งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ถ่ายเหลว 3 ครั้งขึ้นไปต่อวัน  ถ่ายเป็นมูกเลือด 1 ครั้ง  ถ่ายอุจจาระมากกว่า 200 กรัมต่อวัน • แยกจาก Fecal incontinence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ถ่ายเหลว 3 ครั้งขึ้นไปต่อวัน  ถ่ายเป็นมูกเลือด 1 ครั้ง  ถ่ายอุจจาระมากกว่า 200 กรัมต่อวัน • แยกจาก Fecal incontinence."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ถ่ายเหลว 3 ครั้งขึ้นไปต่อวัน  ถ่ายเป็นมูกเลือด 1 ครั้ง  ถ่ายอุจจาระมากกว่า 200 กรัมต่อวัน • แยกจาก Fecal incontinence

3  Acute diarrhea • < 2 weeks  Chronic diarrhea • >2 weeks  Chronic intermittent diarrhea • มีประวัติท้องเสียเป็นๆหายๆมาเรื่อยๆ

4  Osmotic diarrhea  Secretory diarrhea  Motility-related diarrhea  Exudative diarrhea

5  Unabsorbed solute : ex. MgSO4, NaPO4, Lactulose, Sorbitol, Manitol  Enzyme deficiency : Lactose intolerance -> จะพบ อุจจาระเป็นกรด pH<5.5  Short bowel syndrome  อาการจะดีขึ้นชัดเจนเมื่องดอาหาร หรือสารที่เป็น สาเหตุ

6  มีการหลั่งของน้ำและ Electrolyte จากเยื่อบุผิว ลำไส้มากขึ้น  อุจจาระมีลักษณะเป็นน้ำ มีการเสีย Na ออกมา ปริมาณมาก  อาการไม่ดีขึ้นแม้งดอาหาร  สาเหตุ • Bacterial enterotoxin : Vibrio vholerae, Enterotoxicgenic E.coli • Enterovirus : Rotavirus • Bile acid • Inflammatory eicosanoid : prostaglandin • Castor oil

7  Accelerated transit time : Hyperthyroidism  Delayed transit time with secondary bacterial overgrowth • DM with visceral neuropathy, Scleroderma

8  มีการอักเสบ หรือเกิดการทำลายของเยื่อบุลำไส้ จากสาเหตุต่างๆ • Ulcerative colitis, Crohn’s disease, radiation enterocolitis • Entamoeba histolytica, Shigella, Salmonella, Campylobactor, EHEC, Clostridium defficile, etc. • Ischemic bowel

9 Acute diarrhea Watery diarrhea Infecti on Non- infection Food poisoning Mucous/Bloody diarrhea Infecti on Non- infection - Bacteria - Virus - Rotaviru s - Noroviru s - Parasites - Giardia - Cyclosp ora - etc. - Septicemia - Peritonitis - Drug/toxin - Hyperthyroi d - Ischemic bowel - IBS - etc. - Vomiting - S.aureus - B.cereus - Cramp - B.cereus - C.perfring ens - Extraintestin al - Non- microbial - Shigella - Salmonella - EHEC - E.histolytica - Campylobac ter - C.difficile - etc. - Ulcerative colitis -Crohn’s disease - Radiation - Vasculitis - Ischemic bowel - etc.

10  GI tract infection • Low grade fever • ถ่ายเป็นน้ำปริมาณมากน้ำมาก่อน หรือพร้อมๆกับมีไข้ • กลั้นอุจจาระได้ลำบาก • ถ้ามีอาการปวดท้องมันเป็นแบบ small bowel colicky pain  Septicemia • High grade fever นำมาก่อนจะถ่ายเป็นน้ำ  Peritonitis • High grade fever with Signs of peritonitis • กลั้นอุจจาระได้ แต่มีความรู้สึกอยากถ่าย • มีเนื้อปนบ้างไม่ใช่น้ำเป็นส่วนใหญ่ • อาการปวดท้องเป็นแบบ ปวดตลอดเวลา ไม่ใช่ colicky pain

11  มีประวัติคนใกล้ตัวมีอาการลักษณะคล้ายๆกันในเวลา ใกล้เคียงกัน อาจซักประวัติได้ Common source หรือเป็น ลักษณะของ outbreak ได้  มักมี Incubation period น้อยกว่า 16 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่ น้อยกว่า 4-6 ชั่วโมง  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม • Microbial  Emetic type  Staphylococcus aureus, Bacillus cereus  Cramp type  Clostridium perfringens (incubation period >8 hr), Bacillus cereus • Non – microbial (Extra-intestinal manifestation)  Tetradotoxin  Scombroid  Paralytic shellfish  Neurotoxic shellfish  Ciguatera

12 Acute diarrhea Watery diarrhea Infecti on Non- infection Food poisoning Mucous/Bloody diarrhea Infecti on Non- infection - Bacteria - Virus - Rotaviru s - Noroviru s - Parasites - Giardia - Cyclosp ora - etc. - Septicemia - Peritonitis - Drug/toxin - Hyperthyroi d - Ischemic bowel - IBS - etc. - Vomiting - S.aureus - B.cereus - Cramp - B.cereus - C.perfring ens - Extraintestin al - Non- microbial - Shigella - Salmonella - EHEC - E.histolytica - Campylobac ter - C.difficile - etc. - Ulcerative colitis -Crohn’s disease - Radiation - Vasculitis - Ischemic bowel - etc.

13  Virus • Rotavirus  พบในอาหารทะเล  พบบ่อยในเด็กอายุ < 2 ปี  ทำลาย villi ของ epithelial cell -> ดูดซึม Na และน้ำได้ น้อยลง + สร้าง Brush border enzyme ได้น้อยลง -> ย่อย lactose ไม่ได้ เกิดเป็น Osmotic diarrhea  เชื้อสร้างโปรตีนมีคุณสมบัติคล้าย enterotoxin -> เกิด Secretory diarrhea ร่วมด้วย  ประวัติ มักมีไข้ อาเจียน ปวดท้อง ตามด้วย watery diarrhea บางรายอาจมี URI นำมาก่อน มักหายใน 5-7 วัน

14  Bacteria • Vibrio cholerae  ลักษณะอุจจาระขุ่นเหมือนน้ำซาวข้าว กลิ่นเหม็น ปริมาณมาก หรือไหลตลอด  ตรวจ Dark field microscopy จะพบ Shooting star ซึ่งเกิด จาก bacteria ที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว

15 Acute diarrhea Watery diarrhea Infecti on Non- infection Food poisoning Mucous/Bloody diarrhea Infecti on Non- infection - Bacteria - Virus - Rotaviru s - Noroviru s - Parasites - Giardia - Cyclosp ora - etc. - Septicemia - Peritonitis - Drug/toxin - Hyperthyroi d - Ischemic bowel - IBS - etc. - Vomiting - S.aureus - B.cereus - Cramp - B.cereus - C.perfring ens - Extraintestin al - Non- microbial - Shigella - Salmonella - EHEC - E.histolytica - Campylobac ter - C.difficile - etc. - Ulcerative colitis -Crohn’s disease - Radiation - Vasculitis - Ischemic bowel - etc.

16  Infection • Shigella  Incubation period 1-2 วัน  ไข้สูง ปวดท้อง เป็น secretory diarrhea ในช่วงแรก  เมื่อเชื้อเคลื่อนมาถึงลำไส้ใหญ่ จะมีอาการ Dysentery ถ่ายเป็นมูก เลือดตามมา  ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญได้แต่ Hemolytic uremic syndrome • Salmonella (Non-typhoidal)  Incubation period 6-48 ชั่วโมง  พบมากในอาหารพวก เป็ด ไก่ ไข่ นม  มักมีอาการไม่มากยกเว้นใน immunocompromise host  พบได้บ่อยในเด็กอายุ < 1 ปี • Campylobacter  Incubation period 2-4 วัน  พบบ่อยในเด็กอายุ < 5 ปี  ถ่ายเป็นน้ำ 1-2 วัน ตามด้วยถ่ายเป็นมูกเลือด บางรายอาจมีอาการ ปวดท้องรุนแรงคล้ายไส้ติ่งอักเสบได้

17  ลักษณะอุจจาระ ปริมาณ จำนวนครั้งต่อวัน ระยะเวลาที่เป็น  อาการร่วมอื่นๆ : ไข้ อาเจียน ปวดท้อง ชัก ซึม  ประวัติการกินอาหาร ชนิดของนม ความเข้มข้น ของนม การทำความสะอาดขวดนม น้ำที่ใช้ชง นมหรือดื่มกิน  ช่วงเวลาที่ถ่ายปัสสาวะครั้งสุดท้าย และปริมาณ ปัสสาวะ  การรักษาที่ได้รับก่อนมาโรงพยาบาล  ประวัติเพื่อน ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด ที่มี อาการเหมือนกัน


ดาวน์โหลด ppt  ถ่ายเหลว 3 ครั้งขึ้นไปต่อวัน  ถ่ายเป็นมูกเลือด 1 ครั้ง  ถ่ายอุจจาระมากกว่า 200 กรัมต่อวัน • แยกจาก Fecal incontinence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google