งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์แผนที่ภูมิประเทศระบบดิจิตอลเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดย นาย ชัยศรี ชัชวรัตน์ นาย สุพัฒน์ อัครภูศักดิ์ นาย ประสงค์ เกียรติทรง พาณิช นางสาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์แผนที่ภูมิประเทศระบบดิจิตอลเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดย นาย ชัยศรี ชัชวรัตน์ นาย สุพัฒน์ อัครภูศักดิ์ นาย ประสงค์ เกียรติทรง พาณิช นางสาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การประยุกต์แผนที่ภูมิประเทศระบบดิจิตอลเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดย นาย ชัยศรี ชัชวรัตน์ นาย สุพัฒน์ อัครภูศักดิ์ นาย ประสงค์ เกียรติทรง พาณิช นางสาว จิตสุดา อินทุมาร สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 2553 2553

4 การประยุกต์แผนที่ภูมิประเทศระบบดิจิตอล เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5 วัตถุประสงค์  เพื่อแสดงวิธีการผลิตแผนที่ภูมิ ประเทศระบบดิจิตอล  เพื่อแสดงการประยุกต์ใช้งานด้าน แผนที่ระบบดิจิตอล  เพื่อแสดงการประยุกต์ใช้งานด้าน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  เพื่อแสดงการประยุกต์ใช้งานด้านพื้น ภูมิประเทศสามมิติ

6 ความเป็นมา ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และภูมิ สารสนเทศ (GI) ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มี การประมวลผลและจัดทำสารสนเทศให้มีความถูกต้อง สูงและรวดเร็วขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการประยุกต์ วิธีปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี โดย ยังคงดำรงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ - การทำเป็นแผนที่ระบบดิจิตอล สามารถสร้าง ชั้นข้อมูล (Layer) และแสดงความต่างด้วยสี (Color) - การทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) สามารถแสดงข้อมูลกราฟฟิก (Spatial Data) และ ข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute Data) สามารถแบ่ง ข้อมูลออกมาเป็นชั้นๆ สามารถค้นหา (Query) สามารถวิเคราะห์ (Analyst) - พื้นภูมิประเทศสามมิติ สามารถวิเคราะห์ความสูง ความชัน ด้วยแถบสี (Thematic Map) ทิศทางการ ไหลของน้ำได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการ ทำงานด้านชลประทาน และด้านอื่นๆ

7 สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ ภาคสนาม ( ตามมาตรฐาน หลักการสำรวจและทำแผน ที่ สรธ.) การสำรวจวงรอบและการสำรวจระดับเส้นฐาน การสำรวจวงรอบและการสำรวจระดับเส้นฐาน การเก็บข้อมูลจุดระดับสูงและ รายละเอียดภูมิ ประเทศด้วยระบบดิจิตอล การเก็บข้อมูลจุดระดับสูงและ รายละเอียดภูมิ ประเทศด้วยระบบดิจิตอลภาคสำนักงาน การประมวลผล การพล็อตจุดระดับสูง การสร้าง เส้นชั้นความสูงและการปรับปรุง การพล็อต รายละเอียดภูมิประเทศ การประมวลผล การพล็อตจุดระดับสูง การสร้าง เส้นชั้นความสูงและการปรับปรุง การพล็อต รายละเอียดภูมิประเทศ การประกอบระวางแผนที่ การประกอบระวางแผนที่ การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดทำพื้นภูมิประเทศสามมิติ การจัดทำพื้นภูมิประเทศสามมิติ

8 รายละเอียดของผลงาน  ชั้นข้อมูลต่างๆ นามสกุล.dwg  ชั้นข้อมูลต่างๆ นามสกุล.shp  พื้นภูมิประเทศสามมิติ แบบราสเตอร์ นามสกุล.GRID

9 ประโยชน์  สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถแสดงผลทางจอภาพได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  สามารถประยุกต์ใช้งานด้านกิจการชลประทาน ได้เป็นอย่างดี

10 แผนที่ภูมิประเทศระบบดิจิตอล (Digital map) และการแบ่งชั้นข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 การประกอบระวางแผนที่ นำเข้าข้อมูลรายละเอียดภูมิประเทศด้วย โปรแกรม AutoCAD ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลสนาม - สำรวจวงรอบ และระดับ เส้นฐาน - เก็บรายละเอียดด้วยกล้อง Total Station ประมวลผล แปลงรูปแบบข้อมูล ด้วย Program Transit ประมวลผลสร้างเส้นชั้นความสูง โปรแกรม AutoCAD Land development ตกแต่งข้อมูล ประกอบระวาง แบบ T-1 แผนภูมิการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ การประยุกต์ : พื้นภูมิประเทศสามมิติ

11 เครื่องมือและอุปกรณ์  กล้องวัดมุม Total Station พร้อม อุปกรณ์  กล้องวัดระดับ ชั้น 3 พร้อมอุปกรณ์  แผนที่ภาพถ่ายออร์โทสี ( แบบกระดาษ และ ระบบดิจิตอล )  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขาว - ดำ ขนาด A0  โปรแกรม AutoCAD 2002  โปรแกรม ArcView GIS 3.3 และ โปรแกรมเสริม 3D Analyst Network Analyst และ Spatial Analyst 3D Analyst Network Analyst และ Spatial Analyst

12 รังวัดด้วยกล้องวัดมุมระบบ ดิจิตอลที่ทันสมัย - รังวัดด้วยกล้องวัดมุมระบบ ดิจิตอลที่ทันสมัย - แสดงผลการรังวัดในระบบ LCD บนหน้าจอ ทั้งสองหน้า ทั้งสองหน้า - สามารถเรียกดูข้อมูลที่ทำ การบันทึกได้ที่ จอแสดงผลของตัวกล้อง ได้โดยตรงหรือจาก จอแสดงผลของตัวกล้อง ได้โดยตรงหรือจาก คอมพิวเตอร์เมื่อ Download ข้อมูลแล้ว คอมพิวเตอร์เมื่อ Download ข้อมูลแล้ว - สามารถจำแนกข้อมูลได้ จากการรังวัดด้วย Code ที่เราสามารถ กำหนดเองได้ Code ที่เราสามารถ กำหนดเองได้

13 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลสนาม : สำรวจวงรอบเส้นฐาน Sta.1 (หมุดหลักฐาน 1) Sta.3(หมุดสำรวจ) Sta.2 (หมุดหลักฐาน 2) Sta.4 ( หมุด สำรวจ ) Angle 1 Angle 2

14 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลสนาม : สำรวจวงรอบเส้น ฐาน เกณฑ์งานชั้นที่ 3 Closure ≥ 1 : 5,000

15 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลสนาม ( ต่อ ): การสำรวจ ระดับ เส้นฐาน เกณฑ์งานระดับ ชั้นที่ 3 = 12mm.√K = 12√ 1.5351 = 0.015 ≥ 0.009 m. (ค่าความผิดพลาดจากการรังวัดจริง น้อยกว่าเกณฑ์ถือว่าใช้ได้) 12 mm.√K เกณฑ์งานชั้นที่ 3 12 mm.√K

16 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลสนาม ( ต่อ ): จุดระดับสูง และ รายละเอียดภูมิประเทศด้วยกล้อง Total Station -- Pt.1 Pt.2 การสำรวจเก็บรายละเอียดด้วย กล้องวัดมุมระบบดิจิตอล Pt.3 ค่าทางเหนือ (N ) = 1,241,338.200 เมตร. ค่าทางตะวันออก (E) = 551,556.7700 เมตร. ค่าระดับ ( เหนือ รทก.) = 170.00 เมตร.

17 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลสนาม ( ต่อ ): การ ประมวลผลด้วยโปรแกรม Transit

18 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลสนาม ( ต่อ ): การพล๊อต จุดระดับสูงและการสร้าง เส้นชั้นความสูง ก่อนการปรับแก้ ภายหลังการ ปรับแก้

19 ขั้นตอนที่ 2 การประกอบระวางแผนที่

20 1. ชั้นข้อมูลที่ 1 จุดระดับสูง 2. ชั้นข้อมูลที่ 2 ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 3. ชั้นข้อมูลที่ 3 แม่น้ำสายหลัก แม่น้ำสายรอง และคลองส่งน้ำ 4. ชั้นข้อมูลที่ 4 เส้นชั้นความสูงหลัก เส้นชั้นความสูงรอง 5. ชั้นข้อมูลที่ 5 พื้นที่ปิดล้อมโครงการ 6. ชั้นข้อมูลที่ 6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 7. ชั้นข้อมูลที่ 7 บ้าน โรงเรียน วัด สถานที่ต่างๆ ขั้นตอนที่ 2 การประกอบระวางแผนที่: การสร้างชั้นข้อมูลแผนที่

21 เส้นชั้นความสูง การใช้ ประโยชน์ที่ดิน ที่อยู่อาศัย โรงเรียน วัด สถานที่ต่างๆ จุดระดับสูง

22 ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ชั้นข้อมูลที่ 1 จุดระดับสูง

23 ชั้นข้อมูลที่ 2 ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ขั้นตอนที่ 2 การประกอบระวางแผนที่: การสร้างชั้นข้อมูลแผนที่ ชั้นข้อมูลที่ 2 ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง

24 ชั้นข้อมูลที่ 3 แม่น้ำสายหลัก แม่น้ำสายรอง และคลองส่งน้ำ ขั้นตอนที่ 2 การประกอบระวางแผนที่: การสร้างชั้นข้อมูลแผนที่ ชั้นข้อมูลที่ 3 แม่น้ำสายหลัก แม่น้ำสายรอง และคลองส่งน้ำ

25 ชั้นข้อมูลที่ 4 เส้นชั้นความสูงหลัก เส้นชั้นความสูงรอง ขั้นตอนที่ 2 การประกอบระวางแผนที่: การสร้างชั้นข้อมูลแผนที่ ชั้นข้อมูลที่ 4 เส้นชั้นความสูงหลัก เส้นชั้นความสูงรอง

26 ชั้นข้อมูลที่ 5 พื้นที่ปิดล้อมโครงการ ขั้นตอนที่ 2 การประกอบระวางแผนที่: การสร้างชั้นข้อมูลแผนที่ ชั้นข้อมูลที่ 5 พื้นที่ปิดล้อมโครงการ

27 ชั้นข้อมูลที่ 6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ขั้นตอนที่ 2 การประกอบระวางแผนที่: การสร้างชั้นข้อมูลแผนที่ ชั้นข้อมูลที่ 6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

28 ชั้นข้อมูลที่ 7 บ้าน โรงเรียน วั สถานที่ต่างๆ ขั้นตอนที่ 2 การประกอบระวางแผนที่: การสร้างชั้นข้อมูลแผนที่ ชั้นข้อมูลที่ 7 บ้าน โรงเรียน วั สถานที่ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์แผนที่ภูมิประเทศระบบดิจิตอลเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดย นาย ชัยศรี ชัชวรัตน์ นาย สุพัฒน์ อัครภูศักดิ์ นาย ประสงค์ เกียรติทรง พาณิช นางสาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google