งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัตินักศึกษาโครงงาน โครงงาน 1. ภาคเรียนปกติ เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.75 ในภาคเรียนก่อน ลงทะเบียนต้องผ่านรายวิชา IEG311,IEG321, IEG331,IEG333, IEG351 เกรดเฉลี่ยตั้งแต่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัตินักศึกษาโครงงาน โครงงาน 1. ภาคเรียนปกติ เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.75 ในภาคเรียนก่อน ลงทะเบียนต้องผ่านรายวิชา IEG311,IEG321, IEG331,IEG333, IEG351 เกรดเฉลี่ยตั้งแต่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัตินักศึกษาโครงงาน โครงงาน 1

2 ภาคเรียนปกติ เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.75 ในภาคเรียนก่อน ลงทะเบียนต้องผ่านรายวิชา IEG311,IEG321, IEG331,IEG333, IEG351 เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ไม่ตรวจสอบรายวิชา หน่วยกิต 3 ปี 74 หน่วยกิต /4 ปี 108 หน่วยกิต ต้องเข้าอบรมเตรียมความพร้อมทุกคน สมาชิก 2-3 คน ถ้าขาด 1 คน เขียนคำร้องทุก ครั้ง

3 ลำดับการตรวจเล่ม 1. กรรมการสอบ 2. ที่ปรึกษา 3. กรรมการฝ่ายโครงงาน 4. หัวหน้าสาขาวิชา หมายเหตุ โครงงานสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม CD หรือ DVD จำนวน 3 แผ่น

4 ภาคฤดูร้อน คุณสมบัติเหมือนภาคปกติ น. ศ. สหกิจลงได้ แต่ต้องสมัครสหกิจก่อน และเปลี่ยน Pattern กรณีพิเศษ ทำคำร้องแนบใบเกรดแสดงว่าจบ จริง เนื้องานที่ทำมาแล้วอย่างน้อย 2 บท พร้อม นัดสอบ ( หมดเวลาเรียนไม่จบ )

5 โครงงาน 2 ภาคเรียนปกติ – ต้องมีสมาชิกเดิมครบถ้วน ( ยกเว้นลาอออก ) ภาคฤดูร้อน – คุณสมบัติเหมือนภาคปกติ – เคย F หรือ W ถ้าลงแล้วจบ Summer อนุญาตให้ลง ได้แต่ต้องมีคำร้อง – ไม่เคยลงแต่ลงแล้วจบ Summer อนุญาตให้ลงได้แต่ ต้องมีคำร้อง – ไม่อนุญาตให้ลงวิชาฝึกงานคู่กับวิชาโครงงาน ทุกกรณี

6 การวัดผล ระหว่างภาคเรียน – พบที่ปรึกษา 8 ครั้ง พร้อมให้คะแนน รวม 40 คะแนน – ให้เวลาแต่ละครั้ง 1 สัปดาห์ ให้ส่งคืนกรรมการ โครงงานหลังจากรับไป – ถ้าส่งสาย (Late) หรือไม่ใส่คะแนนให้เป็นศูนย์ (0) – ถ้าส่งเล่มสมบูรณ์ไม่ทันกำหนด จะไม่อนุญาต ให้สอบ โดยที่ปรึกษาต้องลงนามกำกับ ทุกครั้ง ทุกกรณี (F ขาดสอบ )

7 สอบปากเปล่า ห้ามเปลี่ยนเล่มหรือเอกสารทุกกรณี การจัดสอบก่อนสอบหรือหลังสอบ ประชุมเป็นภาค เรียน ตั้งแต่ต้นภาคเรียน ( แจ้งให้นักศึกษาทราบว่า ก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ ) จัดตารางสอบ 1 ห้อง ( แล้วเพิ่มจำนวนวันสอบ ตามจำนวนโครงงงาน ) การตัดเกรดคิดเฉลี่ยคะแนนจากกรรมการสอบและ รวมคะแนนที่ปรึกษา ไม่มีการสอบซ่อม ติด I กรณีเดียวคือ แก้เล่ม ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้องของการ Format

8 โปรดทราบ สงสัย, ไม่เข้าใจ, ไม่อะไรก็แล้วแต่ 108 – 1009 ? ควรปฏิบัติตนดังนี้ โปรดเข้าประชุมทุกครั้งที่นัดหมาย โดยส่งตัวแทนกลุ่ม หรือ ทุกคน ก็ยินดี ระหว่างประชุม ควรจดบันทึก การประกาศต่างๆอาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305 หรือ Website SPU, E-mail Facebook : ie.project@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัตินักศึกษาโครงงาน โครงงาน 1. ภาคเรียนปกติ เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.75 ในภาคเรียนก่อน ลงทะเบียนต้องผ่านรายวิชา IEG311,IEG321, IEG331,IEG333, IEG351 เกรดเฉลี่ยตั้งแต่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google