งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรธ รรมชาติใน ทวีป แอฟริกา. จัดทำโดย ๑.เด็กหญิง จรรยารักษ์ วรบุตร เลขที่ ๖ ๒.เด็กหญิง นครินทร์ แสนอุด เลขที่ ๑๓ ๓.เด็กหญิง ปารมี ถิ่นจันทร์ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรธ รรมชาติใน ทวีป แอฟริกา. จัดทำโดย ๑.เด็กหญิง จรรยารักษ์ วรบุตร เลขที่ ๖ ๒.เด็กหญิง นครินทร์ แสนอุด เลขที่ ๑๓ ๓.เด็กหญิง ปารมี ถิ่นจันทร์ เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรธ รรมชาติใน ทวีป แอฟริกา

2 จัดทำโดย ๑.เด็กหญิง จรรยารักษ์ วรบุตร เลขที่ ๖ ๒.เด็กหญิง นครินทร์ แสนอุด เลขที่ ๑๓ ๓.เด็กหญิง ปารมี ถิ่นจันทร์ เลขที่ ๒๐ ๔.เด็กหญิง วิลาสิณี เมืองมูล เลขที่ ๒๗ ๕.เด็กหญิง สุภัสสรา เตสุภา เลขที่ ๓๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ / ๑ เสนอ คุณครู สายพิน วงษารัตน์

3 ทรัพยากรธรรมชาติ ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายชนิด ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ๑. ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้มีพื้นที่ประมาณ ๑ ใน ๕ ของทวีปเป็นพื้นที่ป่าไม้ แต่ถ้า เปรียบเทียบกับทวีปอื่นแล้วนับว่าทวีป แอฟริกายังผลิตไม้ได้น้อยมาก การทำไม้ ส่วนใหญ่จะเป็นการนำมาใช้เพื่อการ ดำรงชีวิตของประชากรเท่านั้น แหล่งป่า ไม้ที่สำคัญอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำคองโก และบริเวณชายฝั่งอ่าวกินี ไม้ที่สำคัญส่วน ใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะฮอกกานี ไม้โอซีบี ไม้อิโรโคโอคูเม เป็นต้น

4 ทะเลทรา ย ป่าดงดิบ

5 ๒. ทรัพยากรดิน ทรัพยากรดินส่วนใหญ่ของทวีป แอฟริกาเป็นดินที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ นัก เนื่องจากทวีปแอฟริกาเป็นทวีป ตั้งอยู่ในเขตร้อน ทำให้แร่ธาตุและ สารอาหารต่างๆ ที่อยู่ในดินย่อยสลาย เร็ว รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศของทวีป แอฟริกาที่ง่ายต่อการถูกชำระล้าง พังทลาย ส่วนทรัพยากรดินที่อุดม สมบูรณ์จะอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ เช่น ราบลุ่มแม่น้ำไนล์ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ คองโก ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนเจอร์ ที่ราบลุ่ม แม่น้ำออเรนจ์ เป็นต้น

6

7 ๓. ทรัพยากรแร่ธาตุ ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มี ทรัพยากรแร่ธาตุมากมายหลายหลาก ชนิด แร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ ๑. ทองคำ ผลิตมากในประเทศ แอฟริกาใต้ ซิมบับเว และกานา ๒. เพชร ผลิตมากในประเทศ แอฟริกาใต้ นามิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว และโมซัมบิก ๓. แมงกานีส ผลิตมากในประเทศ แอฟริกาใต้ ลิเบีย ไนจีเรีย และ แซมเบีย ส่วนแร่ธาตุที่ผลิตได้ เช่น ทองแดง เหล็ก ยูเรเนียม บ็อกไซต์ ดีบุก เป็นต้น

8

9 ๔. ทรัพยากรพลังงาน แหล่งพลังงานที่สำคัญของทวีปแอฟริกา ได้แก่ ๑. ถ่านหิน ผลิตมากในประเทศไนจีเรีย สาธารณรัฐคองโก แทนซาเนีย และ ซิมบับเว ๒. น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พบในเขต ทะเลทรายสะฮารา ประเทศที่ผลิตน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ลิเบีย ไนจีเรีย อียิปต์ และแองโกลา เป็นต้น

10 ๓. พลังงานน้ำ ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ มีแม่น้ำสำคัญหลายสาย ปัจจุบันทวีป แอฟริกามีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในหลายพื้นที่ เช่น เขื่อนอัสวาน ที่กั้นแม่น้ำไนล์ ใน ประเทศอียิปต์ เขื่อนอะโกซอมโบกั้น แม่น้ำวอลตา ในประเทศกานา เป็นต้น

11

12 ๕. ทรัพยากรสัตว์ป่า ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่อุดม สมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่านานาชนิดมากกว่า ทวีปอื่น ทั้งสัตว์ที่อาศัยในป่าดิบชื้นและ ในทะเลทราย แต่ในปัจจุบันจำนวนสัตว์ป่าได้ลดลง จำนวนมาก ซึ่งมาจากน้ำมือของ มนุษย์ จึงมีการตั้งเขตสงวนพันธุ์สัตว์ แห่งชาติขึ้นและกลายเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำคัญ

13 สัตว์ที่อาศัยอยู่ใน ทวีปแอฟริกา

14 ออนไลน์. เข้าถึงได้ จาก.http://www.tnews.co.th/html/picture/tnews.j pg ค้นคว้าเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ออนไลน์เข้าถึงได้จาก. “http://image.dek- d.com/23/2302724/104001158”. ค้นคว้าวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓. ออนไลน์เข้าถึงได้ จาก.“http://www.scimag.info/images/img_feb08/ animal_ kingdom_feb08-1.jpg ”. ค้นคว้าวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓. ออนไลน์เข้าถึงได้ จาก.“http://www.google.co.th/imglanding ”. ค้นคว้าวัน ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓. ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก. http://gotoknow.org/file/sawaengkku/agf+soil+compare+(Small).JP G. ค้นคว้าเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ บรรณานุก รม


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรธ รรมชาติใน ทวีป แอฟริกา. จัดทำโดย ๑.เด็กหญิง จรรยารักษ์ วรบุตร เลขที่ ๖ ๒.เด็กหญิง นครินทร์ แสนอุด เลขที่ ๑๓ ๓.เด็กหญิง ปารมี ถิ่นจันทร์ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google