งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

2 หุ้นส่วนนโยบาย P&P. คนไทยสุขภาพดี ถ้วนหน้า

3 ทีม P&P ๑๒ เขต พื้นที่ P&P ๑๒ เขต พื้นที่ P&P๑๙ เขต ๑ เขต ๑๒ เขต ๑๑ เขต ๑๐ เขต ๙ เขต ๘ เขต ๗ เขต ๖ เขต ๕ เขต ๔ เขต ๓ เขต ๒

4 หน่วยงานรับผิดชอบ รพ.สต. รพ.สต. ตำบล ตำบล กลุ่มเขตบริการ กลุ่มเขตบริการ ผู้ตรวจราชการฯ ผู้ตรวจราชการฯ รพช.+สสอ. อำเภอ อำเภอ รพศ./รพ.ท /สสจ. จังหวัด จังหวัด

5 จัดทีม P&P จัดทีม P&P๑๙ ๑.เดี่ยว รพ.สต.ขนาดใหญ่ ๒.ควบรวม เล็ก กลางในตำบล ๓.ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพช.,รพท., รพศ.) ประชากร ๖,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ คน

6 คุณภาพทีม P&P คุณภาพทีม P&P๑๙ Empower+Strengthening Empower+Strengthening เติมคน - ๑ : ๑๒๕๐ เติมสมอง - ความรู้ / ทักษะ เติมสมอง - ความรู้ / ทักษะ เติมกำลัง - ยานพาหนะ / โทรศัพท์ เติมกำลัง - ยานพาหนะ / โทรศัพท์ เติมใจ - ความมั่นคง / ค่าตอบแทน เติมใจ - ความมั่นคง / ค่าตอบแทน

7 กรอบงาน ๓ ระยะ กรอบงาน ๓ ระยะ๑๙ เร่งรัดระยะที่ ๓ เร่งรัดระยะที่ ๓ ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน เร่งรัดระยะที่ ๒ เร่งรัดระยะที่ ๒ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ดำเนินการทันที ดำเนินการทันที ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ศศม. ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ศศม. ๑ ต.ค.๕๕ ๑ เม.ย.๕๖ ๑ เม.ย.๕๖ ๑ ต.ค.๕๖

8 ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที๑๙ ๑ ต.ค.๕๕ ๑.๑.รพ.สต.นำร่อง ๑๐๐๐ แห่ง เร่งรัดทุกหมู่บ้าน ๑.๒.รพ.สต.เครือข่าย เร่งรัดทุกตำบล ๑ หมู่บ้าน ๑.๓. ทุกอำเภอ นำร่อง ๑ ตำบล ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๔. ทุกจังหวัด นำร่อง ๑ อำเภอ ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๕. ศูนย์สุขภาพ ทุกศูนย์ชุมชน

9 เร่งรัด ระยะที่ ๒ เร่งรัด ระยะที่ ๒๑๙ ๑ เม.ย.๕๖ ๒.๑ รพ.สต.เครือข่ายทุกตำบล“เพิ่ม ๒ หมู่บ้าน ” ๒.๒ทุกอำเภอ เพิ่ม ๒ ตำบล ครบทุกหมู่บ้าน ๒.๓ ทุกจังหวัด พัฒนาเพิ่ม ๒ อำเภอ ครบทุกหมู่บ้าน”

10 เร่งรัด ระยะที่ ๓ เร่งรัด ระยะที่ ๓๑๙ ๑ ต.ค.๕๖ ๓.๑ รพ.สต. ที่เหลือ ทุก หมู่บ้าน ๓.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ ๓.๓ ทุกจังหวัด เพิ่มทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ

11 รายบุคคล C A N D O ประชาชน ให้ดีถ้วนหน้า ผู้สูงอายุครบวงจร รพ.สต. นโยบาย ส่งเสริม สุขภาพและ ป้องกันโรค นสค. มี 5 ทักษะ อสม. ศูนย์สุขภาพ เด็ก ศูนย์สุขภาพ สตรี ศูนย์สุขภาพ ผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟู ผู้พิการ รพท รพช รพศ นโยบายส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ปี ๕๖ E W - HIV -พฤติกรรมเสี่ยง -อุบัติเหตุ -มะเร็งตับ-จิตเวช -ดญ.แม่ -อ้วน -เหล้าบุหรี่ -พัฒนาการเด็ก -ขาดไอโอดีน -สุขภาพฟัน -การตั้งครรภ์ -มะเร็งเต้านม ผู้พิการพึ่งตนเอง เบาหวาน ความดัน สร้างสุขภาพ

12 กลุ่ม/ประเด็น ภารกิจรายประเด็น นสค. ๑ คน ดูแล ประชากร ๑ : ๑,๒๕๐ คน เครือข่าย รพ.สต. ดูแล ๘,๐๐๐ คน ประเทศ ๖๕ ล้านคน W ( ๖๖ %) วัยแรงงาน W ( ๖๖ %) วัยแรงงาน -HIV,พฤติกรรม เสี่ยง,อุบัติเหตุ, ยาเสพติด,มะเร็งตับ ๘๒๕ ๘๒๕๕๓๐๐๔๓ E (๑๓.๑๗%) วัยเรียน/รุ่น -ดญ.แม่-อ้วน -เหล้า,บุหรี่ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑,๐๐๐ ๘.๕ C ( ๘ %) เด็ก๐-๕ ปี -เด็กปฐมวัย -ขาด ไอโอดีน ๑๐๐ ๑๐๐๖๕๐๕ A ( ๒๐%) หญิงตั้งครรภ์ สตรี-หญิงตั้งครรภ์-มะเร็งมดลูก ๑๔ ๑๔ ๒๕๐ ๒๕๐๙๐๑๓ N เบาหวาน ความดัน -เบาหวาน-ความดัน ๖๐ ๖๐๔๐๐๓.๒๕ D ( ๒ %) ผู้พิการ -ผู้พิการพึ่งตนเอง ๒๔ ๒๔๑๖๐๑.๓ O ( ๑๓ %) ผู้สูงอายุ -ดูแลผู้สูงอายุ แบบครบวงจร ๑๖๐ ๑๖๐ ๑,๐๐๐ ๘.๕ นโยบาย P&P ปี ๕๖

13 งบประมาณ ๑. งบ P&P (สธ.ร่วมสปสช.) ๓.งบปกติ ๔.บูรณาการจากทุกกรม ๒. งบ สสส. ๓.๑ โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน ๓.๒ โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน กองทุน แพทย์ แผนไทย กองทุน P&P กอกองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุน ควบุคุม ป้องกันโรค เรื้อรัง

14 กลไกบริหารนโยบาย รพช.+สสอ. กรรมการ ปฐมภูมิอำเภอ รพ.สต. (ตำบล) รพศ./รพท.. กรรมการ ปฐมภูมิจังหวัด กลุ่มเครือข่าย กรรมการ ปฐมภูมิเขต

15 เสนอเพื่อพิจารณา๑.ตั้งกรรมการบริหารนโยบายฯ ๒.สนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ปฎิบัติงาน ๑ ต.ค. ๕๕,๑ เม.ย.๕๕,๑ ต.ค.๕๖ ๑ ต.ค. ๕๕,๑ เม.ย.๕๕,๑ ต.ค.๕๖ ๓.ทุกหน่วยเร่งรัด “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” ๔.ทุกกรมสนับสนุนงบประมาณ พัฒนา ทักษะ นักสุขภาพครอบครัว

16 Why? What? Effect? จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google