งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการ กระจายวัคซีน & รายงานผลงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค สำนักโรคติดต่อ ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการ กระจายวัคซีน & รายงานผลงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค สำนักโรคติดต่อ ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการ กระจายวัคซีน & รายงานผลงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค สำนักโรคติดต่อ ทั่วไป

2 โรงพยาบาล ชุมชน / สสอ. สถาน บริการ ระบบการบริหารและการกระจาย วัคซีนในปัจจุบัน วัคซีนผลิต จาก ต่างประเท ศ สนามบิน วัคซีนผลิตใน ประเทศ (GPO, TRCS) สำนัก โรคติดต่อ ทั่วไป สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคเขต สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด

3 บุคลาก ร ปัญหาในระบบการบริหารและการ กระจายวัคซีนในปัจจุบัน อุปกร ณ์ บุคลากรมี จำนวนลดลง หน้าที่ไม่ตรงกับ ความเชี่ยวชาญ มีหน้าที่ รับผิดชอบอื่น อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง กับ cold chain มี อายุการใช้ งานนาน ค่าใช้จ่ายใน การ บำรุงรักษา สูง การบริหาร จัดการ การกระจายใช้ เวลานานทำให้ อายุการใช้งาน ของวัคซีนเหลือ น้อย อัตราสูญเสีย วัคซีนมีมาก ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัคซีนและ ระบบลูกโซ่ความเย็นลดลง

4 ระบบรายงาน ( เดิม ) ผลการให้บริการวัคซีน ( ผลการ ปฏิบัติงาน )  รายงาน EPI 1  รายงาน EPI 3 ผลความครอบคลุม  รายงานผลความครอบคลุมการ ได้รับวัคซีน EPI 2;3

5 ปัญหาของระบบรายงาน ปัจจุบัน  เป็น summary report ตรวจสอบ ได้ยาก  เป็นรายงานเฉพาะ เพิ่มงาน เจ้าหน้าที่  รายงานไม่ถูกต้อง  ไม่สามารถหาฐานประชากร กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน  ไม่สามารถติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น  สถานบริการบางแห่งไม่รายงานแต่ มีรายงานส่งมายังส่วนกลาง

6 จากปัญหาที่พบในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของ “ โครงการพัฒนาระบบการ กระจายวัคซีน & รายงาน ผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค ”

7 7 พื้นที่นำ ร่อง โครงการฯ สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ขยายการดำเนินงานภายในปี 2552 อีก 10 จังหวัด ขยายการดำเนินงานทั่วประเทศ ใน 2 ปี

8  ส่งวัคซีนตรงสู่คลังอำเภอ (VMI ของ องค์การ เภสัชฯ ) เพื่อลดระยะเวลาการขนส่ง เพิ่มอายุ วัคซีนเมื่อถึงสถานบริการ  ปรับผู้รับผิดชอบคลังอำเภอ เป็นเภสัชกร ซึ่งมี ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ  สนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการ ปรับเปลี่ยนระบบ  การเบิกจ่ายวัคซีนในอำเภอ ให้ สสอ. เป็นผู้ เชื่อมประสาน แนวทางในการพัฒนาระบบ กระจายวัคซีน

9 การกระจายวัคซีนแบบ VMI. VS DDC. VMI/GPO DDC. ค่าใช้จ่ าย ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ / ขนส่ง ~ 10 ล้านบาท เงินเดือนลูกจ้าง ~ 10 ล้าน บาท บุคลาก ร เป็นนักวิชาการทั่วไป ลูกจ้างประจำ การบริหารจัดการวัคซีน การกระจายวัคซีนใช้ เวลานาน อายุ การใช้งาน เหลือน้อย (< 3 เดือน ) วัคซีนในคลังมีมากเกินไป / ไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างจัดส่ง ~ 45 ล้าน บาท ปรับปรุงคลังอำเภอ ลด Stock/ Inventory cost รพ. ได้รับยาที่ผลิต ใหม่ ลดการสูญเสีย วัคซีน มีวัคซีนใช้เพียงพอ ตลอดเวลา การบริหารจัดการ วัคซีน บุคลากร เภสัชกร มีความ เชี่ยวชาญ

10 วัคซีนผลิต จาก ต่างประเท ศ สนามบิน องค์การเภสัช กรรม โรงพยาบาล แม่ข่าย (CUP) สถานบริการ เครือข่าย การกระจายวัคซีนด้วยระบบ VMI วัคซีนผลิตใน ประเทศ (GPO, TRCS) จัดส่งทุก เดือน เบิก - รับวัคซีนทุก เดือน

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ ลดความซ้ำซ้อนของการ ปฏิบัติงานทุกระดับ ไม่มีรายงานซ้ำซ้อน ไม่มีงานบริหารคลังวัคซีนใน สสจ. สสอ. เวชกรรมฯ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร วัคซีนโดยเภสัชกร

12 แนวทางการพัฒนาระบบการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใช้ฐานข้อมูลรายบุคคลในการรายงาน ผลการดำเนินงาน ใช้โครงสร้างรายงาน 18 แฟ้ม ที่ใช้อยู่ แล้วทั่วประเทศ ยกเลิกการรายงานเฉพาะของงาน EPI แต่ยังคง รายงานผลความครอบคลุมการ ได้รับวัคซีน EPI 2 ไว้ ใช้ควบคุมโรค

13 แจ้งเพื่อทราบ “ โครงการพัฒนาระบบการ กระจายวัคซีน & รายงานผลงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ” กำหนดการประชุม 28-29 กค 52 ที่ รร. เจริญศรีแกรนด์ ( ส่วนกลางเป็นผู้จัด ) ผู้เข้าร่วมประชุม เภสัชกร จาก สสจ./ รพ. จนท EPI จาก สสจ./ รพ./ สสอ.

14 การบ้าน เภสัชกร ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ VMI จนท.EPI 1. รายงาน จนท. 2 VMI จนท

15 ส่งการบ้าน วันที่ 5 กค 52 พร้อมแจ้งชื่อผู้เข้าประชุม

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการ กระจายวัคซีน & รายงานผลงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค สำนักโรคติดต่อ ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google