งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การเงิน การคลัง หน่วยบริการในจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การเงิน การคลัง หน่วยบริการในจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การเงิน การคลัง หน่วยบริการในจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556

2 ระดับวิกฤติทางการเงิน หน่วยบริการก. ย.55 ก. ย.56 รพท. สตูล 11 รพช. ควนโดน 10 รพช. ควนกาหลง 72 รพช. ท่าแพ 01 รพช. ละงู 73 รพช. ทุ่งหว้า 00

3 ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2556 ( ล้านบาท ) ภาพรว ม กำไร50.41

4 ทุนสำรองสุทธิ ( ล้านบาท ) ภาพรว ม 126.9 5

5 เงินบำรุงคงเหลือ ( ไม่รวมงบลงทุน ) ( ล้านบาท ) ภาพรว ม 106.5 6

6 แนวโน้มเงินบำรุงคงเหลือ ( ไม่รวม งบลงทุน ) ตั้งแต่ปี 2550-2556

7

8 หนี้สินที่ต้องชำระ ( ไม่รวมงบลงทุน ) ( ล้านบาท ) ภาพรว ม 159.0 5

9 ประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตจากตัวชี้วัดระดับ วิกฤติ - รพท. สตูล วิกฤติระดับ 1 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านคือ Cash Ratio ( เกณฑ์ปกติ 0.8 เท่า ) Cash Ratio = เงินสดและเทียบเท่าเงินสด หนี้สินที่ต้องชำระด้วยเงิน ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 ไตรมาส 4/56 เงินสดและ เทียบเท่าเงินสด 112.38116.8993.0662.04 หนี้สินที่ต้องชำระ ด้วยเงิน 122.02 127.44 73.15 96.66 Cash Ratio 0.92 1.270.64

10 แนวโน้มตัวแปรในตัวชี้วัด Cash Ratio จากงบการเงิน หนี้สินที่เพิ่มขึ้นได้แก่ เจ้าหนี้วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ( ข้อสังเกต รพ. สตูล ควรตรวจสอบและควบคุมให้ เป็นไปตามนโยบายกระทรวงฯ )

11 ประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตจากตัวชี้วัดระดับ วิกฤติ - รพช. ควนกาหลง วิกฤติระดับ 2 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านคือ Current Ratio และ Cash Ratio 1. Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน เกณฑ์ปกติ 1.5 เท่า หนี้สินหมุนเวียน ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 ไตรมาส 4/56 สินทรัพย์ หมุนเวียน 28.6624.06 18.2722.63 หนี้สินหมุนเวียน 39.8931.01 21.0617.52 Current Ratio 0.720.780.871.29

12 แนวโน้มตัวแปรในตัวชี้วัด Current Ratio จากกราฟ สินทรัพย์หมุนเวียน มีแนวโน้มสูงขึ้นในไตร มาส 4 แต่นี้สินหมุนเวียนมีแนวโน้มลดลงมาตลอด ซึ่ง ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี ( ควรติดตามกำกับดูแล ให้ดีขึ้น เรื่อยๆ โดย เน้นเรื่องการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ให้ เพียงพอต่อการใช้ ไม่มากหรือน้อยเกินไป )

13 ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 ไตรมาส 4/56 เงินสดและ เทียบเท่าเงินสด 9.544.454.3112.37 หนี้สินที่ต้องชำระ ด้วยเงิน 30.6223.05 14.8517.49 Cash Ratio 0.310.190.290.71 2. Cash Ratio = เงินสดและเทียบเท่าเงินสด เกณฑ์ปกติ 0.8 เท่า หนี้สินที่ต้องชำระด้วยเงิน

14 แนวโน้มตัวแปรในตัวชี้วัด Cash Ratio จากกราฟ Cash Ratio มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งทั้งเงิน คงเหลือ และหนี้สินมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่อัตราการเพิ่ม ของเงินคงเหลือเพิ่มในสัดส่วนมากกว่า ซึ่งเป็นแนวโน้ม ที่ดี

15 ประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตจากตัวชี้วัดระดับ วิกฤติ - รพช. ท่าแพ วิกฤติระดับ 1 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านคือ NI ( กำไร สุทธิ ) เกณฑ์ปกติจะต้องไม่ติดลบ ปี 54 ปี 55 ปี 56 รายรับ 57.3562.8869.53 รายจ่าย 53.9557.1071.70 NI 3.405.78-2.17

16 แนวโน้มตัวแปรในตัวชี้วัด NI จากงบการเงิน ด้านรายได้ ส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกัน ที่ แตกต่างจะเป็นส่วนที่ได้รับเงินงบประมาณจาก สสจ. เพื่อ ช่วยเหลือในการดำเนินงาน ( ค่ายา ) ด้านรายจ่าย ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ วัสดุการแพทย์ วัสดุทั่วไป และค่าตอบแทน ( ข้อสังเกต : ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้นควรมีการกำหนด มาตรการควบคุมในระดับหน่วยบริการ

17 ประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตจากตัวชี้วัดระดับ วิกฤติ - รพช. ละงู วิกฤติระดับ 3 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านคือ Current Ratio,Cash Ratio และ NI ( กำไรสุทธิ ) 1. Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน เกณฑ์ปกติ 1.5 เท่า หนี้สินหมุนเวียน ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 ไตรมาส 4/56 สินทรัพย์ หมุนเวียน 36.83 24.88 20.10 23.16 หนี้สินหมุนเวียน 34.83 30.96 23.62 20.96 Current Ratio 1.06 0.80 0.85 1.11

18 แนวโน้มตัวแปรในตัวชี้วัด CR จากกราฟของ รพ. ละงู CR มีแนวโน้มดีขึ้น คือ ส / ท หมุนเวียน มีแนวโน้มดีขึ้น และหนี้สินหมุนเวียนมีแนวโน้ม ลดลง ( กำกับดูแลให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ควบคุมการสต็อกวัสดุ ทุกประเภท )

19 ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 ไตรมาส 4/56 เงินสดและลูกหนี้ 33.81 21.72 17.25 20.85 หนี้สินหมุนเวียน 34.83 30.96 23.62 20.96 Quick Ratio 0.97 0.70 0.73 0.99 2. Quick Ratio = เงินสดและลูกหนี้ เกณฑ์ปกติ 1.0 เท่า หนี้สินที่หมุนเวียน

20 แนวโน้มตัวแปรในตัวชี้วัด QR

21 ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 ไตรมาส 4/56 เงินสดและ เทียบเท่าเงินสด 25.47 10.61 12.16 12.41 หนี้สินที่ต้องชำระ ด้วยเงิน 23.81 19.95 12.29 20.78 Cash Ratio 1.07 0.53 0.99 0.60 2. Cash Ratio = เงินสดและเทียบเท่าเงินสด เกณฑ์ปกติ 0.8 เท่า หนี้สินที่ต้องชำระด้วยเงิน

22 แนวโน้มตัวแปรในตัวชี้วัด Cash Ratio จากกราฟ จะเห็นว่าใน ไตรมาสที่ 4 หนี้สินมีจำนวนเพิ่มขึ้นใน สัดส่วนที่มากพอสมควร ในขณะที่เงินคงเหลือมีจำนวน ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน และจากงบการเงิน หนี้สินที่เพิ่มขึ้น คือ เจ้าหนี้ค่ายา และเจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ เป็นข้อสังเกตว่า ในขณะที่ รพ. มีเงินเท่าเดิม แต่ รพ. ได้มีการตั้งหนี้เพิ่มขึ้น จำนวนมาก โดยที่เป็นข้อสังเกตว่า ได้มีการจัดซื้อเป็นไปตาม แผนหรือไม่ และตรวจสอบการจัดซื้อ และการสต๊อกวัสดุต่างๆ

23


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การเงิน การคลัง หน่วยบริการในจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google