งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทาง การทำงาน ๒๕๕๔ นพ.นิทัศน์ รายยวา. พากันเดินด้วยความมุ่งมั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทาง การทำงาน ๒๕๕๔ นพ.นิทัศน์ รายยวา. พากันเดินด้วยความมุ่งมั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทาง การทำงาน ๒๕๕๔ นพ.นิทัศน์ รายยวา

2 พากันเดินด้วยความมุ่งมั่น

3 www.themegallery.com ประชาชน เป็น ศูนย์กลาง

4 www.themegallery.com ปัญหาวิกฤติที่ยุ่งยากยาวนาน การแยกส่วนกันทำ ขาดการเชื่อมโยง ( ส่งต่อ ) การแยกส่วนกันทำ ขาดการเชื่อมโยง ( ส่งต่อ )

5 www.themegallery.com เป้าหมายบริการในอุดมคติ เชื่อมโยงระบบส่งต่อ จากชุมชน ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทั้งไปและกลับ เชื่อมโยงระบบส่งต่อ จากชุมชน ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทั้งไปและกลับ

6 หน่วยงานภาครัฐทุก ระดับสนับสนุนและ ประสานงานอย่าง เข้มแข็ง อปท. ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและ สนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและ นอกพื้นที่มีบทบาท การจัดการ นวัตกรรมที่ดี องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการ ทำงาน บุคลากร แกนนำมี สมรรถนะที่เหมาะสม ระบบข้อมูลมี คุณภาพ ชุมชน มีระบบเฝ้า ระวังที่มี ประสิทธิภาพ ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ระบบบริหารจัดการ องค์กรและภาคี เครือข่ายมี ประสิทธิภาพ ชุมชนมีโครงการของ ชุมชนโดย ชุมชน ระบบสื่อสารสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ชุมชน มี มาตรการทาง สังคม ผ ภายใน รพสต แม่และเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาทางจิต เบาหวานโรคหัวใจ

7 www.themegallery.com เร่งรัดการเข้าถึง บริการเต็ม ๑๐๐ สร้างนักสุขภาพ ประจำครอบครัว บูรณาการระบบ บริการทุกระดับ เป้าประสงค์

8 www.themegallery.com ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ลดความเจ็บป่วยด้วยการออก กำลังกาย สนับสนุนการตั้งกลุ่ม / ชมรม หลากหลายในหมู่บ้าน กระตุ้นประชาชนเป็นสมาชิก กลุ่ม / ชมรมทุกคน ประชาชนช่วยกันดูแลความ เจ็บป่วยด้วยกันเอง นักสุขภาพ / อสม. ดูแลต่อยอด ส่งต่อดุจญาติมิตร เร่งรัดการเข้าถึงบริการเต็ม ๑๐๐

9 www.themegallery.com ดูแลกลุ่มประชาชนชัดเจนดุจ ญาติมิตร 1:1250 รู้สภาวะสุขภาพทุกคนใน เครือข่ายโดย GIS มี อสม. ช่วยงาน 1:20 เชื่อมโยงเป็นกลุ่มประจำ เติมใจ เติมสมอง ให้นัก สุขภาพเป็นประจำ สร้างทีมงานเข้มแข็งใน รพ สต. เอาใจใส่ดูแลการส่งต่อ สมาชิกในกลุ่มเหมือนญาติ นักสุขภาพประจำครอบครัว

10 www.themegallery.com นักสุขภาพครอบครัวทุกคน ในรพสต. เรียน SRM อปท. และภาคประชาชนร่วม เรียนรู้ SRM สร้างบทบาทเชิงรุกในกองทุน สุขภาพ บริการปฐมภูมิเป็นของนัก สุขภาพประจำครอบครัว รพช, รพท, รพศ รับดูแลรักษา ต่อดุจญาติมิตร บูรณาการระบบบริการทุกระดับ

11 www.themegallery.com ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ชมรม / กลุ่มช่วยกันดูแลกัน เหมือนครอบครัวใหญ่ นักสุขภาพประจำครอบครัว ดูแลต่อยอดจนส่งต่อ บริการปฐมภูมิ

12 www.themegallery.com ทีมงานนักสุขภาพครอบครัว มีสมรรถนะ ระบบข้อมูล GIS ครบถ้วน นำมาวิเคราะห์ใช้ กองทุนสุขภาพเข้มแข็งทุก ภาคส่วนร่วมแรงแข็งขัน รพสต. บริหารงบ PP ใช้อย่าง มีประสิทธิภาพ ระบบสื่อสารเชื่อมโยงจาก ครัวเรือนถึง รพสต. บริการปฐมภูมิมีสมรรถนะ

13 www.themegallery.com เติมคนครบทีม ( 1:1250) รวม 6-9 คน ประชากรเป้าหมาย 7000- 10000 คน มีนักสุขภาพครอบครัวของ ประชาชน 1250 คนชัดเจน มี 5 เสือปฐมภูมิครบทีม ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ GIS สมบูรณ์ มีส่วนร่วมบริหาร กองทุน สุขภาพ และ PP เต็มที่ เร่งรัด รพสต. คุณภาพ

14 www.themegallery.com กันเงิน UC 1 % จังหวัดจ้าง นวก. สธ. รับย้ายจาก รพช, รพท, รพศ กำหนดเป็นความรับผิดชอบ ร่วมกันของทุกหน่วย จ้างนักจัดการข้อมูลมา ช่วยงาน อบรมนักสร้างเสริมสุขภาพ มาแบ่งเบาภาระ แก้ไขขาดทีมใน รพสต.

15 www.themegallery.com ร่วมมือ วพ. อุดร สอน จพสช. ปรับเป็น GN GN ทุกคนใน รพสต. ได้เรียน NP ปรับปรุงค่าตอบแทนงานเชิง รุกตามปริมาณงาน สนับสนุนยานพาหนะครบถ้วน ( จักรยานยนต์คนจน ) สนับสนุน “ ซิมสุขภาพ ” เติมใจ เต็มกำลัง

16 www.themegallery.com หนึ่งอำเภอหนึ่ง รพสต. คุณภาพ หนึ่งจังหวัดหนึ่งอำเภอ รพ สต. คุณภาพครบถ้วน สร้างต้นแบบ รพสต เข้มแข็ง

17 www.themegallery.com มอบเงิน ON TOP ให้ รพสต. บริหาร มอบเงิน “ คุณภาพจาก สปสช ” ให้ รพสต โอนเงินเพิ่มงานเชิงรุกดี ผู้ป่วยมา รพ. น้อยลง คืนผลงานคุณภาพ

18 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทาง การทำงาน ๒๕๕๔ นพ.นิทัศน์ รายยวา. พากันเดินด้วยความมุ่งมั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google