งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก กลุ่ม 3  เด็กชาย ณัฐนันท์มณีรัตน์ เลขที่ 5  เด็กหญิง กัญญาวีร์วิละแสง เลขที่ 17  เด็กหญิง พลอยกะรัตมหัยศิริโยดม เลขที่ 25  เด็กหญิง อนัญญานาระถี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก กลุ่ม 3  เด็กชาย ณัฐนันท์มณีรัตน์ เลขที่ 5  เด็กหญิง กัญญาวีร์วิละแสง เลขที่ 17  เด็กหญิง พลอยกะรัตมหัยศิริโยดม เลขที่ 25  เด็กหญิง อนัญญานาระถี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิก กลุ่ม 3  เด็กชาย ณัฐนันท์มณีรัตน์ เลขที่ 5  เด็กหญิง กัญญาวีร์วิละแสง เลขที่ 17  เด็กหญิง พลอยกะรัตมหัยศิริโยดม เลขที่ 25  เด็กหญิง อนัญญานาระถี เลขที่ 33

3 คำนำ Powerpoint ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สังคม ( ส 2210 ) มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะภูมิ ประเทศของทวีปยุโรปจะมีประโยชน์ กับผู้อ่านไม่ มากก็น้อย ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะผู้จัดทำ

4 สารบัญ ลักษณะของชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรปแบ่งได้ เป็น 4 เขตใหญ่ๆ - 1. เขตภูเขาภาคเหนือ - 2. เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง -3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง -4. เขตเทือกเขาสูงภาคใต้

5

6 ลักษณะของชายฝั่งทะเล ลักษณะของชายฝั่งทะเล ทวีปยุโรปมีฝั่งทะเล ยาวมากเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อที่ ทั้งนี้เนื่องจาก ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเว้าแหว่งมาก มี คาบสมุทรขนาดใหญ่หลายแห่งที่สำคัญ ได้แก่ คาบสมุทรสแกนดิเนเวียและคาบสมุทรจัตแลนด์ ในยุโรปภาคเหนือ คาบสมุทรไอบีเรีย คาบสมุทรอิตาลีและ คาบสมุทรบอลข่านในยุโรปภาคใต้ ลักษณะ ชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นชายหาดแคบๆ บางแห่งไม่ มีหาดทรายเลย และบางแห่งเป็นหน้าผาชันน้ำ ลึก

7 คาบสมุทรทางตอนเหนือ

8 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป แบ่งได้เป็น 4 เขตใหญ่ๆ 1. เขตภูเขาภาคเหนือ ภาคเหนือของทวีปยุโรปมี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาโดยมีที่ราบชายฝั่งทะเล เป็นบางตอน บริเวณที่เป็นภูเขาอยู่แถบคาบสมุทร สแกนดิเนเวียและ ในแคว้นสกอตแลนด์และแคว้นเวลส์ ซึ่งอยู่ทาง ตอนเหนือและทางตะวันตกของเกาะบริเตนใหญ่ รวมทั้งเกาะไอซ์แลนด์ เนื่องจากภาคเหนือของทวีปยุโรปเคยมีน้ำแข็งปก คลุมมาก่อนในสมัยน้ำแข็ง จึงมีร่องรอยการกัดเซาะ และการทับถมที่เกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็ง ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกัดเซาะของธาร น้ำแข็ง คือ ชายฝั่งที่มีลักษณะเว้าแหว่งมากเป็น พิเศษ โดยมีอ่าวแคบๆ ที่มีน้ำลึกมาก เรียกว่าอ่าวฟ ยอร์ด ชายฝั่งเช่นนี้มีพบอยู่ทั่วไปในประเทศ นอร์เวย์ และแคว้นสกอตแลนด์ของประเทศสหราช อาณาจักร

9 ฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์

10 2. เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง 2. เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง ตอนกลางของทวีป ยุโรปมีภูมิประเทศเป็นที่ ราบต่อเนื่องกันเป็นผืนใหญ่ ตั้งแต่ชายฝั่ง มหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงเทือกเขา ยูราลในรัสเซีย ครอบคลุมดินแดนซีกตะวันตกของ ประเทศฝรั่งเศส ภาคตะวันออกของประเทศอังกฤษ ประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก ดินแดนภาคเหนือของประเทศเยอรมนี และ โปแลนด์ ดินแดนส่วนใหญ่ของรัสเซีย เขตที่ ราบใหญ่ภาคกลางนี้มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่น และเป็นเขตที่มีความสำคัญทางด้านเกษตรกรรม มากที่สุดของทวีปยุโรป

11 3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง 3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง อยู่ทางตอนกลาง ของทวีปยุโรป ได้แก่ บริเวณภาคตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส ภาคใต้ของประเทศเยอรมนี และประเทศโปแลนด์ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ซึ่งเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างเขตที่ราบใหญ่ภาค กลางกับเขตเทือกเขาสูงภาคใต้ของทวีป เขตที่ ราบนี้ยังปรากฏต่อเนื่องไปในบริเวณส่วนใหญ่ ของคาบสมุทรไอบีเรียในยุโรปภาคใต้ ซึ่งเป็น ดินแดนของประเทศสเปนและโปรตุเกด้วย

12 แบรกฟอเรสต์ ในเยอรมนี

13 4. เขตเทือกเขาสูงภาคใต้ 4. เขตเทือกเขาสูงภาคใต้ ภาคใต้ของทวีป ยุโรปมีเทือกเขาสูงๆ เป็นลักษณะเด่นทางด้าน ภูมิประเทศ เทือกเขาเหล่านี้มีอายุรุ่นราวคราว เดียวกับเทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเซีย ในทาง ธรณีวิทยาถือว่าเป็นเทือกเขารุ่นใหม่ที่มีอายุ น้อย จึงมีการสึกกร่อนพังทลายไม่มาก ลักษณะ เป็นยอดสูง และมีหุบเขาลึก ตามบริเวณยอดเขา มีธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่โดยทั่วไป

14 เมืองปอมเปอี ประเทศอิตาลี

15 ในภาคใต้ของทวีปยุโรปเป็นเขตที่เปลือกโลกยัง ไม่สงบตัวดี มีปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและ ภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นบ่อยๆ ประเทศที่มักประสบ ภัยจากแผ่นดินไหว ได้แก่ อิตาลี ยูโกสลาเวีย และกรีซ นอกจากนี้ยังมีภูเขาไฟที่ยังมีพลังปะทุ อยู่หลายลูก ได้แก่ ภูเขาไฟวิซูเวียส ภูเขาไฟ เอตนา และภูเขาไฟสตรอมโบลีในประเทศ อิตาลี เมื่อปี พ. ศ.622 ภูเขาวิซูเวียสได้เกิดการ ปะทุครั้งสำคัญ ลาวาจากภูเขาไฟ ไหลไปท่วม ทับเมืองปอมเปอีซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขา ปัจจุบันจะ เห็นซากของเมืองปอมเปอีที่นักโบราณคดีขุด บูรณะตกแต่งไว้แล้ว

16 บรรณานุกรม หนังสือ วิชา สังคมศึกษา ม.3 ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก www.google.co.thwww.google.co.th ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก www.google.co.th \ ลักษณะ ภูมิประเทศของยุโรป E%0E%7E%9E%8E% E%0E%7E%9E%8E% E%0E%7E%9E%8E% ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก www.google.co.th \ รูปลักษณะภูมิประเทศของทวีป ยุโรป \E%0E%7E%9E%8E% E%0E%7E%9E%8E% E%0E%7E%9E%8E%www.google.co.th ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก www.google.co.th \ ทวีปยุโรป E%0E%7E%9E%8E% E%0E%7E%9E%8E% E%0E%7E%9E%8E%www.google.co.th


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก กลุ่ม 3  เด็กชาย ณัฐนันท์มณีรัตน์ เลขที่ 5  เด็กหญิง กัญญาวีร์วิละแสง เลขที่ 17  เด็กหญิง พลอยกะรัตมหัยศิริโยดม เลขที่ 25  เด็กหญิง อนัญญานาระถี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google