งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานตำรา ผศ. สุมล มานัสฤดี อ. วิภาวี ตลึงจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานตำรา ผศ. สุมล มานัสฤดี อ. วิภาวี ตลึงจิตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานตำรา ผศ. สุมล มานัสฤดี อ. วิภาวี ตลึงจิตร
ผศ. สุมล มานัสฤดี อ. วิภาวี ตลึงจิตร ผศ. ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม ผศ. จุฑามาศ ไพบูลย์ศักดิ์ ผศ. ดร. อัมพร เสงี่ยมวิบูล อ. เอมอร ณรงค์ อ. ประไพพิศ เขมะชิต อ. ประภาศรี หิรัญกสิ

2 โจทย์ปัญหา 1. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 2. การสร้างแรงจูงใจ

3 อาจารย์ขอทุนตำราน้อย ระบบงานของศูนย์ฯ
ที่มาของปัญหา อาจารย์ขอทุนตำราน้อย ระบบงานของศูนย์ฯ

4 ปัญหา ข้อเสนอแนะ ภาระงานสอน/งานบริหาร 1.1 หยุดได้ 1 วันต่อสัปดาห์
ปัญหา ข้อเสนอแนะ ภาระงานสอน/งานบริหาร 1.1 หยุดได้ 1 วันต่อสัปดาห์ 1.2 ตำรา/วิจัย 1 เล่มคิดเป็นภาระงานสอน 1 วิชา

5 ปัญหา ข้อเสนอแนะ 2.1 หัวหน้าสาขาฯ/ ผู้เสนอสามารถเสนอ Reader ได้
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 2. มาตรฐานศูนย์ฯ/ reader สูง 2.1 หัวหน้าสาขาฯ/ ผู้เสนอสามารถเสนอ Reader ได้ 2.2 ศูนย์พิจารณา Reader ที่เหมาะสม

6 ปัญหา ข้อเสนอแนะ 3.ขั้นตอนยุ่งยาก/เร่งรัด 1 ปีเป็น 2 ปี
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 3.ขั้นตอนยุ่งยาก/เร่งรัด 4. ขาดประสบการณ์ในการเขียน 3.1 ขยายเวลาจาก 1 ปีเป็น 2 ปี 3.2 ติดตาม 3 ช่วง 4. จัดอบรมเขียนการตำรา

7 ปัญหา ข้อเสนอแนะ 5.ขาดการเผยแพร่เกี่ยวกับทุนอย่างทั่วถึง 5. ศูนย์ควรจัดการเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวของผู้รับทุนเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

8 ปัญหา ข้อเสนอแนะ 6.ขาดแรงจูงใจ 6.1 อาจารย์ลาได้ 1 วันต่อสัปดาห์
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 6.ขาดแรงจูงใจ 6.1 อาจารย์ลาได้ 1 วันต่อสัปดาห์ 6.2 คิดภาระงานสอน 1 วิชา 6.3 ได้รับการพิจารณาขึ้นขั้นเป็นกรณีพิเศษหรือเพิ่มค่าจ้างสำหรับอาจารย์สัญญาจ้างพิเศษ

9 ปัญหา ข้อเสนอแนะ 6.ขาดแรงจูงใจ
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 6.ขาดแรงจูงใจ 6.4 วิจัย+ตำราทะลุขั้นเงินที่ตัน เพิ่มผลงานประกันคุณภาพ, ตำแหน่งวิชาการ 6.5 ศูนย์อนุมัติทุนอย่างน้อยสาขาฯละ 1 ทุน 6.6 ขออนุมัติทุนได้ตลอดทั้งปี

10 ปัญหา ข้อเสนอแนะ 7. สัญญาไม่เหมาะสม 7. ปรับสัญญา 7.1 ลิขสิทธิ์ 2 ปี 7.2 จ่าย 3 งวด ช่วง 40:30: งาน 40:30:30

11 แรงจูงใจให้อาจารย์ผลิตตำรา
ขยายเวลาจาก 1 เป็น 2 ปี เงื่อนไข แบบเดิม เสนอเค้าโครงก่อน อาจารย์ผู้เสนอขอสามารถปรึกษา reader ได้ แบบใหม่ อาจเสนอตัวเล่มที่สมบูรณ์แล้ว เสนอให้ Reader พิจารณา หมายเหตุ 1. ทั้ง 2 แบบให้ศูนย์วิจัยเป็นผู้หา reader 2. Reader ที่พิจารณาเค้าโครงและตัวเล่มเป็นคนเดียวกัน โครงให

12 แรงเสริม อาจารย์ลาได้ 1 วันต่อสัปดาห์ คิดภาระงานสอน 1 วิชา
ได้รับการพิจารณาขึ้นขั้นเป็นกรณีพิเศษหรือเพิ่มค่าจ้างสำหรับอาจารย์สัญญาจ้างพิเศษ

13 เพื่อเพิ่มผลงานประกันคุณภาพ, ตำแหน่งวิชาการ
แรงเสริม 4. วิจัย +ตำราทะลุขั้นเงินที่ตัน เพื่อเพิ่มผลงานประกันคุณภาพ, ตำแหน่งวิชาการ

14 แรงเสริม(การเผยแพร่ผลงาน)
ให้งานเอกสารและตำราเป็นผู้จัดพิมพ์ ให้อาจารย์ผู้เขียนและผู้สอนใช้ตำรานั้น (กำหนดเป็นนโยบาย)

15 ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการและการดำเนินงาน
ปรับค่าตอบแทน Reader จาก 3,000 บาท เป็น 4,000 บาท 2. การประชาสัมพันธ์ควรเน้นการบริการและการประสานงานที่ประทับใจ

16 แบบประเมินตำรา 1. เกณฑ์ประเมิน เดิม ใหม่ ดี พอใช้ แก้ไข ดีมาก ดี พอใช้

17 หัวข้อในแบบประเมิน 1. รูปแบบ 1. ความถูกต้องของเนื้อหาทางวิชาการ
2. การเรียงลำดับและ ความต่อเนื่อง 2. ความทันสมัยทางวิชาการ 3. ความถูกต้องทางวิชาการ 3.การอ้างอิงทางวิชาการ

18 หัวข้อในแบบประเมิน 4. ความลึกซึ้ง 4. ความลุ่มลึกของเนื้อหาทางวิชาการ
5. ความทันสมัย 5. การใช้ภาษาและการสื่อความหมาย 6. การใช้ภาษาและการสื่อความหมาย 6. ความต่อเนื่องของเนื้อหา

19 หัวข้อประเมิน 7. การให้ความรู้ใหม่ทางวิชาการ
7. การใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 8. การให้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 8. การใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอ้างอิง

20 หัวข้อประเมิน 9. การให้ประโยชน์เป็นแหล่งอ้างอิง
10. การใช้ความพยายามในการค้นคว้า ศูนย์ฯควรทำคู่มือการเขียนตำราสำหรับ ผู้ขอรับทุน

21 สรุปข้อเสนอที่ต้องกระทำ
เสนอให้การเขียนตำราเป็น วาระแห่งเกริก ( ) จัดแถลงข่าวการระดมสมองจากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและให้เห็นความสำคัญของการผลิตผลงานทางวิชาการ ให้พิจารณาเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจำเป็นอันดับแรก


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานตำรา ผศ. สุมล มานัสฤดี อ. วิภาวี ตลึงจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google