งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การเงิน การคลัง หน่วยบริการในจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การเงิน การคลัง หน่วยบริการในจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การเงิน การคลัง หน่วยบริการในจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556

2 ระดับวิกฤติทางการเงิน หน่วยบริการก. ย.55 ก. ย.56 รพท. สตูล 11 รพช. ควนโดน 10 รพช. ควนกาหลง 72 รพช. ท่าแพ 01 รพช. ละงู 73 รพช. ทุ่งหว้า 00

3 ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2556 ( ล้านบาท ) ภาพรว ม กำไร50.41

4 ทุนสำรองสุทธิ ( ล้านบาท ) ภาพรว ม

5 เงินบำรุงคงเหลือ ( ไม่รวมงบลงทุน ) ( ล้านบาท ) ภาพรว ม

6 แนวโน้มเงินบำรุงคงเหลือ ( ไม่รวม งบลงทุน ) ตั้งแต่ปี

7

8 หนี้สินที่ต้องชำระ ( ไม่รวมงบลงทุน ) ( ล้านบาท ) ภาพรว ม

9 ประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตจากตัวชี้วัดระดับ วิกฤติ - รพท. สตูล วิกฤติระดับ 1 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านคือ Cash Ratio ( เกณฑ์ปกติ 0.8 เท่า ) Cash Ratio = เงินสดและเทียบเท่าเงินสด หนี้สินที่ต้องชำระด้วยเงิน ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 ไตรมาส 4/56 เงินสดและ เทียบเท่าเงินสด หนี้สินที่ต้องชำระ ด้วยเงิน Cash Ratio

10 แนวโน้มตัวแปรในตัวชี้วัด Cash Ratio จากงบการเงิน หนี้สินที่เพิ่มขึ้นได้แก่ เจ้าหนี้วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ( ข้อสังเกต รพ. สตูล ควรตรวจสอบและควบคุมให้ เป็นไปตามนโยบายกระทรวงฯ )

11 ประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตจากตัวชี้วัดระดับ วิกฤติ - รพช. ควนกาหลง วิกฤติระดับ 2 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านคือ Current Ratio และ Cash Ratio 1. Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน เกณฑ์ปกติ 1.5 เท่า หนี้สินหมุนเวียน ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 ไตรมาส 4/56 สินทรัพย์ หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน Current Ratio

12 แนวโน้มตัวแปรในตัวชี้วัด Current Ratio จากกราฟ สินทรัพย์หมุนเวียน มีแนวโน้มสูงขึ้นในไตร มาส 4 แต่นี้สินหมุนเวียนมีแนวโน้มลดลงมาตลอด ซึ่ง ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี ( ควรติดตามกำกับดูแล ให้ดีขึ้น เรื่อยๆ โดย เน้นเรื่องการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ให้ เพียงพอต่อการใช้ ไม่มากหรือน้อยเกินไป )

13 ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 ไตรมาส 4/56 เงินสดและ เทียบเท่าเงินสด หนี้สินที่ต้องชำระ ด้วยเงิน Cash Ratio Cash Ratio = เงินสดและเทียบเท่าเงินสด เกณฑ์ปกติ 0.8 เท่า หนี้สินที่ต้องชำระด้วยเงิน

14 แนวโน้มตัวแปรในตัวชี้วัด Cash Ratio จากกราฟ Cash Ratio มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งทั้งเงิน คงเหลือ และหนี้สินมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่อัตราการเพิ่ม ของเงินคงเหลือเพิ่มในสัดส่วนมากกว่า ซึ่งเป็นแนวโน้ม ที่ดี

15 ประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตจากตัวชี้วัดระดับ วิกฤติ - รพช. ท่าแพ วิกฤติระดับ 1 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านคือ NI ( กำไร สุทธิ ) เกณฑ์ปกติจะต้องไม่ติดลบ ปี 54 ปี 55 ปี 56 รายรับ รายจ่าย NI

16 แนวโน้มตัวแปรในตัวชี้วัด NI จากงบการเงิน ด้านรายได้ ส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกัน ที่ แตกต่างจะเป็นส่วนที่ได้รับเงินงบประมาณจาก สสจ. เพื่อ ช่วยเหลือในการดำเนินงาน ( ค่ายา ) ด้านรายจ่าย ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ วัสดุการแพทย์ วัสดุทั่วไป และค่าตอบแทน ( ข้อสังเกต : ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้นควรมีการกำหนด มาตรการควบคุมในระดับหน่วยบริการ

17 ประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตจากตัวชี้วัดระดับ วิกฤติ - รพช. ละงู วิกฤติระดับ 3 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านคือ Current Ratio,Cash Ratio และ NI ( กำไรสุทธิ ) 1. Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน เกณฑ์ปกติ 1.5 เท่า หนี้สินหมุนเวียน ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 ไตรมาส 4/56 สินทรัพย์ หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน Current Ratio

18 แนวโน้มตัวแปรในตัวชี้วัด CR จากกราฟของ รพ. ละงู CR มีแนวโน้มดีขึ้น คือ ส / ท หมุนเวียน มีแนวโน้มดีขึ้น และหนี้สินหมุนเวียนมีแนวโน้ม ลดลง ( กำกับดูแลให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ควบคุมการสต็อกวัสดุ ทุกประเภท )

19 ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 ไตรมาส 4/56 เงินสดและลูกหนี้ หนี้สินหมุนเวียน Quick Ratio Quick Ratio = เงินสดและลูกหนี้ เกณฑ์ปกติ 1.0 เท่า หนี้สินที่หมุนเวียน

20 แนวโน้มตัวแปรในตัวชี้วัด QR

21 ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 ไตรมาส 4/56 เงินสดและ เทียบเท่าเงินสด หนี้สินที่ต้องชำระ ด้วยเงิน Cash Ratio Cash Ratio = เงินสดและเทียบเท่าเงินสด เกณฑ์ปกติ 0.8 เท่า หนี้สินที่ต้องชำระด้วยเงิน

22 แนวโน้มตัวแปรในตัวชี้วัด Cash Ratio จากกราฟ จะเห็นว่าใน ไตรมาสที่ 4 หนี้สินมีจำนวนเพิ่มขึ้นใน สัดส่วนที่มากพอสมควร ในขณะที่เงินคงเหลือมีจำนวน ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน และจากงบการเงิน หนี้สินที่เพิ่มขึ้น คือ เจ้าหนี้ค่ายา และเจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ เป็นข้อสังเกตว่า ในขณะที่ รพ. มีเงินเท่าเดิม แต่ รพ. ได้มีการตั้งหนี้เพิ่มขึ้น จำนวนมาก โดยที่เป็นข้อสังเกตว่า ได้มีการจัดซื้อเป็นไปตาม แผนหรือไม่ และตรวจสอบการจัดซื้อ และการสต๊อกวัสดุต่างๆ

23


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การเงิน การคลัง หน่วยบริการในจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google