งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข
นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

2 หุ้นส่วนนโยบาย P&P. คนไทยสุขภาพดี ถ้วนหน้า

3 ๑๒ เขต พื้นที่ P&P ทีม P&P ๑๙ เขต ๑ เขต ๑๒ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๑๑ เขต ๔
เขต ๑๐ เขต ๕ เขต ๖ เขต ๙ เขต ๗ เขต ๘ ๑๙

4 หน่วยงานรับผิดชอบ รพ.สต. ตำบล กลุ่มเขตบริการ รพช.+สสอ. อำเภอ
ผู้ตรวจราชการฯ รพศ./รพ.ท /สสจ. จังหวัด

5 ๒.ควบรวม เล็ก กลางในตำบล ๓.ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
จัดทีม P&P ๑.เดี่ยว รพ.สต.ขนาดใหญ่ ๒.ควบรวม เล็ก กลางในตำบล ๓.ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพช.,รพท. , รพศ.) ประชากร ๖,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ คน ๑๙

6 Empower+Strengthening
คุณภาพทีม P&P เติมคน - ๑:๑๒๕๐ เติมสมอง - ความรู้/ทักษะ เติมกำลัง - ยานพาหนะ/โทรศัพท์ เติมใจ-ความมั่นคง/ค่าตอบแทน Empower+Strengthening ๑๙

7 กรอบงาน ๓ ระยะ ๑ ต.ค.๕๕ เร่งรัดระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน
ดำเนินการทันที ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ศศม. ๑ ต.ค.๕๕ เร่งรัดระยะที่ ๒ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑ เม.ย.๕๖ เร่งรัดระยะที่ ๓ ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑ ต.ค.๕๖ ๑๙

8 ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ๑ ต.ค.๕๕ คนพร้อม งานเดิน
คนพร้อม งานเดิน ๑.๑.รพ.สต.นำร่อง ๑๐๐๐ แห่ง เร่งรัดทุกหมู่บ้าน ๑.๒.รพ.สต.เครือข่าย เร่งรัดทุกตำบล ๑ หมู่บ้าน ๑.๓. ทุกอำเภอ นำร่อง ๑ ตำบล ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๔. ทุกจังหวัด นำร่อง ๑ อำเภอ ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๕. ศูนย์สุขภาพ ทุกศูนย์ชุมชน ๑๙

9 เร่งรัด ระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ คนพร้อม งานเดิน
คนพร้อม งานเดิน ๑ เม.ย.๕๖ ๒.๑ รพ.สต.เครือข่ายทุกตำบล“เพิ่ม ๒ หมู่บ้าน” ๒.๒ทุกอำเภอ เพิ่ม ๒ ตำบล ครบทุกหมู่บ้าน ๒.๓ ทุกจังหวัด พัฒนาเพิ่ม ๒ อำเภอ ครบทุกหมู่บ้าน” ๑๙

10 เร่งรัด ระยะที่ ๓ ๑ ต.ค.๕๖ คนพร้อม งานเดิน
คนพร้อม งานเดิน ๑ ต.ค.๕๖ ๓.๑ รพ.สต. ที่เหลือ ทุกหมู่บ้าน ๓.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ ๓.๓ ทุกจังหวัด เพิ่มทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ ๑๙

11 W E รพศ C A N D O นโยบายส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ปี ๕๖ รพท รพช เด็ก
รายบุคคล -HIV -พฤติกรรมเสี่ยง -อุบัติเหตุ -มะเร็งตับ-จิตเวช W สร้างสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ เด็ก -ดญ.แม่ -อ้วน -เหล้าบุหรี่ E รพศ ประชาชน ให้ดีถ้วนหน้า นโยบาย ศูนย์สุขภาพ สตรี นสค. มี 5 ทักษะ -พัฒนาการเด็ก -ขาดไอโอดีน -สุขภาพฟัน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค C รพ.สต. รพท ศูนย์สุขภาพ ผู้สูงอายุ A -การตั้งครรภ์ -มะเร็งเต้านม รพช ศูนย์ฟื้นฟู ผู้พิการ N สร้างสุขภาพ เบาหวาน ความดัน อสม. D ผู้พิการพึ่งตนเอง O ผู้สูงอายุครบวงจร 11

12 นโยบาย P&P ปี ๕๖ กลุ่ม/ประเด็น ภารกิจรายประเด็น นสค. ๑ คนดูแลประชากร ๑ : ๑,๒๕๐ คน เครือข่าย รพ.สต. ดูแล๘,๐๐๐ คน ประเทศ ๖๕ ล้านคน W ( ๖๖%) วัยแรงงาน -HIV,พฤติกรรมเสี่ยง,อุบัติเหตุ, ยาเสพติด,มะเร็งตับ ๘๒๕ ๕๓๐๐ ๔๓ E (๑๓.๑๗%) วัยเรียน/รุ่น -ดญ.แม่-อ้วน -เหล้า ,บุหรี่ ๑๖๐ ๑,๐๐๐ ๘.๕ C ( ๘ %) เด็ก๐-๕ ปี -เด็กปฐมวัย -ขาด ไอโอดีน ๑๐๐ ๖๕๐ A ( ๒๐%) หญิงตั้งครรภ์ สตรี -หญิงตั้งครรภ์ -มะเร็งมดลูก ๑๔ ๒๕๐ ๙๐ ๑๓ N เบาหวาน ความดัน -เบาหวาน -ความดัน ๖๐ ๔๐๐ ๓.๒๕ D ( ๒ %) ผู้พิการ -ผู้พิการพึ่งตนเอง ๒๔ ๑.๓ O ( ๑๓ %) ผู้สูงอายุ -ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร

13 งบประมาณ ๑. งบ P&P(สธ.ร่วมสปสช.) ๒. งบ สสส. ๓.งบปกติ
กองทุน แพทย์ แผนไทย กองทุน P&P ๑. งบ P&P(สธ.ร่วมสปสช.) ๒. งบ สสส. ๓.งบปกติ ๓.๑ โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน ๓.๒ โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน กอกองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุน ควบุคุม ป้องกันโรค เรื้อรัง ๔.บูรณาการจากทุกกรม

14 กลไกบริหารนโยบาย รพ.สต. รพช.+สสอ. รพศ./รพท.. กลุ่มเครือข่าย (ตำบล)
กรรมการ ปฐมภูมิอำเภอ รพศ./รพท.. กรรมการ ปฐมภูมิจังหวัด กลุ่มเครือข่าย กรรมการ ปฐมภูมิเขต

15 เสนอเพื่อพิจารณา ๑.ตั้งกรรมการบริหารนโยบายฯ
๒.สนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ปฎิบัติงาน ๑ ต.ค. ๕๕,๑ เม.ย.๕๕,๑ ต.ค.๕๖ ๓.ทุกหน่วยเร่งรัด “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” ๔.ทุกกรมสนับสนุนงบประมาณ พัฒนา ทักษะ นักสุขภาพครอบครัว

16 จบการนำเสนอ What? Effect? Why?


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google