งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ รังวัดได้อย่างง่ายๆ โดยใช้แผนที่ออนไลน์ Google Map หรือข้อมูลแผนที่ (WMS) และ ภาพถ่ายภาคพื้นดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ รังวัดได้อย่างง่ายๆ โดยใช้แผนที่ออนไลน์ Google Map หรือข้อมูลแผนที่ (WMS) และ ภาพถ่ายภาคพื้นดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ รังวัดได้อย่างง่ายๆ โดยใช้แผนที่ออนไลน์ Google Map หรือข้อมูลแผนที่ (WMS) และ ภาพถ่ายภาคพื้นดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ 1. ฝ่ายรังวัด เรื่องการรายงานการรังวัด ( ร. ว.3 ก ) เกี่ยวกับสภาพที่ดิน และสภาพ การทำประโยชน์ในที่ดินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 2. ฝ่ายทะเบียน เรื่องการพิจารณาเรื่อง การครอบครองที่ดิน สภาพการทำ ประโยชน์ การหลีกเลี่ยงการขออนุญาต ทำการจัดสรรที่ดิน 3. กลุ่มงานวิชาการที่ดิน เรื่อง การ ร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดิน การออก นสล. การแก้ไขปัญหาการบุก รุกที่ดินของรัฐ ฯลฯ

3 เป้าหมาย รายงานการรังวัด ( ร. ว.3 ก ) ของ งานรังวัด ออกโฉนดที่ดิน น. ส. ล. การจัดทำแผนที่พิพาท การรังวัด รวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน มีการ รายงานสภาพที่ดินโดยใช้แผนที่ ออนไลน์ Google Map หรือ ข้อมูลภาพที่ดินโดยใช้แผนที่ ออนไลน์ Google Map หรือ ข้อมูลภาพแผนที่ (WMS) และ รายงานด้วยภาพถ่ายภาคพื้นดิน แสดงเพิ่มเติมไว้

4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน และ ออก น. ส. ล. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตาม หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ลดข้อพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดิน และ ข้อพิพาทเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐ 3. ลดปัญหาการหลีกเลี่ยงการขออนุญาต ทำการจัดสรรที่ดิน 4. ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่น ต่องานบริการของสำนักงานที่ดิน

5 วิธีดำเนินการ 1. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าถึง Google Map และข้อมูลภาพแผนที่ (WMS) ของกรมที่ดิน

6 วิธีดำเนินการ ( ต่อ ) 2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

7 วิธีดำเนินการ ( ต่อ ) 3. นำรูปแผนที่การรังวัดที่มีค่าพิกัดแล้ว ทำการปักหมุด เพื่อจัดทำแผนที่ซ้อนทับ ลงใน Google Map หรือข้อมูลภาพแผน ที่ (WMS) เพื่อแสดงตำแหน่งและ ขอบเขตของแปลงที่ดินที่ทำการรังวัด

8 วิธีดำเนินการ ( ต่อ ) 4. ช่างรังวัดรายงานข้อมูลสภาพที่ดินที่ ได้จากการตรวจสอบด้วยระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ไว้ในรายงาน การรังวัด ( ร. ว.3 ก )

9 วิธีดำเนินการ ( ต่อ ) 5. พิมพ์ภาพแผนที่ที่ได้จากการซ้อนทับ ตำแหน่งบนพื้นที่โลก และบริเวณ ใกล้เคียง รวมไว้กับ ร. ว.3 ก

10 วิธีดำเนินการ ( ต่อ ) 6. ช่างรังวัดถ่ายรูปบริเวณที่ดินที่ทำการ รังวัดด้วยกล้องดิจิตอลพร้อมแสดง ภาพถ่ายรวมไว้กับ ร. ว.3 ก

11 7. ฝ่ายทะเบียน กลุ่มงานวิชาการที่ดิน ใช้ ข้อมูลที่ฝ่ายรังวัดดำเนินการ ประกอบการพิจารณาหรือวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับข้อมูลตามคำขอ เพื่อ รายงาน พร้อมเสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาสั่งการของเจ้า พนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

12 ผลงานที่เป็นรูปธรรม

13 ร. ว.3 ก การรังวัดสอบเขตที่ดิน

14

15 ร. ว.3 ก การรังวัดแบ่งแยกใน นามเดิม

16 พิจารณาการหลีกเลี่ยงการขอ อนุญาตจัดสรรที่ดิน

17 ร. ว.3 ก การออกโฉนดที่ดิน

18 พิจารณาการครอบครอง และ ทำประโยชน์

19 ร. ว.3 ก การรังวัดแบ่ง กรรมสิทธิ์รวม

20 แก้ไขปัญหา เรื่องพิพาทแนวเขตกับ เจ้าของที่ดินข้างเคียง

21 สำนักงานที่ดินจังหวัด ระยอง ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุก ท่าน


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ รังวัดได้อย่างง่ายๆ โดยใช้แผนที่ออนไลน์ Google Map หรือข้อมูลแผนที่ (WMS) และ ภาพถ่ายภาคพื้นดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google