งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 2544 54.2 % 2550 59.8 % 2553 59.4 % มัธยฐาน 116.67 ไมโครกรัมต่อลิตร กรมอนามัย ; 2553 สถานการณ์ จ. อุดรธานี ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 2544 54.2 % 2550 59.8 % 2553 59.4 % มัธยฐาน 116.67 ไมโครกรัมต่อลิตร กรมอนามัย ; 2553 สถานการณ์ จ. อุดรธานี ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 2544 54.2 % 2550 59.8 % 2553 59.4 % มัธยฐาน 116.67 ไมโครกรัมต่อลิตร กรมอนามัย ; 2553 สถานการณ์ จ. อุดรธานี ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 54.82 % มัธยฐาน 140.18 ไมโครกรัมต่อลิตร

3 สสจ. อุดรธานี ; 2554,2555 ผลการตรวจปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เพื่อหาภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน จังหวัดอุดรธานี ปี2555 รอบที่ 1 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 51.86 % มัธยฐาน 144.21 ไมโครกรัมต่อลิตร ปี2555 รอบที่ 2 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 53.37 % มัธยฐาน 137.29 ไมโครกรัมต่อลิตร

4 ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ปี 2555 อำเภอ ผล TSH รอบที่ 1 รอบที่ 2 % ขาด ไอโอดีน ค่ามัธย ฐาน % ขาด ไอโอดีน ค่ามัธย ฐาน 1. รพ ศ.( เมือง ) 16.1760115.9782.3591.03 2. รพ. ค่าย ฯ NA44.44175.8350115.1 7 3. กุดจับ 20.0550149.4645161.5 9 4. หนอง วัวซอ 11.1150141.2453.33148.0 4 5. กุมภวา ปี 6.9066.66104.8175107.0 8 6. โนน สะอาด 12.468080.7345.45155.4 9 7. หนอง หาน 10.380468.185.56405.6 2 8. ทุ่งฝน 11.8347.61152.6221.05199.0 2 9. ไชย วาน 9.5552.63141.740175.0 7

5 ปริมาณไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2555 อำเภอ ผล TSH รอบที่ 1 รอบที่ 2 % ขาด ไอโอดีน ค่ามัธย ฐาน % ขาด ไอโอดีน ค่ามัธย ฐาน 10. ศรี ธาตุ 10.2063.1596.9760134.7 3 11. วัง สามหมอ 20.6772.72101.0578.2664.04 12. บ้าน ดุง 14.7860126.6445157.0 3 13. บ้าน ผือ 20.6045.00161.0652.38140.3 7 14. น้ำ โสม 15.8660103.2740.11158.7 2 15. เพ็ญ 4.2027.27278.457.9139.7 6 16. สร้าง คอม 11.6140184.7965115.9 5 17. หนอง แสง 7.1455111.9860105.6 9 18. นายูง 11.0645153.6765103.6 3 19. พิบูลย์ รักษ์ 8.1661.9101.9857.14113.6 5

6 ปี ภาวะการขาดสารไอโอดีน วัดค่า TSH ที่ > 11.25 mU/L จังหวัดอุดรธานี ปี 2546 – 2555

7 เดือน กราฟแนวโน้มภาวการณ์ขาดสารไอโอดีนจังหวัด อุดรธานี ปี งบประมาณ 2555 จำแนกรายเดือน วัดค่า TSH ที่ 11.25 mU/L แหล่งข้อมูล ; กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี

8 ข้อมูลการขาดสาร ไอโอดีน กิจกรรม ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 ( ต. ค 54 – ก. ค 55) ผลตรวจคัด กรองสุขภาพ ทารกแรกเกิด 17,00 0 ราย 15,55 3 ราย 14,796 ราย 15,484 ราย 13,60 3 ราย พบผิดปกติ ( TSH >11.25 มิลลิยูนิต / ลิตร ) 4,961 ราย (29.2 %) 4,474 ราย (28.7 %) 3,204 ราย (21.6 %) 2,437 ราย (15.7 %) 1,887 ราย (13.87 ) พบผิดปกติ ( TSH >25 มิลลิ ยูนิต / ลิตร ) 146 ราย 131 ราย 97 ราย 70 ราย 83 ราย Confirm Lab และให้การรักษา 12 ราย 21 ราย 3 ราย 2 ราย 2

9 เรียงลำดับอำเภอที่พบภาวะขาดสาร ไอโอดีนจากน้อยไปมาก อำเภอ % ขาดสาร ไอโอดีน 1. เพ็ญ 4.20 2. ประจักษ์ 5.64 3. กุมภวา ปี 6.90 4. หนอง แสง 7.14 5. พิบูลย์ รักษ์ 8.16 6. กู่แก้ว 9.15 7. ไชยวาน 9.55 8. ศรีธาตุ 10.20 9. หนอง หาน 10.38 10. นายูง 11.06 อำเภอ % ขาดสาร ไอโอดีน 11. หนอง วัวซอ 11.11 12. สร้าง คอม 11.61 13. ทุ่งฝน 11.83 14. โนน สะอาด 12.46 15. บ้าน ดุง 14.78 16. น้ำ โสม 15.86 17. เมือง 16.17 18. กุดจับ 20.05 19. บ้าน ผือ 20.60 20. วังสาม หมอ 20.67

10 การให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟเลท แก่หญิงตั้งครรภ์และ หญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนม มารดา ต ามนโยบายกระทรวง สาธารณสุข.... ซึ่งให้ความสำคัญกับการ ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และได้ แจ้งว่า.. คณะกรรมการพิจารณายาในบัญชี ยาหลักแห่งชาติ มีมติรับรองยาเม็ดเสริม ไอโอดีน ๒ ตำรับ ที่ผลิตโดยองค์การเภสัช กรรมให้ขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชียาหลัก แห่งชาติแล้ว และ สปสช. เพิ่มการให้ยา เม็ดเสริมไอโอดีนเข้าอยู่ในสิทธิ ประโยชน์ของการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และขณะเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา ๖ เดือน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ

11 ปัญหาอุปสรรค 1. การบริหารจัดการ ข้อมูล

12 สมัครโปรแกรม Neoscreen ของ กรมวิทยาศาสตร์การแ พทย์ทุกโรงพยาบาล แล้วหรือยัง

13 ปัญหา ผล TSH จังหวัดอุดรธานี สูงเป็น อันดับ 2 ของประเทศ 1. กรมวิทย์ ฯ ไม่ได้สนับสนุนข้อมูลผล TSH 2. ข้อมูลในโปรแกรม neoscreen เป็นข้อมูล ของหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มาคลอดใน โรงพยาบาลแต่ไม่ได้แจ้งที่อยู่.... ร้อยละของเด็กที่ผล TSH เกิน 11.25 จะ ไม่ใช่สถานการณ์จริงของอำเภอนั้น ๆ ขาดสถานการณ์รายตำบลที่จะนำมา วางแผนแก้ไขปัญหา

14 แนวทางการแก้ไขปัญหา จังหวัดจะดำเนินการรวมข้อมูลทั้งจังหวัดเพื่อแยก รายอำเภอ ตำบลส่งคืนพื้นที่ โดย 1. โรงพยาบาลทุกแห่งนำข้อมูลจากโปรแกรม neoscreen มาลงข้อมูลในไฟล์ Exel ตามแบบฟอร์ม ที่จังหวัดกำหนดให้ ( เท่านั้น ) ให้ครบทุกช่อง ( ย้อนหลัง ก. พ 55 – ปัจจุบัน ) และจะต้องส่งต่อไปทุก เดือน 2.PCU / รพสต. ทุกแห่งจะต้องสำรวจคนคลอดในพื้นที่ ของตนที่ไปคลอดที่โรงพยาบาลอุดรธานีตาม แบบฟอร์มที่จังหวัดกำหนดให้ ( เท่านั้น ) ให้ครบ ทุกช่องยกเว้น ช่องผล TSH จังหวัดจะลงข้อมูลให้ส่ง ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอทุกเดือน 3. ผู้รับผิดชอบระดับ คปสอ. รวบรวมแล้วส่งให้ ผู้รับผิดชอบของ สสจ. ทาง E mail : pairinbuttsanlee@ymail.compairinbuttsanlee@ymail.com 4. กำหนดส่งภายใน 31 สิงหาคม 2555 ( มีหนังสือ แจ้งประกาศและข่าว )

15 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการแก้ไข ปัญหาระดับตำบล อำเภอจังหวัด จึงขอความ ร่วมมือให้สถานบริการทุกแห่งดำเนินการสำรวจ ข้อมูลหญิงคลอดที่ผล TSH ลูกเกิน 11.25 mU/L ตามแบบฟอร์มที่จังหวัดกำหนดให้

16 ข้อเสนอแนะ 1. หญิงตั้งครรภ์จะต้องได้รับวิ ตมินเสริมไอโอดีนอย่าง ต่อเนื่องจนหลังคลอด 6 เดือน ทุกราย 2. ใช้กระบวนการโรงเรียนพ่อ แม่ในสถานบริการ

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 2544 54.2 % 2550 59.8 % 2553 59.4 % มัธยฐาน 116.67 ไมโครกรัมต่อลิตร กรมอนามัย ; 2553 สถานการณ์ จ. อุดรธานี ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google