งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การศึกษาดูจำนวนนักเรียนที่เข้า สอบและคะแนนเฉลี่ย (o-net) ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552- 2554 ผู้จัดทำ นางสาว อริศรา รัตนศิริวิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การศึกษาดูจำนวนนักเรียนที่เข้า สอบและคะแนนเฉลี่ย (o-net) ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552- 2554 ผู้จัดทำ นางสาว อริศรา รัตนศิริวิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การศึกษาดูจำนวนนักเรียนที่เข้า สอบและคะแนนเฉลี่ย (o-net) ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552- 2554 ผู้จัดทำ นางสาว อริศรา รัตนศิริวิ วัฒนา เลขที่ 15 นางสาว ฐิติรัตน์ ทองมาก เลขที่ 26 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

2 จุดประสงค์การจัดทำ 1. เพื่อศึกษาดูจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละปีการศึกษา ว่ามีจำนวนเท่าใด 2. เพื่อศึกษาดูคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชาของแต่ ละปีการศึกษา 3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาแต่ ละปีการศึกษา 4. เพื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละปี 5. เพื่อปรับปรุงแก้ไขคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา

3 จำนวนผู้เข้าสอบแต่ละปีการศึกษา ว่ามีจำนวนเท่าใด จำนวนผู้เข้าสอบแต่ละปีการศึกษาจะมีไม่เท่ากัน ดูจากปีการศึกษา 2552 – 2554 พบว่าจำนวนผู้เข้าสอบของแต่ละปี มีผู้เข้าสอบในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุด และมีผู้เข้าสอบใน รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การ งานอาชีพและเทคโนโลยี น้อยที่สุด และทั้ง 3 วิชานี้ มีจำนวนผู้เข้าสอบ เท่ากัน

4 ดูคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชาของแต่ ละปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยแต่ละ รายวิชาของแต่ละปี การศึกษาจะไม่ เท่ากัน ดูจากปี การศึกษา 2552 – 2554 พบว่าคะแนน เฉลี่ยแต่ละปีการศึกษาใน รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มีจำนวนสูงสุด และคะแนน เฉลี่ยในรายวิชา ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด

5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ รายวิชาแต่ละปีการศึกษา รายวิชาปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 46.4742.6141.88 สังคมศึกษาฯ 36.0046.5133.39 อังกฤษ 23.9819.2221.80 คณิตศาสตร์ 28.5614.9922.73 วิทยาศาสตร์ 29.0630.9027.90 สุขศึกษา และ พลศึกษา 45.3762.8654.61 ศิลปะ 37.7532.6228.54 การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี 32.9843.6948.72

6 เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละปี รายวิชาปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ ภาษาไทย 350,889351,633368,228 สังคมศึกษา ฯ 354,402357,050372,662 อังกฤษ 352,805354,531370,561 คณิตศาสต ร์ 353,680356,591372,094 วิทยาศาสต ร์ 349,778349,210366,744 สุขศึกษา และ พลศึกษา 348,634374,462365,045 ศิลปะ 348,634374,462 การงาน อาชีพ และ เทคโนโลยี 348,634374,462

7 ปรับปรุงแก้ไขคะแนนเฉลี่ยแต่ละ รายวิชา 1. ควรมีการเพิ่มเติมการเรียนการสอนของแต่ละ วิชา โดยเฉพาะวิชา ภาษาอังกฤษ 2. ควรให้ผู้เข้าสอบหาความรู้เพิ่มเติม และอ่าน หนังสือ 3. ควรปรับเปลี่ยนข้อสอบให้ผู้สอบได้เรียนรู้ หลาย ๆ แนว

8 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ทำให้ผู้สอบได้รับความรู้จากการทำข้อสอบ 2. ทำให้ผู้สอบมีประสบการณ์ในการทำข้อสอบ 3. ทำให้ผู้สอบได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

9 แหล่งที่มา Htt://www.spm6.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การศึกษาดูจำนวนนักเรียนที่เข้า สอบและคะแนนเฉลี่ย (o-net) ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552- 2554 ผู้จัดทำ นางสาว อริศรา รัตนศิริวิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google