งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง โรงเรียนบ้านท่า มะปริง. สารบัญสารบัญ หน้าแรกหน้าแรก ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน จำนวนนักเรียน และคุณครู ห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ วิชาที่ทำการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง โรงเรียนบ้านท่า มะปริง. สารบัญสารบัญ หน้าแรกหน้าแรก ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน จำนวนนักเรียน และคุณครู ห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ วิชาที่ทำการเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง โรงเรียนบ้านท่า มะปริง

2 สารบัญสารบัญ หน้าแรกหน้าแรก ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน จำนวนนักเรียน และคุณครู ห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ วิชาที่ทำการเรียน การสอน ออกจาก โปรแกรม จัดทำโดยจัดทำโดย

3 ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะปริง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต. บ้านนา อ. เมือง จ. ชุมพร 86190

4 จำนวนคุณครูจำนวนคุณครู จำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล – ป.6 12 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 5 คน ระดับชั้นอนุบาล – ป.6 200 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 60 คน

5 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ระดับชั้น อนุบาล – ม.3 จำนวน 11 ห้องเรียน ห้องเรียน ระดับชั้น อนุบาล – ม.3 จำนวน 11 ห้องเรียน ห้อง คอมพิวเต อร์ จำนวน 2 ห้อง ห้องเรียน วิทยาศาส ตร์ จำนวน 1 ห้อง ห้อง ธุรการ จำนวน 1 ห้อง ห้อง ผู้อำนวยก าร จำนวน 1 ห้อง ห้อง พยาบาล จำนวน 1 ห้อง

6 รายวิชาที่ทำการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ ภาษาไทยภาษาไทย คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี สุขศึกษาและพล ศึกษา ศิลปะศิลปะ

7 จัดทำโดย เด็กหญิงอาภรณ์ หมื่นละม้าย เลขที่ 31 ชั้น ป.5

8 คุณต้องการออกจากโปรแกรม ใช่หรือไม่ ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง โรงเรียนบ้านท่า มะปริง. สารบัญสารบัญ หน้าแรกหน้าแรก ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน จำนวนนักเรียน และคุณครู ห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ วิชาที่ทำการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google