งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 21 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 21 กันยายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 21 กันยายน 2553

2 2 นายูง น้ำโสม บ้านผือ เพ็ญ สร้างคอม บ้านดุง ทุ่งฝน เมือง กุดจับ หนองแสง หนองหาน ไชยวาน โนนสะอาด ศรี ธาตุ วังสาม หมอ กู่แก้ว หนองคา ย สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย หนองบัวลำภู N 1 8 จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (H1N1) จำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. - 20 ก.ย. 53 จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (H1N1) จำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. - 20 ก.ย. 53 หนองวัวซอ กุมภวาปี ก. ประจักษ์ พบผู้ป่วย ไข้หวัดใหญ่ ชนิด เอ (H1N1) ไม่มีรายงานผู้ป่วย พิบูลย์รักษ์ อ. ท่า บ่อ 20 1 3 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 258 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย 2 5 3 4 2 3 8 4 6 5 3

3 3 จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามวันเริ่มป่วย ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. 53 – 20 ก.ย. 53 มกราคม จำนวนผู้ป่วย 258 ราย อัตราป่วย 16.80 / ประชากรแสนคน, จำนวนผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่มา : งานระบาดวิทยา สสจ. อุดรธานี กุมภาพันธ์มีนาคม = เสียชีวิต เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคม กันยายน

4 แสดงค่าเฉลี่ย 7 วัน ของสัดส่วน ผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ต่อ ผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่รับการรักษาใน จังหวัดอุดรธานี ( สัปดาห์ที่ 1-36) 4 13.37

5 จำนวนวันของการส่งรายงาน ILI จำแนกรายสถานบริการ ระหว่าง วันที่ 12-18 ก. ย.53 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 12 – 18 กันยายน 2553

6 นโยบาย รมต. สาธารณสุข VDO conference 14 Aug.2010 1. เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลแก่กลุ่มเสี่ยง 2. หากพบผู้ป่วยให้ยาต้านไวรัส Oseltamivir ทันที ไม่ต้องกังวลดื้อยา 3. ค้นหาการเจ็บป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) 4. สถานที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก ต้องมี การคัดกรอง ป้องกันและควบคุมการระบาด ของโรค 5. ให้ประสานและร่วมกับ อปท. ทุกระดับ และ อสม. ครู นร. ค้นหาผู้ป่วย และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางอย่างเข้มข้นใน มาตรการป้องกันควบคุมโรค ( ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ) 6

7 7 ๑. ปิด : ปิดปากปิดจมูกอย่างถูกต้องเมื่อ ไอจาม ๒. ล้าง : ล้างมือบ่อยๆ และทุกครั้งหลังไอ จาม ก่อนรับประทานอาหาร ๓. เลี่ยง : สถานที่เสี่ยง ( แออัด ทึบ อากาศ ไม่ถ่ายเท แสงแดดส่องไม่ถึง ) ใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย ( ไอ จาม ) ๔. หยุด : เมื่อป่วย ( หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรม ) เพื่อให้หายป่วยเร็วและไม่แพร่เชื้อ ให้ผู้อื่น เสริม ๔ พฤติกรรมป้องกันโรค โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙

8 8 ๑.รับรู้ : รู้เรื่องโรค รู้สถานการณ์โรค รู้ ความเสี่ยงของตนเอง ๒.ร่วมเร่ง : การจัดการความร่วมมือทุกภาค ส่วนในการป้องกัน ควบคุมโรค ๓. ลดป่วย : สนับสนุนการดำเนินงานของ ทุกภาคส่วน ๔. ลดตาย : การป้องกันในกลุ่มเสี่ยงป่วย รุนแรง การรักษาเร็ว ได้ยาเร็ว รวมทั้งลดการระบาดเป็น กลุ่มก้อน ดำเนินงาน ๔ มาตรการ ป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่๒๐๐๙

9 9 ๑.วัยเรียน : ทุกระดับชั้น ถึง ระดับอุดมศึกษา ( เน้นชั้นอนุบาล ประถม ) ๑.วัยทำงาน : สำนักงาน โรงงาน ฯลฯ ๒.วัยอยู่บ้าน : เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ๓.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ผู้ป่วยโรคปอด หัวใจ ไต ฯ รวมทั้งกลุ่มเสี่ยง ป่วยรุนแรง เช่น หญิง ตั้งครรภ์ ผู้เป็นโรคอ้วน สร้างความปลอดภัยใน๔กลุ่มคน จากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ สร้างความปลอดภัยใน๔กลุ่มคน จากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙

10 การเฝ้าระวังโรค – เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นใน รพ./ สอ./ รร. และค่าย ทหาร สถานประกอบการ – เฝ้าระวังผู้ป่วยนอกในกลุ่ม อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ใน รพ. ตามระบบ รง. การป้องกันการระบาด – สถานที่ที่มีคนรวมตัวกัน จำนวนมากเสี่ยงต่อการ ระบาดได้ง่าย ควรนำ คำแนะนำกระทรวง สาธารณสุขกลับมาปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด เช่น โรงเรียน, โรงงาน และค่าย ทหาร มาตรการเตรียมความ พร้อมและการจัดการ การระบาดไข้หวัดใหญ่ จังหวัดอุดรธานี ปี 2553  การดูแลรักษาผู้ป่วย เน้นแพทย์ทั้งใน รพ. / คลินิก วินิจฉัยและให้ การรักษาผู้ป่วยโดยใช้ อาการทางคลินิกเป็น หลัก ให้ยาต้านไวรัสโดยเร็ว  การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เร่งเผยแพร่ความรู้แก่ ประชาชนโดยเฉพาะ อย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงต่อ โรครุนแรง, รณรงค์ฉีด วัคซีนไข้หวัดฯ ประสานความร่วมมือทุก ภาคส่วน

11

12

13

14 กลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง  โรคหอบหืดหรือโรคปอดเรื้อรัง  โรคหัวใจและหลอดเลือด (ยกเว้น ผู้มีความดันโลหิตสูง อย่างเดียว)  โรคที่ทำให้ภูมิต้านทานต่ำ หรือ ได้รับการรักษาที่กดภูมิ ต้านทาน  โรคเอดส์ โรคมะเร็ง  โรคไตเรื้อรัง  ภาวะความผิดปรกติทางเมตาโบลิซึม เช่น โรคเบาหวาน  โรคธาลัสซีเมีย (ไม่รวมผู้เป็นพาหะ)

15 กลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง  หญิงตั้งครรภ์  โรคอ้วน ผู้ใหญ่: BMI=น้ำหนัก (กก.)/ส่วนสูง (ม.) 2 >30 (หรือ 40) เด็ก: น้ำหนัก/ส่วนสูง มากกว่าค่ามาตรฐาน 40%  เด็กอายุ <18 ปี ที่กำลังกินยาแอสไพรินรักษาโรค เช่น โรคคาวา ซากิ รูมาตอยด์  มีความผิดปรกติทางระบบประสาท โรคลมชัก ที่จะทำให้ป้องกัน การแพร่เชื้อยาก  อายุน้อยกว่า 2 ปี หรือ มากกว่า 65 ปี

16  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และ อยู่ในระดับปรกติจากการรักษา  ติดเชื้อ HIV ที่มี CD4 >350/uL  โรคระบบประสาทที่ผู้ป่วยรับรู้และดูแลตัวเองได้ดี ไม่มี ปัญหาการหายใจและการสำลัก กลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า

17

18

19 กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรทาง สาธารณสุขและ ผู้กำจัดซากสัตว์ปีก  หญิงตั้งครรภ์ 7 เดือน ขึ้นไป  เด็กอายุ 6 เดือน -2 ปี ทุกคน  คนอ้วน น้ำหนัก มากกว่า 100 กก.  ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ทุกคน  ผู้ป่วยเรื้อรัง 9 กลุ่ม โรค  ผู้พิการทางสมองช่วย ตัวเองไม่ได้ การรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัด ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จังหวัด อุดรธานี ปี 2553 COPD, หอบหืด, หัวใจ, CVA, ไตวาย, เคมีบำบัด, DM, ธาลัสซีเมีย, ภูมิคุ้มกัน บกพร่องรวม HIV ที่มี อาการ  รอบที่ 1 รณรงค์ 11 ม. ค.-31 พ. ค.53  เป้าหมายวัคซีน 32,960 ราย  ผลการให้บริการ 30,517 ราย (92.6%)  รอบที่ 2 รณรงค์ 1 ก. ค. – 20 ก. ย.53  เป้าหมายวัคซีน 42,434 โด๊ส  ผลการให้บริการ 29,053 ราย (68.46%)

20 ผลการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2553 จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2553 ลำดับหน่วยบริการเป้าหมายจำนวนร้อยละ 1รพ.โนนสะอาด+สอ2,1662,174100.4 2รพ.ศรีธาตุ1,240123599.6 3รพ.ไชยวาน1,6721,60696.1 4รพ.ทุ่งฝน1,3841,29393.4 5รพ.เพ็ญ3,5563,29292.6 6รพ.หนองหาน3,2442,74584.6 7รพ.วังสามหมอ1,9481,62383.3 8รพ.นายูง83669182.7 9สสจ.อุดรธานี+หน่วยอื่น1,4481,18281.6 10รพ.อุดรธานี5,4203,95072.9 11รพ.ร.บ้านดุง2,6121,89772.6 12รพ.หนองแสง+สอ81258371.8 13รพ.น้ำโสม1,4961,06871.4 14รพ.พิบูลย์รักษ์65241263.2 15รพ.สร้างคอม68940658.9 16รพ.บ้านผือ+สอ3,0001,65355.1 17รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา63627543.2 18รพ.กุมภวาปี+สอ6,3922,30336.0 19รพ.กุดจับ1,66841324.8 20รพ.หนองวัวซอ1,56325216.1 รวม42,43429,05368.5

21 Check list บันทึกข้อมูล ILI ทุกวัน ค้นหาผู้ป่วยเป็นกลุ่ม ก้อน (Cluster) ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยง และบันทึก Online สรุปการใช้ยา Oseltamivir ทุกวันพฤหัสฯ บันทึก VMI » วัคซีนทุกวันศุกร์ จนกว่าจะหมด » ยาต้านไวรัส ทุกวันที่ 25 ของเดือน » อุปกรณ์ป้องกัน ทุกวันที่ 25 ของเดือน ประชาสัมพันธ์ ความรู้ การป้องกัน สื่อทุกแขนง ในพื้นที่ 21

22 22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 1 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 21 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google