งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสำเร็จ ของการถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย จากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสำเร็จ ของการถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย จากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสำเร็จ ของการถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย จากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จของตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายดังนี้ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ ตัวชี้วัดกรมอนามัย ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 กรม อนามัย โดยมีวิธีการในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับ กรมสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการและรายงาน ผลสำเร็จของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ถ่ายทอดลงไปในแต่ละ ระดับ คำอธิบาย

3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย หมายถึง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (8 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ (3 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดกรมอนามัย (21 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 กรม อนามัย เฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณในระดับเป้าหมายการ ให้บริการและผลผลิตของกรมอนามัย คำอธิบาย

4 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับบุคคล หมายถึง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรม (อธิบดี) ไปสู่หน่วยงาน (ผู้อำนวยการ) กลุ่มงาน (หัวหน้ากลุ่มงาน) และ บุคลากรในสังกัดหน่วยงานนั้น (ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง) ทุกหน่วยงานต้องจัดทำคำรับรองฯตัวชี้วัดนี้ คำอธิบาย (ต่อ)

5 เกณฑ์การให้คะแนน

6 เกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ)

7 แผนภาพหรือแผนผังการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของหน่วยงาน ไปสู่ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลุ่มงาน/ คณะทำงาน/ฝ่าย และตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของบุคคล ตามลำดับ หลักฐานแสดงการสื่อสารแผนภาพหรือแผนผังการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้บุคลากรในหน่วยงาน รับทราบและดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ผ่าน ช่องทางต่างๆ หลักฐานแสดงการติดตามและรายงานความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดไปสู่ระดับบุคคล รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ผ่านช่องทางต่างๆ เอกสารสรุปบทเรียนการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของหน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง

8 1. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์กระทรวง สาธารณสุขที่กรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (8 ตัวชี้วัด) หรือ ตัวชี้วัดที่รองรับตัวชี้วัดหลัก (Proxy Indicators) ต่อไปนี้ 1. อัตราส่วนมารดาตาย (ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 2. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85) 3. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน (ไม่เกิน 15) 4. อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากร หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน) 5. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70) 6. ร้อยละของ WCC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70) 7. ร้อยละศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70) 8. ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น (45) ตัวชี้วัดตามเงื่อนไขที่กำหนด

9 2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามโครงการพระราชดำริและ เฉลิมพระเกียรติที่กรมอนามัยรับผิดชอบ (3 ตัวชี้วัด) 1. จำนวนผู้สูงอายุและก่อนวัยสูงอายุได้รับฟันเทียมพระราชทาน (35,000 ราย) 2. ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง (ไม่น้อยกว่า 95) 3. ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่ง ครอบครัว (ไม่น้อยกว่า 40) ตัวชี้วัดตามเงื่อนไขที่กำหนด (ต่อ)

10 3. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดกรมอนามัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (21 ตัวชี้วัด) 1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 60) 2. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการเด็กตามวัย (ไม่น้อย กว่า 80) 3. ร้อยละของเด็กปฐมวัย(3ปี) มีปัญหาฟันน้ำนมผุ (ไม่เกิน 57) 4. จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับเพชร (154 แห่ง) 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่า 70) 6. ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม (ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบ กรอบ) (ไม่น้อยกว่า 75) 7. ร้อยละของ รพ.สังกัด สป.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.ตาม มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) (ร้อยละ 40) ตัวชี้วัดตามเงื่อนไขที่กำหนด (ต่อ)

11 8. ร้อยละอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการ เจริญพันธุ์ (ร้อยละ 40) 9. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (ร้อยละ 10) 10. จำนวนคลินิก DPAC ในสถานบริการและชุมชน - รพศ. รพท. รพช. (ร้อยละ 100) - รพ.สต. (ร้อยละ 60) 11. จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินกระบวนการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุง (12 แห่ง) 12. จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง (จังหวัดละ 2 แห่ง) (152 แห่ง (ใหม่)) 13. ร้อยละของผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนาทักษะกายใจ (ไม่น้อยกว่า 80) 14. ร้อยละของตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาว (ไม่น้อยกว่า 25) ตัวชี้วัดตามเงื่อนไขที่กำหนด (ต่อ)

12 15. จำนวนหน่วยบริการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก ผู้สูงอายุ (76 แห่ง) 16. ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ (ร้อยละ 80) 17. ร้อยละของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มาตรฐานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม (ครอบคลุม 4 ด้าน) ได้แก่ การจัดการมูล ฝอยติดเชื้อ การรายงานระบบบำบัดน้ำเสีย ตาม ม.80 สถานที่ ประกอบอาหารผู้ป่วย ระบบประปา (ร้อยละ 30) 18. ร้อยละของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS (ร้อยละ 80) 19. จำนวนตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ (76 จังหวัด และ กทม.) (77 แห่ง) ตัวชี้วัดตามเงื่อนไขที่กำหนด (ต่อ)

13 20. จำนวน อปท. มีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (อย่าง น้อย 1 ใน 4 ด้าน) ได้แก่ สุขาภิบาลอาหาร คุณภาพน้ำบริโภค มูลฝอย สิ่งปฏิกูล (200 แห่ง) 21. จำนวนจังหวัดที่มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพ ของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ครอบคลุม 4 ด้าน) ได้แก่ อนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด การเฝ้าระวังด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม การรองรับภาวะฉุกเฉินหรืออุบัติภัย การ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกิจการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (32 จังหวัด) ตัวชี้วัดตามเงื่อนไขที่กำหนด (ต่อ)

14 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 กรม อนามัย เฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณในระดับเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของ กรมอนามัย 4.1 จำนวนภาคี เครือข่ายที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริม สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ (854 แห่ง) ประกอบด้วยตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายของหน่วยงานตามที่กรมอนามัยกำหนดดังนี้ 1)รพ.สายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง (33 แห่ง) 2)ต.นมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว (115 แห่ง) 3)จำนวน รพ.ที่ผ่านการประเมินกระบวนการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุง (12 แห่ง) 4)ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (154 แห่ง) 5)รพ.สังกัด สป.(รพศ. รพท. รพช.) ที่ผ่านเกณฑ์ YFHS (159 แห่ง) 6)ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง (152 แห่ง) 7)อ.ที่มีตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (110 แห่ง) 8)หน่วยบริการ สธ.จัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ (76 แห่ง) 9)สถานบริการ สธ.ดำเนินกิจกรรม GREEN (168 แห่ง) ตัวชี้วัดตามเงื่อนไขที่กำหนด (ต่อ)

15 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 กรม อนามัย เฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณในระดับเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของ กรมอนามัย 4.2 จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (50,000 ราย) ตัวชี้วัดตามเงื่อนไขที่กำหนด (ต่อ) หน่วยงานค่าเป้าหมายของ หน่วยงาน (ราย) กรมอนามัย50,000 1. สำนักสร้างและจัดการความรู้220 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน150 3. สำนักงานเลขานุการกรม200 4. กองการเจ้าหน้าที่220 5. กองคลัง170 6. กองแผนงาน395 7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร295 8. สำนักทันตสาธารณสุข1,920 9. สำนักโภชนาการ1,180 10. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ1,180 11. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ2,210 12. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์880

16 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 กรม อนามัย เฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณในระดับเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของ กรมอนามัย 4.2 จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (50,000 ราย) ตัวชี้วัดตามเงื่อนไขที่กำหนด (ต่อ) หน่วยงานค่าเป้าหมายของ หน่วยงาน (ราย) กรมอนามัย50,000 13. กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ370 14. สำนักส่งเสริมสุขภาพ2,430 15. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม1,470 16. กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข220 17. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย515 18. ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง220 19. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตฯ295 20. ศูนย์อนามัยที่ 12,670 21. ศูนย์อนามัยที่ 22,685 22. ศูนย์อนามัยที่ 32,625 23. ศูนย์อนามัยที่ 42,715 24. ศูนย์อนามัยที่ 52,785

17 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 กรม อนามัย เฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณในระดับเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของ กรมอนามัย 4.2 จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (50,000 ราย) ตามหนังสือเวียนที่ สธ 0905.02/ว 101 ลงวันที่ 27 มกราคม 2557 ตัวชี้วัดตามเงื่อนไขที่กำหนด (ต่อ) หน่วยงานค่าเป้าหมายของ หน่วยงาน (ราย) กรมอนามัย50,000 25. ศูนย์อนามัยที่ 62,685 26. ศูนย์อนามัยที่ 72,950 27. ศูนย์อนามัยที่ 82,715 28. ศูนย์อนามัยที่ 92,685 29. ศูนย์อนามัยที่ 104,325 30. ศูนย์อนามัยที่ 113,790 31. ศูนย์อนามัยที่ 122,685 32. สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ50 33. สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง95

18 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 กรม อนามัย เฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณในระดับเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของ กรมอนามัย 4.3 จำนวนประชาชนในกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม (10,000 ราย) ประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน ตามที่กรมอนามัยกำหนดดังนี้ 1)เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่แม่ติดเชื้อเอช ไอ วี ได้รับนมผง (4,900 ราย) 2)จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก (400 ราย) 3)จำนวนบุคลากรและประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม (2,500 ราย) 4)จำนวนบุคลากร ภาคี เครือข่ายและประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ (350 ราย) 5)พัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (1,200 ราย) 6)พัฒนาภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาคุณภาพน้ำ บริโภค (450 ราย) 7)จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภัยพิบัติ (300 ราย) ตัวชี้วัดตามเงื่อนไขที่กำหนด (ต่อ)

19 ตัวอย่างแผนภาพการถ่ายทอดตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย) ระดับกรม ชื่อตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย) ระดับหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ของกลุ่มงาน/ คณะทำงานที่ 1 ค่าเป้าหมาย ของกลุ่มงาน/ คณะทำงานที่ 2 ค่าเป้าหมาย ของกลุ่มงาน/ คณะทำงานที่ x ค่าเป้าหมาย คนที่ 1 ค่าเป้าหมาย คนที่ 2 ค่าเป้าหมาย คนที่ 1 ค่าเป้าหมาย คนที่ 2

20 ตัวอย่างแผนภาพการถ่ายทอดตัวชี้วัด จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม (50,000 ราย) จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม (395 ราย) กลุ่มพัฒนานโยบายและ ยุทธศาสตร์ 200 ราย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การงบประมาณ 195 ราย นาย ก. 100 ราย นางสาว ข. 100 ราย นางสาว ค. 90 ราย นาง ง. 105 ราย

21 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสำเร็จ ของการถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย จากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google