งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทวีปแอฟริกา จำแนกลักษณะภูมิประเทศเป็น 4 เขต ดังนี้ 1. เขตภูเขาโก่งตัวยุคใหม่ทางตะวันตกเฉียง เหนือ ได้แก่บริเวณเทือกเขา แอตลาสที่ราบสูง หุบเขา และที่ราบชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทวีปแอฟริกา จำแนกลักษณะภูมิประเทศเป็น 4 เขต ดังนี้ 1. เขตภูเขาโก่งตัวยุคใหม่ทางตะวันตกเฉียง เหนือ ได้แก่บริเวณเทือกเขา แอตลาสที่ราบสูง หุบเขา และที่ราบชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ทวีปแอฟริกา จำแนกลักษณะภูมิประเทศเป็น 4 เขต ดังนี้ 1. เขตภูเขาโก่งตัวยุคใหม่ทางตะวันตกเฉียง เหนือ ได้แก่บริเวณเทือกเขา แอตลาสที่ราบสูง หุบเขา และที่ราบชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ส่วน บริเวณด้านใต้ของเทือกเขาแอตลาสคือทะเลทราย สะฮารา 2. เขตที่ราบสูง ภูเขาภาคตะวันออกและภาคใต้ เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงทางภาคตะวันออก เป็นเขตที่มี ความ สูงมาก เต็มไปด้วยภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นและดับแล้ว มียอดเขา คิลิมานจาโร เป็นยอดเขาสูงสุดในทวีป ทาง ตะวันออกมีแอ่งแผ่นดิน ที่ทรุดต่ำกลายเป็นทะเลสาบ อยู่หลายแห่ง 3. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก เป็นที่ราบ สูงหินเก่า มีอาณาเขตจาก ทะเลทรายสะ ฮารา ไปจนถึงอ่าวกินี ภูเขาที่สำคัญคือ ภูเขาอะฮักการ์ และภูเขาทีเบสตี

5 4.เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ระหว่างที่ราบสูงต่างๆ จะมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน ซึ่งส่วนใหญ่ จะเกิดจากที่สูงตอนในของทวีป และไหลลงสู่ทะเลโดยรอบ มีลักษณะเป็น ที่ราบแคบๆ ลุ่มแม่น้ำ และบางตอนเต็มไปด้วยแก่งหินและน้ำตก ทำให้กระแสน้ำ ไหลแรง ไม่มี ประโยชน์ด้านการคมนาคม แต่สามารถใช้ประโยชน์ด้านการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนล์ ที่ราบลุ่มแม่น้ำคองโก ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนเจอร์ ที่ราบลุ่มแม่น้ำแซมเบซี

6 การแบ่งเขตภูมิอากาศของทวีปแอฟริกามีเขตภูมิอากาศต่างๆ รวม 6 เขต ดังนี้ 1.เขตร้อนชื้น หรือป่าไม้เขต ร้อน เขตภูมิอากาศแบบ ป่าเมืองร้อน หรือ ป่าดิบชื้น ได้แก่ บริเวณลุ่มแม่น้ำ คองโก ชายฝั่งรอบ อ่าวกินี ชายฝั่งตะวันออก ของเกาะ มาดากัสการ์ มีอากาศร้อน ฝน ตกชุก 2. เขตร้อนชื้น สลับแล้ง หรือ แบบทุ่งหญ้าเขต ร้อนคือบริเวณ ตอนเหนือและ ใต้แนวศูนย์ สูตร มีฝนตก ชุกในฤดูร้อน และแห้งแล้งใน ฤดูหนาว 3.เขตภูมิอากาศ แบบทะเลทราย ตอนเหนือของทวีป ได้แก่ทะเลทราย สะฮา รา และทะเลทราย ลิเบีย ตอนใต้ของ ทวีปได้แก่ ทะเลทราย นามิบ และคาลาฮารี มี อากาศร้อน และแห้ง แล้ง เป็นเขตที่มี ปริมาณน้ำฝนต่ำมาก พืชพรรณธรรมชาติ คือตะบองเพชร 4.เขตทุ่งหญ้า กึ่งทะเลทราย พบทาง ตอนกลางของ ทวีป และทางใต้ ของเส้นศูนย์ สูตร ลักษณะ อากาศไม่แห้ง แล้งมากเหมือน ในทะเลทราย แต่มีฝนตก น้อยกว่า 5. เขตเมดิเตอร์เร เนียน ได้แก่ ดินแดนทางตะวันตก เฉียงเหนือ บริเวณ ริมฝั่งบาบาร์รี ใน ประเทศแอลจีเรีย และตูนีเซีย และ ตะวันตกเฉียงใต้ ของทวีป แถบเมือง เคปทาวน์ในประเทศ สาธารณรัฐ แอฟริกาใต้ 6.เขตภูมิอากาศ แบบชื้นกึ่งร้อนหรือ อบอุ่นชื้น ได้แก่ บริเวณชายฝั่ง ตะวันออกเฉียงใต้ของ สาธารัฐแอฟริกาใต้ และภาคใต้ของโมแซม บิก มีลักษณะอากาศ อบอุ่นและชื้น ฝนตก ในฤดูร้อนและอบอุ่น ในฤดูหนาว อุณหภูมิ ปานกลาง

7 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในทวีป แอฟริกาได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้แหล่งป่า ไม้ที่สำคัญอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำ คองโกบริเวณชายฝั่งอ่าวกินี ส่วนใหญ่ เป็นไม้เนื้อแข็ง ถ้าเปรียบเทียบกับทวีป อื่นแล้ว แอฟริกาผลิตไม้ได้น้อย ทรัพยากรแร่ธาตุ แร่ธาตุสำคัญได้แก่ ทองคำ เพชร ทองแดง เหล็ก ยูเรเนียม น้ำมัน ดีบุก ถ่านหิน แมงกานีส มีมากใน 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ลิเบีย ไนจีเรีย และแซมเบีย

8 ทวีปแอฟริกามีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากทวีป เอเชีย ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศไนจีเรีย รองลงมาคือ ประเทศอียิปต์ อัตราการเพิ่มของประชากรสูง ความหนาแน่น 22 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร เชื้อสายของประชากร 1 นิกรอยด์ - บันตู อยู่ในแถบแอฟริกาตะวันออก กลาง และใต้ เช่น เผ่าคิคู ยู วาตูซี มาไซ - ซูดานนิโกร อยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตกและทะเลทรายสะฮารา - ปิกมี บริเวณลุ่มแม่น้ำคองโก - บุชแมนและฮอตเทนทอต บริเวณทะเลทรายกาลาฮารี 2 คอเคซอยด์ มาจากคาบสมุทรอาหรับ อยู่ในแถบอียิปต์และ ซูดาน และ จากชาวยุโรป บริเวณแหลมกู๊ดโฮป และตอนเหนือ ของทวีป 3 กลุ่มยุโรป เป็นเชื้อสายของชาวยุโรปที่เข้ามาปกครองดินแดน แอฟริกา อาศัยอยู่ในเขตอบอุ่น บริเวณชายฝั่งตอนเหนือ ตะวันตกเฉียงเหนือ และบริเวณใต้สุด ของทวีป

9 ศาสนาในทวีปแอฟริกา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมาคือศาสนาคริสต์ และยิว ใน ทวีปแอฟริกา ประชากรยังมีความเชื่อ เรื่องจิตวิญญาณ อำนาจของดวงดาว สิ่งมหัศจรรย์ และปฏิบัติตามความเชื่อ นั้นสืบต่อกันมา ในปัจจุบัน มีนักสอน ศาสนาคริสต์นิกายต่างๆ พยายาม เผยแพร่คำสอนไปสู่ชาวแอฟริกัน ทำให้ มีจำนวนผู้เลื่อมใสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

10 ภาษา ในทวีปแอฟริกามีภาษาพูดอยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ภาษา ทั้งนี้เนื่องจากเป็นทวีปที่มีประชากรอยู่หลายเผ่าพันธุ์ แต่อาจ แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม 1) กลุ่มภาษาเซมิติก ได้แก่ ภาษาอาหรับ เป็นภาษา ของคนส่วนใหญ่ในแอฟริกาเหนือ และบางส่วนในแอฟริกา ตะวันออก ส่วนกลุ่มภาษาเซมิติกของชาวยุโรปเป็นภาษาของ เจ้าอาณานิคมที่เข้ามาปกครอง เป็นภาษที่ใช้กันแพร่หลายเมื่อ ไม่นานมานี้ ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และภาษาดัตช์ 2) กลุ่มภาษาซูดาน เป็นภาษาของประชากรใน ประเทศต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตทุ่งหญ้าสะวันนาทางตอนใต้ของ ทะเลทรายสะฮารา 3) กลุ่มภาษาบันตู เป็นภาษาของประชากรใน ประเทศต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางและภาคตะวันออกของ ทวีป รวมทั้งบางประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ด้วย 4) กลุ่มภาษาเฮาซา เป็นกลุ่มภาษาทางการค้าของ ประชากรทางภาคตะวันตกของทวีป

11 การกระจายของประชากร ประชากรของทวีป แอฟริกาตั้งถิ่นฐาน อยู่หนาแน่นบริเวณ ต่างๆ ดังนี้ 1 ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนล์ อยู่ในเขตประเทศอียิปต์ ซูดาน 2 ที่ราบชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ในเขต ประเทศโมร็อกโก แอลจีเรีย ตูนีเซีย 3 ที่ราบชายฝั่งตะวันตก คือกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ ทางตอนเหนือของอ่าวกินี 4 ที่ราบชายฝั่งทางด้านใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในเขตประเทศ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โมซัมบิก 5. ที่ราบสูงชายฝั่งตะวันออก ได้แก่บริเวณ รอบๆทะเลสาบวิกตอเรีย บริเวณ ที่มีประชากร เบาบาง ได้แก่บริเวณที่แห้งแล้ง เป็นทะเลทราย

12 1. การเพาะปลูก ลักษณะการ เพาะปลูกมีความแตกต่างกันไปตาม สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ คือ 1) เขตร้อนชื้น ได้แก่ แอฟริกา ตะวันตก เช่น โกโก้ ปลูกมากที่สุด ประเทศกานาเป็นประเทศที่ส่งเมล็ดโกโก้ ออกจำหน่ายมากที่สุดในโลก พืชสำคัญ อื่นๆ ได้แก่ เผือก มัน ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ถั่วลิสง อ้อย ยางพารา 2) เขตลุ่มน้ำไนล์ มีอากาศร้อนและ แห้งแล้งแต่ได้รับน้ำจากการชลประทาน พืชสำคัญได้แก่ ฝ้าย ชา อินทผลัมและ ข้าวฟ่าง 3) เขตเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ ตอนเหนือสุดและใต้สุดของทวีป มีการ ปลูกพืชผลเมดิเตอร์เรเนียน เช่น ส้ม องุ่น มะกอก ข้าวสาลี เป็นต้น 4) เขตอบอุ่นชื้น ได้แก่ ทาง ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป มีการปลูก ข้าวสาลี ข้าวโพด และไม้ผล 2. การประมง การ ประมงไม่ได้เป็นอาชีพ สำคัญของชาวแอฟริกาจะมี บ้าง ได้แก่ การจับปลาเล็กๆ น้อยๆในแม่น้ำต่างๆ ส่วน การประมงน้ำเค็มมีน้อย มาก แหล่งจับปลาน้ำเค็ม ได้แก่ น่านน้ำชายฝั่ง ตะวันตกเฉียงใต้ โดยมี ประเทศสาธารณรัฐ แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่จับ ปลาได้มากที่สุดในแอฟริกา 3 การทำป่า ไม้ เขตที่มี ความสำคัญในการ ทำป่าไม้ในแอฟริกา คือ บริเวณทาง ชายฝั่งอ่าวกินี และ บริเวณลุ่มแม่น้ำ คองโก เป็นแหล่งที่ มีป่าไม้อยู่มากและ อยู่ใกล้ทะเล ซึ่ง สามารถขนส่งได้ง่าย กับเขตที่ราบสูงของ แอฟริกาตะวันออก 4 การทำ เหมือง แร่ แร่ที่ สำคัญของ แอฟริกา ได้แก่ เพชร ทองคำ ยูเรเนียม ถ่าน หิน ใยหิน เหล็ก แมงกานีส ทองแดง ดีบุก บอกไซต์ และ ฟอสเฟต 5 การ อุตสาหกรรม แอฟริ กาเป็นทวีปที่มีความล้า หลังทางด้าน อุตสาหกรรม ประเทศ ที่มีความก้าวหน้าทาง อุตสาหกรรม คือ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประเทศที่มีผลผลิต ทางด้านอุตสาหกรรมทำ รายได้เข้าประเทศบ้าง ได้แก่ ซิมบับเว สวาซิแลนด์ โมร็อกโก เซเนกัล ส่วน ประเทศที่เป็นแหล่ง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ตูนิเซีย โมร็อกโก อียิปต์ เคนยา แอลจีเรีย

13 การค้ากับต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศต่างๆ ในแอฟริกากับภูมิภาค อื่นของโลก ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้า จะมีประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้า บ้างก็เฉพาะประเทศผู้ผลติน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ กับประเทศโกตดิวัวร์และรวันดา เท่านั้น ที่ได้ดุลการค้าในการค้าขายกับต่างประเทศ ลักษณะการค้ากับต่างประเทศ ดังนี้ 1) สินค้าออก ที่สำคัญได้แก่ น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ อาหาร ยาสูบ และ วัตถุดิบต่างๆ ตลาดรับซื้อสินค้าจากแอฟริกา ได้แก่ กลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆในยุโรปตะวันออก 2) สินค้าเข้า ที่สำคัญได้แก่ เครื่องจักรกล ยานยนต์ อุปกรณ์การขนส่งสินค้า จากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำมันดิบ และแก๊สธรรมชาติ แหล่งที่ส่งสินค้าเข้าสู่ แอฟริกา ได้แก่ กลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มโอเปค สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น

14 ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีความล้าหลังทางการคมนาคมขนส่งมากกว่าทุกทวีป ทั้งเพราะ ประเทศ ส่วนใหญ่ยากจน ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะนำมาพัฒนาในด้านนี้ และนอกจากนี้ ทวีปแอฟริกายังมีลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ คมนาคมขนส่งด้วย 1) ทางบก นอกจากความขาดแคลนทางด้านเศรษฐกิจแล้ว แอฟริกายังมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น อุปสรรคต่อการสร้างถนนและทางรถไฟ เพราะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และมีเขตทะเลทรายอันกว้าง ขวางทางตอนเหนือและตอนใต้ เป็นบริเวณที่ไม่มีค่าทางเศรษฐกิจและแทบไม่มีประชากรอาศัยอยู่ การสร้างเส้นทางคมนาคมในเขตนี้จึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ส่วนเขตแม่น้ำคองโกทางภาคกลางเป็น เขตที่ราบลุ่มที่ปกคลุมด้วยป่าดิบอันกว้างขวาง ก็เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ทั้งยังประชากรอาศัยอยู่เบาบางมาก พื้นที่ดังกล่าวจึงแทบไม่มีถนนอยู่เลย 2) ทางน้ำ เส้นทางคมนาคมทางทะเลมีความสำคัญต่อแอฟริกามาก ทั้งนี้เพราะแอฟริกาตั้งอยู่ใน เส้นทางเดินเรือระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย และทวีปยุโรปกับทวีปออสเตรเลีย หลายประเทศ ในทวีปนี้ ได้มีการปรับปรุงเมืองท่าน้ำลึกให้เรือสินค้าและเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าได้ และกลายเป็น เมืองท่าขนาดใหญ่หลายเมือง เช่น อะเล็กซานเดรีย ในอียิปต์ เคปทาวน์ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ คาซาบลังกาในโมร็อกโก มันโรเวียในไลบีเรีย เป็นต้น 3) ทางอากาศ แอฟริกาเป็นทวีปมีสายการบินที่ใช้ติดต่อกันทั้งภายในทวีปและระหว่างทวีป ศูนย์กลางคมนาคมทางอากาศ ได้แก่ ไคโรในอียิปต์ คาร์ทูมในซูดาน แอลเจียร์ในแอลจีเรีย ไนโรบี ในเคนยา ลากอสในไนจีเรีย โจฮันเนสเบิร์กและเคปทาวน์ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีความล้าหลังทางการคมนาคมขนส่งมากกว่าทุกทวีป ทั้งเพราะ ประเทศ ส่วนใหญ่ยากจน ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะนำมาพัฒนาในด้านนี้ และนอกจากนี้ ทวีปแอฟริกายังมีลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ คมนาคมขนส่งด้วย 1) ทางบก นอกจากความขาดแคลนทางด้านเศรษฐกิจแล้ว แอฟริกายังมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น อุปสรรคต่อการสร้างถนนและทางรถไฟ เพราะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และมีเขตทะเลทรายอันกว้าง ขวางทางตอนเหนือและตอนใต้ เป็นบริเวณที่ไม่มีค่าทางเศรษฐกิจและแทบไม่มีประชากรอาศัยอยู่ การสร้างเส้นทางคมนาคมในเขตนี้จึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ส่วนเขตแม่น้ำคองโกทางภาคกลางเป็น เขตที่ราบลุ่มที่ปกคลุมด้วยป่าดิบอันกว้างขวาง ก็เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ทั้งยังประชากรอาศัยอยู่เบาบางมาก พื้นที่ดังกล่าวจึงแทบไม่มีถนนอยู่เลย 2) ทางน้ำ เส้นทางคมนาคมทางทะเลมีความสำคัญต่อแอฟริกามาก ทั้งนี้เพราะแอฟริกาตั้งอยู่ใน เส้นทางเดินเรือระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย และทวีปยุโรปกับทวีปออสเตรเลีย หลายประเทศ ในทวีปนี้ ได้มีการปรับปรุงเมืองท่าน้ำลึกให้เรือสินค้าและเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าได้ และกลายเป็น เมืองท่าขนาดใหญ่หลายเมือง เช่น อะเล็กซานเดรีย ในอียิปต์ เคปทาวน์ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ คาซาบลังกาในโมร็อกโก มันโรเวียในไลบีเรีย เป็นต้น 3) ทางอากาศ แอฟริกาเป็นทวีปมีสายการบินที่ใช้ติดต่อกันทั้งภายในทวีปและระหว่างทวีป ศูนย์กลางคมนาคมทางอากาศ ได้แก่ ไคโรในอียิปต์ คาร์ทูมในซูดาน แอลเจียร์ในแอลจีเรีย ไนโรบี ในเคนยา ลากอสในไนจีเรีย โจฮันเนสเบิร์กและเคปทาวน์ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

15

16


ดาวน์โหลด ppt ทวีปแอฟริกา จำแนกลักษณะภูมิประเทศเป็น 4 เขต ดังนี้ 1. เขตภูเขาโก่งตัวยุคใหม่ทางตะวันตกเฉียง เหนือ ได้แก่บริเวณเทือกเขา แอตลาสที่ราบสูง หุบเขา และที่ราบชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google