งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่อายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ของจังหวัดราชบุรี เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่อายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ของจังหวัดราชบุรี เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่อายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ของจังหวัดราชบุรี เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10

2 อำเภอ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 เป้าห มาย ผลง าน ร้อย ละ เป้าห มาย ผลง าน ร้อย ละ เป้าห มาย ผลงา น ร้อย ละ เมือง 4,851755 15. 564,764668 14. 024,672720 15. 41 บ้านโป่ง 2,404397 16. 512,420408 16. 862,343418 17. 84 โพธาราม 1,703310 18. 201,571276 17. 571,646299 18. 17 ดำเนินฯ 1,053195 18. 52959192 20. 02964209 21. 68 บางแพ 11229 25. 8914442 29. 1713628 20. 59 ปากท่อ 20854 25. 9624868 27. 4222063 28. 64 จอมบึง 485121 24. 95438115 26. 26437108 24. 71 สวนผึ้ง 550110 20. 00581108 18. 59621122 19. 65 วัดเพลง 3110 32. 263612 33. 33275 18. 52 รวม จังหวัด 11,39 7 1,98 1 17. 38 11,16 1 1,88 9 16. 93 11,06 6 1,97 2 17. 82

3 แผนปฏิบัติการเพื่อลดแม่วัยรุ่นของ จังหวัดราชบุรี ปี 2533 - สสจ.ราชบุรี จัดทำโครงการป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - สนับสนุนงบประมาณให้กับ คปสอ. 5 แห่ง แห่งละ 100,000 บาท

4 พร้อมชี้แจงหน่วยงานพิจารณาแนวทาง การดำเนินงานหรือเพิ่มเติมแนวทางฯ *แต่งตั้งคณะกรรมการ *วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง โดย อาจพิจารณาจากแนวทาง ดังนี้ - ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ - คัดเลือกสถานศึกษา คัดแกนนำ กลุ่มเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ

5 - จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียนและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ - จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะ แลกเปลี่ยนชีวิตของแม่ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด - จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษา รวมถึง การสร้างเครือข่ายสุขภาพวัยรุ่นระหว่าง โรงเรียน และ โรงพยาบาล - วัดผล

6 - สรุปผลการดำเนินงาน พร้อม ภาพถ่ายกิจกรรมส่งจังหวัด - นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม MCH Board

7


ดาวน์โหลด ppt แม่อายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ของจังหวัดราชบุรี เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google