งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปกิจกรรมการประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปกิจกรรมการประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปกิจกรรมการประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2553
1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ =>ตรวจสอบ เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่าเป้าหมาย, กลยุทธ์ 2. นิยามเป้าประสงค์ (แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)  แบบฟอร์มตาราง 9 ช่อง(แบบฟอร์ม 2) =>กำหนดกิจกรรมสำคัญ, กระบวนการ, PI, KPI, Initiative, เป้าหมาย

2 ปฏิทินการจัดทำแผนสาธารณสุข ปี 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
วัน เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 6-7 ตุลาคม 2553 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มงาน/แผนอำเภอ 12 ตุลาคม 2553 ส่งแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพฯให้ คปสอ. กลุ่ม ยส. 13-14 ตุลาคม 2553 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2554/KPI Template เพื่อการประเมิน กลุ่มงานใน สสจ. 26 ตุลาคม 2553 พิจารณาโครงการและอนุมัติงบประมาณ 29 ตุลาคม 2553 ประชาวิจารณ์แผนยุทธศาสตร์-แผนปฏิบัติการประจำปี (กวป.) 2-3 พฤศจิกายน 2553 ประชุมพิจารณา KPI Template เพื่อการประเมิน กลุ่มงาน/ทุก คปสอ. 4 พฤศจิกายน 2553 ส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ให้ คปสอ. 8-12 พฤศจิกายน 2553 ประชุมชี้แจงโซน นโยบายและแผนปฏิบัติการและKPI Template เพื่อการประเมินประจำปี 2554 29 พฤศจิกายน 2553 คปสอ.ส่งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้ สสจ. ทุก คปสอ. 20 มกราคม 2554 ส่งแผนงบ PPA ปี 2554 (โครงการ คปสอ.ดีเด่น ส่ง15 ตุลาคม 2553) 31 มกราคม 2554 ส่งแผนงบลงทุน UC ปี 2554

3 การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอะไร? (ยุทธศาสตร์= การเปลี่ยนแปลง) เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ SRM (๔ ปี) แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ SLM (๒ ปี) กลยุทธ์ เปลี่ยนแปลงอย่างไร? แผนปฏิบัติการ (๑ ปี) กิจกรรม งาน (การกระทำเชิง)วิชาการ งาน(การกะทำเชิง)สังคม ตัวชี้วัด 3

4 คำถามในการแปลงวิสัยทัศน์สู่ภาคปฏิบัติ (Strategy Formulation)
วัดได้อย่างไรว่า Goal บรรลุแล้ว ต้องทำไหนถึงที่จะทำให้ ประเด็นยุทธศาสตร์ บรรลุผล ทำอะไรบ้างเพื่อให้ ตัวชี้วัดบรรลุผล ต้องทำอะไรใหญ่ ๆ เพื่อให้วิสัยทัศน์บรรลุผล มีโครงการอะไรใหม่ ๆ เพื่อให้ยุทธศาสตร์บรรลุผล อยากเป็นอะไร Vision Strategic Issue Goal KPI/ Target Strategy Initiative

5 ประชาชน ภาคี กระบวนการ รากฐาน
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วิสัยทัศน์:เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและพหุภาคีทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและพหุภาคี ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เสริมสร้างให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชน มีความรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนชุมชนใช้กระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ มีส่วนร่วมเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพ ภาคี พหุภาคีมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ เครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพมีส่วนร่วมจัดบริการ เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของพหุภาคีในการจัดการสุขภาพ พัฒนาสถานบริการธุรกิจบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน รพ.สต.มีคุณภาพ มาตรฐาน กระบวนการ ระบบบริการมีคุณภาพ มาตรฐาน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เร่งรัดการพ้ฒนา รพ.สต.แบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการดำเนินงาน รพ.สต. ทุกองค์ประกอบอย่างครบถ้วน พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานHA&HPH พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในหน่วยบริการ ส่งเสริมการพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีงานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวตกรรม รากฐาน บุคลากรมีสมรรถนะ บุคลากรมีขวัญกำลังใจ ระบบข้อมูลข่าวสารมีคุภาพ มาตรฐาน พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและICTให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

6 ตารางช่วยสร้างแผนกลยุทธ์ฉบับปฏิบัติการ (Strategic Plan) จาก SLM
เป้าประ สงค์ของยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์สำคัญ (2) กิจกรรมสำคัญ (3) การกระทำ (วิธีทำ/กระบวนการอย่างไร) (4) ตัวชี้วัดการกระทำ(PI) (5) ตัวชี้วัด (KPI) (1 ตัวต่อ 1เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์) (6) ความคิดริเริ่มใหม่ (7) เป้าหมายภายใน 1 ปี (8) ผู้รับผิดชอบ (กลุ่มภารกิจงาน/บุคคล) (9) นำมาจากกล่องเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ กำหนด 3-5 กลยุทธ์ ต่อ1ยุทธศาสตร์ กำหนดจาก กลยุทธ์ (3- 5) กิจกรรมต่อกลยุทธ์ (คิดใหม่) แสดงรายละเอียดของกิจกรรม ***** เฉพาะที่ใช้ทางการบริหารจัดการ หรือที่ต้องการเท่านั้น เลือกจากการกระทำที่เป็นหัวใจของความสำเร็จเท่านั้น *

7 แผนปฏิบัติการประจำปี (แบบฟอร์ม 3) (ร่างโครงการเพื่อทำแผนขออนุมัติงบประมาณ)

8 ภารกิจของกลุ่มงานใน สสจ.
1. ส่งข้อแก้ไขใน แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ ( เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่าเป้าหมาย, กลยุทธ์) 2. แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ จัดทำแบบฟอร์มตาราง 9 ช่อง(แบบฟอร์ม 2) (กำหนดกิจกรรมสำคัญ, กระบวนการ, PI, KPI, Initiative, เป้าหมาย) ส่งภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 3. เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี (แบบฟอร์ม 3) (ร่างโครงการเพื่อทำแผนขออนุมัติงบประมาณ) ประชุมวันที่ ตุลาคม 2553

9 ภารกิจของ คปสอ. 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
 แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ =>ตรวจสอบ เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่าเป้าหมาย, กลยุทธ์ 2. นิยามเป้าประสงค์ (แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)  แบบฟอร์มตาราง 9 ช่อง(แบบฟอร์ม 2) =>กำหนดกิจกรรมสำคัญ, กระบวนการ, PI, KPI, Initiative, เป้าหมาย 3. แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี(แบบฟอร์ม 3) (ร่างโครงการเพื่อทำแผนขออนุมัติงบประมาณ) =>โครงการ/กิจกรรม, สภาพปัญหา/ข้อมูลสนับสนุน,พื้นที่ดำเนินการ,กลุ่มเป้าหมาย,แหล่งงบประมาณ,รายละเอียดงบประมาณ,ระยะเวลาดำเนินการ,

10 เอกสารแผนยุทธศาสตร์

11 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
คำนำ สารบัญ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

12 บทนำ ความเป็นมา

13 โครงสร้าง คปสอ… ประกอบด้วย: 1. .. 1.1 1.2 2. .. 2.1 2.2 ภาพโครงสร้าง

14 ผลการวิเคราะห์องค์กร (SWOT)
ข้อมูล สถานการณ์ด้านสุขภาพ ผลการวิเคราะห์องค์กร (SWOT)

15 ค่านิยมองค์กร (Share Value)
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 1 … 2 … 3 … ค่านิยมองค์กร (Share Value) ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 … 2 … 3 … เป้าประสงค์ (Goal) 1 … 2 … 3 … 4 ....

16

17 วิสัยทัศน์ “ ” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประแด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ประชาชน ภาคี กระบวนการ รากฐาน

18 แผนปฏิบัติการประจำปี

19 แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2554

20 ภาคผนวก


ดาวน์โหลด ppt สรุปกิจกรรมการประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google