งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล นักวิชาการสาธารณสุข 8ว สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล นักวิชาการสาธารณสุข 8ว สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล นักวิชาการสาธารณสุข 8ว สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

2 Acute Diarrhea Cholera Enteric Fever Food Poisoning Dysentery Hepatitis: A, D, E, G, unspecified Food and Water-Borne Diseases

3 Food poisonin g FOOD POISONING DEFINITION (CDC, 2004): ILLNESSES ACQUIRED THROUGH CONSUMPTION OF CONTAMINATED FOOD CONTAMINATED FOOD: - WITH MICROORGANISM OR THEIR PRODUCTS (TOXIN) - POISONOUS CHEMICAL - INGESTION OF POISONOUS PLANTS OR ANIMALS

4 Cause of Food poisoning Bacteria Bacillus cereus Brucella Campylobacter jejuni Clostridium botulinum Clostridium perfringens Escherichia coli Salmonellosis Shigella spp. Staphylococcus aureus Vibrio parahaemolyticus Vibrio cholerae Virus Hepatitis A Norwalk virus Rota virus Protozoa Entamoeba histolytica Giardia lamblia Toxin & Chemical 1.Marine toxins Ciguatoxin ปลา Scombroid toxin Paralytic shellfish 2.Mushroom toxin ออกฤทธิ์ระยะสั้น ภายใน 1 ชม. ออกฤทธิ์ระยะยาว 6-24 ชม.: Amanita spp. 3. โลหะหนัก : แคดเมียม เหล็ก สังกะสี ตะกั่วฯ 4.Monosodium glutamate (MSG) 5. พิษยาฆ่าแมลง

5 อาหารทะเล V. cholerae, V. parahaemolyticus เนื้อไก่และเครื่องในสัตว์ Campylobacter EPEC Salmonella spp. V.cholerae Y.enterocolitica ขนมจีน แป้งหมัก ข้าวผัด B. cereus S.aureus V. cholerae

6 อาหารกระป๋อง C. botulinum C.perfringens นม Campylobacter spp. Salmonella spp Yersinia enterocolitica น้ำแข็ง E. coli Norwalk virus Hepatitis virus ผักและผลไม้ Entamoeba histolytica Salmonella spp. Shigella spp

7 น้ำ Pathogenic E.coli Giardia lamblia Aeromonas spp. ไข่ดิบ S. aureus Salmonella spp. เห็ด Poisonous mushroom เนื้อโค หมู E.coli (EHEC) Salmonella spp. Yersinia enterocolitica

8 ขั้นตอนการสอบสวนโรค (STEPS OF INVESTIGATION)  ยืนยันการวินิจฉัยโรค  ยืนยันการระบาดของโรค  ค้นหาผู้ป่วย รายแรก ๆ รายใหม่  รวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนา เวลา สถานที่ และบุคคล  ตั้งสมมุติฐานและพิสูจน์สมมุติฐาน  กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรค  เขียนรายงาน เพื่อรายงานผู้บริหาร เพื่อพิมพ์เผยแพร่

9 ชนิดของการสอบสวน ผู้ป่วยเฉพาะราย ผู้ป่วยเป็นกลุ่ม

10 Index cases คลื่นไส้ อาเจียน Bacteria B. cereus (vomiting type) IP 1-6 ชม. B. cereus IP 6-24 ชม. S. aureus IP 30 นาที-7 ชม. Vibrio cholerae IP 2-3ชม.-5 วัน V. parahaemolyticus IP 4-96 ชม. E. coli IP 10-72 ชม. watery Mucous or bloody E. coli (EHEC) IP 12-60 ชม. ± diarrhea, Abd. pain

11 คลื่นไส้ อาเจียน ± diarrhea,ปวดท้อง, ไข้ Virus Rota IP 1-3 วัน Norwalk IP 24-48 ชม. Bacteria Mucous or bloody Shigella gr.A, B,C,D IP 1-7 วัน Watery dia. E. coli (EIEC,EPEC) Salmonellosis IP 6-72 ชม.

12 คลื่นไส้ อาเจียน ± diarrhea,ปวดท้อง Chemical Organophosphate สารพิษจาก Bacteria:- Clostridium botulinum IP 12-36 ชม. พิษ พืช สัตว์:- เห็ด หอย ( Shellfish poisoning) ปลาปักเป้า( Tetrodotoxin) มันสำปะหลังดิบ (Casava poisoning) เมล็ดพืชต่าง ๆ +อาการทางระบบประสาท: หนังตาตก เห็นภาพซ้อน ตะคริว ชา มึนงง ฯลฯ

13 1. ยืนยันการวินิจฉัย ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วย - Upper VS Lower - มีอาการไข้ ร่วมด้วยหรือไม่ - มีอาการทางระบบประสาท ร่วมด้วยหรือไม่ เช่น ตาพร่า หนังตาตก ใจสั่น เหงื่อออก ปากแห้ง ชัก ฯลฯ - อาการอื่นๆ ของโรคเฉพาะ เช่น ไข้ไทฟอยด์ ตับอักเสบเอ

14 Lab ช่วยยืนยันการวินิจฉัย - Upper เก็บอาเจียนส่งตรวจ - Lower เก็บอุจจาระ / RSC เก็บอาเจียนด้วย (ถ้ามี) - โรคเฉพาะ เช่น ไข้ไทฟอยด์ ตับอักเสบเอ ฯลฯ เก็บตัวอย่างเฉพาะตามโรคนั้น ๆ ดูเอกสาร/คู่มือ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

15 2. การยืนยันการระบาดของโรค เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านมา โดยทั่วไปเราสามารถใช้สามัญสำนึก ในการพิจารณาว่าเป็นการระบาดหรือไม่

16 3. การค้นหาผู้ป่วย  การกำหนดนิยามในการค้นหาผู้ป่วย จะกำหนดให้จำเพาะมาก (Specific) หรือหลวม ๆ (Sensitive) ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการค้นหา ผู้ป่วย  ควรประกอบด้วย  อาการ/อาการแสดง ตาม Index case  อาจเพิ่มอาการทางทฤษฎี หรือตามนิยามโรค ติดเชื้อประเทศไทย  ระบุ เวลา สถานที่ และบุคคล

17 4. การรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนา เวลา : วัน/เวลาเริ่มป่วย ให้ทำ Epidemic curve บุคคล : วิเคราะห์จำนวนและอัตราป่วย ตามบุคคล สถานที่ : วิเคราะห์จำนวนและอัตราป่วย ตามสถานที่

18 5. การตั้งสมมุติฐานและพิสูจน์สมมุติฐาน ข้อมูลที่นำมาประกอบการตั้งสมมุติฐาน เพื่อ หาแหล่งแพร่โรค อาจใช้ โรคหรือลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วย ระยะฟักตัว อาหารหรือน้ำที่สงสัย ควรเชื่อมโยงกับ ผู้ป่วยได้

19 การพิสูจน์สมมุติฐาน เพื่อหาแหล่งแพร่โรค - ผู้ป่วยจำนวนน้อย ให้ส่งตรวจอาหารหรือน้ำที่ สงสัยทั้งหมด - ผู้ป่วยจำนวนมาก สามารถทำการศึกษา ระบาดเชิงวิเคราะห์ก่อนได้ เช่น Case-control study หรือ Cohort study แล้วส่งตรวจอาหารหรือน้ำที่สงสัย

20 การยืนยันแหล่งแพร่โรค  ยืนยันว่าใช่แหล่งแพร่โรค จากการตรวจ สาเหตุในแหล่งแพร่โรค ตรงกับที่พบในผู้ป่วย  น่าจะใช่แหล่งแพร่โรค จากการศึกษา ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์  สงสัยจะใช่แหล่งแพร่โรค จากการศึกษา ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา หรือ จากการ คาดคะเน

21 6. การกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการ ระบาดของโรค  มาตรการควบคุมป้องกันโรค ควรสอดคล้อง กับผลการสอบสวนโรค  มาตรการควบคุมป้องกันโรคที่ควรมี คือ ภายหลังผู้ป่วยรายสุดท้าย ได้เฝ้าระวังต่อ อีกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เท่า ของระยะ ฟักตัวสูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีผู้ป่วย รายใหม่เกิดขึ้นอีก

22 7. การเขียนรายงาน  เพื่อรายงานผู้บริหาร  เพื่อพิมพ์เผยแพร่

23


ดาวน์โหลด ppt อุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล นักวิชาการสาธารณสุข 8ว สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google