งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Energy and the environment พลังงานและสิ่งแวดล้อม นายธิติพันธุ์ เสงี่ยมงาม ศษ / ท 53 115310201014-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Energy and the environment พลังงานและสิ่งแวดล้อม นายธิติพันธุ์ เสงี่ยมงาม ศษ / ท 53 115310201014-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Energy and the environment พลังงานและสิ่งแวดล้อม นายธิติพันธุ์ เสงี่ยมงาม ศษ / ท 53 115310201014-3

2 ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) หมายถึง สิ่งหรือทรัพย์ที่เกิดเองตามธรรมชาติ จากกระบวนการ ต่างๆ ทางฟิสิกส์หรือมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม นักอนุรักษ์วิทยา ได้แบ่งทรัพยากรธรรมชาติออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมด ได้แก่ ทรัพยากรที่มีมากเพียงพอและหมุนเวียนอยู่ในโลกไม่ หมดสิ้น เช่น อากาศ น้ำในวัฏจักร แสงอาทิตย์ เป็นต้น 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป หรือไม่สามารถทดแทนขึ้น หรือใช้ระยะเวลาในการทดแทนขึ้นใหม่ เช่น แร่ธาตุ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ 3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถเกิดทดแทนได้ เช่นทรัพยากรดิน น้ำในที่ต่างๆ ป่าไม้ สัตว์ป่า ประมง เกษตร เป็นต้น

3 สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เป็นรูปธรรมและ นามธรรม สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและไม่สามารถเห็นได้ด้วย ตา สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ 1 สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 2 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น พลังงาน พลังงาน (Energy) หมายถึง ความสามารถของสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งที่จะทำงานได้งาน (Work) เป็นผลของการ กระทำของแรงเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่ เช่น เปลวไฟ ที่เผากาน้ำจะเปลี่ยนน้ำให้เป็นไอน้ำและแรงดันไอน้ำจะ ดันฝากาน้ำเผยอขึ้นได้ งานเช่นนี้เรียกว่า พลังงาน รถไฟเคลื่อนที่ได้เพราะมีพลังงาน มนุษย์เดินได้เพราะ มีพลังงาน


ดาวน์โหลด ppt Energy and the environment พลังงานและสิ่งแวดล้อม นายธิติพันธุ์ เสงี่ยมงาม ศษ / ท 53 115310201014-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google