งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางออกการจัดการปัญหา คนพิการเชิงรุก นพ. นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางออกการจัดการปัญหา คนพิการเชิงรุก นพ. นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทางออกการจัดการปัญหา คนพิการเชิงรุก นพ. นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10

3 หัวใจบริการ เอื้ออาทร ครบวงจร 1. การเข้าถึงบริการ 2. ความต่อเนื่องบริการ 3. บริการแบบองค์รวม (Holistic) 4. ประสานเบ็ดเสร็จ (Integrated) 5. ประสานพันธมิตรติดแน่น ( อปท.) 6. ชุมชนมีส่วนร่วม

4 1. การเข้าถึง บริการ 1. ค้นหาคนพิการทุก บ้าน 2. คำนึงถึงศักดิ์ศรี คนพิการ 3. แยกลักษณะความ พิการ ( ใจ, ตา, หู, การ เคลื่อนไหว )

5 1. สถานบริการ ( สอ, รพช, รพท / ศ ) บริการที่ไหน 2. บ้าน ( ครัวเรือน ) 3. สถานที่ ทำงาน 4. สาธารณะ สถาน

6 2. ความต่อเนื่อง บริการ 1. การจัดระบบเยี่ยมบ้าน 2. การจัดหา / ดูแล “ ตัวช่วย อิทธิฤทธิ์ ” 3. ตรวจสอบสิ่งอำนวยความ สะดวกบริการสาธารณะ

7 3. บริการแบบ องค์รวม ( จับต้นชนปลายชัดเจน ) ช่างอ๊อกเหล็ก กับ ตาบอด คนถีบสามล้อ กับ ขาด้วน คนใช้คอมพิวเตอร์ กับ แขนขาด

8 4. ประสาน เบ็ดเสร็จ เบาหวาน กับ ตาบอด อ้วน กับ เข่าเสื่อม โรคเรื้อน กับ แขนกุด

9 5. ประสาน พันธมิตร กองทุนสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดภาระกิจ อสม. “ ร่วมด้วย ช่วยกัน ” เพื่อดูแล “ สาธารณบริการเอื้ออาทะ ”

10 6. ชุมชนมี ส่วนร่วม เฝ้าระวังดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ ช่วยสร้าง “ ตัวช่วยอิทธิฤทธิ์ ” “ ตัวเชื่อมเหนียวแน่น ” ผู้พิการ กับ รัฐ

11 5. เสือปฐมภูมิ ส 1 นักเวชปฏิบัติคุณภาพ ส 2 นักให้คำปรึกษารอบรู้อบอุ่น ส 3 นักจัดการยุทธศาสตร์มิตรไมตรี

12 สุข ภาวะ อ จ ปฐมภูมิ สอ. EMS DHFDMMCH พิการ ทุติยภูมิ รพช. ตติยภูมิ รพท / ศ.

13 ภาระกิจ 5 เสือ 1. ค้นหาผู้พิการเชิงรุก 2. วิเคราะห์สภาพเพื่อเติม เต็ม 3. ประสานจัดหา “ ตัวช่วย อิทธิฤทธิ ” 4. ดูแลดุจญาติมิตร 5. ประคองให้เดินหน้าได ด้วยตนเอง

14 ภาระกิจ 5 เสือ ( ต่อ ) 6. ลงทะเบียนผู้พิการ 7. ดูแลเงินอุดหนุนที่ได้ตาม สิทธิ 8. เสริมทักษะอาชีพ “ หางาน ให้ญาติทำ ” 9. เชื่อมต่อ “ ความสามารถ เฉพาะตัว ” กับงานเลี้ยงชีพด้วย ตนเอง


ดาวน์โหลด ppt ทางออกการจัดการปัญหา คนพิการเชิงรุก นพ. นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google