งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ด. ช. นวุติ พูนประพัน์ เลขที่ 8 2. ด. ช. รัชชานนท์ ศิรสิทธิกาญจน์ เลขที่ 12 3. ด. ญ. กันติชา บัตรรัมย์ เลขที่ 18 4. ด. ญ. ญาณิศา แก้ววันดี เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ด. ช. นวุติ พูนประพัน์ เลขที่ 8 2. ด. ช. รัชชานนท์ ศิรสิทธิกาญจน์ เลขที่ 12 3. ด. ญ. กันติชา บัตรรัมย์ เลขที่ 18 4. ด. ญ. ญาณิศา แก้ววันดี เลขที่ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ด. ช. นวุติ พูนประพัน์ เลขที่ 8 2. ด. ช. รัชชานนท์ ศิรสิทธิกาญจน์ เลขที่ 12 3. ด. ญ. กันติชา บัตรรัมย์ เลขที่ 18 4. ด. ญ. ญาณิศา แก้ววันดี เลขที่ 20 5. ด. ญ. ลักษิกา อ้อยกาม เลขที่ 29

3  สื่อการเรียนรู้นี้ ใช้ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีป ยุโรป หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย จัดทำโดย กลุ่ม 6

4

5  1. ภูมิอากาศแบบเมติเตอร์เรเนียน  สภาพอากาศ เป็นภูมิอากาศอบอุ่น อุณหภูมิปานกลาง มีฝนตกในฤดูหนาว ปริมาณฝนทั้งปีประมาณ 500-1000 มิลลิเมตร  พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น ที่เรียกว่า ป่า เมดิเตอร์เรเนียน  บริเวณที่พบ ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรป ภาคใต้ ครอบคลุมดินแดนชายฝั่งของประเทศสเปน ชายฝั่งภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ชายฝั่งของประเทศยูโกสลาเวีย และประเทศกรีซ

6

7  2. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น  สภาพอากาศ ภูมิอากาศอบอุ่น อุณหภูมิปานกลาง ซึ่งมี ฝนตกตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำฝนทั้งปีประมาณ 500- 1000 มิลลิเมตร  พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น หรือทุ่งหญ้า เขตอบอุ่น  บริเวณที่พบ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำดานูบในประเทศ ฮังการี ภาคเหนือของประเทศยูโกสลาเวียและประเทศ โรมาเนีย

8  3. ภูมิอากาศทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย  สภาพอากาศ เป็นภูมิอากาศที่มีฝนตกน้อย คือ ปริมาณฝนทั้งปี ประมาณ 250-500 มิลลิเมตร  พืชพรรณธรรมชาติ ทุ่งหญ้าที่ขึ้นเบาบาง  บริเวณที่พบ มี 2 แห่ง คือ ตอนกลางของประเทศสเปน อูเครน จอร์เจียและตอนใต้ของรัสเซีย

9  4. ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก  สภาพอากาศ ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่น แอตแลนติก ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด มีฝนตกชุก ตลอดทั้งปี ปริมาณฝนทั้งปีประมาณ 750-1500 มิลลิเมตร  พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้เขตอบอุ่นชนิดป่าไม้ ผลัดใบผสมกับป่าไม้สน  บริเวณที่พบ บริเวณที่ราบชายฝั่งตะวันตกของทวีป ครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส หมู่ เกาะบริติช เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ภาคเหนือ ของเยอรมนี และภาคใต้ของนอร์เวย์และสวีเดน

10  5. ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป  สภาพอากาศ เป็นภูมิอากาศที่ได้รับอิทธิพลจาก มหาสมุทรไม่มากนัก เพราะอยู่ลึกเข้ามาในทวีป ฤดูหนาว อากาศค่อนข้างหนาว ปริมาณน้ำฝนทั้งปีประมาณ 500- 750 มิลลิเมตร ส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อน  พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น ซึ่งมีทั้งป่า ผลัดใบและป่าสนผสมปะปนอยู่ บางแห่งที่มีฝนตก น้อย พืชพรรณธรรมชาติ เป็นทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น  บริเวณที่พบ ยุโรปตะวันออก ครอบคลุมดินแดนส่วน ใหญ่ของประเทศโปแลนด์ เช็คและสโลวัก รัสเซีย และ สาธารณรัฐเอกราชต่างๆ ที่เคยรวมอยู่ในสหภาพโซเวียต

11  6. ภูมิอากาศแบบไทกา  สภาพภูมิอากาศ เป็นภูมิอากาศหนาวซึ่งมีฤดูหนาว ยาวนาน ปริมาณฝนทั้งปีประมาณ 250-500 มิลลิเมตร  พืชพรรณธรรมชาติ ป่าสน ( หรือป่าไม้ใบแหลมมีใบ เขียวทั้งปี )  บริเวณที่พบ ดินแดนทางเหนือของประเทศ ฟินแลนด์ ภาคกลางของนอร์เวย์และสวีเดน

12  7. ภูมิอากาศแบบทุนดรา  สภาพภูมิอากาศ เป็นภูมิอากาศหนาวแบบขั้วโลก มี อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีฤดูร้อนสั้นๆ เพียง 1-2 เดือน ที่พืชพรรณจะเจริญเติบโตได้ นอกนั้นแล้วจะมี อุณหภูมิต่ำถึงขีดเยือกแข็ง  พืชพรรณธรรมชาติ พืชชั้นต่ำจำพวกหญ้า และ ตะไคร่ที่ทนอากาศหนาวเย็นได้ เช่น มอสและไลเคน  บริเวณที่พบ ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกทางตอน เหนือของทวีปยุโรป

13 ภูมิอากาศแบบกึ่งหญ้ากึ่ง ทะเลทราย ภูมิอากาศแบบเมดิ เตอร์เรเนียน

14 ภูมิอากาศ อบอุ่นชื้น ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทราย ฝั่งตะวันตก

15 ภูมิอากาศชื้น ภูมิอากาศแบบไทกา หรือกึ่งขั้วโลก

16 ภูมิอากาศแบบทุนดรา หรือแถบขั้วโลก ภูมิอากาศแบบ ภูเขา

17  ออนไลน์เข้าถึงจาก http://www.baanmaha.com/community/threa d22796.html


ดาวน์โหลด ppt 1. ด. ช. นวุติ พูนประพัน์ เลขที่ 8 2. ด. ช. รัชชานนท์ ศิรสิทธิกาญจน์ เลขที่ 12 3. ด. ญ. กันติชา บัตรรัมย์ เลขที่ 18 4. ด. ญ. ญาณิศา แก้ววันดี เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google