งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552 - 2554 จัดทำโดย 1. น. ส. จีรพร บัญชาโต เลขที่ 5 ม.5/3 2. น. ส. จีรวรรณ โตนชัยภูมิ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552 - 2554 จัดทำโดย 1. น. ส. จีรพร บัญชาโต เลขที่ 5 ม.5/3 2. น. ส. จีรวรรณ โตนชัยภูมิ เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552 - 2554 จัดทำโดย 1. น. ส. จีรพร บัญชาโต เลขที่ 5 ม.5/3 2. น. ส. จีรวรรณ โตนชัยภูมิ เลขที่ 10 ม.5/3 3. น. ส. ศุภาวรรณ ปิ่นเปี่ยม เลขที่ 23 ม.5/3

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2552- 2554 1. เพื่อศึกษาผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2552- 2554 2. เพื่อรู้อัตราจำนวนของผู้เข้าสอบในแต่ละปี 2. เพื่อรู้อัตราจำนวนของผู้เข้าสอบในแต่ละปี 3. เพื่อให้รู้ว่าในการทดสอบ O-NET ในปี 2552- 2554 ในปีใด มีคะแนนเฉลี่ยวิชาใดที่มากที่สุด และน้อยที่สุด 3. เพื่อให้รู้ว่าในการทดสอบ O-NET ในปี 2552- 2554 ในปีใด มีคะแนนเฉลี่ยวิชาใดที่มากที่สุด และน้อยที่สุด

3 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350,88946.47 351,63 3 42.61 368,22 8 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354,40236.00 357,05 0 46.51 372,66 2 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,80523.98 354,53 1 19.22 370,56 1 21.80 คณิตศาสตร์ 353,68028.56 356,59 1 14.99 372,09 4 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,77829.06 349,21 0 30.90 366,74 4 27.90 สุขศึกษาและ พลศึกษา 348,63445.37 347,46 2 62.86 365,04 5 54.61 ศิลปะ 348,63437.75 347,46 2 32.62 365,04 5 28.54 การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี 348,63432.98 347,46 2 43.69 365,04 5 48.72

4 อัตราจำนวนของผู้เข้าสอบในแต่ละปี วิชา ปีการศึกษา 2552 จำนวนผู้เข้าสอบ ปีการศึกษา 2553 จำนวนผู้เข้าสอบ ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย350,889351,633368,228 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354,402357,050372,662 ภาษาอังกฤษ352,805354,531370,561 คณิตศาสตร์353,680356,591372,094 วิทยาศาสตร์349,778349,210366,744 สุขศึกษาและพล ศึกษา 348,634347,462365,045 ศิลปะ348,634347,462365,045 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 348,634347,462365,045

5 กราฟแสดงอัตราจำนวนของผู้เข้าสอบ ในแต่ละปี

6 ตารางข้อมูลผลการสอบ O-NET ปี 2552- 2554 ของแต่ละวิชาที่มากที่สุดและน้อยที่สุด ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด วิชา คะแนน เฉลี่ย วิชา 2552ภาษไทย46.47 ภาษาอังกฤ ษ 23.98 2553 สุขศึกษา และพล ศึกษา 62.86 คณิตศาสต ร์ 14.99 2554 สุขศึกษา และพล ศึกษา 54.61 ภาษาอังกฤ ษ 21.80

7 วิชาที่ควรปรับปรุง ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2552 วิชาที่ควรปรับปรุง คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาที่ควรปรับปรุง คือ วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2553 วิชาที่ควรปรับปรุง คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาที่ควรปรับปรุง คือ วิชาคณิตศาสตร์

8 แหล่งอ้างอิง http://www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552 - 2554 จัดทำโดย 1. น. ส. จีรพร บัญชาโต เลขที่ 5 ม.5/3 2. น. ส. จีรวรรณ โตนชัยภูมิ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google