งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทศวรรษการพัฒนาเด็กไทย NO YES. การพัฒนาระบบการส่งตรวจวินิจฉัย ก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย (PND) ด้วยวิธีการเจาะน้ำคร่ำ โดย ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทศวรรษการพัฒนาเด็กไทย NO YES. การพัฒนาระบบการส่งตรวจวินิจฉัย ก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย (PND) ด้วยวิธีการเจาะน้ำคร่ำ โดย ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทศวรรษการพัฒนาเด็กไทย NO YES

2 การพัฒนาระบบการส่งตรวจวินิจฉัย ก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย (PND) ด้วยวิธีการเจาะน้ำคร่ำ โดย ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

3 เป้าหมายงาน Thal คือ : การลดทารกเกิดใหม่ให้ป่วยเป็น โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 3 โรค 1.Bart’s Hydrops Fetalis 2.Homozygous  -thalassemia 3.  -thal/ Hb E

4 กรมอนามัยได้กำหนดแนวทาง เพื่อลดโรคธาลัสซีเมียชนิด รุนแรง(3 โรค) ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ให้ความรู้และให้การปรึกษา 2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3. การวินิจฉัยก่อนคลอด (PND) *** 4. การให้ทางเลือกแก่คู่สมรส เมื่อทราบว่า ทารกในครรภ์เป็นโรค

5

6 การประเมินผลดำเนินงานป้องกันและควบคุม โรคธาลัสซีเมีย (เขต 11,14) ปี 2549 ผลการดำเนินงานปีงบฯ2549 New ANC (OF,DCIP) * 39,307 ราย80.8 (%) Husband74.1(%) Hb-typing/PCR50.5/6.3 (%) Risk Couple57 คู่ Risk Couple จริงที่ทำPND (36 คู่) 63.2 (%) Severe Thal4 (ราย) *** Terminate (Pregnant)1 ราย (33.3 %)

7 ผลการดำเนินงานปี 2549 จำนวนหญิงตั้งครรภ์และสามีที่ส่งตรวจวินิจฉัย ก่อนคลอด 57 ราย (ที่ มข.)

8 ปัญหา - ปัญหา - ความครอบคลุมในการตรวจคัดกรอง และการตรวจยืนยันเพื่อวินิจฉัย จนถึง ขั้นตอนสิ้นสุดค่อนข้างต่ำ - ระบบเครือข่ายไม่เอื้ออำนวยต่อการ ตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด (PND) - ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

9 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายฯ ในปี 2550 โดยการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 7 เป็นศูนย์กลางเจาะน้ำคร่ำส่ง ตรวจเพื่อการวินิจฉัยทารกในครรภ์ นำไปสู่

10 หญิง ตั้งครรภ์ และสามี ตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลต้นสังกัด OF/DCIP พบผลผิดปกติ - เป็นคู่เสี่ยงต่อ Hb Bart”s hydrop ให้ส่ง PCR for α 1 trait ที่ศูนย์วิทย์ฯ - ถ้าเป็นคู่เสี่ยงต่อ  -thal diaease, Hb E disease ส่งตรวจ รพท./ รพศ. ( รพ. ต้นสังกัด สามารถแบ่งเลือดส่งตรวจไป พร้อมกันทั้ง 2 กรณีได้ ถ้าข้อจำกัดด้านอายุครรภ์ที่มากแล้ว ) GA< 16 wk. เป็นคู่เสี่ยงต่อ Hb Bart”s hydrop เป็นคู่เสี่ยงต่อ  - thal diaease /  - thal / E- disease รพ. ที่มีสูติ แพทย์ สามารถทำ Serial U/S และพิจารณา ทำยุติการ ตั้งครรภ์ รพ. ที่ไม่มีสูติ แพทย์หรือไม่ สามารถ ดำเนินการต่อ ได้ ( ก่อน เจาะน้ำคร่ำ จะเจาะเลือดคู่ สมรสเพื่อส่งตรวจ PCR สาย  ที่ มข.) เจาะน้ำคร่ำ ที่ ศูนย์อนามัยที่ 7 เพื่อส่งตรวจวินิจฉัยก่อน คลอด (PND) ( ก่อน เจาะน้ำคร่ำ จะเจาะเลือดคู่ สมรสเพื่อส่งตรวจ PCR สาย  ที่ มข.) รับบริการที่ สอ / รพ. ต้นสังกัด ในปีแรก - แช่เย็นนำส่งโดยทาง รถยนต์ราชการ(ไป-กลับภายใน 1 วัน) ปีที่ 2 –นำส่งทางไปรษณีย์ มข

11 ชนิดของ ธาลัสซีเมีย ผลการตรวจ วิเคราะห์เลือดด้วย วิธี PCRในคู่เสี่ยง (n=33) จำนวนที่เจาะน้ำคร่ำ/ ผลการตรวจวิเคราะห์ น้ำคร่ำ (n=15) จำนวน คู่เสี่ยง จริง ร้อยละจำนวน (คน) ร้อยละ  0 -thal / Hb E 1168.8133.3 Hb-Bart’s Hydrop Fetalis 531.2266.7 รวม1648.5320.0 ผลงาน ปี 2550 : พบคู่เสี่ยง 33 คู่

12 ผลการดำเนินงานปี 2550 จำนวนคู่เสี่ยงที่ส่งต่อมาเพื่อมารับบริการตรวจ วินิจฉัยก่อนคลอด 33 ราย แยกรายจังหวัด

13 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงจริงที่มีโอกาสให้กำเนิดบุตร เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงแยกรายจังหวัด ปี 50 (รวม 16 ราย =48.5%)

14 ประเมินผล : โดย - ระบบรายงาน - ติดตามประเมินผลระบบการ ดำเนินงานใน รพศ/รพท. ประเมินผล : โดย - ระบบรายงาน - ติดตามประเมินผลระบบการ ดำเนินงานใน รพศ/รพท. ศอ.7 ทำหนังสือแจ้งเวียนการดำเนินงาน ตามเครือข่ายใหม่ ให้กับ สสจ.ทุกแห่ง ประสานต่อให้ รพ.ได้พิจารณา/ถือปฏิบัติ

15 ผลพบว่า : 1. จากการนิเทศติดตามพบ : เกิดศูนย์บริการเจาะน้ำคร่ำฯ เกิดศูนย์บริการเจาะน้ำคร่ำฯ ที่ รพศ.สปส. เพียงแห่งเดียว ที่ รพศ.สปส. เพียงแห่งเดียว 2. ข้อมูลการดำเนินงาน ส่วนใหญ่มีเฉพาะผลการ ส่วนใหญ่มีเฉพาะผลการ ตรวจคัดกรองฯ ตรวจคัดกรองฯ

16 ผลงานหลังจากสิ้นสุดการพัฒนาระบบฯ ที่ ศอ.7........ถ่ายทอดระบบสู่เครือข่ายฯ ผลการดำเนินงานปี 2552ปี 2553 New ANC (OF,DCIP) 94.0 % 96.4 % Husband 40.4 % 55.2 % Hb-typing/PCR Risk Couple ( ราย) Risk Couple (PND) (ราย) Severe Thal (ราย) Terminate (Pregnant)

17

18 ประเด็นที่พบ : จากการผลประเมินฯ ในปี 2551-2552 - พบมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ งบประมาณของประเทศ ปี 2551 การคัดกรองในหญิงตั้งครรภ์ พบปัญหา หญิงตั้งครรภ์ มาฝากครรภ์ช้า ไม่คัดกรองกรณีอายุครรภ์เกิน 16 สัปดาห์ ไม่ส่งตรวจยืนยันเพื่อวินิจฉัยพาหะกรณี แอลฟ่า (บุคลากรไม่ทราบว่าต้องตรวจ / งบประมาณจำกัด) การให้คำปรึกษาไม่มีประสิทธิภาพ (ผู้ให้คำปรึกษาแปลผลไม่ได้ / ไม่ทราบว่าเป็นคู่เสี่ยง)

19 (ต่อ) ผู้รับบริการเข้าไม่ถึงบริการ /แบกรับค่าใช้จ่ายการ เดินทางไปรับบริการฯ (ซึ่งอยู่ไกล) ขาดการมีส่วนร่วมของนักเทคนิคการแพทย์ในการ ดำเนินงานฯ/ส่งต่อให้กับผู้เกี่ยวข้อง การส่งต่อคู่สมรส/ติดตามคู่เสี่ยง ขาดการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ระบบข้อมูลในขั้นตอนการส่งตรวจยืนยัน....การทำ PND ขาดการรวบรวมและส่งต่อข้อมูล ที่เป็นระบบฯ ประเด็นที่พบ: จากการผลประเมินฯ ในปี 2551-2552

20 เราจะก้าวต่อไป.....เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นใน งานธาลัสซีเมีย เพราะว่า....พวกเราชาว สา”สุข ได้ชื่อว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากที่สุด... เหนือกว่าบุคลากรของ กระทรวงใดๆ ในประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt ทศวรรษการพัฒนาเด็กไทย NO YES. การพัฒนาระบบการส่งตรวจวินิจฉัย ก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย (PND) ด้วยวิธีการเจาะน้ำคร่ำ โดย ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google