งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 5 ศพพ. ( ศูนย์พัก พิง ) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ อาจารย์นิเทศสหกิจ ศึกษา ” 28 – 30 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 5 ศพพ. ( ศูนย์พัก พิง ) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ อาจารย์นิเทศสหกิจ ศึกษา ” 28 – 30 พฤศจิกายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 5 ศพพ. ( ศูนย์พัก พิง ) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ อาจารย์นิเทศสหกิจ ศึกษา ” 28 – 30 พฤศจิกายน 2554

2 สมาชิกกลุ่ม 5 ศพพ.  อาจารย์อธิตา อ่อน เอื้อน  อาจารย์กรวิภา เทียนภาสกร  ดร. สิริเชษฐ์ รัตนะ ชิตธวัช  อาจารย์พัชรินทร์ โตตระกูล  อาจารย์สิริพร ขัน ทองคำ  อาจารย์ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ  อาจารย์ชานนท์ ดวงพายัพ  ผศ. ทัศน์ ขันเขื่อน  อาจารย์นิภาพร คัง คะวิสุทธิ์  อาจารย์นภรภิสฏ์ ลัภกิตโร วิทยากรประจำกลุ่ม : ดร. พัชราพร รัตนวโรภาส

3 กระบวนการก่อนนักศึกษาออก ปฏิบัติสหกิจศึกษา  การหารายชื่อสถานประกอบการที่จะให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา  การหารายชื่อสถานประกอบการที่จะให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา - อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ  การพิจารณาเลือกสถานประกอบการที่ จะให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา -  การพิจารณาเลือกสถานประกอบการที่ จะให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - ลักษณะของงานตรงกับสาขาวิชาชีพ - ลักษณะของสถานประกอบการ

4 กระบวนการก่อนนักศึกษาออก ปฏิบัติสหกิจศึกษา  การสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา กับสถานประกอบการ  การสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา กับสถานประกอบการ - สร้างความคุ้นเคย และความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา  ลักษณะงานที่มีคุณภาพ - ลักษณะเป็นโครงการ หรืองานประจำที่ เน้นประสบการณ์ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ - นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในด้านการ ทำงาน - งานที่เป็นประโยชน์ต่อสถาน ประกอบการ

5 กระบวนการก่อนนักศึกษาออก ปฏิบัติสหกิจศึกษา  คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา - ผลการเรียน ๒. ๕ หรือ เป็นไปตามเกณฑ์ ของสถานประกอบการ - ผ่านการเรียนในรายวิชาเตรียมสหกิจ ศึกษา - ผ่านการเรียนตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  การสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเลือกไป ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง การปฎิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

6 กระบวนการก่อนนักศึกษาออก ปฏิบัติสหกิจศึกษา ความพร้อมของคณาจารย์นิเทศ - มาตรฐาน กระบวนการนิเทศงาน - ข้อมูลสำคัญประกอบการนิเทศงาน - ทักษะของคณาจารย์นิเทศงาน

7 กระบวนการก่อนนักศึกษาออก ปฏิบัติสหกิจศึกษา  การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ภาค การศึกษาที่ ๑ ออกปฎิบัติสหกิจ ศึกษา โดยมีกระบวนการเตรียม ความพร้อมดังนี้ ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เบื้องต้น ๒. โครงการเตรียมความพร้อม นักศึกษาที่ต้องการทำปฏิบัติการสหกิจ ศึกษา

8 กระบวนการระหว่างนักศึกษาออก ปฏิบัติสหกิจศึกษา  แผนการนิเทศงานและการ ติดตามความก้าวหน้า สัปดาห์ที่ ๒ สอบถามทางโทรศัพท์ สัปดาห์ที่ ๕ - ๑๐ ออกนิเทศงาน สัปดาห์ที่ ๑๑ - ๑๓ ติดตามผลการนิเทศ สัปดาห์ที่ ๑๕ และ ๑๖ นำเสนอผลงาน

9 กระบวนการหลังนักศึกษาออก ปฏิบัติสหกิจศึกษา  การวัดและประเมินผลการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา สหกิจศึกษา สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๕๐ โดยสัดส่วนคะแนนจากสถานศึกษาดังนี้ รายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ร้อยละ๑๐ โครงงานและการนำเสนองาน ร้อย ละ๑๕ ตัวเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ร้อย ละ๑๐ อื่น ๆร้อยละ๑๕ วัดผลแบบใช้คะแนนแบบเกรด A – F

10 กระบวนการหลังนักศึกษาออก ปฏิบัติสหกิจศึกษา  กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานสห กิจศึกษา การนำเสนอผลงานของนักศึกษาสห กิจศึกษา มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา การมอบรางวัลให้แก่สถาน ประกอบการดีเด่นในด้านการรับนักศึกษา สหกิจศึกษา

11 กระบวนการหลังนักศึกษาออก ปฏิบัติสหกิจศึกษา  การประเมินผลการทำหน้าที่นิเทศงาน ของคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา หัวข้อประเมินผลผู้ประเมิน ๑.การแก้ปัญหา อาจารย์นิเทศ นักศึกษา ผู้นิเทศงาน คณะกรรมการ ๒. การให้คำปรึกษา ๓. การติดตามผล ความก้าวหน้า ๔. การตรวจรายงาน

12 มาตรฐานที่เป็นอุปสรรคสำคัญ กับการดำเนินงานสหกิจศึกษา  มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการ สอน มีค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ตาม ความเหมาะสมและจำเป็นตามลักษณะงาน วิธีแก้ไขคือ เจรจาต่อรองกับสถาน ประกอบการ การทำบันทึกข้อตกลง หรือใช้ วิธีประนีประนอม เพื่อขอความอนุเคราะห์จาก สถานประกอบการ


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 5 ศพพ. ( ศูนย์พัก พิง ) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ อาจารย์นิเทศสหกิจ ศึกษา ” 28 – 30 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google