาและคณาจารย์ ผลการดำเนินงานทางการเงิน ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายส่วนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชื่อส่วนงาน..... วันที่นำเสนอ....... 2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission) ข้อมูลทางสถิติ: นักศึกษาและคณาจารย์ ผลการดำเนินงานทางการเงิน ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายส่วนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชื่อส่วนงาน..... วันที่นำเสนอ......

2 2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission) ข้อมูลทางสถิติ: นักศึกษาและคณาจารย์ ผลการดำเนินงานทางการเงิน ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายส่วนงาน ชื่อส่วนงาน............... ประวัติความเป็นมา กิจกรรมการดำเนินงานในปัจจุบันและแผนงานในอนาคต ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน

3 3 ประวัติความเป็นมา จุดเริ่มต้น : ปัจจุบัน

4 4 สภามหาวิทยาลัย อธิการ บดี หัวหน้า ( งานตรวจสอบภายใน ) อกม. ม. มหิดลที่ประชุมคณะบดี 1. ฝ่ายนโยบายแผนงานและงบประมาณ 2. ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบบริหาร 3. ฝ่ายพัฒนาการวิชาชีพ 4. ฝ่ายสร้างเครือข่ายในและต่างประเทศ 5. ฝ่ายวิทยาเขต 6. ฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 7. ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 8. ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ 9. ฝ่ายการคลัง การเงิน และพัสดุ 10. ฝ่ายวิจัย 11. ฝ่ายพัฒนาสิ่งเอื้ออำนวยทางวิชาการ รองอธิการบดี - ฝ่ายพัฒนาการวิชาชีพ - ฝ่ายสร้างเครือข่ายในและต่างประเทศ ผู้ช่วยอธิการบดี 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล 2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3. คณะเทคนิคการแพทย์ 4. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 5. คณะวิทยาศาสตร์ 6. บัณฑิตวิทยาลัย 7. คณะแพทศาสตร์ ร. พ. รามาธิบดี 8. คณะทันตแพทยศาสตร์ 9. คณะเภสัชศาสตร์ 10. คณะสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ 11. คณะพยาบาลศาสตร์ 12. คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ 13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 15. โครงการจัดตั้งคณะ กายภาพบำบัดและ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ประยุกต์ คณบดี 1. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2. สถาบันวิจัยและโภชนา 3. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข อาเซียน 6. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา เด็กและครอบครัว 7. สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุ ศาสตร์ 8. สถาบันนวัตกรรมและพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ ผู้อำนวยการ 1. สำนักหอสมุด 2. สำนักคอมพิวเตอร์ 3. สำนักสัตว์ทดลอง 1. ศูนย์ศาลายา 2. ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามใน นักกีฬา 3. ศูนย์ประยุกต์และบริการ 1. วิทยาลัยราชสุดา 2. วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการ กีฬา 3. วิทยาลัย นานาชาติ 4. วิทยาลัยดุริ ยางคศิลป์ 5. วิทยาลัยการ จัดการ 6. วิทยาลัยศาสน ศึกษา ผู้อำนวยการ - ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการ นักศึกษา อื่นๆ - หัวหน้าสำนักงาน อธิการบดี - ผู้อำนวยการกอง - ผู้อำนวยการสำนัก โครงสร้างส่วนงาน

5 5 วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission)วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ปรัชญา

6 6 กิจกรรมการดำเนินงาน+ผลงานที่สร้างชื่อเสียง ปี 25..... เช่น ผลงานที่ได้รับรางวัล……………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………….…………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………….……………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….…… …………………………………………………………….. ……. ปี 25.....

7 7 แผนในอนาคต ปีงบประมาณ 2556-2558 ปีงบประมาณ 2555 ….…………………………………………………….………………………………….……….. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….………………………………….………….………..….………… ………………………………………………………………………………………………….. …………… …..………………………………………………………………………….………………………………….……… ……. ……………………………………………………………………………………………………… ……. ……………………………………………………………………………………………………… ……. …………………………………………………….. ……………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………. ……………………………………………………………………..

8 8 ตัวอย่าง : อัตราส่วนนักศึกษาที่สมัครสอบต่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวนนักศึกษาที่สมัครเพื่อสอบคัดเลือกจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก อัตราส่วนนักศึกษาที่สมัครสอบต่อนักศึกษาที่สอบผ่าน ในปี 2549 อัตราส่วนนักศึกษาที่สอบได้เมื่อเทียบกับนักศึกษาที่สมัครสอบ ลดลง  นักศึกษาที่สมัครเพื่อสอบคัดเลือกมากขึ้นกว่า 120% ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา  แม้ว่า คณะฯ สามารถรับนักศึกษาได้เพิ่มขึ้นกว่า 55% ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลสถิติ

9 9 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ตัวอย่าง : จำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ในปี 2549 มีจำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งสิ้น 551 คน นักศึกษาประกาศนียบัตร มีจำนวนมากที่สุดคือ 36% รองลงมาคือปริญญาโท 31% สัดส่วนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ของระดับปริญญาโทเพียง 12% ปี 2549 หมายเหตุ โครงการปริญญาเอกเริ่มเปิดสอนในปี 2548  เนื่องจากนักศึกษามีปัญหาเรื่องการทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ (วิเคราะห์สาเหตุ) 24% 39% 12% ข้อมูลสถิติ

10 10 จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวนอาจารย์ประจำ จำนวนอาจารย์พิเศษ ในปี 2549 มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้น 232 คน ยุโรป เอเชีย ไทย อเมริกัน จำนวนอาจารย์ในปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำ เพิ่มขึ้น 9% ต่อปี เพิ่มขึ้น 27% ต่อปี สัดส่วนของอาจารย์ประจำน้อยกว่า อาจารย์พิเศษเกือบเท่าตัว ในระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้น ของอาจารย์ประจำ ต่ำกว่า อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำ : จำแนกตามสัญชาติ ข้อมูลสถิติ ตัวอย่าง :

11 11 จำนวนนักศึกษา ตัวอย่าง : อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ในปี 2545 – 2549 จำนวนอาจารย์ อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอาจารย์ประจำ อยู่ในเกณฑ์ต่ำ  ในปี 2545 : นักศึกษา 4.4 คน ต่ออาจารย์ 1 คน  ในปี 2549 : นักศึกษา 6.5 คน ต่ออาจารย์ 1 คน อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ทั้งหมด : นักศึกษา 2.4 คน ต่ออาจารย์ 1 คน  การเพิ่มขึ้นของอาจารย์พิเศษ อัตราส่วนอาจารย์ประจำ ต่อนักศึกษา อัตราส่วนอาจารย์ ทั้งหมดต่อนักศึกษา ข้อมูลสถิติ

12 อัตราการสำเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร 12 ปริญญาตรี : พ. บ. ๖ ปี พย. บ. และ วท. บ. ๔ ปี บัณฑิตศึกษา : ปริญญาโท ๕ ปี ปริญญาเอก ๘ ปี Target ๒๕๕๒ พบ. =>๙๕% พยบ. =๘๕% วทบ.=๗๐% ปีการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาความผิดปกติการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศ มีบัณฑิตรุ่นแรกจบในปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีอัตราการจบเป็นบัณฑิตภายในวงรอบหลักสูตรร้อยละ ๔๐ และ ผลลัพธ์การสำเร็จบัณฑิตรุ่นที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ สูงขึ้นเป็นร้อยละ ๗๖.๖๗ นักศึกษาปริญญาโท อัตราการสำเร็จการศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ ๕๑.๘๕ ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นร้อยละ ๘๒.๕๗ ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ นักศึกษาปริญญาเอก อัตราการสำเร็จการศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ ๖๖.๖๗ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๘๐ ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ร้อยละ

13 13 ตัวอย่าง : ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี จำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปี 2549: 551 คน ค่าธรรมเนียมไม่เคยปรับตั้งแต่ปี 2541 ค่าธรรมเนียมของระดับปริญญาโทอยู่ในอัตราต่ำเนื่องจากเป็นการโอนมาจากบัณฑิต วิทยาลัย ค่าธรรมเนียมการศึกษา - ปัจจุบัน หน่วย : บาทต่อภาคเรียนต่อคน พิจารณาปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ข้อมูลสถิติ

14 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ( ฐานข้อมูล SCOPUS วันที่ 10 มิถุนายน 2553) จำนวน ( เรื่อง ) ด้านการวิจัย

15 15 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS ปี 2005-2009 ** ข้อมูลจากฐานข้อมูล SCOPUS ( ข้อมูลตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2553) จำนวน ( เรื่อง )

16 จำนวนผู้ป่วยใน - ผู้ป่วยนอกในปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒  จำนวนผู้ป่วยนอกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๒ มีจำนวน ลดลง เนื่องจากวิกฤตทางการเมือง ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๓ และช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓  จำนวนผู้ป่วยในมีจำนวนใกล้เคียงกันในทุกปี ในปี ๒๕๕๒ มีจำนวน ลดลงเนื่องจากมีการปิดหอผู้ป่วยบางแห่ง เพื่อปรับปรุง และในช่วงวิกฤตทางการเมืองมีการเตรียมพร้อมเพื่อ รองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน ( ราย ) ด้านบริการรักษาพยาบาล + ๓. ๔๑ % + ๔. ๗๒ % + ๖. ๑๙ % - ๑. ๐๕ % + ๓. ๙๑ % + ๔. ๒๘ % + ๒. ๓๕ % - ๖. ๙๖ %

17 17 การวิเคราะห์งบการเงิน แสดงข้อมูลฐานะการเงิน 3 ปี ย้อนหลัง ( 2550 – 2552 ) งบดุล สินทรัพย์ เงินสดและเงินฝาก ลูกหนี้ เครื่องใช้สำนักงาน(หลังหักค่าเสื่อมราคา) หนี้สินและทุน เจ้าหนี้ - เงินยืม - การค้า ทุนสะสม รายได้สูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสุทธิ รวมสินทรัพย์ XXX XXX XXX รวมหนี้สินและทุน XXX XXX XXX 2552 2551 2550

18 18 การวิเคราะห์งบการเงิน แสดงข้อมูลฐานะการเงิน 3 ปี ย้อนหลัง ( 2550 – 2552 ) งบรายได้และค่าใช้จ่าย 2552 2551 2550 รายได้ จากการจัดการเรียนการสอน จากการรักษาพยาบาล จากการบริการวิชาการ อื่นๆ ค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการบริการวิชาการ รวมรายได้ XX XX XX รวมค่าใช้จ่าย XX XX XX รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน XXX XXX XXX

19 19 การวิเคราะห์งบการเงิน แสดงข้อมูลฐานะการเงิน 3 ปี ย้อนหลัง ( 2550 – 2552 ) งบรายได้และค่าใช้จ่าย 2552 2551 2550 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน XXX XXX XXX ( ต่อ ) รายได้เงินอุดหนุน จากรัฐบาล(งบประมาณ) จากมหาวิทยาลัย จากภาคเอกชน รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายหลังการอุดหนุน XXX XXX XXX ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน จ่ายให้มหาวิทยาลัย จ่ายเพื่อกิจกรรมทางสังคม รวมรายได้เงินอุดหนุน XX XX XX รวมรายจ่ายเงินอุดหนุน XX XX XX ค่าเสื่อมราคา รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ XXX XXX XXX

20 20 แผนภาพเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลา 5 ปีคณะฯ มีรายได้ เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2551 - รายได้เพิ่มขึ้น 30.70% - ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 22.85% รายได้ที่เพิ่มมีสัดส่วนสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม (หน่วย:ล้านบาท) ตัวอย่าง

21 21 เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายแยกตามประเภท การให้บริการ ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ2552 ส่วนงานมี กำไรจากการให้บริการการ รักษาพยาบาลมากที่สุด (หน่วย:ล้านบาท) ตัวอย่าง

22 22 แนวทางการวิเคราะห์ทางการเงิน - ในการดำเนินงานแต่ละภารกิจสามารถเลี้ยงตัวเองได้หรือไม่ - จำนวนเงินที่ได้รับอุดหนุนในแต่ละภารกิจจำนวนเท่าใด - แนวทางการดำเนินงานหากในอนาคตไม่ได้รับเงินอุดหนุน รายได้จากการรักษาพยาบาล(เก็บจากผู้ป่วย) XX ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล เภสัชกร XX ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ XX ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น XX XX กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน XXX ได้เงินอุดหนุนจากงบประมาณ(เพื่อการรักษาผู้ป่วย) XX จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสังคมและชุมชน(รักษาฟรี) (XX) กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการรักษาพยาบาล XXXX ตัวอย่าง

23 23 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินตาม Template ใน website ของศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง อัตราส่วนทางการเงินหน่วย255225512550 1. อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)เท่า 2. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) 2.1 อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover Ratio) รอบ 2.2 ระยะเวลาการเก็บหนี้ (Collection Period)วัน 2.3 อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม (Return On Asset)% 3. อัตราส่วนแสดงภาระหนี้สิน (Leverage Ratio) 3.1 อัตราส่วนวัดความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage) เท่า 3.2 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt To Total Assets)เท่า 4. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) 4.1 อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (Operation Profit Margin) % 4.2 อัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (Net Profit Margin)%

24 24 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ผลการดำเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่ดี) : เนื่องจาก รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ทุกปี เป็นสัดส่วนกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกๆ ปี รายได้จากการบริการการศึกษาเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 6.5 ทุกปี สภาพคล่องของคณะฯ อยู่ในเกณฑ์ดี จากอัตราหมุนเวียนของ ลูกหนี้ และระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เร็ว อัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.32 ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปีก่อน............................................................................................................................................................................ ตัวอย่าง

25 25 ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ด้านการวิจัย - จำนวนข้อตกลง - จำนวนข้อตกลงที่ทำได้ตามเป้าหมาย - จำนวนข้อตกลงที่ทำได้ดีกว่าเป้าหมาย - จำนวนข้อตกลงที่ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ด้านการศึกษา ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริหารการเงิน การคลัง งบประมาณและสินทรัพย์ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และสร้างเสริม สุขภาพ ด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านอื่นๆที่สนับสนุนพันธกิจต่างๆ ** อาจเป็นตัวชี้วัด(KPI) ที่ผู้บริหารส่วนงานทำไว้กับอธิการบดี

26 26 วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายส่วน ส่วนงาน ตัวอย่าง : ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยที่ 2 ขาดสภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุนไม่ชัดเจน

27 27 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายส่วนงาน 1. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ปัญหาสภาพคล่องเป็นระยะ - รายได้ที่ได้รับจากนักศึกษาและรัฐบาลไม่ เพียงพอกับภาระรายจ่าย - ต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ภายนอกทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงแนวทางแก้ไข ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก นักศึกษาเข้าใหม่ในปี 2551ในทุกระดับชั้น ขอเพิ่มงบประมาณจากรัฐบาล เงินช่วยเหลือจากภาคเอกชนหรือ หน่วยงานภาครัฐอื่น ยืมเงินจากมหาวิทยาลัย ไม่ความชัดเจนของแผนการลงทุน เช่น อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง จัดทำแผนการลงทุนระยะเวลา 5 ปี จัดหาแหล่งเงินทุนตามแผนการลงทุน 2. แผนการลงทุนและแหล่งเงินทุน แนวทางแก้ไข ตัวอย่าง :


ดาวน์โหลด ppt 1 ชื่อส่วนงาน..... วันที่นำเสนอ....... 2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission) ข้อมูลทางสถิติ: นักศึกษาและคณาจารย์ ผลการดำเนินงานทางการเงิน ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายส่วนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google