งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 2544 54.2 % 2550 59.8 % 2553 59.4 % มัธยฐาน 116.67 ไมโครกรัมต่อลิตร กรมอนามัย ; 2553 สถานการณ์ จ. อุดรธานี ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 2544 54.2 % 2550 59.8 % 2553 59.4 % มัธยฐาน 116.67 ไมโครกรัมต่อลิตร กรมอนามัย ; 2553 สถานการณ์ จ. อุดรธานี ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน % % % มัธยฐาน ไมโครกรัมต่อลิตร กรมอนามัย ; 2553 สถานการณ์ จ. อุดรธานี ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน % มัธยฐาน ไมโครกรัมต่อลิตร

3 สสจ. อุดรธานี ; 2554,2555 ผลการตรวจปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เพื่อหาภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน จังหวัดอุดรธานี ปี2555 รอบที่ 1 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน % มัธยฐาน ไมโครกรัมต่อลิตร ปี2555 รอบที่ 2 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน % มัธยฐาน ไมโครกรัมต่อลิตร

4 ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ปี 2555 อำเภอ ผล TSH รอบที่ 1 รอบที่ 2 % ขาด ไอโอดีน ค่ามัธย ฐาน % ขาด ไอโอดีน ค่ามัธย ฐาน 1. รพ ศ.( เมือง ) รพ. ค่าย ฯ NA กุดจับ หนอง วัวซอ กุมภวา ปี โนน สะอาด หนอง หาน ทุ่งฝน ไชย วาน

5 ปริมาณไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2555 อำเภอ ผล TSH รอบที่ 1 รอบที่ 2 % ขาด ไอโอดีน ค่ามัธย ฐาน % ขาด ไอโอดีน ค่ามัธย ฐาน 10. ศรี ธาตุ วัง สามหมอ บ้าน ดุง บ้าน ผือ น้ำ โสม เพ็ญ สร้าง คอม หนอง แสง นายูง พิบูลย์ รักษ์

6 ปี ภาวะการขาดสารไอโอดีน วัดค่า TSH ที่ > mU/L จังหวัดอุดรธานี ปี 2546 – 2555

7 เดือน กราฟแนวโน้มภาวการณ์ขาดสารไอโอดีนจังหวัด อุดรธานี ปี งบประมาณ 2555 จำแนกรายเดือน วัดค่า TSH ที่ mU/L แหล่งข้อมูล ; กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี

8 ข้อมูลการขาดสาร ไอโอดีน กิจกรรม ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 ( ต. ค 54 – ก. ค 55) ผลตรวจคัด กรองสุขภาพ ทารกแรกเกิด 17,00 0 ราย 15,55 3 ราย 14,796 ราย 15,484 ราย 13,60 3 ราย พบผิดปกติ ( TSH >11.25 มิลลิยูนิต / ลิตร ) 4,961 ราย (29.2 %) 4,474 ราย (28.7 %) 3,204 ราย (21.6 %) 2,437 ราย (15.7 %) 1,887 ราย (13.87 ) พบผิดปกติ ( TSH >25 มิลลิ ยูนิต / ลิตร ) 146 ราย 131 ราย 97 ราย 70 ราย 83 ราย Confirm Lab และให้การรักษา 12 ราย 21 ราย 3 ราย 2 ราย 2

9 เรียงลำดับอำเภอที่พบภาวะขาดสาร ไอโอดีนจากน้อยไปมาก อำเภอ % ขาดสาร ไอโอดีน 1. เพ็ญ ประจักษ์ กุมภวา ปี หนอง แสง พิบูลย์ รักษ์ กู่แก้ว ไชยวาน ศรีธาตุ หนอง หาน นายูง อำเภอ % ขาดสาร ไอโอดีน 11. หนอง วัวซอ สร้าง คอม ทุ่งฝน โนน สะอาด บ้าน ดุง น้ำ โสม เมือง กุดจับ บ้าน ผือ วังสาม หมอ 20.67

10 การให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟเลท แก่หญิงตั้งครรภ์และ หญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนม มารดา ต ามนโยบายกระทรวง สาธารณสุข.... ซึ่งให้ความสำคัญกับการ ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และได้ แจ้งว่า.. คณะกรรมการพิจารณายาในบัญชี ยาหลักแห่งชาติ มีมติรับรองยาเม็ดเสริม ไอโอดีน ๒ ตำรับ ที่ผลิตโดยองค์การเภสัช กรรมให้ขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชียาหลัก แห่งชาติแล้ว และ สปสช. เพิ่มการให้ยา เม็ดเสริมไอโอดีนเข้าอยู่ในสิทธิ ประโยชน์ของการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และขณะเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา ๖ เดือน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ

11 ปัญหาอุปสรรค 1. การบริหารจัดการ ข้อมูล

12 สมัครโปรแกรม Neoscreen ของ กรมวิทยาศาสตร์การแ พทย์ทุกโรงพยาบาล แล้วหรือยัง

13 ปัญหา ผล TSH จังหวัดอุดรธานี สูงเป็น อันดับ 2 ของประเทศ 1. กรมวิทย์ ฯ ไม่ได้สนับสนุนข้อมูลผล TSH 2. ข้อมูลในโปรแกรม neoscreen เป็นข้อมูล ของหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มาคลอดใน โรงพยาบาลแต่ไม่ได้แจ้งที่อยู่.... ร้อยละของเด็กที่ผล TSH เกิน จะ ไม่ใช่สถานการณ์จริงของอำเภอนั้น ๆ ขาดสถานการณ์รายตำบลที่จะนำมา วางแผนแก้ไขปัญหา

14 แนวทางการแก้ไขปัญหา จังหวัดจะดำเนินการรวมข้อมูลทั้งจังหวัดเพื่อแยก รายอำเภอ ตำบลส่งคืนพื้นที่ โดย 1. โรงพยาบาลทุกแห่งนำข้อมูลจากโปรแกรม neoscreen มาลงข้อมูลในไฟล์ Exel ตามแบบฟอร์ม ที่จังหวัดกำหนดให้ ( เท่านั้น ) ให้ครบทุกช่อง ( ย้อนหลัง ก. พ 55 – ปัจจุบัน ) และจะต้องส่งต่อไปทุก เดือน 2.PCU / รพสต. ทุกแห่งจะต้องสำรวจคนคลอดในพื้นที่ ของตนที่ไปคลอดที่โรงพยาบาลอุดรธานีตาม แบบฟอร์มที่จังหวัดกำหนดให้ ( เท่านั้น ) ให้ครบ ทุกช่องยกเว้น ช่องผล TSH จังหวัดจะลงข้อมูลให้ส่ง ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอทุกเดือน 3. ผู้รับผิดชอบระดับ คปสอ. รวบรวมแล้วส่งให้ ผู้รับผิดชอบของ สสจ. ทาง E mail : 4. กำหนดส่งภายใน 31 สิงหาคม 2555 ( มีหนังสือ แจ้งประกาศและข่าว )

15 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการแก้ไข ปัญหาระดับตำบล อำเภอจังหวัด จึงขอความ ร่วมมือให้สถานบริการทุกแห่งดำเนินการสำรวจ ข้อมูลหญิงคลอดที่ผล TSH ลูกเกิน mU/L ตามแบบฟอร์มที่จังหวัดกำหนดให้

16 ข้อเสนอแนะ 1. หญิงตั้งครรภ์จะต้องได้รับวิ ตมินเสริมไอโอดีนอย่าง ต่อเนื่องจนหลังคลอด 6 เดือน ทุกราย 2. ใช้กระบวนการโรงเรียนพ่อ แม่ในสถานบริการ

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 2544 54.2 % 2550 59.8 % 2553 59.4 % มัธยฐาน 116.67 ไมโครกรัมต่อลิตร กรมอนามัย ; 2553 สถานการณ์ จ. อุดรธานี ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google