งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปกิจกรรมการประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2553 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ => ตรวจสอบ เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่า เป้าหมาย, กลยุทธ์ 2. นิยามเป้าประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปกิจกรรมการประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2553 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ => ตรวจสอบ เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่า เป้าหมาย, กลยุทธ์ 2. นิยามเป้าประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปกิจกรรมการประชุมวันที่ 6 ตุลาคม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ => ตรวจสอบ เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่า เป้าหมาย, กลยุทธ์ 2. นิยามเป้าประสงค์ ( แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ )  แบบฟอร์มตาราง 9 ช่อง ( แบบฟอร์ม 2) => กำหนดกิจกรรมสำคัญ, กระบวนการ, PI, KPI, Initiative, เป้าหมาย

2 ปฏิทินการจัดทำแผนสาธารณสุข ปี 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วัน เดือน ปีกิจกรรม หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 6-7 ตุลาคม 2553ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กลุ่มงาน/แผนอำเภอ 12 ตุลาคม 2553ส่งแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพฯให้ คปสอ.กลุ่ม ยส ตุลาคม 2553 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2554/KPI Template เพื่อการประเมิน กลุ่มงานใน สสจ. 26 ตุลาคม 2553พิจารณาโครงการและอนุมัติงบประมาณกลุ่มงานใน สสจ. 29 ตุลาคม 2553 ประชาวิจารณ์แผนยุทธศาสตร์-แผนปฏิบัติการประจำปี (กวป.) กลุ่ม ยส. 2-3 พฤศจิกายน 2553ประชุมพิจารณา KPI Template เพื่อการประเมินกลุ่มงาน/ทุก คปสอ. 4 พฤศจิกายน 2553ส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ให้ คปสอ.กลุ่ม ยส พฤศจิกายน 2553 ประชุมชี้แจงโซน นโยบายและแผนปฏิบัติการและKPI Template เพื่อการประเมินประจำปี 2554 กลุ่มงานใน สสจ. 29 พฤศจิกายน 2553คปสอ.ส่งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้ สสจ.ทุก คปสอ. 20 มกราคม 2554 ส่งแผนงบ PPA ปี 2554 (โครงการ คปสอ.ดีเด่น ส่ง15 ตุลาคม 2553) กลุ่มงาน/ทุก คปสอ. 31 มกราคม 2554ส่งแผนงบลงทุน UC ปี 2554ทุก คปสอ.

3 การใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ เป้าประสง ค์ของ ยุทธศาสต ร์ กล ยุทธ์ กิจกร รม งาน ( การ กระทำเชิง ) วิชาการ งาน ( การ กะทำเชิง ) สังคม ตัวชี้วัด แผนที่ ทางเดิน ยุทธศาสตร์ SRM ( ๔ ปี ) แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการ SLM ( ๒ ปี ) เปลี่ยนแปลง อะไร ? ( ยุทธศาสตร์ = การ เปลี่ยนแปลง ) เปลี่ยนแปลง อย่างไร ? แผนปฏิบั ติการ ( ๑ ปี )

4 คำถามในการแปลงวิสัยทัศน์สู่ภาคปฏิบัติ (Strategy Formulation) Vision Strategic Issue GoalKPI/ TargetStrategyInitiative อยากเป็น อะไร ต้องทำ อะไรใหญ่ ๆ เพื่อให้ วิสัยทัศน์ บรรลุผล ต้องทำไหนถึงที่ จะทำให้ ประเด็น ยุทธศาสตร์ บรรลุผล วัดได้อย่างไรว่า Goal บรรลุแล้ว ทำ อะไรบ้าง เพื่อให้ ตัวชี้วัด บรรลุผล มีโครงการ อะไรใหม่ ๆ เพื่อให้ ยุทธศาสต ร์บรรลุผล

5 ภาคี ประชาชน กระบวนการ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รากฐาน ระบบข้อมูลข่าวสารมีคุภาพ มาตรฐาน บุคลากรมีสมรรถนะ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ ระบบบริการมีคุณภาพ มาตรฐาน วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและพหุภาคีทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและพหุภาคี ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ดี พหุภาคีมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ เครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพมีส่วนร่วมจัดบริการ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีส่วนร่วมเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ มีความรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคลากรมีขวัญกำลังใจ ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน HA&HPH พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในหน่วยบริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและ ICT ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของพหุภาคีในการจัดการสุขภาพ พัฒนาสถานบริการธุรกิจบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ส่งเสริมการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แผนชุมชนใช้กระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เร่งรัดการพ้ฒนา รพ. สต. แบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการดำเนินงาน รพ. สต. ทุกองค์ประกอบอย่างครบถ้วน รพ. สต. มีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ

6 เป้าประ สงค์ของ ยุทธศาสต ร์ (1) กลยุทธ์ สำคัญ (2) กิจกรรม สำคัญ (3) การกระทำ (วิธีทำ/ กระบวนกา รอย่างไร) (4) ตัวชี้วัด การ กระทำ (PI) (5) ตัวชี้วัด (KPI) (1 ตัวต่อ 1 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ ) (6) ความคิด ริเริ่มใหม่ (7) เป้าหมาย ภายใน 1 ปี (8) ผู้รับผิด ชอบ (กลุ่ม ภารกิจ งาน/ บุคคล) (9) นำมาจาก กล่อง เป้าประสง ค์ของ ยุทธศาสต ร์ กำหนด 3-5 กล ยุทธ์ ต่อ1 ยุทธศา สตร์ กำหนด จาก กล ยุทธ์ (3- 5) กิจกรรม ต่อกล ยุทธ์ ( คิด ใหม่ ) แสดง รายละเอีย ดของ กิจกรรม ***** (คิดใหม่)  เฉพาะที่ ใช้ ทางการ บริหาร จัดการ หรือที่ ต้องการ เท่านั้น ***** (คิดใหม่)  เลือกจาก การกระทำ ที่เป็นหัวใจ ของ ความสำเร็จ เท่านั้น * (คิดใหม่) ตารางช่วยสร้างแผนกลยุทธ์ฉบับปฏิบัติการ ( Strategic Plan ) จาก SLM

7 แผนปฏิบัติการประจำปี ( แบบฟอร์ม 3) ( ร่างโครงการเพื่อทำแผนขออนุมัติงบประมาณ )

8 ภารกิจของกลุ่มงานใน สสจ. 1. ส่งข้อแก้ไขใน แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ ( เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่าเป้าหมาย, กลยุทธ์) 2. แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ จัดทำแบบฟอร์มตาราง 9 ช่อง(แบบฟอร์ม 2) (กำหนดกิจกรรมสำคัญ, กระบวนการ, PI, KPI, Initiative, เป้าหมาย) ส่งภายในวันที่ 11 ตุลาคม เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี (แบบฟอร์ม 3) (ร่างโครงการเพื่อทำแผนขออนุมัติงบประมาณ) ประชุมวันที่ ตุลาคม 2553

9 ภารกิจของ คปสอ. 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ =>ตรวจสอบ เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่าเป้าหมาย, กลยุทธ์ 2. นิยามเป้าประสงค์ (แปลงกลยุทธ์สู่การ ปฏิบัติ)  แบบฟอร์มตาราง 9 ช่อง(แบบฟอร์ม 2) =>กำหนดกิจกรรมสำคัญ, กระบวนการ, PI, KPI, Initiative, เป้าหมาย 3. แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี (แบบฟอร์ม 3) ( ร่างโครงการเพื่อทำแผนขออนุมัติงบประมาณ ) =>โครงการ/กิจกรรม, สภาพปัญหา/ข้อมูลสนับสนุน,พื้นที่ดำเนินการ, กลุ่มเป้าหมาย,แหล่งงบประมาณ,รายละเอียดงบประมาณ,ระยะเวลาดำเนินการ,

10 เอกสารแผนยุทธศาสตร์

11 คำนำ สารบัญ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

12 บทนำ ความเป็นมา

13 โครงสร้าง คปสอ … ประกอบด้วย : ภาพโครงสร้าง

14 ผลการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ข้อมูล สถานการณ์ด้านสุขภาพ

15 วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 1 … 2 … 3 … เป้าประสงค์ (Goal) 1 … 2 … 3 … ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 … 2 … 3 … ค่านิยมองค์กร (Share Value)

16

17 รากฐาน กระบวนการ ภาคี ประชาชน XXXXXXXX ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประแด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิสัยทัศน์ “ ” XXXXXXXX

18 แผนปฏิบัติการประจำปี

19 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปี 2554

20 ภาคผนวก


ดาวน์โหลด ppt สรุปกิจกรรมการประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2553 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ => ตรวจสอบ เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่า เป้าหมาย, กลยุทธ์ 2. นิยามเป้าประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google