งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัตินักศึกษาโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัตินักศึกษาโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัตินักศึกษาโครงงาน
โครงงาน 1

2 ภาคเรียนปกติ หน่วยกิต 3 ปี 74หน่วยกิต/4ปี 108 หน่วยกิต
เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.75 ในภาคเรียนก่อนลงทะเบียนต้องผ่านรายวิชา IEG311 ,IEG321, IEG331,IEG333, IEG351 เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ไม่ตรวจสอบรายวิชา หน่วยกิต 3 ปี 74หน่วยกิต/4ปี 108 หน่วยกิต ต้องเข้าอบรมเตรียมความพร้อมทุกคน สมาชิก 2-3 คน ถ้าขาด 1 คน เขียนคำร้องทุกครั้ง

3 ลำดับการตรวจเล่ม กรรมการสอบ ที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายโครงงาน
หัวหน้าสาขาวิชา หมายเหตุ โครงงานสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม CD หรือ DVD จำนวน 3 แผ่น

4 ภาคฤดูร้อน คุณสมบัติเหมือนภาคปกติ
น.ศ.สหกิจลงได้ แต่ต้องสมัครสหกิจก่อนและเปลี่ยน Pattern กรณีพิเศษ ทำคำร้องแนบใบเกรดแสดงว่าจบจริง เนื้องานที่ทำมาแล้วอย่างน้อย 2 บท พร้อมนัดสอบ (หมดเวลาเรียนไม่จบ)

5 โครงงาน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคฤดูร้อน
ต้องมีสมาชิกเดิมครบถ้วน (ยกเว้นลาอออก) ภาคฤดูร้อน คุณสมบัติเหมือนภาคปกติ เคย F หรือ W ถ้าลงแล้วจบ Summer อนุญาตให้ลงได้แต่ต้องมีคำร้อง ไม่เคยลงแต่ลงแล้วจบ Summer อนุญาตให้ลงได้แต่ต้องมีคำร้อง ไม่อนุญาตให้ลงวิชาฝึกงานคู่กับวิชาโครงงานทุกกรณี

6 การวัดผล ระหว่างภาคเรียน
พบที่ปรึกษา 8 ครั้ง พร้อมให้คะแนน รวม 40 คะแนน ให้เวลาแต่ละครั้ง 1 สัปดาห์ ให้ส่งคืนกรรมการโครงงานหลังจากรับไป ถ้าส่งสาย(Late)หรือไม่ใส่คะแนนให้เป็นศูนย์ (0) ถ้าส่งเล่มสมบูรณ์ไม่ทันกำหนด จะไม่อนุญาตให้สอบ โดยที่ปรึกษาต้องลงนามกำกับ ทุกครั้งทุกกรณี (Fขาดสอบ)

7 สอบปากเปล่า ห้ามเปลี่ยนเล่มหรือเอกสารทุกกรณี
การจัดสอบก่อนสอบหรือหลังสอบ ประชุมเป็นภาคเรียน ตั้งแต่ต้นภาคเรียน(แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์) จัดตารางสอบ 1 ห้อง (แล้วเพิ่มจำนวนวันสอบตามจำนวนโครงงงาน) การตัดเกรดคิดเฉลี่ยคะแนนจากกรรมการสอบและรวมคะแนนที่ปรึกษา ไม่มีการสอบซ่อม ติด I กรณีเดียวคือ แก้เล่ม ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้องของการFormat

8 โปรดทราบ สงสัย , ไม่เข้าใจ , ไม่อะไรก็แล้วแต่ 108 – 1009 ?
สงสัย , ไม่เข้าใจ , ไม่อะไรก็แล้วแต่ 108 – ? ควรปฏิบัติตนดังนี้ โปรดเข้าประชุมทุกครั้งที่นัดหมาย โดยส่งตัวแทนกลุ่ม หรือ ทุกคน ก็ยินดี ระหว่างประชุม ควรจดบันทึก การประกาศต่างๆอาคาร 6 ชั้น3 ห้อง 305 หรือ Website SPU , Facebook :


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัตินักศึกษาโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google