งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปกิจกรรมการประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2553 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ => ตรวจสอบ เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่า เป้าหมาย, กลยุทธ์ 2. นิยามเป้าประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปกิจกรรมการประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2553 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ => ตรวจสอบ เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่า เป้าหมาย, กลยุทธ์ 2. นิยามเป้าประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปกิจกรรมการประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2553 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ => ตรวจสอบ เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่า เป้าหมาย, กลยุทธ์ 2. นิยามเป้าประสงค์ ( แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ )  แบบฟอร์มตาราง 9 ช่อง ( แบบฟอร์ม 2) => กำหนดกิจกรรมสำคัญ, กระบวนการ, PI, KPI, Initiative, เป้าหมาย

2 ปฏิทินการจัดทำแผนสาธารณสุข ปี 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วัน เดือน ปีกิจกรรม หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 6-7 ตุลาคม 2553ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กลุ่มงาน/แผนอำเภอ 12 ตุลาคม 2553ส่งแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพฯให้ คปสอ.กลุ่ม ยส. 13-14 ตุลาคม 2553 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2554/KPI Template เพื่อการประเมิน กลุ่มงานใน สสจ. 26 ตุลาคม 2553พิจารณาโครงการและอนุมัติงบประมาณกลุ่มงานใน สสจ. 29 ตุลาคม 2553 ประชาวิจารณ์แผนยุทธศาสตร์-แผนปฏิบัติการประจำปี (กวป.) กลุ่ม ยส. 2-3 พฤศจิกายน 2553ประชุมพิจารณา KPI Template เพื่อการประเมินกลุ่มงาน/ทุก คปสอ. 4 พฤศจิกายน 2553ส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ให้ คปสอ.กลุ่ม ยส. 8-12 พฤศจิกายน 2553 ประชุมชี้แจงโซน นโยบายและแผนปฏิบัติการและKPI Template เพื่อการประเมินประจำปี 2554 กลุ่มงานใน สสจ. 29 พฤศจิกายน 2553คปสอ.ส่งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้ สสจ.ทุก คปสอ. 20 มกราคม 2554 ส่งแผนงบ PPA ปี 2554 (โครงการ คปสอ.ดีเด่น ส่ง15 ตุลาคม 2553) กลุ่มงาน/ทุก คปสอ. 31 มกราคม 2554ส่งแผนงบลงทุน UC ปี 2554ทุก คปสอ.

3 การใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ เป้าประสง ค์ของ ยุทธศาสต ร์ กล ยุทธ์ กิจกร รม งาน ( การ กระทำเชิง ) วิชาการ งาน ( การ กะทำเชิง ) สังคม ตัวชี้วัด แผนที่ ทางเดิน ยุทธศาสตร์ SRM ( ๔ ปี ) แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการ SLM ( ๒ ปี ) เปลี่ยนแปลง อะไร ? ( ยุทธศาสตร์ = การ เปลี่ยนแปลง ) เปลี่ยนแปลง อย่างไร ? แผนปฏิบั ติการ ( ๑ ปี )

4 คำถามในการแปลงวิสัยทัศน์สู่ภาคปฏิบัติ (Strategy Formulation) Vision Strategic Issue GoalKPI/ TargetStrategyInitiative อยากเป็น อะไร ต้องทำ อะไรใหญ่ ๆ เพื่อให้ วิสัยทัศน์ บรรลุผล ต้องทำไหนถึงที่ จะทำให้ ประเด็น ยุทธศาสตร์ บรรลุผล วัดได้อย่างไรว่า Goal บรรลุแล้ว ทำ อะไรบ้าง เพื่อให้ ตัวชี้วัด บรรลุผล มีโครงการ อะไรใหม่ ๆ เพื่อให้ ยุทธศาสต ร์บรรลุผล

5 ภาคี ประชาชน กระบวนการ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รากฐาน ระบบข้อมูลข่าวสารมีคุภาพ มาตรฐาน บุคลากรมีสมรรถนะ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ ระบบบริการมีคุณภาพ มาตรฐาน วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและพหุภาคีทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2553-2554 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและพหุภาคี ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ดี พหุภาคีมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ เครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพมีส่วนร่วมจัดบริการ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีส่วนร่วมเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ มีความรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคลากรมีขวัญกำลังใจ ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน HA&HPH พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในหน่วยบริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและ ICT ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของพหุภาคีในการจัดการสุขภาพ พัฒนาสถานบริการธุรกิจบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ส่งเสริมการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แผนชุมชนใช้กระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เร่งรัดการพ้ฒนา รพ. สต. แบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการดำเนินงาน รพ. สต. ทุกองค์ประกอบอย่างครบถ้วน รพ. สต. มีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ

6 เป้าประ สงค์ของ ยุทธศาสต ร์ (1) กลยุทธ์ สำคัญ (2) กิจกรรม สำคัญ (3) การกระทำ (วิธีทำ/ กระบวนกา รอย่างไร) (4) ตัวชี้วัด การ กระทำ (PI) (5) ตัวชี้วัด (KPI) (1 ตัวต่อ 1 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ ) (6) ความคิด ริเริ่มใหม่ (7) เป้าหมาย ภายใน 1 ปี (8) ผู้รับผิด ชอบ (กลุ่ม ภารกิจ งาน/ บุคคล) (9) นำมาจาก กล่อง เป้าประสง ค์ของ ยุทธศาสต ร์ กำหนด 3-5 กล ยุทธ์ ต่อ1 ยุทธศา สตร์ กำหนด จาก กล ยุทธ์ (3- 5) กิจกรรม ต่อกล ยุทธ์ ( คิด ใหม่ ) แสดง รายละเอีย ดของ กิจกรรม ***** (คิดใหม่)  เฉพาะที่ ใช้ ทางการ บริหาร จัดการ หรือที่ ต้องการ เท่านั้น ***** (คิดใหม่)  เลือกจาก การกระทำ ที่เป็นหัวใจ ของ ความสำเร็จ เท่านั้น * (คิดใหม่) ตารางช่วยสร้างแผนกลยุทธ์ฉบับปฏิบัติการ ( Strategic Plan ) จาก SLM

7 แผนปฏิบัติการประจำปี ( แบบฟอร์ม 3) ( ร่างโครงการเพื่อทำแผนขออนุมัติงบประมาณ )

8 ภารกิจของกลุ่มงานใน สสจ. 1. ส่งข้อแก้ไขใน แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ ( เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่าเป้าหมาย, กลยุทธ์) 2. แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ จัดทำแบบฟอร์มตาราง 9 ช่อง(แบบฟอร์ม 2) (กำหนดกิจกรรมสำคัญ, กระบวนการ, PI, KPI, Initiative, เป้าหมาย) ส่งภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 3. เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี (แบบฟอร์ม 3) (ร่างโครงการเพื่อทำแผนขออนุมัติงบประมาณ) ประชุมวันที่ 13-14 ตุลาคม 2553

9 ภารกิจของ คปสอ. 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ =>ตรวจสอบ เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่าเป้าหมาย, กลยุทธ์ 2. นิยามเป้าประสงค์ (แปลงกลยุทธ์สู่การ ปฏิบัติ)  แบบฟอร์มตาราง 9 ช่อง(แบบฟอร์ม 2) =>กำหนดกิจกรรมสำคัญ, กระบวนการ, PI, KPI, Initiative, เป้าหมาย 3. แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี (แบบฟอร์ม 3) ( ร่างโครงการเพื่อทำแผนขออนุมัติงบประมาณ ) =>โครงการ/กิจกรรม, สภาพปัญหา/ข้อมูลสนับสนุน,พื้นที่ดำเนินการ, กลุ่มเป้าหมาย,แหล่งงบประมาณ,รายละเอียดงบประมาณ,ระยะเวลาดำเนินการ,

10 เอกสารแผนยุทธศาสตร์

11 คำนำ สารบัญ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

12 บทนำ ความเป็นมา

13 โครงสร้าง คปสอ … ประกอบด้วย : 1... 1.1 1.2 2... 2.1 2.2 ภาพโครงสร้าง

14 ผลการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ข้อมูล สถานการณ์ด้านสุขภาพ

15 วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 1 … 2 … 3 … เป้าประสงค์ (Goal) 1 … 2 … 3 … 4.... ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 … 2 … 3 … ค่านิยมองค์กร (Share Value)

16

17 รากฐาน กระบวนการ ภาคี ประชาชน XXXXXXXX ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประแด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิสัยทัศน์ “..........................................................................................................................” XXXXXXXX

18 แผนปฏิบัติการประจำปี

19 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปี 2554

20 ภาคผนวก


ดาวน์โหลด ppt สรุปกิจกรรมการประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2553 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ => ตรวจสอบ เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่า เป้าหมาย, กลยุทธ์ 2. นิยามเป้าประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google