งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

2 ปี 2553 70 แห่ง ปี 2554 34 แห่ง ปี 2555 26 แห่ง รวม 130 แห่ง ( 209 สอ.) เป้าหมายการพัฒนา รพ.สต.

3 รพศ./ท สสอ./รพช. อสม. ประชาชน อปท. รพ.สต ประชาคม ชมรม สมาคม ประชาคม ชมรม สมาคม ข้อมูล คน งาน เงิน

4 หน่วยงานภาครัฐทุก ระดับสนับสนุนและ ประสานงานอย่าง เข้มแข็ง อปท. ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและ สนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและ นอกพื้นที่มีบทบาท การจัดการ นวัตกรรมที่ดี องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการ ทำงาน บุคลากร แกนนำมี สมรรถนะที่เหมาะสม ระบบข้อมูลมี คุณภาพ ชุมชน มีระบบเฝ้า ระวังที่มี ประสิทธิภาพ ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ระบบบริหารจัดการ องค์กรและภาคี เครือข่ายมี ประสิทธิภาพ ชุมชนมีโครงการของ ชุมชนโดย ชุมชน ระบบสื่อสารสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ชุมชน มี มาตรการทาง สังคม ผ ภายใน รสต แม่และเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาทางจิต เบาหวานโรคหัวใจ

5 1. ทีมจังหวัด 4 ทีม แต่ละทีม ประกอบด้วย - ประธาน - รองประธาน - เลขา - นักจัดการข้อมูล - นักพัฒนาบุคคลากร - นักพัฒนาระบบการเงิน - นักพัฒนางานแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ - ผู้เชี่ยวชาญงาน CANDO 2. ทีมอำเภอ 1 ทีม องค์ประกอบเหมือนทีมจังหวัด 3. ทีม รพ.สต. 1 ทีม ทีมพัฒนา รพ.สต.

6 1. จำนวน 2. สมรรถนะ คน

7 1. การคัดกรองสุขภาพประชาชน แยกเป็น กลุ่มดี เสี่ยง ป่วยเรื้อรัง พิการ กลุ่ม CANDO 2. การจัดทำรายงานกิจกรรมการให้บริการและข้อมูลทาง การเงิน (ของ รพช. และ รพ.สต.) เพื่อคืนข้อมูลผู้ป่วย OPD 5 โรคแรกจาก รพช. สู่ รพ.สต. ให้ครบถ้วน ทันเวลา ถูกต้อง ข้อมูล

8 1. On top payment 69 รพ.สต. 112 สอ. 2. OPD capitation 38 รพ.สต. เงิน

9 1. งานรักษาพยาบาล ฟื้นฟู และระบบส่งต่อเอื้ออาทร ผู้รับผิดชอบคือ เสือเวชปฏิบัติ (NP) 2. งานส่งเสริมป้องกัน ผู้รับผิดชอบคือ 4 เสือปฐมภูมิ ผ่านกระบวนการการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ของตำบล และพัฒนางาน รพ.สต. เชี่ยวชาญ 10 งาน ได้แก่ MCH DM/HT สุขภาพจิต/ผู้สูงอายุ อนามัยสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิกบุหรี่/แอลกอฮอล์ อาหารปลอดภัย/อุจจาระร่วง ผู้พิการ มะเร็งตับ/ท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม/ปากมดลูก และสารเคมีเป็นพิษ งาน

10 1. จัดทำ SRM และ Mini SLM 2. จัดทำแผนปฏิบัติการ (ตาราง 11 ช่อง) 3. จัดทำ Flow chart กระบวนการทำงาน และตัวชี้วัด 4. จัดทำผังกำกับงาน 5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยแต่ละ รพ.สต.ดำเนินการดังนี้

11 ประเด็นสำคัญกิจกรรม / กระบวนการ / การสนับสนุน ๓. ๑ รพสต. มีสมรรถนะ และมีบรรยากาศ เอื้ออำนวย ๓. ๑. ๑ มีจำนวนบุคลากรเหมาะสมกับงาน ( ๑ : ๑, ๒๕๐ ) ๓. ๑. ๒ มีพยาบาลเวชปฎิบัติ ๑ : ๕, ๐๐๐ ( ทีม ละ ๒ – ๓ คนต่อประชากร ๑๐, ๐๐๐ คน ) ๓. ๑. ๓ ทีมงานมีการเรียนรู้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ (SRM) และการจัดการความรู้เพื่อ ใช้ในการพัฒนาการทำงานเป็นทีม ๓. ๑. ๔ ทีมงานมีขวัญกำลังใจและมี ความสามารถสร้างจริยธรรมในการทำงาน ร่วมกัน ๓. ๑. ๕ ทีมงานมีความรู้ ทักษะและพัฒนา ต่อเนื่อง ๓. ๑. ๖ มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ( โทรศัพท์ติดต่อประชาชน, Web cam) ๓. ๑. ๗ สร้างกระบวนการจัดการข้อมูลที่ ทันสมัยใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน ๓. ๑. ๘ ทีมสหวิชาชีพ ( แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร ) เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือ ประเด็นสำคัญในการตรวจประเมินผลงาน รพ. สต. ปี ๒๕๕๓

12 ประเด็นสำคัญกิจกรรม / กระบวนการ / การสนับสนุน ๓. ๒ รพสต. มีระบบ บริหารจัดการองค์กร มีประสิทธิภาพ ๓. ๒. ๑ ปฎิบัติงานเชิงรุก “ ใช้บ้าน เป็นที่ทำงาน ” ๓. ๒. ๒ ประสาน “ การส่งต่อเอื้ออาทร ” ๓. ๒. ๓ สนับสนุนส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมบริการ, วิธีการและผลผลิต ๓. ๒. ๔ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ ๓. ๒. ๕ มีการพัฒนาระบบสื่อสาร สาธารณะเข้าถึงประชาชน ๓. ๒. ๖ มีระบบการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญในการตรวจประเมินผลงาน รพ. สต. ปี ๒๕๕๓ ( ต่อ )

13 ประเด็นสำคัญกิจกรรม / กระบวนการ / การสนับสนุน ๓. ๓ ภาคีทุกภาคส่วน ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและ สนับสนุน ๓. ๓. ๑ อปท. ประชาคม มูลนิธิ ชมรม ร่วมขับเคลื่อนทำแผน, ทำประชาคม ให้เกิดการปฎิบัติการอย่างต่อเนื่อง ๓. ๓. ๒ มีกองทุนสุขภาพร่วมแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ ๓. ๓. ๓ องค์กรต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพ ดูแล “ สุขภาวะ ” ๓. ๓. ๔ ผู้นำชุมชน, อสม. ร่วมงานแข็ง ขันดุจญาติมิตร ๓. ๓. ๕ มี ร. ร. อสม. เพื่อพัฒนาให้ ชุมชนพึ่งตนเอง รวมทั้งสนับสนุนการ ดำเนินการของ รร. อสม. ในระยะยาว ประเด็นสำคัญในการตรวจประเมินผลงาน รพ. สต. ปี ๒๕๕๓ ( ต่อ )

14 ประเด็นสำคัญกิจกรรม / กระบวนการ / การสนับสนุน ๓. ๔ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสามารถ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมได้ ๓. ๔. ๑ มีการสร้างแกนนำเฝ้าระวัง ปัญหาสุขภาพในชุมชน ๓. ๔. ๒ ชุมชนกำหนดมาตรการทาง สังคมอย่างมีส่วนร่วม ๓. ๔. ๓ ชุมชนทำแผนชุมชนเอง ประเด็นสำคัญในการตรวจประเมินผลงาน รพ. สต. ปี ๒๕๕๓ ( ต่อ )

15 การประกวด รพ.สต. ดีเด่น - 1 อำเภอ 1 รพ.สต. ดีเด่น - จังหวัดคัดเลือก 4 รพ.สต. ดีเด่น ส่งเข้าประกวดระดับเขต

16


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google