งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานตำรา ผศ. สุมล มานัสฤดี อ. วิภาวี ตลึงจิตร ผศ. ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม ผศ. จุฑามาศ ไพบูลย์ศักดิ์ ผศ. ดร. อัมพร เสงี่ยมวิบูล อ. เอมอร ณรงค์ อ. ประไพพิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานตำรา ผศ. สุมล มานัสฤดี อ. วิภาวี ตลึงจิตร ผศ. ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม ผศ. จุฑามาศ ไพบูลย์ศักดิ์ ผศ. ดร. อัมพร เสงี่ยมวิบูล อ. เอมอร ณรงค์ อ. ประไพพิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานตำรา ผศ. สุมล มานัสฤดี อ. วิภาวี ตลึงจิตร ผศ. ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม ผศ. จุฑามาศ ไพบูลย์ศักดิ์ ผศ. ดร. อัมพร เสงี่ยมวิบูล อ. เอมอร ณรงค์ อ. ประไพพิศ เขมะชิต อ. ประภาศรี หิรัญกสิ

2 โจทย์ปัญหา 1. ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ 2. การสร้างแรงจูงใจ

3 ที่มาของปัญหา  อาจารย์ขอทุนตำราน้อย  ระบบงานของศูนย์ฯ

4 ปัญหา ข้อเสนอแนะ 1. ภาระงาน สอน / งาน บริหาร 1.1 หยุดได้ 1 วันต่อสัปดาห์ 1.2 ตำรา / วิจัย 1 เล่มคิดเป็น ภาระงานสอน 1 วิชา 1 วิชา

5 ปัญหา ข้อเสนอแนะ 2. มาตรฐาน ศูนย์ฯ / reader สูง 2.1 หัวหน้าสาขา ฯ / ผู้เสนอ สามารถเสนอ Reader ได้ ผู้เสนอ สามารถเสนอ Reader ได้ 2.2 ศูนย์พิจารณา Reader ที่ เหมาะสม

6 ปัญหา ข้อเสนอแนะ 3. ขั้นตอน ยุ่งยาก / เร่งรัด 4. ขาด ประสบการณ์ใน การเขียน 3.1 ขยายเวลา จาก 1 ปีเป็น 2 ปี 1 ปีเป็น 2 ปี 3.2 ติดตาม 3 ช่วง 4. จัดอบรม เขียนการตำรา

7 5. ขาดการ เผยแพร่ เกี่ยวกับทุน อย่างทั่วถึง 5. ศูนย์ควรจัดการ เผยแพร่ข่าวสาร ความ เคลื่อนไหวของ ผู้รับทุนเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง ปัญหา ข้อเสนอแนะ

8 6. ขาดแรงจูงใจ 6.1 อาจารย์ลาได้ 1 วันต่อสัปดาห์ 6.2 คิดภาระงาน สอน 1 วิชา 6.3 ได้รับการ พิจารณาขึ้นขั้น เป็นกรณีพิเศษ หรือเพิ่มค่าจ้าง สำหรับอาจารย์ สัญญาจ้างพิเศษ

9 ปัญหา ข้อเสนอแนะ 6. ขาดแรงจูงใจ 6.4 วิจัย + ตำราทะลุ ขั้นเงินที่ตัน เพิ่ม ผลงานประกัน คุณภาพ, ตำแหน่งวิชาการ 6.5 ศูนย์อนุมัติทุน อย่างน้อยสาขาฯ ละ 1 ทุน 6.6 ขออนุมัติทุนได้ ตลอดทั้งปี

10 ปัญหา ข้อเสนอแนะ 7. สัญญาไม่ เหมาะสม 7. ปรับสัญญา 7.1 ลิขสิทธิ์ 2 ปี 7.2 จ่าย 3 งวด ช่วง 40:30:30 งาน 40:30:30 ช่วง 40:30:30 งาน 40:30:30

11 แรงจูงใจให้อาจารย์ผลิตตำรา  ขยายเวลาจาก 1 เป็น 2 ปี  เงื่อนไข  แบบเดิม เสนอเค้าโครงก่อน อาจารย์ผู้เสนอขอสามารถปรึกษา reader ได้  แบบใหม่ อาจเสนอตัวเล่มที่สมบูรณ์แล้ว เสนอให้ Reader พิจารณา หมายเหตุ 1. ทั้ง 2 แบบให้ศูนย์วิจัยเป็นผู้หา reader 2. Reader ที่พิจารณาเค้าโครงและตัวเล่มเป็นคนเดียวกัน

12 แรงเสริม 1. อาจารย์ลาได้ 1 วันต่อสัปดาห์ 2. คิดภาระงานสอน 1 วิชา 3. ได้รับการพิจารณาขึ้นขั้นเป็นกรณี พิเศษหรือเพิ่มค่าจ้างสำหรับอาจารย์ สัญญาจ้างพิเศษ

13 แรงเสริม 4. วิจัย + ตำราทะลุขั้นเงินที่ตัน เพื่อเพิ่มผลงานประกันคุณภาพ, เพื่อเพิ่มผลงานประกันคุณภาพ, ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งวิชาการ

14 แรงเสริม ( การเผยแพร่ ผลงาน )  ให้งานเอกสารและตำราเป็นผู้ จัดพิมพ์  ให้อาจารย์ผู้เขียนและผู้สอน ใช้ตำรานั้น ( กำหนดเป็น นโยบาย )

15 ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการ และการดำเนินงาน 1. ปรับค่าตอบแทน Reader จาก 3,000 บาท เป็น 4,000 บาท เป็น 4,000 บาท 2. การประชาสัมพันธ์ควรเน้นการ บริการและการประสานงานที่ ประทับใจ

16 แบบประเมินตำรา  1. เกณฑ์ประเมิน เดิม เดิม ใหม่ ใหม่ ดี พอใช้ แก้ไข ดีมาก ดี พอใช้

17 หัวข้อในแบบประเมิน 1. รูปแบบ 1. ความถูกต้อง ของเนื้อหาทาง วิชาการ 2. การ เรียงลำดับและ ความ ต่อเนื่อง ความ ต่อเนื่อง 2. ความทันสมัย ทางวิชาการ 3. ความ ถูกต้องทาง วิชาการ 3. การอ้างอิงทาง วิชาการ

18 หัวข้อในแบบประเมิน 4. ความลึกซึ้ง 4. ความลุ่มลึกของ เนื้อหาทางวิชาการ 5. ความทันสมัย 5. การใช้ภาษาและ การสื่อความหมาย 6. การใช้ภาษา และการสื่อ ความหมาย 6. ความต่อเนื่อง ของเนื้อหา

19 หัวข้อประเมิน 7. การให้ความรู้ ใหม่ทางวิชาการ 7. การใช้ ประโยชน์ในการ เรียนการสอน 8. การให้ ประโยชน์ในการ เรียนการสอน 8. การใช้ ประโยชน์เป็น แหล่งอ้างอิง

20 หัวข้อประเมิน 9. การให้ ประโยชน์เป็น แหล่งอ้างอิง 10. การใช้ความ พยายามในการ ค้นคว้า ศูนย์ฯควรทำคู่มือการเขียน ตำราสำหรับ ผู้ขอรับทุน

21 สรุปข้อเสนอที่ต้องกระทำ เสนอให้การเขียนตำราเป็น วาระแห่งเกริก (2553- 2555) วาระแห่งเกริก (2553- 2555) จัดแถลงข่าวการระดมสมองจากการสัมมนา ครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและให้เห็น ความสำคัญของการผลิตผลงานทางวิชาการ ให้พิจารณาเผยแพร่ผลงานของ อาจารย์ประจำเป็นอันดับแรก


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานตำรา ผศ. สุมล มานัสฤดี อ. วิภาวี ตลึงจิตร ผศ. ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม ผศ. จุฑามาศ ไพบูลย์ศักดิ์ ผศ. ดร. อัมพร เสงี่ยมวิบูล อ. เอมอร ณรงค์ อ. ประไพพิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google