งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย แนวทางการดำเนินงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2553 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 10 ธันวาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย แนวทางการดำเนินงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2553 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 10 ธันวาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย แนวทางการดำเนินงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2553 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 10 ธันวาคม 2552

2 เป็นองค์กรหลักของ ประเทศ ในการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพดี วิสัยทัศน์

3 พันธกิจ พัฒนา ผลักดันและ สนับสนุน ให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็นพัฒนา ผลักดันและ สนับสนุน ให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็น ผลิต พัฒนาองค์ความรู้และ นวตกรรมผลิต พัฒนาองค์ความรู้และ นวตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยี พัฒนาระบบการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งพัฒนาระบบการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง

4 โครงสร้างการบริหารของกรมอนามัย กรมอนามัย สำนักที่ปรึกษา กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์ ความรู้และเทคโนโลยี กลุ่มภารกิจ อำนวยการ กลุ่มภารกิจ บริหารกลยุทธ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน อัตรากำลัง 3,738 คน ข้าราชการ 2,176 คน ลูกจ้างประจำ 1,454 คน พนักงานราชการ 108 คน สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 ศูนย์บริหารกฎหมาย สาธารณสุข ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรม อนามัย กองทันตสาธารณสุข กองโภชนาการ กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กองออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ กองสุขาภิบาลชุมชนและ ประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหารและ น้ำ สำนักงานเลขานุการ กรม กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร

5 โครงสร้างการบริหารของศูนย์อนามัยที่ 7 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานอนามัยแม่และด็ก กลุ่มงานอนามัยวัยเรียนและวัยรุ่น กลุ่มงานอนามัยวัยทำงานและวัยทอง กลุ่มงานอนามัยวัยผู้สูงอายุ กลุ่มยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน งานทันตสาธารณสุข กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ

6 โครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2553

7 โครงการพระราชดำริ 1.สายใยรักแห่งครอบครัว 2.ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ในความรับผืดชอบของ รร.ตชด. 3.สุขอนามัยชาวเขา ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มประชาชนชาวไทยภูเขา 4. ศูนย์ 3 วัย พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย คือ วัยเด็ก, วัยพ่อแม่, วัยผู้สูงอายุ 5.ควบคุมป้องกันการขาดสารไอโอดีน โดยร้อยละ 90 ของครัวเรือนมี การใช้เกลือเสริมไอโอดีน และ แก้ปัญหาทุพโภชนาการในถิ่น ทุรกันดาร สำหรับเด็กอยู่ในครรภ์-3 ปี 6. ฟันเทียมพระราชทาน เป้าหมาย ผู้สูงอายุ 30,000 คนได้รับบริการ

8 การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ศูนย์ 3 วัย โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง 100 แห่ง อัตราการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูกไม่เกิน ร้อยละ 3.7

9 อัตราการเลี้ยง ลูกด้วย นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ระหว่างประเทศ ร้อยละ พัฒนาการของเด็กปฐมวัยแรก เกิด – 5 ปี พ. ศ. 2542, 2547, 2550 ปัญหาและความท้าทาย

10 ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย การเจริญพันธุ์ในเด็กวัยเรียน และวัยรุ่น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 30 แห่ง หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดบริการ ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น 10 แห่ง

11 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พฤติกรรมเสี่ยง สุรา บุหรี่ สุรา บุหรี่ สื่อ / หนังสือ สื่อ / หนังสือ การพนัน การพนัน สถานเริงรมย์ สถานเริงรมย์ ยาเสพติด ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ ครั้งแรก 15 – 19 ปี ครั้งแรก 15 – 19 ปี มีเพศสัมพันธ์ 10 – 42 % มีเพศสัมพันธ์ 10 – 42 % ไม่ป้องกัน 33 – 70 % ไม่ป้องกัน 33 – 70 % การปรึกษา/ความรู้ปรึกษา - เพื่อน 41 % - เพื่อน 41 % - พ่อแม่ 40 % - พ่อแม่ 40 % ความรู้ - โรงเรียน 69 % - โรงเรียน 69 % - สื่อ 59 % - สื่อ 59 % - เพื่อน 47 % - เพื่อน 47 % ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทำแท้ง 28.5 % ทำแท้ง 28.5 % ทำแท้งนอก รพ. 40 % ทำแท้งนอก รพ. 40 % ตั้งครรภ์วัยรุ่น 10 – 15 % ตั้งครรภ์วัยรุ่น 10 – 15 %

12 แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย สร้างพฤติกรรมการกิน ลด หวาน มัน เค็ม เน้นให้กินปลา ผัก และผลไม้ ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคเมนู ชูสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายที่ เหมาะสม สสจ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นองค์กรไร้พุง ชาย อายุ 15 ปี ขึ้นไป รอบเอว ไม่เกิน 90 ซม. เป้าหมาย ร้อยละ 79 หญิง อายุ 15 ปี ขึ้นไป รอบเอว ไม่เกิน 80 ซม. เป้าหมาย ร้อยละ 42.5

13 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

14 ปี 2548 ปี 2568 ก้าว...สู่สังคมผู้สูงวัย เกิดปีละ 8 แสน จำนวนร้อยละ 23.0 อัตราพึ่งพาร้อยละ 34.4 ภาวะการเจริญพันธุ์ = 1.7 อายุขัยเฉลี่ยแรกเกิด ช. 67.9 ปี / ญ. 75 ปี เกิดปีละ 6 แสน ลดลงเป็นร้อยละ 18.0 อัตราพึ่งพาร้อยละ 28.9 เพิ่มขึ้นปีละ 4 แสน จำนวนร้อยละ 10.3 อัตราพึ่งพาร้อยละ 15.5 อายุขัยเฉลี่ยที่ 60 ปี ช. 79 ปี / ญ. 81.5 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 6 แสน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.0 อัตราพึ่งพาร้อยละ 32.2 “ประชากรไทยคงที่ ที่ 65ล้านคน”

15 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการฟันเทียมพระราชทาน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และ เฝ้าระวังโรคกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลเพื่อแก้ไข ปัญหาสูญเสียฟัน 30,000 คน จำนวนตำบลต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว 10 ตำบล ชมรมผู้สูงอายุ มีกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพช่องปาก 75 ชมรม

16 เทศบาล / อบต. ผ่าน เกณฑ์ด้านกระบวนการ เมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ ร้อยละ 78 / 10 เทศบาล /อบต ที่มี สัมฤทธิผลด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 40 /5 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

17 ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ สถานที่จำหน่ายอาหารได้ มาตรฐาน “Clean Food Good Taste” 80 % ตลาดสดได้มาตรฐาน “ตลาด สดน่าซื้อ” 80 % การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

18 สร้างความรู้กับประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ ให้ได้ตระหนักถึงผลกระทบ ต่อสุขภาพ รวมถึงการดูแล สุขภาพ บุคลากรและประชาชน มี ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง สุขภาพจากมลพิษ ร้อยละ 65 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โดย แนวทางการดำเนินงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2553 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 10 ธันวาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google