งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 5 ศพพ. (ศูนย์พักพิง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 5 ศพพ. (ศูนย์พักพิง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 5 ศพพ. (ศูนย์พักพิง)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ อาจารย์นิเทศสห กิจศึกษา ” 28 – 30 พฤศจิกายน 2554

2 สมาชิกกลุ่ม 5 ศพพ. วิทยากรประจำกลุ่ม: ดร. พัชราพร รัตนวโรภาส
อาจารย์อธิตา อ่อน เอื้อน อาจารย์กรวิภา เทียนภาสกร ดร. สิริเชษฐ์ รัตนะ ชิตธวัช อาจารย์พัชรินทร์ โต ตระกูล อาจารย์สิริพร ขัน ทองคำ อาจารย์ภูมิพัฒน์ ก๋า คำ อาจารย์ชานนท์ ดวง พายัพ ผศ. ทัศน์ ขันเขื่อน อาจารย์นิภาพร คัง คะวิสุทธิ์ อาจารย์นภรภิสฏ์ ลัภ กิตโร

3 กระบวนการก่อนนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
การหารายชื่อสถานประกอบการที่จะ ให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา - อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ การพิจารณาเลือกสถานประกอบการ ที่จะให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา - ลักษณะของงานตรงกับสาขาวิชาชีพ - ลักษณะของสถานประกอบการ

4 กระบวนการก่อนนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
การสร้างความร่วมมือด้านสหกิจ ศึกษากับสถานประกอบการ - สร้างความคุ้นเคย และความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ลักษณะงานที่มีคุณภาพ - ลักษณะเป็นโครงการ หรืองานประจำที่เน้นประสบการณ์ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ - นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในด้านการทำงาน - งานที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

5 กระบวนการก่อนนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจ ศึกษา - ผลการเรียน ๒.๕ หรือ เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานประกอบการ - ผ่านการเรียนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา - ผ่านการเรียนตามเงื่อนไขของสาขาวิชา การสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา เลือกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง ระหว่างการปฎิบัติสหกิจศึกษาและการ ฝึกงาน

6 กระบวนการก่อนนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ความพร้อมของคณาจารย์นิเทศ - มาตรฐาน กระบวนการนิเทศงาน - ข้อมูลสำคัญประกอบการนิเทศ งาน - ทักษะของคณาจารย์นิเทศงาน

7 กระบวนการก่อนนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ ออก ปฎิบัติสหกิจศึกษา โดยมี กระบวนการเตรียมความพร้อม ดังนี้ ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาเบื้องต้น ๒. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่ต้องการทำปฏิบัติการสหกิจศึกษา

8 กระบวนการระหว่างนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
แผนการนิเทศงานและการ ติดตามความก้าวหน้า สัปดาห์ที่ ๒ สอบถามทาง โทรศัพท์ สัปดาห์ที่ ๕-๑๐ ออกนิเทศงาน สัปดาห์ที่ ๑๑-๑๓ ติดตามผลการ นิเทศ สัปดาห์ที่ ๑๕ และ ๑๖ นำเสนอ ผลงาน

9 กระบวนการหลังนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๕๐ โดยสัดส่วนคะแนนจากสถานศึกษาดังนี้ รายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ร้อยละ ๑๐ โครงงานและการนำเสนองาน ร้อยละ ๑๕ ตัวเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ร้อยละ ๑๐ อื่น ๆ ร้อยละ ๑๕ วัดผลแบบใช้คะแนนแบบเกรด A – F

10 กระบวนการหลังนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา การมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการดีเด่นในด้านการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

11 กระบวนการหลังนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
การประเมินผลการทำหน้าที่นิเทศ งานของคณาจารย์นิเทศงานสหกิจ ศึกษา หัวข้อประเมินผล ผู้ประเมิน การแก้ปัญหา อาจารย์นิเทศ นักศึกษา ผู้นิเทศงาน คณะกรรมการ ๒. การให้คำปรึกษา ๓. การติดตามผลความก้าวหน้า ๔. การตรวจรายงาน

12 มาตรฐานที่เป็นอุปสรรคสำคัญกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน มีค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็นตามลักษณะงาน วิธีแก้ไขคือ เจรจาต่อรองกับสถานประกอบการ การทำบันทึกข้อตกลง หรือใช้วิธีประนีประนอม เพื่อขอความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการ


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 5 ศพพ. (ศูนย์พักพิง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google