งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่อายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ของจังหวัดราชบุรี เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่อายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ของจังหวัดราชบุรี เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่อายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ของจังหวัดราชบุรี เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10

2 อำเภอ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 เป้าห มาย ผลง าน ร้อย ละ เป้าห มาย ผลง าน ร้อย ละ เป้าห มาย ผลงา น ร้อย ละ เมือง 4, , , บ้านโป่ง 2, , , โพธาราม 1, , , ดำเนินฯ 1, บางแพ ปากท่อ จอมบึง สวนผึ้ง วัดเพลง รวม จังหวัด 11,39 7 1, ,16 1 1, ,06 6 1,

3 แผนปฏิบัติการเพื่อลดแม่วัยรุ่นของ จังหวัดราชบุรี ปี สสจ.ราชบุรี จัดทำโครงการป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - สนับสนุนงบประมาณให้กับ คปสอ. 5 แห่ง แห่งละ 100,000 บาท

4 พร้อมชี้แจงหน่วยงานพิจารณาแนวทาง การดำเนินงานหรือเพิ่มเติมแนวทางฯ *แต่งตั้งคณะกรรมการ *วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง โดย อาจพิจารณาจากแนวทาง ดังนี้ - ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ - คัดเลือกสถานศึกษา คัดแกนนำ กลุ่มเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ

5 - จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียนและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ - จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะ แลกเปลี่ยนชีวิตของแม่ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด - จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษา รวมถึง การสร้างเครือข่ายสุขภาพวัยรุ่นระหว่าง โรงเรียน และ โรงพยาบาล - วัดผล

6 - สรุปผลการดำเนินงาน พร้อม ภาพถ่ายกิจกรรมส่งจังหวัด - นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม MCH Board

7


ดาวน์โหลด ppt แม่อายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ของจังหวัดราชบุรี เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google