งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 1

2 เป้าหมายการพัฒนา รพ.สต.
ปี แห่ง ปี แห่ง ปี แห่ง รวม แห่ง ( 209 สอ.)

3 คน ข้อมูล เงิน งาน รพศ./ท สสอ./รพช. ประชาคม ชมรม รพ.สต สมาคม อปท. อสม.
กรอบแนวคิด รพศ./ท คน ข้อมูล สสอ./รพช. ประชาคม ชมรม สมาคม อปท. รพ.สต เงิน งาน อสม. ประชาชน

4 ผ ผู้สูงอายุ แม่และเด็ก เบาหวาน โรคหัวใจ ผู้พิการ ภายใน รสต ภายใน รสต
ผู้มีปัญหาทางจิต เบาหวาน โรคหัวใจ ผู้พิการ ประชาชนปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ประชาชน ชุมชน มีมาตรการทาง สังคม ชุมชนมีโครงการของชุมชนโดย ชุมชน ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังที่มี ประสิทธิภาพ อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและนอกพื้นที่มีบทบาท ภาคี หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง การจัดการนวัตกรรมที่ดี ระบบสื่อสารสารสนเทศมีประสิทธิภาพ กระบวนการ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ภายใน รสต องค์กรมีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการทำงาน ระบบข้อมูลมีคุณภาพ พื้นฐาน บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม ภายใน รสต 4

5 ทีมพัฒนา รพ.สต. 1. ทีมจังหวัด 4 ทีม แต่ละทีม ประกอบด้วย - ประธาน
- รองประธาน - เลขา - นักจัดการข้อมูล - นักพัฒนาบุคคลากร - นักพัฒนาระบบการเงิน - นักพัฒนางานแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ - ผู้เชี่ยวชาญงาน CANDO 2. ทีมอำเภอ 1 ทีม องค์ประกอบเหมือนทีมจังหวัด 3. ทีม รพ.สต. 1 ทีม

6 คน 1. จำนวน 2. สมรรถนะ

7 ข้อมูล 1. การคัดกรองสุขภาพประชาชน แยกเป็น
กลุ่มดี เสี่ยง ป่วยเรื้อรัง พิการ กลุ่ม CANDO 2. การจัดทำรายงานกิจกรรมการให้บริการและข้อมูลทางการเงิน (ของ รพช. และ รพ.สต.) เพื่อคืนข้อมูลผู้ป่วย OPD 5 โรคแรกจาก รพช. สู่ รพ.สต. ให้ครบถ้วน ทันเวลา ถูกต้อง

8 เงิน 1. On top payment 69 รพ.สต. 112 สอ. 2. OPD capitation 38 รพ.สต.

9 งาน 1. งานรักษาพยาบาล ฟื้นฟู และระบบส่งต่อเอื้ออาทร
1. งานรักษาพยาบาล ฟื้นฟู และระบบส่งต่อเอื้ออาทร ผู้รับผิดชอบคือ เสือเวชปฏิบัติ (NP) 2. งานส่งเสริมป้องกัน ผู้รับผิดชอบคือ 4 เสือปฐมภูมิ ผ่านกระบวนการการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของตำบล และพัฒนางาน รพ.สต. เชี่ยวชาญ 10 งาน ได้แก่ MCH DM/HT สุขภาพจิต/ผู้สูงอายุ อนามัยสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิกบุหรี่/แอลกอฮอล์ อาหารปลอดภัย/อุจจาระร่วง ผู้พิการ มะเร็งตับ/ท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม/ปากมดลูก และสารเคมีเป็นพิษ

10 โดยแต่ละ รพ.สต.ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำ SRM และ Mini SLM 2. จัดทำแผนปฏิบัติการ (ตาราง 11 ช่อง) 3. จัดทำ Flow chart กระบวนการทำงาน และตัวชี้วัด 4. จัดทำผังกำกับงาน 5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

11 กิจกรรม / กระบวนการ / การสนับสนุน
ประเด็นสำคัญในการตรวจประเมินผลงาน รพ.สต.ปี ๒๕๕๓ ประเด็นสำคัญ กิจกรรม / กระบวนการ / การสนับสนุน ๓.๑ รพสต.มีสมรรถนะและมีบรรยากาศเอื้ออำนวย ๓.๑.๑ มีจำนวนบุคลากรเหมาะสมกับงาน (๑ : ๑,๒๕๐) ๓.๑.๒ มีพยาบาลเวชปฎิบัติ ๑ : ๕,๐๐๐ (ทีมละ ๒ – ๓ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน) ๓.๑.๓ ทีมงานมีการเรียนรู้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) และการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานเป็นทีม ๓.๑.๔ ทีมงานมีขวัญกำลังใจและมีความสามารถสร้างจริยธรรมในการทำงานร่วมกัน ๓.๑.๕ ทีมงานมีความรู้ ทักษะและพัฒนาต่อเนื่อง ๓.๑.๖ มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (โทรศัพท์ติดต่อประชาชน, Web cam) ๓.๑.๗ สร้างกระบวนการจัดการข้อมูลที่ทันสมัยใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน ๓.๑.๘ ทีมสหวิชาชีพ (แพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร)เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือ

12 กิจกรรม / กระบวนการ / การสนับสนุน
ประเด็นสำคัญในการตรวจประเมินผลงาน รพ.สต.ปี ๒๕๕๓ (ต่อ) ประเด็นสำคัญ กิจกรรม / กระบวนการ / การสนับสนุน ๓.๒ รพสต. มีระบบบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ ๓.๒.๑ ปฎิบัติงานเชิงรุก “ ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน ” ๓.๒.๒ ประสาน “ การส่งต่อเอื้ออาทร ” ๓.๒.๓ สนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมบริการ,วิธีการและผลผลิต ๓.๒.๔ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.๒.๕ มีการพัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะเข้าถึงประชาชน ๓.๒.๖ มีระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

13 กิจกรรม / กระบวนการ / การสนับสนุน
ประเด็นสำคัญในการตรวจประเมินผลงาน รพ.สต.ปี ๒๕๕๓ (ต่อ) ประเด็นสำคัญ กิจกรรม / กระบวนการ / การสนับสนุน ๓.๓ ภาคีทุกภาคส่วนร่วมตัดสินใจขับเคลื่อนและสนับสนุน ๓.๓.๑ อปท. ประชาคม มูลนิธิ ชมรม ร่วมขับเคลื่อนทำแผน, ทำประชาคมให้เกิดการปฎิบัติการอย่างต่อเนื่อง ๓.๓.๒ มีกองทุนสุขภาพร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๓.๓.๓ องค์กรต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพดูแล “ สุขภาวะ ” ๓.๓.๔ ผู้นำชุมชน,อสม. ร่วมงานแข็งขันดุจญาติมิตร ๓.๓.๕ มี ร.ร. อสม. เพื่อพัฒนาให้ชุมชนพึ่งตนเอง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของ รร.อสม.ในระยะยาว

14 กิจกรรม / กระบวนการ / การสนับสนุน
ประเด็นสำคัญในการตรวจประเมินผลงาน รพ.สต.ปี ๒๕๕๓ (ต่อ) ประเด็นสำคัญ กิจกรรม / กระบวนการ / การสนับสนุน ๓.๔ ชุมชนเข้มแข็งประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ๓.๔.๑ มีการสร้างแกนนำเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในชุมชน ๓.๔.๒ ชุมชนกำหนดมาตรการทางสังคมอย่างมีส่วนร่วม ๓.๔.๓ ชุมชนทำแผนชุมชนเอง

15 การประกวด รพ.สต. ดีเด่น - 1 อำเภอ 1 รพ.สต. ดีเด่น
- 1 อำเภอ 1 รพ.สต. ดีเด่น จังหวัดคัดเลือก 4 รพ.สต. ดีเด่น ส่งเข้าประกวดระดับเขต

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google