งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปแอฟริกา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปแอฟริกา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปแอฟริกา

2 จัดทำโดย เด็กหญิง จรรยารักษ์ วรบุตร เลขที่ ๖
เด็กหญิง จรรยารักษ์ วรบุตร เลขที่ ๖ เด็กหญิง นครินทร์ แสนอุด เลขที่ ๑๓ เด็กหญิง ปารมี ถิ่นจันทร์ เลขที่ ๒๐ เด็กหญิง วิลาสิณี เมืองมูล เลขที่ ๒๗ เด็กหญิง สุภัสสรา เตสุภา เลขที่ ๓๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ เสนอ คุณครู สายพิน วงษารัตน์

3 ทรัพยากรธรรมชาติ ๑.ทรัพยากรป่าไม้
ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายชนิด ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ๑.ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้มีพื้นที่ประมาณ ๑ ใน ๕ ของทวีปเป็นพื้นที่ป่าไม้ แต่ถ้าเปรียบเทียบกับทวีปอื่นแล้วนับว่าทวีปแอฟริกายังผลิตไม้ได้น้อยมาก การทำไม้ส่วนใหญ่จะเป็นการนำมาใช้เพื่อการดำรงชีวิตของประชากรเท่านั้น แหล่งป่าไม้ที่สำคัญอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำคองโกและบริเวณชายฝั่งอ่าวกินี ไม้ที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะฮอกกานี ไม้โอซีบี ไม้อิโรโคโอคูเม เป็นต้น

4 ทะเลทราย ป่าดงดิบ

5 ๒.ทรัพยากรดิน ทรัพยากรดินส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกาเป็นดินที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นัก เนื่องจากทวีปแอฟริกาเป็นทวีปตั้งอยู่ในเขตร้อน ทำให้แร่ธาตุและสารอาหารต่างๆ ที่อยู่ในดินย่อยสลายเร็ว รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกาที่ง่ายต่อการถูกชำระล้างพังทลาย ส่วนทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์จะอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ เช่น ราบลุ่มแม่น้ำไนล์ ที่ราบลุ่มแม่น้ำคองโก ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนเจอร์ ที่ราบลุ่มแม่น้ำออเรนจ์ เป็นต้น

6

7 ๓.ทรัพยากรแร่ธาตุ ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีทรัพยากรแร่ธาตุมากมายหลายหลากชนิด แร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ ๑. ทองคำ ผลิตมากในประเทศแอฟริกาใต้ ซิมบับเว และกานา ๒. เพชร ผลิตมากในประเทศแอฟริกาใต้ นามิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว และโมซัมบิก ๓. แมงกานีส ผลิตมากในประเทศแอฟริกาใต้ ลิเบีย ไนจีเรีย และ แซมเบีย ส่วนแร่ธาตุที่ผลิตได้ เช่น ทองแดง เหล็ก ยูเรเนียม บ็อกไซต์ ดีบุก เป็นต้น

8

9 ๔.ทรัพยากรพลังงาน แหล่งพลังงานที่สำคัญของทวีปแอฟริกา ได้แก่
๑. ถ่านหิน ผลิตมากในประเทศไนจีเรีย สาธารณรัฐคองโก แทนซาเนีย และซิมบับเว ๒. น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พบในเขตทะเลทรายสะฮารา ประเทศที่ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ลิเบีย ไนจีเรีย อียิปต์ และแองโกลา เป็นต้น

10 ๓. พลังงานน้ำ ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีแม่น้ำสำคัญหลายสาย ปัจจุบันทวีปแอฟริกามีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในหลายพื้นที่ เช่น เขื่อนอัสวาน ที่กั้นแม่น้ำไนล์ ในประเทศอียิปต์ เขื่อนอะโกซอมโบกั้นแม่น้ำวอลตา ในประเทศกานา เป็นต้น

11

12 ๕.ทรัพยากรสัตว์ป่า ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่านานาชนิดมากกว่าทวีปอื่น ทั้งสัตว์ที่อาศัยในป่าดิบชื้นและในทะเลทราย แต่ในปัจจุบันจำนวนสัตว์ป่าได้ลดลงจำนวนมาก ซึ่งมาจากน้ำมือของมนุษย์ จึงมีการตั้งเขตสงวนพันธุ์สัตว์แห่งชาติขึ้นและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

13 สัตว์ที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา

14 บรรณานุกรม ออนไลน์.เข้าถึงได้จาก.http://www.tnews.co.th/html/picture/tnews.jpg ค้นคว้าเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ออนไลน์เข้าถึงได้จาก. “http://image.dek-d.com/23/ / ” ค้นคว้าวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.“http://www.scimag.info/images/img_feb08/animal_ kingdom_feb08-1.jpg ”.ค้นคว้าวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก.“http://www.google.co.th/imglanding ”. ค้นคว้าวัน ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓. ออนไลน์.เข้าถึงได้จาก. ค้นคว้าเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปแอฟริกา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google